Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1704
Authors Ramon Llull
Titles Lo desconhort
Déus, ab vostra vertut comens est Desconort
Incipit & Explicits text: Deus, ab vostra vertut comens est Desconort … Aquest Desconort coman al Sant Spirit
Date / Place escrit Roma 1295 (Bonner - Badia)
Language català
Text Type: Vers
Metrics 12 12 12 12 12 12 12 12…: aaaaaaaa…
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.22
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 167 , n. 63
Editat a: Llull et al. (2004), Lo desconhort. Cant de Ramon 59-129
Editat a: Llull et al. (1998), Lo Desconhort / Der Desconhort
Editat a: Llull et al. (1950), Llibre d'amic e amat. Lo desconhort / Libro de amigo y amado. El desconsuelo 128-60
Ed. electrònica en: Llull et al. (2008), “Deus, ab vostra vertut comens est Desconort [text electrònic a Internet]”, RIALC (Repertorio informatizzato della antica lirica catalana)
Tractat en: Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia catalana medieval 227 , n. 89.6 (A:a2)
Editat a: Llull et al. (1988), Poesies 94-141
Tractat en: Bonner et al. (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària 1:185
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:192
Editat a: Llull et al. (1958), Poesies 115-155
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:1308-1328
Editat a: Pagès (1938), “Le “Desconort” ou le Découragement de Ramon Llull, étude, édition et traduction”, Annales du Midi 140-156 i 225-264
Editat a: Llull et al. (1938), Le Desconort ou le Découragement de Ramon Llull. Étude littéraire et historique, édition critique et traduction française 28-83
Editat a: Llull et al. (1936), Rims. Logica del Gatzel, Lo peccat d'Adam, .C. noms de Deu, Hores de Nostra Dona, Plant de la Verge, Desconort, Cant de Ramon, Dictat de Ramon i Coment. Transcripció directa amb notícies preliminars i variants dels millors mss. per Moss. Salvador Galmés i proleg del Dr. Ramon d'Alòs-Moner 217-254 (ed. ref.)
Editat a: Llull et al. (1928), Poesies 69-105
Ed. parcial en: Bulbena i Tosell (1907), Crestomatía de la llenga catalana (des del IXen segle al XIXè). Recopilada e ordenada per Antoni Bulbena & Tosell 2:33-6
Editat a: Llull et al. (1859), Obras rimadas de Ramon Llull. Escritas en idioma catalán-provenzal, publicadas por primera vez con un artículo biográfico, ilustraciones y variantes. Y seguidas de un glosario de voces anticuadas por Gerónimo Rosselló 314-362
Subject LITERATURA
FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 13
ID no. of Witness 1 cnum 2430
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2017 (BITECA manid 1560)
Copied 1301 - 1350 (cos del volum, catàleg)
1451 - 1500 (f. prel. catàleg)
Location in witness ff. 91v-109 ff. 90v-108
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ 91v] Aquest es lo desconort que maestre ramon lull feu en sa uellesa com uju quelo papa ne los altres senyors del mon no uolgueren metre orde en conuertir los jnfaels segons que ell los requeri moltes uegades e diuerses uegades
text: D2Eus ab uostra uirtut / començ est desconort | Lo qual faç en xantan perço que men conort … [ 109] … Que a la fe christiana / no sera contradit | Aquest bell desconor / do al sant spirit
colofó: Ffo fet a gloria e laor de nostre senyor deu ihesu christ layn .M.cc.lxxxv
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 223, 347 i 739-740 de l'edició de Galmés. A la rúbrica, s'ha subratllat amb una línia discontínua la paraula que ara indicarem entre claudàtors: “moltes [uegades] e diuerses uegades”
ID no. of Witness 2 cnum 2057
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. lat. 845 (BITECA manid 1727)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 51-68
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ 51] Deus amoros ab ta uirtut comensa aquest desconort den R. luyl
text: Deus ab uostra uirtut comens est desconort | Lo qual faç en xantan per so que men conort … [ 68] … Calafe romana no sera contradit | Aquest desconort coman al sant spirit | amen
epíleg: Aquest desconort fo fet en la cort de roma e cantas en lo so deberart
Poetic Stanza 69 x 12
Note el mot “Amen”, just després del darrer vers, està escrit amb lletra posterior
ID no. of Witness 3 cnum 1068
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Ott. lat. 542 (BITECA manid 1673)
Copied 1312 a quo - 1400 (datació de Lo Concili)
Location in witness ff. 74v-90
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ 74v] Aquest es lo desconor que maestre ramon luyll feu en sa uellesa com viu que lo papa ne los altres senyors del mon uolgueren metre orde en conuertir los jnfeels segons que ell los requeri moltes e diuersses vegades
text: [ 75] D6eus ab uostra virtut / comens est desconort | Lo qual fas en xantan / per ço que men conort … [ 90] … Que ala fe christiana no sera contradit | Aquest bell desconort do al sant sperit
colofó: Ffo fet a gloria e a lahor de nostre senyor deu en layn M.cc.lxxx\x/v
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 223, 348, 739-40 de l'edició de Galmés. Al colofó, la darrera “x” de la data és un afegit posterior
ID no. of Witness 4 cnum 1055
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1025 (BITECA manid 1631)
Copied 1351 - 1400 (Bonner)
1301 - 1310 (catàleg)
1391 - 1410 (García Pastor)
Location in witness ff. 74-85v
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ 74] Aquest es lo desconort que Mestre Ramon luyl feu en sa uellesa Con viu que lo papa ne los altres senyors del mon no uolgueren metre horde en conuertir los jnfaels segons que ell los requeri Moltes e diuerses ueguades
text: D4eus ab vostra virtut començ est desconort | Lo qual fas en xantan per ço que men conort … [ 85v] … Que ala fe christiana no sera contradit | Aquest beyl desconort do alsant esperit
colofó: Ffo ffet agloria ealahor de nostre senyor deu en lany Mccclxxxxv
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 223, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 5 cnum 1057
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9344 (BITECA manid 1661)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 170-177v ff. 182-189v ff. 170-177
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ 170] Aquest es lo desconort que maestre Ramon lull feu en sa vellesa com viu que lo papa ne los altres senyors del mon no volgueren metre orde en conuertir los jnfeels segons que ell los requeri moltes e diuerses vegades
acc.: [ 170v] [D]5eus ab vostra / virtut comens est desconort. | Lo qual faç en xantan / per ço que men conort (…) Que res no veig ne aug don me vinga confort
text: Q2Vant fuy gran e senti del mon ça vanitat. Comencey a far mal e entrey en peccat … [ 177] … Pusque ses mes tan fort en ma societat. E fayts per ell complir ço en quay poch auençat. Cami aiudats auançar christiandat
colofó: F2Init es lo desconort que Ramon ha scrit. E en lo qual del mon lordonament ha dit … [ 177v] … Que ala fe christiana no sera contradit | Aquest bell desconort / do al sant spirit. | Ffo fet a gloria e alahor de nostre senyor deu en lany Mil docents vuytanta sinch
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 2 x 12, 1 x 11, 2 x 12, 1 x 10, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 183, 223, 228, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés. Els versos estan escrits a línia seguida
ID no. of Witness 6 cnum 1056
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 16431 (BITECA manid 1689)
Copied Mallorca (regne): 1401 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 79v-99v ff. lxxvjv-96v
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ 79v] DEus amoros ab uostra uirtut comensa aquest desconort den Ramon Lull
text: D2Eus ab uostra uirtut comens est desconort lo qual fas enxantan per so que men conort … [ 99v] … E ala fe romana no sera contradit | Aquest desconort coman al sant spirit | AMEN
colofó: Aquest desconort fo fet en la cort de Roma e cantas en lo so de berart
Poetic Stanza 69 x 12
Note apareix intercalat entre la segona i tercera parts del Llibre d'home
ID no. of Witness 7 cnum 2062
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/71 (BITECA manid 1628)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 38ra-41rb
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ 38ra] Aquest es lo desconort que maestre Ramon lull feu en sa vellesa com vju que lo papa ne los altres senyors del mon no volgueren metre orde en conuertir los jnfeels segons que ell los requeri moltes e diuerses vegades
text: D2Eus ab vostra virtut començ est desconort | Lo qual faç en xantan per ço que men conort … [ 41rb] … Que ala fe christiana no sera contradit | Aquest bell desconort do al sant sperjt
colofó: … Fo fet a gloria e a honor e lahor de nostre senyor deu en lany M.cc.lxxxv.
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 128, 150, 223, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 8 cnum 2146
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 996 (BITECA manid 2161)
Copied 1501 - 1600 (García Pastor)
1491 - 1520 (Obrador)
Location in witness ff. 90-106
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ 90] Jhesus christ
rubr.: Aquest es lo desconort que mestre ramon llull feu ensa vellesa quant veya que lo papa e tos [sic] altres senyors del mon no volgueren metre orde en conuertir los jnfells segons que ell los requeri moltes vegades. Obreta en rims llemosins feta per mestre ramon lull dotor [?] Jllt traduhyda de Mot en Mot yen part en mots vsats seruada de punt a punt la sustansia
text: Deus ab vostra virtut començ aquest desconort per consolacio mia e per comptar lo gran tort e mancament quells homens fan a vos señor … [ 106] … yo comann aquest bell desconort al sant sperit Amen fo fet a gloria y lahor de nostre senyor deu en lany M.cclxxxxv
Commentary Desconegut,
Note es tracta d'una prosificació de la composició poètica
ID no. of Witness 9 cnum 2067
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, 110 (BITECA manid 2137)
Copied 1576 - 1625 (Massó)
Location in witness ff. xci-civv
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ xci] DESCONORT, DE, RAMON, LLVLL
text: Deus ab vostra virtut comens est desconort | Lo qual fas en xantá perso que men conort … [ civv] … que ala fe Christiana no será contradit | Aquest bell desconort do al sant Esperit
colofó: Fo fet á gloria e allaor de nostre señor Deu en l'Any Mil Doscents Noranta sinc
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 223, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 10 cnum 2147
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1184 (BITECA manid 2162)
Copied 1601 - 1700 (catàleg)
1581 - 1680 (García Pastor)
Location in witness f. 10va-13vb
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ 10va] Aquest es lo desconort que mestre Ramon Lull feu en sa vellesa, com viu, que lo Papa, ne los altres señors del mon no volgueren metre orde en conuertir los infaels, segons que ell los requeri moltes e diuerses vegades
text: [ 10ra] Deus en vostre virtud començ est desconort | lo qual fas en xantan, per ço que menconort … [ 13vb] … que ala fe christiana no sera contradit | Aquest bell desconort do al sanct esperit
colofó: Fo fet a gloria, e a honor, e lahor de nostre senyor Deu en lany [Mcclxxxv ratllat] Mccc xij
Condition incomplet
Poetic Stanza 10 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 15 x 12, 1 x 11, 16 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 128, 150, 223, 348, 535 i 739-740 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 11 cnum 2076
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10036 (BITECA manid 1694)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1615 - 1617 (Galmés)
Location in witness ff. 1-16v ff. 1 prel. + 1-15v
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits índex: [ 1] Hic contnentur [sic] libri Raymundi lulli pij Heremite. | Primo. | Lib. desconort. fol. 1 … Septimo | Lib. plant dela verge Maria. fol. 301
rubr.: [ 2] Desconort molt piados que Mestre Ramon Lull D. Illuminat de Mallorca feu en sa vellesa co [sic] viu que lo Papa ne los altres senyors del mon no Volgueren donar orde en conuertir los Jnfaels segons que dit Doctor los requiri moltes / e diuerses vegades, e escrit lo modo, e orde se hauia de tenir per dit sanct negoci y tan profitos per exalsament de nostra fe cristiana
text: Deus ab vostra virtut comens est desconort | Lo qual fas en xantan perso que men conort … [ 16v] … Que ala fe cristiana no sera quantra dit | Aquest bell desconort do al sanct spirit. | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 223, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés
ID no. of Witness 12 cnum 2155
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10591 (BITECA manid 2164)
Copied 1651 - 1700 (Perarnau)
Location in witness ff. 392ra-406vb
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ 392ra] Aquest es lo desconort que Mestre Ramon Lull feu en sa vellesa, com uiu que lo Papa ne los altres Senyors del mon no uolgueren metre orde en conuertir los Jnfels segons que ell los requiri moltes, e diuerses vegades
text: Deus ab uostra uirtut comens est desconort … [ 406vb] … Aquest bell desconort do al sant sperit
colofó: Fo fet à gloria, e alahor de Nostre Senyor Deu, en lany Mil docents vuytanta sinch
Condition incomplet
Poetic Stanza 5 x 12, 1 x 11, 1 x 13, 6 x 12, 1 x 11, 2 x 12, 2 x 11, 1 x 12, 1 x 10, 1 x 12, 1 x 11, 7 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 183, 204, 223, 228, 252, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés; a més, el v. 72 (darrer de la sisena cobla) es troba interpolat a l'endemig del v. 73, el primer de la setena cobla
ID no. of Witness 13 cnum 2370
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 14 (BITECA manid 2247)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. 71v-85
Title(s) Ramon Llull, Lo desconhort, escrit 1295
Incipit & Explicits rubr.: [ 71v] Aquest es lo desconort que Maestra Ramon Lull feu en Sa Vallesa Com Viu quelo Papa ne Los altres Senyors del Mon no Volgueren metre Orde en Convertir los Ynfaels segons que ell los Requeri moltes e diuerses Vegades
text: Deus ab Vostre Virtut, Comens est desconort | Lo qual fas en xantan perço que men conort … [ 85v] … que ala fe Christiana, no Sera Contradit | Aquest bell desconort, do al Sant Sperit
colofó: Fou fet agloria e laor de Nostre Senyor Deu Jesu Christ lany
Condition incomplet
Poetic Stanza 6 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 12, 26 x 12, 1 x 10, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12
Note manquen els vv. 76, 150, 223, 348, 739-740 i 811 de l'edició de Galmés. A més, es repeteix un hemistiqui corresponent al v. 415 de l'esmentada edició: “Don tant be se pot seguir | Esta art que mas dada, don tant bes pot Seguir”. No hem comptabilitzat aquest hemistiqui sobrer en el nombre de versos
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-20