Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1715
City and Library London The British Library
Collection: Call number Add. 16428
Title of volume LIBRE | DE | MARAVELLES || MUS BRIT. | JURE | EMPTIONIS || 16.438 | PLUT | CXCII.H. ( al llom, als entrenervis, gravat en or)
Libro di Sacra Scritura et casi di | conscienza in Lingua Portughese ( a tinta al f. 4 mod.)
Copied Mallorca (illa / illes) [?]: Joan Tolrà, 1385-07-07 - 1386-01-12 (colofó f. f. 187vb)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 196 (= IV + 1-4 + 5-6 + 7-187 + 1 + i + IV)
ff.: IV + 4 + 2 s/n prel. + 1-181 + II + IV (fol. antiga)
Collation 1-716 8-1018 119/8
Page Layout 2 columnes (a tot el volum)
25 línies (f. 55rb)
25/30 línies (varien al llarg del volum)
Size relligadura 293 × 230 x 48 mm (al pla anterior)
pàgina 280 × 218 mm (f. 55)
caixa 208 × 258 mm (f. 55)
columna 208 × 73 mm (f. 55)
intercolumni × 12 mm (f. 55)
caixa 23 + 208 + 49 × 20 + 73.12.73 + 40 mm (f. 55)
Hand gòtica híbrida del s. XIV (base de dades Ramon Llull)
Watermark cercle travessat per una antena amb una aspa a cada extrem (al f. 6) (no està documentat ni a Briquet ni a The Memory of Paper, el n
m. 21800 de Piccard és una marca imcompleta que podria coincidir amb aquest motiu, però varien les dimensions i la posició del cercle entre els corondells, està documentada a Ulm el 1393)
campana (als ff. 78, 103, etc.) (cap motiu amb les mateixes dimensions identificat a Piccard o a Briquet)
sirena (als ff. 89, 180, etc., no es distingeix bé [?]) (cap motiu amb les mateixes dimensions identificat a Briquet, s’acosta als motius 12869 doc. 1431-1437 i 12868 doc. 1388-1401)
Pictorial elements Caplletres: alternen blau i vermell i són de tres unitats de pauta, llevat la primera que és de cinc (f. 7), amb decoració a ploma senzilla vermella i blava
Caplletres: les inicials de paràgraf són més petites a la taula (una unitat de pauta) amb decoració a ploma molt pobra
Rúbriques en vermell
Calderons en blau o vermell
Tocs de color tocs de vermell en algunes majúscules
Altres: titulets centrats al marge superior, al recto nom de la part, al verso, n
m. p. e. ff. 29v-30r .i. | .Deu.
Other features Justificació: a punta de plom
Pautat: La justificació segueix el tipus més senzill per a dues columnes, amb les línies fonamentals arribant fins als marges generalment sense línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: amb la primera línia escrita
Perforacions: rodones als angles de les columnes
Reclams: horitzontals centrats al marge inferior, sense decoració, llevat del cinquè, que duu reclam decorat amb un filacteri i tocs de color grogós
Signatures: de quadern alfanumèriques en vermell a l'angle inferior extern, visibles al quadern novè "h j-h ix", també es veuen al seg (ent, tot i que la lletra és una "p" i al plec seg ent, signat "Q". Al peu del f. 53, inici del quart quadern, al peu del f. 117 ini)
Condition Son en blanc els ff. 2-5 (amb alguna anotació) i el f. 188. Té una foliació antiga tallada a molts folis (ff. i-clxxxi) situada a l’angle superior extern; una altra foliació a ploma en xifres aràbigues, contemporània a la nota final, no numera els folis inicials i està situada al costat de la primera línia de text de la segona columna; no numera el f. xv (es veu bé la xifra antiga que coincideix), oblida numerar el 54 (en aquest foli actualment no es veu la foliació antiga), 88-89 (per 98-99 esmenats per la mateixa mà) 151 (per 161 esmenat a tinta), va de l’1 al 181. Aquesta segona foliació es va fer després de la que seria al menys la segona relligadura, que a l’igualar els folis va fer desapareixer a molts folis la primera numeració. Hi ha encara una tercera foliació a llapis situada al marge exterior superior dels folis, és la més moderna, comença al primer foli de guardes de pergamí i acaba al darrer foli de guarda de pergamí; no té errors, però no numera el foli en blanc que separa el final del text (f. 187) del de guarda final (f. 188). Tinta correguda i fulls bruts (ff. 117-187). Al quadern final li manca el darrer foli, que era en blanc molt probablement (el text acaba amb el colofó al darrer foli del volum).
Binding del s. XIX, pell marró sobre cartó fort, ferros en sec, decoració vegetal, rectangle central amb rombes amb amb florons al centre de cadascun, envoltat per filets i sanefa de flors; a l'exterior roda vegetal emmarcada per filets, llom amb cinc nervis, amb sanefes decorant els nervis, i motius vegetals als entrenervis 1, 4 i 5. Cantells i genives amb decoració gravada. El títol està gravat en or als entrenervis 1-3. Els tres fulls inicials i finals són del s. XIX (guardes de paper d’aigües contemporànies a la relligadura) i els altres tres inicials i un final del s. XVI.
History of volume Adquirit 1847-01-07
Previous owners (oldest first) Bartomeu Tomas (al f. 182v “Barthomeu Thomas studiant”)
Antoni Bellver, Bisbe de Ciutat de Mallorca 1585 mort (f. 1ra ant. 7ra fol. mod.: "Est Beluerij"; “es del arca del canonja beluer” f. 3 mod.)
Ascanio Colonna, Cardenal [1586] 1608 ad quem
Giovanni Angelo Altemps, 2n. Duc de Ducat de Gallese 1620 ad quem (f. 4: "Ex codicibus Illmi. et Excellmi. Dni. [Ioannis Angel Duch de Altaems]” (ratllat)
Luigi Maria Rezzi, 6è. Principe di Sismano [1835] 1857 ad quem
Alexandre VIII, Papa [1689 - 1691] 1691 ad quem (Base de Dades Ramon Llull)
London: Payne & Foss 1847-01 (nota al f. 2 "Purchased of Payne & Foss | Jan 1847 | Rezzi Collection")
Associated Texts Conté als folis de guarda inicial i final conté dos fragments no consecutius de texid 11403 Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus, Emperador, Corpus iuris civilis, compilat 565 ad quem llatí
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 1648 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 51. 1406. Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (2009), Inspecció personal
Catalogat a: Badia et al. (2003), Ramon Llull Database = Llull DB
Descrit per: Beltran i Pepió (1997), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Tractat a: Bohigas et al. (1985), Sobre manuscrits i biblioteques 56
Tractat a: Llull et al. (1931-34), Libre de Meravelles 18
Catalogat a: Gayangos (1875), Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum 1 , n. 17
Note Duu anotacions marginals de diverses mans en català (ss. XIV i XV) i en llatí (s. XV); manícules i dibuixos als marges en alguns folis (per exemple 31, 33, etc.).

Al f. 1 prel. al capdemunt del llom etiqueta de paper amb el núm. 751 i al peu altra amb la lletra "E". Al f. 6va mod. una mà mal destra ha afegit el que podria ser un eixarm: “sent mama qyayge | en layga axj goras | ques dela al loma”.

Al peu del f. final, verso, hom anotà "Jnisto libro fel[ix]sunt carte scripte. 181".

El foli de guardes inicial duu un fragment del llibre VIII del Corpus iuris civilis, títol 18-22: [inc. llibre VIII tít. 18] … [i]mperator Alexander A. [septimio]. Prior quidem creditor | compelli non potest tibi qui posteriori | loco pignus accepisti… [expl.]… et pactis homi|num nascitur aliud quod aiudicibus […] El foli de guardes final en duu un altre, relligat capgirat (cal llegir va, vb, ra, rb): [llibre V, títs. 48-52. inc. acèfal] … est. et si ut proponis ieo instrumenta quibus… [expl. ] macula | infamie notabuntur. neque ab impe|riali beneficio ab solutione huius note fru[…]. El títol LI acaba just en la paraula que queda tallada al final del foli: “fruituri”. Aquests dos folis no formen bifoli.
Subject Manuscrit datat
Internet http://searcharchives.bl.uk/primo_library/libweb/action/display.do?tabs=detailsTab&ct=display&fn=search&doc=IAMS032-002094192&indx=1&recIds=IAMS032-002094192&recIdxs=0&elementId=0&renderMode=poppedOut&displayMode=full&frbrVersion=&dscnt=0&frbg=&scp.scps=scopę3A%28BL%29&tab=local&dstmp=1504788504467&srt=rank&mode=Basic&&dum=true&vl(freeText0)=Add%20mſ2016428&vid=IAMS_VU2 catàleg vist 2017-09-11

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1028
Location in volume ff. 5ra-186vb (foliació moderna de la biblioteca)
ff. 1ra-181vb (Beltran, segons la foliació antiga)
ff. 7-186 (Perarnau, segons la foliació moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1695
Ramon Llull. Llibre de meravelles
Language català
Date escrit 1287 - 1289
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ra prel. fol. ant.; 5ra fol. mod.] Comença lo primer libre que es dit […]
tit.: Dela primera part e primerament si es deu … [ 2ra prel. fol. ant.; 6ra fol. mod.] … Del Segon Felix clxxxj.
acc.: [ 1ra fol. ant.; f. 7ra fol. mod.] Deus \en/ [afegit; es ratllat] virtut de \ta/ [afegit; tota ratllat] bonea granea eternjtat po|der ssauiea et volentat Començe aquest libre | demarauelles del prolech
prol.: E6n tristiçia e en | languiment sta|ua un home en |stranya terra … [ 1rb fol. ant.; 7rb fol. mod.] … e en perylls se | metia per tal que a deu fos feta reue|rencia e honor
tit.: Dela primera part si es deu. |
text: [ 1rb] C3om felix fon partit de son | pare … [ 181vb] … que per tots temps hagues en aquell mones|tir monge qui hagues aquell offici e qui hagues nom | felix
colofó: [ 181vb] Die veneris vija Julij Annj Octagesimi [quin]|ti incepit scribere johannes tholrra pr[esentem] | librum et patrauit die venerjs duodec[imi jan]|nuarj Anno a natiuitate domjni Millesimo [trescente]|simo Octagesimo Sexto ad laudem et ho[norem] | gloriam dominj Nostri jhesu Christi et eius [matris] | et omnjum [ciuium] superiorum | La ma del escriuent repos ab d[ominum] omn[i]p[otens].
colofó: Die veneris vija Julij Annj Octagesimi [quinti] incepit scribere johannes tholrra [presentem] librum et patrauit die venerjs duodecimo jannuarj Anno a natiuitate domjni millesimo trescentesimo Octagesimo sexto ad laudi … la ma del escriuent repos ab […]
References (most recent first) Tractat a: Gimferrer (1974), “Ramon Llull: Libro de maravillas”, Plural
Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 107-9
Note La foliació fou afegida a la taula posteriorment, en el moment en què se li donà una foliació en xifres romanes, avui pràcticament desapareguda. La part final del text és de molt mal llegir
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-02-02