Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1719
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1605
Jaume I, Comte de Barcelona. Llibre dels feits del rei en Jacme
Language català
Date escrit 1244 - 1274
City, library, collection, & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, I/B/66 | Antic 1484 i Vitr. Sala | Mss. | Antic IV A 2
Title(s) in volume Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey en Iacme
Imprint València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro para València: Jurats, 1557
Location in witness ff. Ai-Bviiv + i-cxxxvv + 1
Title(s) in witness Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey en Iacme
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ Ai] CHRONICA, o commentari del gloriosissim, E INVICTISSIM REY EN IACME per la gracia de Deus Rey de Arago, de Mallorques, e de Valencia Compte de Barcelona, e de Vrgell, e de Muntpesller: feyta e scrita per aquell en sa llengua natural, e treyta del Archiu del molt Magnifich Rational de la insigne ciutat de Valencia hon staua custodida [sic] Has affixit la interpretacio y exposicio de les dictions obscures. En Valencia EN CASA DE LA BIUDA DE IOAN MEY FLANDRO 1557
dedic.: [ Aij] MOLT ALT E molt poderos senyor. G7ran merce y fauor ha rebut aquesta ciutat … De Valencia a .vij. de Maig. Any. M.D.L.vij. D.V.A. Molt affectats subdits qui les sues Reals mans besen. Los Iurats de Valencia
tit.: [ Aiij] TAVLA DELA CHRONICA DEL INVICTISSIM REY EN Iacme de alta recordacio
índex: C4APITOL .j. com en G. de Muntpeller pres per muller la filla de don Manuel Emperador de Constantinoble … [ Bvv] … e mori en aquella en lo any M.cc.lxxvj. FIN DE LA TAVLA
tit.: [ Bvi] TAVLA DE LES PARAVLES DIFICILS QVES TROBEN en la chronica del Inuictissim Rey en Iacme, axi Llemosines com Arabiques, com Franceses, e declaracio de aquelles
índex: E8N LO prohemi prop de la fi a hon diu mensonja, vol dir mentira, es paraula, o dictio francesa … [ B viiv] … En lo passatje de vltra mar. Cap. 23. a hon diu la comptessa de Nines: ha de dir de Nimes
tit.: [ i] AQVEST ES lo començament del prolech … e de les gracies que nostre senyor li feu en la sua vida. Incipit Prologus
prol.: R5Ecompta mon senyor sent Iacme, que fe sens obres morta es … [ iv] … de mentre sa fe en aquest senyor qui es tan poderos
tit.: [ ij] Comença la inclyta obra del GLORIOS REY EN IACME. CAPITOL I
text: V10ERA cosa es e certa, que nostre aui lo Rey don Alfonso feu parlar matrimoni … [ cxxvv] … passa daquest segle, cuius anima per misericordiam Dei sine fine requiescat in pace. Amen
nota: Finito libro, sit laus, gloria, Christo. Vixque lo Rey en Iacme. apres que hach presa Valencia xxxvij. anys
colofó: [ [cxxxvi]] Fonch stampada la present Chronica del Rey en Iacme de gloriosa memoria, de prouisso dels molt Magnifichs senyors Iurats de la insigne e coronada ciutat de Valencia, en casa de la viuda de Ioan Mey Flandro en lany 1557
Note al foli sense numerar que separa els dos quaderns inicials de la part foliada, trobem la dedicatòria al príncep Carles, hereu de la Corona: “AD SERENISsimum Aragonum INFANTEM CAROlum pottentissimus Regis Philippi filium”, seguida per dos poemes en llatí en lloan‡a seva
Record Status Created 1991-06-01
Updated 2012-01-28