Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1705
Authors Ramon Llull
Titles Lo pecat d'Adam
Un senyor Rei qui bé entén
Incipit & Explicits text: Un senyor Rei qui bé entén | se maravela molt sovén … lo qual vos, sènyer, enamor | de s'amor, e mi peccador. Amen
Date / Place escrit Perpignan 1282 (Ramon d'Alós-Moner)
escrit 1282 - 1287
escrit Napoli [?] 1294 [?] (Llull DB)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 8 8 8 8 8 8 8 8…: aabbccdd…
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.13.bis
Editat a: Llull et al. (2008), “Un senyor rey, qui be enten [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Ed. electrònica en: Llull et al. (2008), “Un senyor rey, qui be enten [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 231 , n. 89.12 (Dc:40)
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:186
Editat a: Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 25-41, 29-40
Editat a: Llull et al. (1936), Rims. Logica del Gatzel, Lo peccat d'Adam, .C. noms de Deu, Hores de Nostra Dona, Plant de la Verge, Desconort, Cant de Ramon, Dictat de Ramon i Coment. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss. per Moss. Salvador Galmés i proleg del Dr. Ramon d'Alòs-Moner 63-73 (ed. ref.)
Editat a: Llull et al. (1933), L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica per Francesc de B. Moll.
Editat a: Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura 300-09
Editat a: Llull et al. (1859), Obras rimadas de Ramon Llull. Escritas en idioma catalán-provenzal, publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes. Y seguidas de un glosario de voces anticuadas por Gerónimo Rosselló 179-185
Subject LITERATURA
RELIGIÓ
Number of Witnesses 17
ID no. of Witness 1 cnum 2429
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017 (BITECA manid 1560)
Copied 1301 - 1350 (cos del volum, catàleg)
1451 - 1500 (f. prel. catàleg)
Location in witness ff. 88vb-91ra ff. 87vb-90ra
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 88vb] Aquests versos per nombre dos cents feu lo venerable mestre ramon lull en la vila de perpenya a requesta del rey de malorqa qui volia saber : deu com romania scusat dela perdicio dels homens quis seguex per lo manament que deus feu / a / adam : sabent deus que adam trespasaria lo seu manament per lo qual tanta gent se avie / a / dampnar
text: U2N senyor rey qui be enten | Se marauella molt souen … [ 91ra] … Lo qual senyor en amor | De sa amor e mj las peccador
Poetic Stanza 201 vv.
Note en relació a l'ed. de Galmés, s'interpola el vers “A far lo be e no forçat” després del v. 69. La rúbrica està escrita per una ploma moderna. Al penúltim vers hi ha un fragment esmenat, que indicarem entre claudàtors. Marcarem entre claudàtors:“Lo qual [senyor en amor] \me scalff en la calor/”
ID no. of Witness 2 cnum 1058
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/18 (BITECA manid 1414)
Copied 1325-08-01 (f. 50)
1313 a quo - 1400
Location in witness ff. 35-38v
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 35] A3quests verssos deuall scrits quj son per nombre .cc. ffeu lo venerable mestra Ramon lull a perpeya a requesta dell rey de Mallorques quj uolia seber deus com romanja escusat dela perdicio dels homens qujs seguex per lo manament que deus feu a adam sabent deus que adam passaria lo manament per lo quall tant hom seria dempnat E encara voll saber per que deus no comforma los homes en gracia per tall que no poguessen peccar he per conseguent haguessen gloria les quals demandes li foren declarades segons deuall se conte
text: Hun senyor rey quj be senten | Se merauella molt souen … [ 38v] … Lo quall uos senyor en amor | Desamor e mj peccador // Amen
Poetic Stanza 200 vv.
References Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 26 , n. Ms. R
Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura , n. Ms. R
ID no. of Witness 3 cnum 1060
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1103 (BITECA manid 1725)
Copied Guillem Pagès (Soler), Desconegut (Soler), 1391 - 1410 (Obrador)
Location in witness ff. 75ra-76rb
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits text: [ 75ra] Un senyor rey qui be enten | Se marauela molt souen … [ 76rb] … Lo qual uos senyer enamor | De samor e mj peccador | AMEN
Poetic Stanza 200 vv.
ID no. of Witness 4 cnum 1059
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, H 8 inf. (BITECA manid 1688)
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1410 [?] (Perarnau)
Joan Malbec (Soler), 1526 a quo
Location in witness ff. 73-78v
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits intr.: [ 73r] Los uerssos deuall scrits son .cc. que | feu maestre Ramon lull en perpinya | a prechs del Rey de mallorca que uolia | saber deus com romanja scusat de | la perdicio dels homens ques seguex | per raho del manament que feu a adam | sabent deu que adam passaria lo ma|nament per lo qual tant hom sseria | dampnat / Encara mes uolch saber | per que deu no conforma los homens | en gracia per tal que no poguessen pec|car e per conseguent haguessen gloria | ¶ les quals demandes li foren decla|rades segons se conte en los uerssos | deuall scrits
text: U2n Rey senyor quj be enten | Se marauella molt souen | De deu quj es bo en quant es | Ens [sic] fallis en nulla res … [ 78v] … A honor del sant sperit | lo qual uos senyor | vos enamor de sa amor | E a mj las peccador | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 198 vv.
References Tractat a: Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 26 , n. Ms. M
Tractat a: Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura , n. Ms. M
Note Manquen els vv. 69-70 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 5 cnum 1062
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 16432 (BITECA manid 1692)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 16v-18
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 16v] A7quests versos deuall scrits qui son per nombre CC feu lo venerable mestra Ramon Lull a perpenya a raquesta del Rey de Mallorques … Les quals demandes li foren declarades segons deuall se conten
text: Hun Senyor Rey / qui be senten | Se marauella / molt souen … [ 18] … scusat segons que dit es | ffinit sia aquest scrit | A honor del sant spirit | Lo qual nos senyor en amor | Dassa mor e mj peccador | Deo gracias Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 199 vv.
References Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 26 , n. Ms. L
Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura , n. Ms. L
Note manca el v. 70 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 6 cnum 1063
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/103 (BITECA manid 1677)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 43ra-44rb
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits text: [ 43ra] Vn senyor Rey qui be enten | Se marauella molt souen … [ 44rb] … Lo qual nos senyer en amor | de samor e mj peccador | AMEN
Poetic Stanza 200 vv.
ID no. of Witness 7 cnum 1061
City, library, collection & call number Kraków: Biblioteka Jagiellońska, Ms. Hisp. Qu. 63 (BITECA manid 1691)
Copied 1451 - 1525 (Mahiques)
Location in witness ff. 38-41v
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 38] [A]2quests vessos [sic] deuall scrits qui son per nombre /cc/ feu lo venerable mestre Remon llull a perpeya a raquesta del Rey de Mallorques qui volie seber deus com romania scusat dela perdicio dels homens quis segueix per lo manament que deus feu a dam sabent deus que adamp pessaria lo manament per lo qual tant hom seria dempnat // E encare vol peccar e per conseguent aguessen glorria // les quals demandes lj foren declarades segons deuall se conten / etch.
text: H2Vn senyor Rey qui be senten | Se mereuella molt souin | De deu qui es bo enquant es | E no fallj en nulla res … [ 41v] … A honor del sant sperit | llo cual nos senyor en amor | Da sa mor a mj peccador | Amen
Poetic Stanza 200 vv.
References Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 26 , n. Ms. B
Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura , n. Ms. B
ID no. of Witness 8 cnum 2073
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/71 (BITECA manid 1628)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 56va-57va
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 56v] Aquests versos deuall escrjts quj son per nombre .cc. feu lo venerable mestre Ramon lul a perpenya a requesta del rey de mallorca qui volia saber com romanja escusat dela perdicio dels homens qujs segueix per lo manament que deus feu a Adam sabent deus que adam passaria lo seu manament per lo qual tot hom seria damnat E encare volch saber per que deus no confirma los homens en gracia per tal que no posquessen peccar e per conseguent haguessen gloria Les quals Demandes li foren declarades segons deuall se contenen per los versos desus escrits
text: U2n senyor rey qui ben | senten se marauella mot souen … [ 57vb] … Lo qual nescalf en sa calor | De sa amor amj peccador | Amen
Poetic Stanza 200 vv.
ID no. of Witness 9 cnum 2140
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, sense signatura (BITECA manid 2158)
Copied 1502
1491 - 1510 (Obrador)
Location in witness ff. 65-70
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 65] Aquests versos scrits qui son per nombre CC ffeu lo venerabble mestra ramon lull a perpanya … Les quals demandes li fforen declarades segons deual se conte
text: hun Senyor Rey qui be senten
Note Perarnau no l'esmenta
ID no. of Witness 10 cnum 2074
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 110 (BITECA manid 2137)
Copied 1576 - 1625 (Massó)
Location in witness ff. cxlvi-cxlviirb
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ cxlvi] DOSCENTS, RIMS, AL, SERENISSIMO, REY, DON, Jaume Segon Rey de Mallorca etc. Perque Deu maná á Adam que no, menjas del fruyt, sabent ell que'n menjaria, y que d'aquis seguiria la damnacio de tants homens
text: [ cxlvira] Vn señor Rey qui be enten | se marauella molt souen … [ cxlviirb] … Lo qual vos senyer en amor | des'amor emi peccador
Poetic Stanza 200 vv.
ID no. of Witness 11 cnum 2472
City, library, collection & call number Halle: Universitätsbibliothek, YC 8o 9 (BITECA manid 2115)
Copied 1576 [?] - 1625 [?]
Location in witness ff. 47v-51v
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 47v] Versos, en nombre, docents. Composts per lo illuminat Dor Ramon Lull
rubr.: A Pauia a raquesta del Rey de Mallorques, qui volia saber, Deu com romania escusat dela perdicio dels homens, quis saguex per lo manament que Deu feu a Adam, sabent Deu que Adam passaria lo manament, per lo qual tant home saria damnat. E encara vol saber perque Deu no confermà los homens en gracia per tal que no poguessen peccar, et per consaguent aguesseni gloria. Les quals demandes li foren declarades ab los versos saguents
text: Un señor Rey qui be senten | se marauella molt souent | de Deu, qui es bo en quant es, | e no falli en nulla res … [ 51v] … Finit sta aquest scrit | a honor del Sant Sperit | lo qual vos Señor en amor | desamor a mi peccador
Poetic Stanza 200 vv.
ID no. of Witness 12 cnum 2361
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 5 (BITECA manid 2244)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 135-139v
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 135] Aquests versos deval scrits qui son en nombre 200 feu lo Veneralbe Mestre Ramon Lull á perpinya araquesta del Rey de Mallorques, qui volia saber Deus com romania scusat de la perdisio dels homens quis saguex per lo manament, que Deus feu á Adam, sabent Deu que Adam pecaria [sic] lo manament, per lo qual tant home seria dampnat e encare vols [sic] saber perque Deus no conforma los homens en gracia, per tal que no poguessen peccar é per consaguent haguessen gloria, les quals demandes ly foren declarades segons deval se conte
text: Vn Señor Rey qui be senten | se maravela molt sovent … [ 139v] … Lo qual vos Senyor en amor | Desamor a mi peccador
Poetic Stanza 200 vv.
ID no. of Witness 13 cnum 2148
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness ff. 53-57 ff. 1-4
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 53] D. Raymundi Lulli opusculum vulgari versi editum
rubr.: [ 54] Aquests versos deuall scrits que son en nombre 200 feu lo benerable mestre Remon lull en perpinya a requesta del Rey de Mallorca qui volia saber Deu com romania scusat dela perditio dels homens ques seguex per lo manament que Deu feu a Adam sabent Deu que Adam passaria son manament per lo qual tot hom saria damnat … encara vol saber per que Deus no confirma los homens en gratia per tal que no poguessan peccar et per conseguent haguessan gloria los quals deman de[us] li fo[ren] de[cla]radas segons deuall en los versos se conte
text: Vn senyor Rey qui be senten | Se marauella molt souen … [ 57] … Lo qual mescalf en son calor | de s'amor amj peccador | Amen
Poetic Stanza 200 vv.
ID no. of Witness 14 cnum 2078
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10036 (BITECA manid 1694)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1615 - 1617 (Galmés)
Location in witness ff. 70-73v ff. 67-70v
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 70] Aquests uersos deuall scrits qui son per nombre CC ffeu lo venerable mestre Ramon Lull aperpanya araquesta del Rey de Mallorques qui volia saber Deus com romania scusat de la perditio dels homens quis sagueix per lo manament que Deus ffeu a Adam sabent Deu que Adam passaria lo manament per lo qual tant home seria demnat e encare vols saber per que Deu no conforma los homens en gracia per tal que no poguessen peccar, e per consaguent aguessen gloria les quals demandes li foren declarades segons dauall se conte
text: Hun senor rey qui be senten | se mareuela molt souent … [ 73v] … lo quall vos Senyor enamor | desamor amipeccador
Poetic Stanza 200 vv.
ID no. of Witness 15 cnum 2152
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1001 (BITECA manid 2163)
Copied 1623-01-16
Location in witness ff. 47-51v
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 47] Aquests versos deual escrits qui son per nombre docents feu lo Venerable mestre Ramon Lull à pavia à raquesta del Rey de Mallorques, qui volia saber, Deu com romania escusat de la perdicio dels homens quis seguex per lo manament que deu feu a Adam, sabent deu que Adam passaria lo manament, per lo qual tant home seria damnat: è encara vol saber perque Deu … no conforma los homens en gracia, per tal que no poguessen peccar, et per consaguent aguessen gloria; les quals demandes li foren declarades segons deual se conte
text: Vn señor Rey qui be sen ten | se maravella molt souent … [ 51] … lo quall vos senyor en amor | desamor à mi peccador | Finis
rubr.: Taula del libre passat
índex: [ 47ra] Del preanbol. fol 1 … [ 52vb] … Versos de Remon. 47. | Finis
Poetic Stanza 200 vv.
References Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura , n. Ms. P
Note el penúltim vers té una esmena. Marquem entre claudàtors el text ratllat: “lo qual [vos señor en amor] me scalf en son calor”
ID no. of Witness 16 cnum 2369
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 14 (BITECA manid 2247)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. 69va-71rb
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 69va] Vn Senyor Rey qui be enten | Se maravella molt Soven … [ 71rb] … Lo qual me scalf enlo Calor | De Sa mor ami las peccador
Condition incomplet
Poetic Stanza 201 vv.
Note en relació a l'edició de Galmés, s'interpola el vers “A far lo be E no forçat” després del v. 69
ID no. of Witness 17 cnum 7921
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca dels marquesos de Vivot, 4 (BITECA manid 2733)
Copied 1701 ? - 1800 ?
Location in witness ff. 168v-170v
Title(s) Ramon Llull, Lo pecat d'Adam, escrit 1282
Incipit & Explicits rubr.: [ 168v] Libre de doscents versos al Rey de Mallorques del B. Ramon Lull Martir
text: [ 168va] Un senyor Rey qui be enten | Se maravella molt soven | que Deus, qui es bon en aquant es | no fallis en nengune res … [ 170rb-v] … è pot esser perque Deus es | scusat, segons, que dit es | Finit stà aquest scrit | à honor del Sant Spirit | Lo qual scalf en le calor | De samor a mi las peccador
colofó: [ 170v] Aquests versos per nombre 200 feu lo Venerable Mestre Ramon Lull en le Vile de Perpenyà à requeste del Rey de Mallorque, qui volie saber, Deu com romanie scusat de le perdicio dels homens, quis segueix per lo manament, que Deus feu à Adam, sabent Deu, que Adam trespassarie lo seu manament, per lo qual tante gent se havie à dampnar
Poetic Stanza 201 vv.
Note en relació a l'edició de Galmés, s'interpola el vers “a far lo be, è no forsat” després del v. 69
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-16