Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1709
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 1021 | Antic R.L. 32 -catàleg- R. 3. 8 -llom-
Title of volume B. Raymundi | Lulli | Lib. Demonstra|tionum ( al llom)
Copied 1401 - 1450

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 167 (= I + 1-191) (sense comptar els folis que manquen el volum té 167 ff.)
Collation 1-188 198 (aquest en paper) 206 21-248 251; sense reclams visibles, cosa per la qual una mà moderna, a llapis, ha indicat al peu del foli el núm. que correspon a cada quadern, ometent el IX i el XV, que manquen; el XIX ha estat substituït per un plec de paper en blanc
Page Layout 2 columnes
36 línies (f. 3ra)
Size pàgina 275 × 204 mm (f. 3)
caixa 202 × 143 mm
columna 202 × 65 mm (f. 3ra)
Hand gòtica monacal (Galmés)
Pictorial elements Caplletres: al foli 1 hi ha una caplletra de quatre unitats de pauta en blau i vermell, amb orla en tres colors, la resta de les caplletres de dues unitats de pauta són en vermell i violeta o en blau i vermell
Calderons en blau i vermell
Rúbriques en vermell
Tocs de color hi ha tocs en vermell en algunes majúscules
State justificació a punta seca, amb la primera línia en blanc; línies de guia per als renglons essent visible als marges d'alguns folis un règim complet de perforacions
Condition manquen els ff. 65-72, 113-120 i 145-152 i el f. 190 és en blanc; hi ha una llacuna abans del f. 191. El primer i el darrer folis de guardes van enganxats a la coberta. Disposa d'una foliació moderna a llapis, amb xifres aràbigues i una antiga en romanes a ploma
Binding pergamí flexible, cobertes interiors reforçades amb fulls de pergamí i paper, algun cobert d'escritura llatina, coberta amb dos cordills per tancar el volum; talls tintats de vermell
Previous owners (oldest first) Pere Florensa 1491-03-20 (price: 3 ducats) (f. de guardes final: “Aquest libre es den pere florenca conpprat per en pere florenca al canto de la gouernacio a la porta l'apotacari costa [?]”; “A xx de març ay 1491 conprj lo present libre dema del coredor dela cort qui·s ueni [?] a porta del apotacarj per tres ducats […] es den pere florença est de propia ma”; “A xx de març any 1491 conprj yo pere florenca lo present libre de ma del corredor de la cort venjes fora cort al ca[rrer] [?] del apotacari questa al canto de les cors de la gouernacjo”)
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2003), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 139 , n. 1021
Tractat a: Hillgarth (1962), “Manuscritos lulianos antiguos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 136-7
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 7
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 171 , n. XVI
Tractat a: Llull et al. (1930), Libre de demostracions qui es una branca de la art datrobar veritat, escrit a Mallorca devers l'any M.CC.lxxv. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels més vells manuscrits xv-xvi , n. Ms. F
Note al f. 1 prel. hom afegí en cursiva l'índex de l'obra

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1020
Location in volume ff. Ira + 1ra-191va
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1692
Ramon Llull. Llibre de demostracions
Language català
Date escrit 1274 ca.
Title(s) in witness libre de demostracions que es una brancha de la art d atrobar veritat, f. 1
Incipits & explicits in MS índex: [ Ira] De bonea, granea, en cartes x[iv] … [ Iv] … Deles quatre questions generals .clxxxx.
rubr.: [ 1ra] Deus glorios alt excellent sobre totz honraments digne de molt magnificada uirtut … Comensa aquest libre de demostracions qui es .i.a brancha dela art de atrobar ueritat
tit.: Del prolec
prol.: C4On lentenjment huma sia menyspreat … con pusca entendre los articles per rahons necessaries
tit.: De la Diuisio daquest libre
intr.: A2questa brancha es departida en .iiij. libres … [ 1vb] … coue que hom leu com pus alt pusca en est libre son entenjment
tit.: Comensa lo primer libre en lo qual se proua que lentenjment a possibilita \t/ com per necessaries rahons enten en los articles de la sancta fe catholica
text: C2erta cosa es e manifesta que error mjls es mortificada e destroida ab rahons necessaries que ab fe … [ 191va] … uenga a tal compliment que per tot lo mon sia honrat e loat e conegut nostre senyor Jesuchrist qui es uer hom e deu. Amen
colofó: Finito libro sit laus et gloria ihseuchristi. Laus tibi sit christe quem liber explicit iste. Qui scripsit scribat semper cum domino uiuat
Condition incomplet
Note manquen folis a l'interior del text
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-02