Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1723
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1776
Ramon Muntaner. Crònica
Language català
Date escrit 1325 - 1328
City, library, collection, & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, B-1562-4o (1)
Imprint Barcelona: Jaume Cortey, 1562
Location in witness ff. 1-14 prel. + I-CCXLVIII
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ 1 prel.] CHRONICA O DE | scripcio dels fets, e hazanyes del inCLYT REY DON IAVME PRIMER | Rey Darago, de Mallorques, e de Valencia: | Comte de Barcelona, e de Muntpesller: e |de molts de sos descendents. | FETA PER LO MAGNIFICH EN RAMON | Muntaner,lo qual serui axi al dit Inclyt Rey don Iaume, | com a sos fills, e descendents: es troba present | ales coses contengudese enla | present historia. | Alite foelici | Cor mouet |Apta manus. | En Barcelona, | En casa de Iaume Cortey | Librater. Any 1562
tit.: [ 2 prel.] Al Illustrissim Senyor Don Ferrando Folch | de Cardona y D'anglasola Duch de Soma, Comte de Oliuito, y de Palamos: | Senyor deles Baronies de Belpuig, de Linyola, y de Calonge, e | dela Vall de Almonazir:y gran Almirant de Napols: | Iaume Cortey Impressor
carta: D5OS causes principalment conuiden los bons ingenis desa [sic] naturaleza o institutio … [ 2v prel.] … A. V. S. supplic reba ob [sic] ani- | mo generos aquest seruey que ab animo molt deuot se offerex a V. S. la Illustrissima | persona del qual y son gran stat nostro Senyor prospere com sos seruidors desijam. | De Barcelona. a XXVI de Gener 1562
tit.: [ 3 prel.] Taula en la chronica del | MAGNIFICH EN RAMON | Muntaner ciutada
índex: [ 3ra prel.] P5ROLECH en lo qual | se recomten les gracies, | que Deus feu … [ 13vb prel.] … e hi cantaren en Romaset, e en Co | mi Iutglars fo. ccxlviij. | Finis
tit.: [ 14 prel.] PROLECH EN LO | qual se recomten les gracies | QUE DEUS FEU AL | autor, e fa a tots aquells | qui lamen de cor
prol.: E5N nom de nostre Senyor ver Deus Iesu Christ, e de la sua beneyta | mare madona sancta Maria, e de tots los seus beneyts sancts, e sanctes, | A M E N. Perço com es deute que cascu deja retre gracies, e | merces a Deus … [ 14v prel.] … Lo qual libre yo comence ha XV. jorns de Maig del any dela Encarnacio de nostre Senyor | Deus Iesu Christ M.CCC.XXV
tit.: [ I] CAPITOL PRIMER | com vna visio vench al llit den | Ramon Muntaner, e li feu co- | mençar aquest libre
text: V4N DIA estant yo en vna mia alqueria per nom Xiluella, | qui es enla horta de Valencia:e durmint en mon llit, a mi | vench en visio un prohom vell … [ CCXLVIII] … E axi los sotmesos del dit seyor Rey Darago eren tuyt trists, per la mort del bon senyor Rey en | Iacme son pare, e ell aquest jorn sanct beneyt de Pascha hals alegrats, e confortats tots, en tal manera que si a Deus plau tots viurem alegres, | e pagats, aytant com en aquest mon vixcam. Amen. | Laus Deo
colofó: [ CCXLVIII] FONCH STAMPADA | y ab molta deligencia reuista la | present Chronica dels Reys de Arago | feta per Ramon Muntaner autor de vista en la in- | signe ciutat de Barcelona, per Iaume | Cortey impressor, en lany | M.D. LXII
Note reprodueix el text de l'edició de 1558. Al foli 14v prel., després del pròleg, es troba una: “Taula pera inteligencia del cap. 2. ab la qual ab tota facilitat se pot entendre de quins Reys sen deu parlar en lo present libre” que es un quadre genealògic dels reis d'Aragó
Record Status Created 1991-06-01
Updated 2013-02-27