Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1695
Authors Ramon Llull
Titles Llibre de meravelles
Fèlix de les meravelles del mon
Fèlix
Incipit & Explicits acc.: Déus ab virtut de tota bonea, granea, eternitat, poder, saviea e volentat, comença aquest Libre de Meravelles
prol.: En tristícia e en languiment stava un home en stranya terra … e en perills se metia per tal que a Déu fos feta reverència e honor
tit.: Llibre primer. De Déu. Si Déus és
text: Com Fèlix fon pertit de son pare … E l'abat e tot lo covent ordonaren que per tots temps hagués en aquell monestir monge qui hagués aquell offici, e que hagués nom Fèlix
epíleg: Beneyt, loat, glorifficat, … ara e sens fi e tots temps
Date / Place escrit Paris 1287 - 1289 (Llull DB)
escrit Paris 1288 - 1289 (Fidora et al.)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.B.15
Editat a: Llull et al. (2011-14), Llibre de meravelles. Volum I: llibres I-VII. Volum II: llibres VIII-X
Ed. parcial en: Gisbert Calduch (2010), “Edició crítica dels llibres III, IV, V, VI i VII del Llibre de meravelles de Ramon Llull”,
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 156-7 , n. 41
Editat a: Llull et al. (1989), Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316) 19-393
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:189
Editat a: Llull et al. (1981), Llibre de les bèsties
Editat a: Llull et al. (1980), Llibre de meravelles
Ed. parcial en: Schib (1969), La traduction française du Livre des Meravelles de Ramon Llull 107-39
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:317-511
Editat a: Llull et al. (1931-34), Libre de Meravelles
Editat a: Llull et al. (1905), Llibre de les besties. Text original am prolec, notes bibliografiques i glosari
Editat a: Llull et al. (1901-03), Obras de Ramon Llull. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes, 1. Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intencio. Libre de mil proverbis, pref. Mateu Obrador i Bennàssar – 2. Arbre de filosofia d’amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu, pref. Miquel Costa i Llobera – 3-4. Felix de les Maravelles del Mon, pref. Mateu Obrador i Bennàssar 3
Note a la Biblioteca Municipal de Palma de Mallorca es conserva una còpia incompleta sota la signatura Gal. 833b 4M Lull R. 1138
Subject ENCICLOPÈDIA
LITERATURA
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 1026
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9443 (BITECA manid 1713)
Copied 1341 - 1360 ca.
Location in witness ff. 1ra-127vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] D5E la primera part e primerament si es dieus .i. … [ 1vb] … De segon felix .cxxxi.
prol.: [ 2ra] E7N tristicia e en languiment estaua .i. home … per tal que a dieu fos faita reuerencia e honor
rubr.: [ 2ra] De primera part e primerament si es dieu .i.
text: [ 2rb] C3On felix fo partit de son paire e fo en i. gran boscatge … [ 127vb] … que per totz temps agues en aquel monestier monge que agues aquel ufici e que agues nom felix
epíleg: Fenit es lo libre de merauelas A gloria de dieu
colofó: Qui cest libre ligira en son cor lo retendra gran de son pron ne fara
Language of Copy provençal
References Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 110-2
ID no. of Witness 2 cnum 1027
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana, 6 s/n (BITECA manid 1714)
Copied Barcelona: 1367-01-09
Location in witness ff. 1ra-233rb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] Açi comenca la taula … feu mestre Ramon lull
índex: Lo primer libre qui es de Deu … [ 2rb] … Del segon ffelix
prol.: [ 3ra] [e]9n tristicia e en lenguiment staua vn hom en estranya terra … e en perills se metre per tal que a Deu fos feta reuerencia e honor
text: [ 3va] Com Felix fon partit de son pare … [ 233ra] … monge quj hagues aquell offici e que hagues nom ffelix
epíleg: Beneyt loat glorifficat … ara e sens fi e tots temps
colofó: Aquest libre apellat ffelix \de marauillyes/ fo fait e acabat en barçelona dissap|te a .xi. dies de Janer del any de la natiuitat de nostre senyor M.ccc.lxvij
References Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 103-6
ID no. of Witness 3 cnum 1028
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 16428 (BITECA manid 1715)
Copied Bellvitge de Mallorca: Joan Tolrà, 1385-07-07 - 1386-01-12 (colofó f. f. 187vb)
Location in witness ff. 5ra-186vb ff. 1ra-181vb ff. 7-186
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
Incipit & Explicits rubr.: [ ra prel. fol. ant.; 5ra fol. mod.] Comença lo primer libre que es dit […]
tit.: Dela primera part e primerament si es deu … [ 2ra prel. fol. ant.; 6ra fol. mod.] … Del Segon Felix clxxxj.
acc.: [ 1ra fol. ant.; f. 7ra fol. mod.] ¶ Deus \en/ [afegit; es ratllat] virtut de \ta/ [afegit; tota ratllat] bonea granea eternjtat po|der ssauiea et volentat Començe aquest libre | demarauelles del prolech
prol.: E6n tristiçia e en | languiment sta|ua un home en |stranya terra … [ 1rb fol. ant.; 7rb fol. mod.] … e en perylls se | metia per tal que a deu fos feta reue|rencia e honor
tit.: Dela primera part si es deu. |
text: [ 1rb] C3om felix fon partit de son | pare … [ 181vb] … que per tots temps hagues en aquell mones|tir monge qui hagues aquell offici e qui hagues nom | felix
colofó: [ 181vb] ¶ Die veneris vija Julij Annj Octagesimi [quin]|ti incepit scribere johannes tholrra pr[esentem] | librum et patrauit die venerjs duodec[imi jan]|nuarj Anno a natiuitate domjni Millesimo [trescente]|simo Octagesimo Sexto ad laudem et ho[norem] | gloriam dominj Nostri jhesu Christi et eius [matris] | et omnjum [ciuium] superiorum | La ma del escriuent repos ab d[ominum] omn[i]p[otens].
colofó: Die veneris vija Julij Annj Octagesimi [quinti] incepit scribere johannes tholrra [presentem] librum et patrauit die venerjs duodecimo jannuarj Anno a natiuitate domjni millesimo trescentesimo Octagesimo sexto ad laudi … la ma del escriuent repos ab […]
References Tractat a: Gimferrer (1974), “Ramon Llull: Libro de maravillas”, Plural
Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 107-9
Note La foliació fou afegida a la taula posteriorment, en el moment en què se li donà una foliació en xifres romanes, avui pràcticament desapareguda. La part final del text és de molt mal llegir
ID no. of Witness 4 cnum 1031
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 51 (BITECA manid 1648)
Copied 1406
Location in witness ff. 1ra-216vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
Incipit & Explicits acc.: [ 1ra] D5eus es virtut de tota bonea … Comensa aquest libre de marauelles
índex: Primerament del prolech … [ 2rb] … Del seguon felix cartes CCXVIII
rubr.: [ 3ra] Deus es virtut de tota bonea … Del prolech
prol.: E9n tristicia e en langujment estaua .I. home … [ 3rb] … per tal que adeu fos feta reuenencia e onor
rubr.: Dela primera part si es deus
text: C3Om felix fon partit de son pare … [ 216vb] … qui agues aquell offici e qui agues nom felix
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo amen. Anno dominj. Mo CCCCo sexto. Quj escripcit escribat cum semper domjno bibat
ID no. of Witness 5 cnum 1029
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, I 34 inf. (BITECA manid 1716)
Copied Desconegut, 1450 - 1500 (Beltran)
1391 - 1410 (catàleg de la Biblioteca i Manus online)
Location in witness ff. 4ra-208ra ff. 1-208
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
libre de marauelles
Incipit & Explicits rubr.: [ 4ra] Aci comensa lo libre de Ffelix e | primerament comenca la Taula del | primer libre que es de deu
tit.: A5Ci comensa la taula del | molt noble / e excellent | e marauellos libre dit | de merauelles en altre | manera apellat ffelix
índex: Dela primera part e primerament si es deu | Que es deus … [ 5ra] … Dela fi del libre | Del segon ffelix
rubr.: [ 6ra] Deus es uirtut de tota bonea gra|nea eternjtat poder sauiea e volun|tat. Comenca aquest libre de mere|uelles del prolech
prol.: E4N tristicia hi en len|guiment staue hun | home en stranya terra | fortment se mara|uellaue … [ 8ra+] … sauiesa e amor / en conexer e amar | nostre senyor deus
rubr.: Que es deus
text: S4enyor hermita dix ffe|lix sebriets me vos dir | que es deus / cor molt ho | desir seber [sic] … [ 208ra] … que per tots temps hagues en | aquell Monastir monge que | hagues aquell offici e qui | hagues nom ffelix
References Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 119-21
ID no. of Witness 6 cnum 1032
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana, 7 s/n (Museu de Mallorca) (BITECA manid 1693)
Copied Vilafranca del Penedés: 1458-01-25
Location in witness ff. I prel. + 1ra-128ra + 139va-140rb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
Incipit & Explicits prol.: [ I prel.] En tristicia e en langujment … donat als homens
acc.: [ 1ra] Deus ab virtut de tota bonea … Libre de Meravelles
prol.: [E]9N tristicia e en languiment … e en perills se metia per tal que a Deu fos feta reverencia e honor
rubr.: Capitol prjmer Si Deus es
text: C3om Felix fo partit de son pare … [ 128ra] … E l'abat e tot lo couent ordonaren que per tots temps hagues en aquell monestir mongo qui agues aquell ofici e que agues nom ffelix
epíleg: Beneyt loat … e tots temps sens fi amen
colofó: Qui scripsit scribat semper cum domjno viuat amen. Aquest libre es apellat libre de merauellas fo scrit e acabat en vilaffrancha djmecres a xxv dies de janer any m.cccc.lviij
índex: [ 139va] Si deus es .j. … [ 140rb] … De la pena quel cors del hom haura en jnfern .cxxvj.
References Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 116-8
Tractat a: Llull et al. (1931-34), Libre de Meravelles 18 , n. Ms. B
Note duu nombroses glosses interpolades. Al f. I prel. es copien unes línies del pròleg com a peu per a una il·lustració que no es va realitzar. L'accés està copiat per una mà molt posterior en l'espai deixat per a la primera caplletra, que no fou executada
ID no. of Witness 7 cnum 1030
City, library, collection & call number Roma: Academia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, Biblioteca, 44.A.3 (BITECA manid 1300)
Copied Ciutat de Mallorca: 1481 - 1500 (Perarnau)
Location in witness ff. xiiira-xvvb prel. + i-ccxxxiiivb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
Incipit & Explicits rubr.: [ xiiira (prel.)] Aci començan les rubriques del libre de marauelles lo qual libre feu en Ramon llull
índex: C2Omençe lo primer libre qui es de deu. | Dela primera part e primerament si es deu .j. … [ xvvb prel.] … Dela fi del llibre de marauelles. cl. | Del segon felix. clij.
rubr.: [ jra] Deu en virtut de ta granea eternitat poder sauiesa e volentat comença aquest libre de mareuelles : Del prolech
prol.: E7N tristicia E en languiment estaua un home En stranya terra … [ jva] … e en perills se metia per tal que adeu fos feta reuerencia e honor
rubr.: Dela primera part \si/ es deus
text: C2On felix fo partit de son pare e fo en hun gran boscatge … [ ccxxxiiijvb] … e lexa lesperital en qui esta compliment
epíleg: Aci es acabat e complit lo libre de felix per gracia de deu e de nostra dona sancta maria verge
References Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 122-4
ID no. of Witness 8 cnum 2026
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 69 (BITECA manid 2118)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 7ra-226rb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
Incipit & Explicits text: [ 7ra] En tristicia y en languiment … [ 224vb] … y que hagues nom felix
epíleg: Finit es lo libre de marauelas a Gloria de Dieu. Qui est libre legira en Son Cor lo retendra … gran de son pron [sic] ne fera
índex: [ 225] De la primera part … [ 226rb] … Del segon felix CXXX. Laus Deo
References Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 133-3
ID no. of Witness 9 cnum 2364
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 12 (March, 11) (BITECA manid 2246)
Copied Ciutat de Mallorca: Gabriel Llull, 1633-09-10
Location in witness ff. 1-187
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Començe lo libre de mereuelles apellat ffelix lo qual feu mestre Ramon lull Prolech
prol.: EN TRISTICIA e en lenguiment staua hun home … [ 1rb] … e en perills se metie pertal que a Deu fos feta reuerencia e honor
tit.: Si es Deu
text: Com ffelix fon pertit de son pare … [ 186] … E lo abat e tot lo conuent ordenaren que tots temps aguessen en aquell monestir monge qui hagues aquell offici e que hagues nom ffelix
epíleg: Beneyt loat glorifficat … [ 186rb] … are e sempre e tots temps
colofó: Aquest libre appellat ffelix de marevelles fo escrit, e acabat de trelladar en Barcelona disapta a viii Dies de janer del any de la natiuitat de nostre senyor MCCCCLXVII
colofó: Alahor y Gloria de nostre senyor Deu Jesus (…) fo acabat de copiar lo present llibre de mereuelles per mi Gabriel Lull, en lo Arxiu Superior dela casa dela Juraria dela vniversitat y Regna de Mallorcha als x. de Setembre del any dela nativitat de nostre senyor M. D C xxxiij
rubr.: [ 187] Taula de las materias del present libre jntitulat libre de mereuelles a Pellet [sic] Felix lo qual feu mestre Ramon Lull
índex: E primerament del prolech fol. 1 … [ 188ra] … Dela fi del llibre 185. Fi de la taula
colofó: [copiat] per mi Gabriel Lull, en lo Archiu superior de la casa de la Iuraria de la vniversitat y Regna de Mallorcha, als .x. de setembre del any de la Natt. de N. S. M.DC.xxxiij
References Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 125-7
ID no. of Witness 10 cnum 2478
City, library, collection & call number Montserrat: Monestir, 184 (BITECA manid 2294)
Copied Joan Lliteres, 1634-01-14
Location in witness pp. 2a-242b
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
Incipit & Explicits rubr.: [ 2a] Començe lo libre de mereuellas appellat ffelix lo qual feu mestre Ramon Llull. Prolech
prol.: En tristicia e en laugiment staua hun home en estranya terra … [ 2b] … en treballs e en perills se metia per tal que a Deu fos feta reuerentia e honor
tit.: Si es Deu
text: Com ffelix fon pertit de son pare e fon en un gran boscatge e hac anat longament … [ 239b] … el abat e tot lo conuent ordonaren que tots temps agues en aquell monestir monge que hi agues aquell offici e que hagues nom felix
epíleg: beneit loat glorificat sia lo nom de Jhesu Christ e de la sua beneyta mare madona sancta Maria are e sempre et tots temps. finis
colofó: Jn die nominis Jhesus die 14 Januarij transcriptus fuit a Joanne literes fratre minorj obseruantia anno a natiuitate domini: 1634
rubr.: [ 241a] Aci comença la taula del molt excellent e mereuellos libre de mereuelles en altrement appellat felix lo qual feu mestre Ramon llull
índex: Lo primer libre qui es de deu … [ 242b] … Lo .9. lib. qui es de paradis e de la gloria dels Angels. 227
Condition incomplet
References Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 128-30
Note manca el final de la taula
ID no. of Witness 11 cnum 2479
City, library, collection & call number Santander: Menéndez y Pelayo, M-283 (BITECA manid 2127)
Copied 1644
Location in witness ff. 1-376
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
Incipit & Explicits acc.: [ 1] Comense lo llibre e Mereuelles apellat Felix, lo qual feu lo illuminat Martir Ramon Lull
rubr.: Prolech
prol.: En tristicia y en languiment estaua un home en estraña terra … [ 1v] … a Deu fos feta reverencia e honor
tit.: Si es Deu
text: Com Felix fon partit … [ 374v] … sens fi e tots temps
colofó: Aquest llibre anomenat Felix o de Mereuelles fo escrit e acabat en lo conuent de Sant ftos de la Ciutat de Mallorca, dimarts lo primer del mes de mars, Any del senyor 1644. De ma de mi fra Juan Guardia sacrista del dit Conuent … y le trasladat de un llibre de ploma qui es del collegi del señor Canonge Lull, el qual ere escrit en Barcelona disapta a 9 dies del mes de janer del any del señor 1467
rubr.: Aci comença la taula del molt Excellent, e mereuellos llibre de Mereuelles, en altrement apellat Felix Lo qual feu lo Illuminat mestre Ramon Lull
índex: Lo primer libre qui es Deu. De la primera part, e primerament si es Deu … [ 376] … Del segon Felix
References Ed. parcial a: Schib (1963-68), “Notes sobre les traduccions franceses de Ramon Llull”, Estudis Romànics 137-40
ID no. of Witness 12 cnum 9796
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, Ms L m 6 (BITECA manid 2827)
Copied 1651 - 1750 (catàleg)
Location in witness ff. 2-267v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de meravelles, escrit 1287 - 1289
Incipit & Explicits tit.: [ 2] Cap. .i. qui es Deu
text: Dementres que feliz enaxis cogitaua … [ 267v] … Del Segon Feliz. Quan feliz fonch soborrat molt honrradement e lo Abad ach predicat, e ach recontada la vida de feliz vn mongo, qui ere honrrat, e de deuota vida
Condition acèfal i incomplet
Note manquen el pròleg i l'inici del capítol I fins la pàgina 28 de l'edició, i el final del text i l'epíleg, pàgines 316-317 de l'edició
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-10