Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1698
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number A 268 inf.
Title of volume RAM. LVLL.| LIBRE DE | CONTEMPL. | EN DEV | COD.SAEC. | XIV ( al llom)
Raymundi Lulli de Diuina contemplations ex Arabico in mater-|nam linguam uorsi libri quattuor ( al f. i, per mà posterior)
Copied Mallorca (illa / illes): Guillem Pagès, 1280-07-08 (nom i data procedeixen de l’altre volum de l’obra, el D. 465 inf., en aquest no hi ha cap esment al nom del copista)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli gran
Leaf Analysis ff.: I + i-x (taula mod.) + xi-xv (taula) + 1-259 + I
Collation 1 prel.10 1-2212
Page Layout 1 columnes (ff. xi-xv fol. mod.)
2 columnes (ff. 1259)
49 línies (f. xiii)
48 línies (f. 2)
Size relligadura 380 × 280 mm (al pla anterior)
pàgina 360 × 255 mm (f. xiii)
caixa 280 × 188 mm (f. xiii)
caixa 25 + 280 + 55 × 25.5 + 182 + 6.37 mm (f. xiii)
pàgina 360 × 255 mm (f. 2)
caixa 277 × 193 mm (f. 2)
caixa 24 + 277 + 59 × 27 + 89.8.8.88 + 35 mm (f. 2)
columna 277 × 89/88 mm (f. 2)
Hand gòtica cursiva molt acurada diferent de les cursives del XIV (al text i taula antiga)
tardana potser del s. XVII (a la taula moderna)
Watermark mà amb guant i flor de cinc pètals
Pictorial elements Caplletres: alternen vermell i blau, de sis o set unitats de pauta al començament de divisió, amb filigrana a ploma del color complementari que pot descendir pel marge fins més de la meitat de la seva extensió; els capítols comencen amb una inicial una mica més senzilla, de quatre o cinc unitats de pauta, però de les mateixes característiques; els números de capítol, en xifres romanes, les lletres de les quals alternen en blau i vermell, van al marge; esporàdicament, caplletres inicials de paràgraf de color blau i vermell alternant, d'una unitat de pauta i al marge intern s'observen, de tant en tant, les lletres de guia per a l'il·luminador que traçà aquestes caplletres petites. La taula, f. xi, comença sense caplletra especial i el primer llibre, f. 1ra, amb una caplletra de 4 UP, seguida d'una de 3. A la taula, les inicials de cada títol (la primera de cada línia, situades a les columnes auxiliars) són majúscules, blaves per a cada distinció, alternant verd i vermell; les bla
Rúbriques en vermell en totes les divisions internes del text
Calderons alternen blau i vermell
Orla que alterna segments vermells i blaus, amb ornat senzill a ploma, pels marges superior i intern, de petits cercles pels costats d'unes línies imitant una espiga, de color vermell i verd, al marge inferior (f. 1r)
Altres: els números de capítol, en xifres romanes, les lletres de les quals alternen en blau i vermell, van al marge. Al peu del foli es poden llegir les xifres romanes en tinta marró que servien de guia per al rubricador per a posar el núm. del capítol en vermell o blau al marge del seu inici, per exemple [.] [iii] [.] [v] [vj] [.] [vij] [.] [.] [ix.] (ff. 2-7v)
Other features Justificació: a punta seca i amb línies de guia per als renglons, que de vegades s’han marcat a punta de plom
Justificació: marges verticals marcats amb plegat tabeliònic (als 10 primers folis de paper modern)
Pautat: Als folis de la taula hi ha un pautat del tipus 22 de Derolez, però amb columneta suplementària a dreta i esquerra de la caixa. Als folis del volum trobem la pauta més senzilla per a dues columnes, on les línies fonamentals arriben fins als marges del foli, però l’intercolumni té línia de partició i les línies de guia dels renglons el travessen
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Disposició del pergamí als quaderns: CPPC
Reclams: horitzontals, emmarcats per un traç de tinta per sota i per l’esquerra, situats molt a prop del marge i del centre del plec
Signatures: de bifoli alfabètiques al primer quadern: (a, b, c, d, e, [-]) en vermell centrades al marge inf. del recto als ff. XI-XV i 1; també es troben al quadern 20 (a, b, c, d, e, f) en vermell centrades al marge inferior dels ff. 224-229
Perforacions: rodones i menudes situades molt a prop dels marges, a l’interior del volum, al marge exterior del f. 49, p. e., es veu també la tira de perforacions que ha servit per traçar les línies de guia per als renglons
Condition en bon estat, algun foli una mica estripat pel marge, normalment restaurat, mínimament brut; només els primers folis de la taula antiga estan bruts i una mica estripats pel marge extern, com si la relligadura no els hagués protegit bé durant un temps. El primer quadern, amb la taula moderna, és de paper. L'actual foliació és de xifres aràbigues, a tinta vermella, segurament d'un remodelador del còdex cap al s. XVI avançat, seguint una foliació antiga en xifres romanes, o que combinava xifres romanes i aràbigues, que va desaparèixer quasi completament (se'n veuen restes a l’angle inf. extern d’alguns folios, p. e. C6, cxxi, etc.). Els folis de la taula antiga (f. xi-xv) mostren al centre del marge inferior una numeració de bifoli en lletres i tinta vermella a-e, que s’interromp al f. 1 (primer del text) que hauria de dur la “f”. A partir del f. 100, apareix una foliació antiga totalment equivalent, a l'extrem del marge inferior extern, mig esborrada, d'una mà força cursiva, d'aspecte medieval, que segueix foliant fins al f. cxxi i després desapareix, probablement per l'acció de la cisella. La taula remet a la numeració de les divisions del text, amb xifres romanes en vermell; al marge esquerra, el foliador de la foliació conservada, va indicar el foli on començava cada distinció
Binding del s. XIX, de cartó, amb angles i llom de cuir, mitja enquadernació en cuir, decoració senzilla al llom (sanefes) i el títol gravat en lletres daurades
Previous owners (oldest first) Joan Cabaspre i Santjoan, jurista (al centre del marge inferior del f. 1r: "Hic liber est Magister Joannjs / Cabaspre Lulliste")
Associated persons Altres copià la taula Giuseppe Antonio Sassi, erudit
Anotacions de Joan Bonllavi (Prevere), clergue secular (DBRamonLlull)
Altres la carta fou escrita per Margarita de Berga (Floruit 1538)
Anotacions de Nicolau Eimeric, teòleg (1320 ca. - 1399/01/04) (DBRamonLlull)
Altres a l'interior del volum hi ha una carta adreçada a Pere Cabaspre (Floruit Ciutat de Mallorca 1538) (1538 a quo)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions Mateix copista que manid 1725 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1103. Guillem Pagès, et al., 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01.
manid 1725 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1103. Guillem Pagès, et al., 1391 - 1410. Ramon Llull, Taula general, escrit 1293-09 - 1294-01.
Mateix copista que manid 1672 MS: Dublin: UCD Archives, B-95. Guillem Pagès, 1280 - 1320. Desconegut, Recepta. Per a tinya, escrit 1280? - 1320?.
Mateix copista que manid 1653 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 l. Guillem Pagès, et al., 1291 [?] - 1350 [?]. Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca.
manid 1653 MS: Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 l. Guillem Pagès, et al., 1291 [?] - 1350 [?]. Ramon Llull, Ars demonstrativa (tr. Desconegut), escrit 1283 ca.
Altres manid 1637 MS: Milano: Ambrosiana, D 535 inf. Petrus Eximeneç de la Torre, 1401 ca. - 1460 ca. Ramon Llull, Arbre de ciència, escrit 1295-09-29 - 1296-04-01.
Mateix copista que manid 2826 MS: Milano: Ambrosiana, D 549 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
manid 2826 MS: Milano: Ambrosiana, D 549 inf. Mallorca: Guillem Pagès, 1280-07-08. Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273.
Altres manid 1688 MS: Milano: Ambrosiana, H 8 inf. Desconegut copista de Llull, 1391 [?] - 1410 [?]. Desconegut, Hores de santa Maria, escrit 1330 - 1350 [?].
Mateix copista que manid 1674 MS: München: Bayerische St., Clm. 10504. Ciutat de Mallorca: Guillem Pagès, et al., 1301 [?] - 1310 [?]. Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07.
manid 1674 MS: München: Bayerische St., Clm. 10504. Ciutat de Mallorca: Guillem Pagès, et al., 1301 [?] - 1310 [?]. Ramon Llull, D'oració, escrit 1300-07.
manid 1634 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. (Cat.) 57. 1401 - 1420. Desconegut, Llibre de Benedicta tu in mulieribus, escrit 1331.
Mateix copista que manid 1636 MS: Roma: S. Isidoro, 1/38. Guillem Pagès, 1303 a quo - 1400. Ramon Llull, Aplicació de l'Art general, escrit 1301.
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2016), Inspecció personal
Descrit per: Badia et al. (2014), Ramon Llull Database = Llull DB
Tractat a: Badia et al. (2010), “Els manuscrits lul·lians de primera generació als inicis de la scripta librària catalana”, Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500) 67-72, 82-4
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Tractat a: Soler (2006), “Estudi històric i codicològic dels manuscrits lul·lians copiats per Guillem Pagès (ca. 1274-1301)”, Arxiu de Textos Catalans Antics
Tractat a: Soler Llopart (2004), “L'escriptura de Guillem Pagès, copista de manuscrits lul·lians”, Studia Lulliana
Catalogat a: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:54
Catalogat a: Garfagnini et al. (1982), Catalogo dei manoscritti filosofici nelle biblioteche italiane, 3. Firenze, Pisa, Pistoia VI:137-38
Catalogat a: Ceruti (1973-79), Inventario Ceruti dei manoscritti della Biblioteca Ambrosiana 1:147
Tractat a: Llull et al. (1960), “Llibre de contemplació”, Obres essencials 93
Tractat a: Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 605
Tractat a: Llull et al. (1906-50), Obres de Ramon Llull. Edició original feta en vista dels millors y més antichs manuscrits 5:v-viii , n. Ms. E
Note Pel que fa a les dimensions hem de parlar d'un "foli gran", però no hem pogut verificar quin fou el plegat de la pell per obtenir els bifolis.

Al primer foli de guardes s'anotà “cfr. D 549 inf", l'altre volum de la mateixa obra i al capdamunt del f. I (modern, de paper), la signatura actual A. 268 .Pte Inf.

Es conservava una carta encartada al volum (a 18/07/2016 està despresa), datada el 4 de febrer de 1538, adreçada a “pera cabaspre”, segurament parent del “Joannjs cabaspre” que deixà una nota de propietat al f. 1, de lletra humanística, ca. 1500.

A l'inventari Ceruti se'l defineix com "Provincialis | Catalanus".

En els primers folis sovintegen les anotacions marginals d'una lletra semigòtica del s. XV i més d'una del XVI, molt formades; una cursiva de ca. 1500 al f. 45v, on hi ha també dues manetes ben dibuixades i dues més esquemàtiques en els folis contigus. Alguna d'aquestes anotacions (“cessara” f. 13r) podria ser del propietari Cabaspre. De tant en tant, es troba el signe “Q1” o “B1” al marge del text. Escadusserament, surten anotacions al marge inferior d'una mà cursiva del s. XV molt propera a la que anota el volum segon, però que no sembla la mateixa (f. 72v, 75v).

El fet que quasi mai coincideixin les lletres de les anotacions marginals dels dos volums, fa pensar que potser no estaven a la mateixa biblioteca, al menys des del s. XV; es més, aquest volum sembla més consultat en els ss. XV-XVI i el segon en els ss. XVII-XVIII. Segurament, el dos volums acabaren en algun moment d'avançat el s. XVI en mans del foliador que executà la foliació antiga, en tinta vermella i amb xifres aràbigues que semblen de la mateixa mà que algunes anotacions-paraules clau del vol. II; és la mateixa mà que anotà també paraules clau en el vol. I, ff. 116v-117v i 213v. A la taula incorporà els folis on comença cada distinció en el marge dret, i el número d'ordre de cada llibre en el lloc on comença, al marge dret. Podrien ser seves les llistes de paraules-clau que apareixen de tinta negra als ff. 195r, 177r-v, 196v, 198r, 199v, 201v i també algunes anotacions del f. 200v. De tota manera, continua sent estrany que les mans tardanes que anotaren el vol. II no apareguin en aquest primer.

La taula moderna del manuscrit és de la mateixa mà que la dels manuscrits D 535 inf. i H 8 inf, probablement d'Antonio Sassi que fou bibliotecari de l'Ambrosiana.
Subject Manuscrit datat
Internet http://ambrosiana.comperio.it/opac/detail/view/ambro:catalog:27325 catàleg vist 2017-05-07

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2039
Location in volume ff. i-xv + 1-259
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1687
Ramon Llull. Llibre de contemplació
Language català
Date escrit 1271 - 1273
Incipits & explicits in MS rubr.: [ f. i] Raymundi Lulli de Diuina contemplations [sic] ex Arabico in mater-|nam linguam uorsi libri quattuor in tomos duos, alias in tres | digesti … [ ix] … Studium, ac feruorem in Deo amando augusti oribus extendi terminis, et melius se habere | in Christiano homine que in caeteris gentibus 258. 226. | Reliquum Indicis quare in | altero tomo [D 549 inf. afegit per mà i tinta posterior]
índex: [ f. xi] DEus glorios en lo uostre nom e en la uostra aiuda comensa la primera distinccio [sic] en alegre .j. … [ xvv] … Jtem com dejm falsa predestinasio entenem a dir que rao a uegades falsa openjo | de predestjnasio. [inc. nota] ROmanum dosma super omnja njtor habere | SJ tamen hoc contra respicis oro moue
acc.: [ f. 1ra] D4Eus unit en trenitat e trenitat uni|da en unitat. ab la uostra benedictio. con|fiantz en la uostra aiuda. comensa senyer | aquest libre. lo qual apelam libre de contem|placio en deu. [inc. rúbr.] Comensa lo prolec dest libre
tit.: Comensa lo prolec dest libre
prol.: O3 Jhesu crist senyor nostre en aixi com uos sotz en du-|alitat. deitat he humanjtat. enaxj senyer | nos comensam aquest libre … [ f. 1va] … vos senyer sabetz ben | que eu son uil e paubre per natura e per me males | obres. per que eu no son digne que enesta obra | mon nom sia escrit nj que amj sia atribuida esta obra | per que mon nom exil e delesc desta obra e ela senyor | atribuisc e do auos Qui sotz nostre senyer deus
tit.: De la primera distinccio [sic] en alegre. | Con hom se deu alegrar per so cor deus es en esser
text: D4Eus pare e senyor de tot quant es. Si lom | qui atroba la pera preciosa. salegra molt per la-|trobament daquela … [ 259v] … pusca a dur acaba-|ment los altres libres a gloria e a lausor e a honra-|ment e exaltament de la sancta fe romana e de son | glorios senyor deus
colofó: Acabat es lo segon uolum del libre de contemplacio. | lo qual uolum es dels .v. seyns sensuals. e dels .v. | seyns entallectuals [sic] a gloria e a lausor e a reuerencia | e honor de nostre senyer deus
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-16