Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1710
Authors Ramon Llull
Titles Coment del dictat
Incipit & Explicits pericope: A conèxer Deus en lo mon | començal Dictat de Ramon … Ara començarem en axi | per lausar Deu qu'anch no mentí
rubr.: De la esposició dels començaments dest DICTAT
text: Com cascuna proposicio d'est Dictat sia posada en .ij. versets, declaram la per ço que sia entès ço que la proposició significa … e les obres que aquelles covenen haver en est mon e en l'altre, segons la fi a que Deus ha creat lo mon
Date / Place escrit Barcelona 1299 (Llull DB)
Language català
Text Type: Prosa i vers
Associated Texts texid 11301 Ramon Llull, Tractatus compendiosus de articulis fidei catholicae (tr. Ramon Llull), traduït 1300-07
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.41b
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:195
Editat a: Llull et al. (1936), Rims. Logica del Gatzel, Lo peccat d'Adam, .C. noms de Deu, Hores de Nostra Dona, Plant de la Verge, Desconort, Cant de Ramon, Dictat de Ramon i Coment. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss. per Moss. Salvador Galmés i proleg del Dr. Ramon d'Alòs-Moner 275-324 (ed. ref.)
Note a l'edició de Galmés, el Coment del Dictat transcriu els vv. 1-80, 83-122, 125-164, 167-206, 209-228, 231-254 del Dictat de Ramon
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 2486
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 129 (BITECA manid 1275)
Copied 1324 - 1341 (segons Badia els ff. 19-30)
1346 d. - 1350 [?] (Riquer)
1391 - 1400 (Catàleg)
Location in witness f. 187r-v
Title(s) Ramon Llull, Coment del dictat, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 187] De exposicio dels comensaments dest dictat
text: [C]3om casqune proposicio daquest dictat sie posad en … [ 187v] … E com aital conueniensia es
Condition fragment
Poetic Stanza 1 x 2
Note comentari fragmentari que tan sols copia dos versos del Dictat de Ramon, més concretament els vv. 41-42 de l'edició de Galmés. Els transcrivim tal com apareixen al manuscrit: “Mays ha en esser e compliment | Que anoser e deffeliment” (f. 187)
ID no. of Witness 2 cnum 958
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/103 (BITECA manid 1677)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1-19
Title(s) Ramon Llull, Coment del dictat, escrit 1299
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] ihesus
rubr.: A conexer deus en lo mon | Començal dictat de Ramon
pream.: A çeyls qui diuen que prouar | Hom no pot la fe nj donar | Nuyl necessarj argument | Volem donar ensenyament | De set articles principals | Los quals per raho \ns/ naturals | Prouam per nous cumencaments | Quj mostren jncoueniens | Esser en deu sens vnjtat | Sens trinjtat sens encarnat | Encara volem demostrar
rubr.: [ 1v] De la esposicio dels comencaments dest dictat
text: Com cascuna proposicio dest dictat sia possada en .ij. ve \r/ ssets declaram la per ço que sia entes ço que la proposicio segnifica … [ 19] … en est mon e en laltre segons la ffin a que deus ha creat lo mon
colofó: Ffinit es aquest coment qui es del dictat qui en ell se conte e es finit en la ciutat de barchelona / en lany de M cclxxxxviiij dela encarnacio de ihesu christ En la guarda del qual comana est coment / e dictat que ell lo montiplich assi conexer e amar en lo mon per ço que en lo mon sia molt amat / a que molt home ne pusca esser saluat / Siempero en est coment hauem en res errat contra la sant ffe christiana sots metem ell / ala correccio dela santa esgleya Romana car no hauem errat scientalment / E sia donada gloria e laor a nostre senyor deus amen
text: Mostrat auem per gran raso | que sia resurrectio | A honor del sant Sperit | Comensa e fenj son scrit | Ramon en uinen de paris | El comana a sen loys | E al molt noble rey darago | Jacme en len carnation | de .M.CC.XC. nou
Condition incomplet
Note en relació a l'edició que Galmés fa del Coment, manca la inserció dels vv. 15-40 del Dictat de Ramon. Una mà posterior també insereix altres versos que Galmés no edita, però que transcriu en nota a les pp. 295, 304, 314, 319 i 324. No es pot llegir bé el final del text preliminar, perquè el primer foli s'ha conservat en estat fragmentari. Els versos que segueixen al colofó estan copiats en lletra posterior; al verso del foli 19 també hi ha una anotació del s. XVI
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-19