Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1700
Authors Ramon Llull
Titles Llibre del gentil i dels tres savis
Incipit & Explicits acc.: Deus excellent, alt en tot honrament honorable, … comens aquest libre qui es apellat Libre del gentil e dels .iii. savis
prol.: Con ab los inffeels ajam participat lonch de temps … cor molt li agreujava con tant trigaven a comenssar ço que ell tant desirava
tit.: Comenssa lo primer libre. Del primer arbre. Flor 1. De bonea granea
text: Maniffesta cosa es al humá enteniment qe be e granea se covenen ab esser; … demanant qual lig lur es semblant que·l gentil aja triada per eser agradable a Deu
epíleg: Qui aquest libre a dictat e escrit, e qui aquest libre ligirá e guardará … per les quals van a ffoc inffernal tots aquells qui son en la ira de Deu
colofó: Qui scripsit scribat semper cum Domino vivat
Date / Place escrit 1273 - 1275 [?]
escrit 1274 - 1276 [?] (Pring-Mill)
escrit Mallorca (illa / illes) 1274 - 1283 (Fidora et al.)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.9
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 142-3 , n. 11
Editat a: Llull et al. (1989), Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316) 89-271
Editat a: Llull et al. (2001), Llibre del gentil e dels tres savis 1-210
Tractat en: Euler (1995), “De adventu Messiae: Ramón Llull. Beitrag zur Christlich-Jüdischen Messiaskontroverse”, Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata
Tractat en: Bonner et al. (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària 126-34
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:183
Editat a: Llinarès (1968), Ramon Llull 192-200
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:1057-142
Editat a: Llull et al. (1901-03), Obras de Ramon Llull. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes, 1. Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intencio. Libre de mil proverbis, pref. Mateu Obrador i Bennàssar – 2. Arbre de filosofia d’amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu, pref. Miquel Costa i Llobera – 3-4. Felix de les Maravelles del Mon, pref. Mateu Obrador i Bennàssar 1:3-305
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 1045
City, library, collection & call number Oxford: University of Oxford, Bodleian Library, Can. ital 147 (BITECA manid 1193)
Copied 1301 - 1350
1301 - 1325 (A. Bonner)
Location in witness ff. 109-156va
Title(s) Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?]
libre del gentil e dels .iii. savis
Incipit & Explicits rubr.: [ 109] Deus excellent alt en tot honrament honorable ab benediccio e gracia e ajuda uostra e ab entencio damar honrar vos e seruir comens aquest libre qui es apellat libre del gentil e dels.iij. sauis. del prolech
prol.: [C]2on ab los inffeels ajam participat lonch de temps e ajam enteses lurs ffalses oppinions … [ 111rb] … comenssas cor molt lj agreujaua com tant trigauen acomenssar ço que ell tant desiraua
rubr.: Comenssa lo primer libre. De bona granea
text: [ 111] [m]1anjfesta cosa es al huma entenj-ment [f. 111va] que be e granea … [ 156rb] … cascu dels .iij. sauis sen ana a son alberc e ates so que auia promes
colofó: [f]2enit es lo libre del gentil e dels .iij. sauis eneyt se sia deus per la ajuda del qual [f. 156va] es comensat e ffinit … [ 156v] … e en aquest mon ssia guardat deles vies per les [quals] uan a ffoc jnfernal tots aquells qui son en la jra de deu. Qui scripsit scribat semper cum domino uiuat
Note al final del text hi ha unes ratlles il·legibles; manquen els cinc arbres al començament de l'obra
ID no. of Witness 2 cnum 1047
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1071 (BITECA manid 1722)
Copied 1301 - 1350 (Bonner)
1351 - 1400 (García Pastor)
1401 - 1500 (Alós-Moner)
Location in witness ff. ixra-lxxxrb
Title(s) Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?]
Incipit & Explicits text: [ ixra] que per aquela influencia uenga gracia e benediccio al cors huma … e que sia perdurable per tots temps
rubr.: De granea poder
text: [e]N natura se couenen granea e poder … [ lxxxrb] … e per la onor del qual nouelament es treladat. Lo qual libre es raho e manera a inlumjnar torbat entejment e a despertar los graus qui dormen & a entrar en paria e en conexensa de estrayns e priuats. Demanant qual lig lur es semblant quel gencil [sic] aia triada per eser agradable a deu
epíleg: Qui aquest libre a dictat e escrit e qui aquest libre ligira e guardam en la gloria de deu sia agradable e en aquest mon sia guardat deles ujes per les quals uan a foc jnfernal tots aquels qui son en la jra de deu
colofó: Qui scripsit scribat semper cum domino ujuat
Condition acèfal
Note Perarnau no el cita
ID no. of Witness 3 cnum 1046
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, Ms L g 3 (BITECA manid 1638)
Copied 1351 - 1400
1341 - 1360 (Obrador)
Location in witness ff. 51ra-113rb
Title(s) Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 51ra] Deus excellentissime cuius imperium quantitate non mensurantur nec tempore cui nunquam honoris materia defficit nec consistit in terminus cum vestri beneditione et gracia uestro auxilio intencione qui beate maiestatis celsitudinis honor dilectio … Jncipit liber de gentili et tribus Sapientibus intitulatus. De prologo
text: C3on ab los infeels aiam participat lonch de temps e aiam enteses lurs falses oppinions e errors … [ 113rb] … e en aquest mon sia guardat de les uies per les quals uan a foc infernal totz aquels qui \no/ son en la uia de deu
Note la rúbrica està escrita a l'inici del foli, però, possiblement per manca d'espai, continua a l'espai que separa les dues columnes i, després, acaba al marge inferior de la columna esquerra
ID no. of Witness 4 cnum 1048
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1025 (BITECA manid 1631)
Copied 1351 - 1400 (Bonner)
1301 - 1310 (catàleg)
1391 - 1410 (García Pastor)
Location in witness ff. 4-72
Title(s) Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 4] Aci comenca lo libre del gentil e dels tres saujs lohu dels quals era judeu. laltre christia / e laltre sarray
text: C5on ab los jnfaels aiam participat lonch de temps e ajam enteses lurs falses oppinjons e errors … [ 72] … Cascun dels tres saujs sen ana ason alberch e ates ço que promes
epíleg: ffinjt es lo libre del gentill e dels tres sauis beneyt sia deu
Condition incomplet
ID no. of Witness 5 cnum 2360
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 4 (BITECA manid 2243)
Copied Gabriel Rotger, 1663-01-03
Location in witness ff. 1-113
Title(s) Ramon Llull, Llibre del gentil i dels tres savis, escrit 1273 - 1275 [?]
Incipit & Explicits text: [ 1] Com lo gentil fo en lo gran boscatge … gentil haje triada per esser agradable a Deu
colofó: Aquest libre fonch copiat y finit en lo any de la Nativitat del Señor del mes de janer vuy que contam als 3 de mil siscents sexanta tres per mi Gabriel Roger
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-10