Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


> > > >
Work ID number BITECA texid 1696
Authors Ramon Llull
Titles Llibre de mil proverbis (Tous)
Proverbis de Salamó
Proverbis de Salomó
Proverbis de la saviesa de Salamó
Incipit & Explicits prol.: Com l'hom sia creat per conèixer … per ells eximpli al començament de ses paraules
tit.: Capítol I. De Déu
text: Haja's u alegre, per ço car Déus és tot bo e complit … Qui ab intenció engana, ab intenció és enganat
epíleg: Aquests proverbis féu e dictà … en l'any de nostre senyor Déu Jesucrist, M.CCC.ij.
Date / Place escrit 1302 [?]
escrit durant el viatge efectuat entre Xipre i Gènova, entre els mesos de gener i febrer 1302 (Fidora et al.)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. III.53
Editat a: Tous Prieto (2015), “Les col·leccions de proverbis de Ramon Llull: estudi de conjunt i edició dels Mil proverbis i dels Proverbis d’ensenyament”,
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 181-2 , n. 100
Editat a: Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 144
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:197
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:1251-1269
Editat a: Faraudo de Saint-Germain (1954), El Texto de los “Mil proverbis” de Ramón Llull atribuído a Salomón en un códice valenciano del siglo XIV
Editat a: Llull et al. (1928), Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament. Transcripció directa amb facsímil, introducció i variants dels més vells manuscrits
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 420 , n. 43
Editat a: Llull et al. (1901-03), Obras de Ramon Llull. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes, 1. Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intencio. Libre de mil proverbis, pref. Mateu Obrador i Bennàssar – 2. Arbre de filosofia d’amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu, pref. Miquel Costa i Llobera – 3-4. Felix de les Maravelles del Mon, pref. Mateu Obrador i Bennàssar
Subject FILOSOFIA MORAL
PROVERBIS
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 1040
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, III (BITECA manid 1655)
Copied 1301 - 1500
1401 - 1500 (Riquer)
Location in witness ff. 104-131v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
Proverbis de mestre Ramon lull
Associated Persons Atribució autoria: Ramon Llull, fe catòlica romana
ID no. of Witness 2 cnum 1033
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Capitular, 16/55 (BITECA manid 1627)
Copied València: 1336 a quo - 1400 [?]
Location in witness ff. 33-56
Title(s) Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
Incipit & Explicits tit.: [ 33] Comenca la taula dels uerses e prouerbis
índex: De deu
prol.: [ 33v] Prolech. Com hom sia creat per conexer membrar amar honrar e seruir deu
tit.: De Deu capitol .i.
text: Ages un alegre per ço car deus es … [ 56] … Qui ab entencio engana ab entencio es enganat
colofó: Comencat e finit fo aquest libre vinent doltra mar per entencio de amar honrar e seruir deu Enlany .M. ccc. ii. dela encarnacio de nostro senyor ihu xpist. Amen. Explicit
Note Perarnau no l'esmenta
ID no. of Witness 3 cnum 1035
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1025 (BITECA manid 1631)
Copied 1351 - 1400 (Bonner)
1301 - 1310 (catàleg)
1391 - 1410 (García Pastor)
Location in witness ff. 117v-138v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 117v] A3quest libre es dels Mill prouerbis que feu Maestre Ramon luyll en lo qual ha los Capitols segents [sic]
índex: [ 117va] Primo de deu | De prelat … [ 117vc] … De diligencia | De jntencia
acc.: [ 118] C2on lom sia creat per conexer e amar … ells exemplj al comensament de ses paraules
tit.: Primo de Deu. I
text: A3ges .j. alegre per ço car deus es tot bo e complit … [ 138v] … Quj ab entencio engana / ab entencio es enganat
epíleg: A3quests prouerbis feu e dicta Maestre Ramon lull de mayorcha venent doltra mar / En lany de nostre senyor deus ihesuchrist Mccc e dos
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo amen
Associated Persons Atribució autoria: Ramon Llull, fe catòlica romana
References Llull et al. (1928), Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament. Transcripció directa amb facsímil, introducció i variants dels més vells manuscrits xiv-xv , n. Ms. D (base de l'edició)
Note aquest és l'únic manuscrit de l'obra que coneixia Galmés
ID no. of Witness 4 cnum 1034
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4850 (BITECA manid 1717)
Copied Bernardus Guasch, 1393 (colofó any 1302 de l'encarnació)
Location in witness ff. 93ra-107ra ff. clxxii-cxcvi
Title(s) Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 93ra] Dela taula de mil prouerbis den Ramon Lul
índex: De deu .j. … [ 93rb] … De entençio .lij. Jhesus Christus
acc.: [ 93v] Deus per uostra amor reuerencia / e honor comença aquest libre quj es de mil prouerbis / del prolech
prol.: C6On hom sia creat per conexer / membrar / amar honrar / e serujr deu … de diuerses materies ab les quals pot hom auer materia a parlar de totes bones custumes / donant per els eximpli al comensament de ses paraules
tit.: de deu .j. capitol
text: [A]3ges vn alegre per ço car deus es / e altre perço car es tot bo e complit … [ 107] … Quj ab intencio engana / ab jntencio es enguanat / jhesus
colofó: Comensat / e ffenjt fo aquest libre venench doltra mar … layn Mill.ccc.ij. dela jncarnacio de nostro senyor deus Jhesu christo | Christus laudetur
Associated Persons Atribució autoria: Ramon Llull, fe catòlica romana
Note just després del colofó, una ploma posterior ha afegit al costat de “laudetur” les paraules “et misericordia”
ID no. of Witness 5 cnum 1036
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Severa, 102-V2-2 (BITECA manid 1173)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1v-24
Title(s) Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
Incipit & Explicits índex: [ 1] Comemca la taula dels verses e prouerbis. De deu … De intencio
rubr.: [ 1v] Prolech
prol.: C3om hom sia creat per conexer … per ells eximpli al comencament deses paraules
tit.: De deu. Capitol .i.
text: A3ges vn alegre per ço car deus es … [ 24] … Qui ab entencio engana ab entencio es enganat
epíleg: Comencat efinit fo aquest libre vinent doltra mar per entencio de amar honrar e seruir deu Enlany m.ccc.ij dela encarnacio de nostro senyor jhesuchrist Amen Explicit
ID no. of Witness 6 cnum 1039
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 216 (BITECA manid 1177)
Copied València (la taula que comença al f. 54 es pensà per servir a la ciutat de València): 1441 - 1460 (Riera i Sans)
Location in witness ff. 71va-87ra ff. 80va-94ra
Title(s) Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 71va] Aci comencen los prouerbis dela saujesa de Salamo
text: C3Om hom per conexer amar / e honrar … [ 87ra] … o per altres ymaginacions / o vants [sic] pensaments de cor / e vetlan
References Tractat a: Riera i Sans (2003-04), “Paraules del Rey Salamó. Versió fragmentària del llibre dels Proverbis, del segle XIV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 144
Note Faraudo atribueix l'obra a Ramon Llull. La foliació de Riera remet a l'antiga foliació en xifres romanes (ff. lxxx-lxxxxiiij)
ID no. of Witness 7 cnum 1038
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/71 (BITECA manid 1628)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 75-84v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
Mil proverbis vulgars
Incipit & Explicits rubr.: [ 75] Mil prouerbis vulgas [sic]
text: [c]2Om hom sia creat per conexer amar membrar honrar e serujr deu … [ 84v] … Ta paraula no significa entencio de pensa
Condition incomplet
ID no. of Witness 8 cnum 2493
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1022 (BITECA manid 2034)
Copied Antoni Lledó, 1741-07-08 (colofó)
Location in witness pp. 400a-417b
Title(s) Ramon Llull, Llibre de mil proverbis, escrit 1302 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 400a] Liber Mille Proverbiorum Illuminati Dn. Bti. Raymundi Lullij Martyris
intr.: Hoc est legalis copia libri de mille proverbiis editi a Doctore Illuminato Beato Raymundo Lullio … Notatur hic, quod omnes isti tractatus sunt in hoc Manuscripto in lingua lemouiensi. Copia huius praesentis libri et dictis mille proverbiis extraxit mense Maij. immediate a dicta Copia Doctoris Balaguer. D. Antonius Lledó sacerdos in lulliana Universitate pro lulliana doctrina Pihl. Cathedraticus in anno 2o sui secundi cursus philosophii 1742. Ut sequitur
rubr.: [ 400b] Aquest libre es dels mil Proverbis que Feu Mestre Ramon Lull, en lo qual ha los Capitols seguents
índex: Primo de Deu … De Intencio
prol.: Com lo hom sie creat … de ses paraules
tit.: [ 401a] Primo De deu .1
text: Hages un alegre per ço car Deu es tot bo è cumplit … [ 417b] … ab intenció és engañat
colofó: Aquests proverbis feu è dicta Mestre Ramon Llull de Majorcha venent de oltramar en lañy de Nostre Señor Deus Jesuchrist. M.C.C.C. è dos. Finito libro sit laus gloria Christo. Amen. Hunc librum proverbiorum scripsit D. Antonius Lladó Presbiter, ipsius valde Martjris … in Lulliana Majoricanii Universitate Die 8. Mensis Julij anni 1741
Associated Persons Atribució autoria: Ramon Llull, fe catòlica romana
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-16