Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1694
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Vat. lat. 10036
Title of volume Ray#mundus Lullus ( al llom)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1615 - 1617 (Galmés)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 313 (= III + 1 prel. + 1-308 + I) (fol. antiga, en xifres aràbigues al marge superior)
ff.: 317 (= III + 1-313 + I) (fol. moderna en xifres aràbigues, feta amb caràcters tipogràfics)
Collation 14 214 3-710 86 91 10-2110 2216 238 2416 258 2618 2710 288 29-3012 318 323
Page Layout 1 columnes (f. 2)
2 columnes (f. 275)
Size pàgina 312 × 217 mm (f. 2)
caixa 260 × 110 mm (f. 2)
caixa 260 × 160 mm (f. 22)
caixa 270 × 180 mm (f. 275 (-304))
columna 270 × 75.15.85 mm
Hand itàlica cursiva
Watermark creu llatina dins d'una llàgrima
creu llatina dins d'una llàgrima, a sota les inicials A M i dins de la llàgrima, al costat dret de la creu, la lletra C
creu llatina dins d'una llàgrima, a sota les inicials “A D” i dins de la llàgrima, al costat dret de la creu, la lletra “C”
creu llatina dins de llàgrima, a sota les inicials 'Ì i una sigma
Pictorial elements Altres: sense decoració
Other features Justificació: pautat tabeliònic
Reclams: horitzontals al marge inferior de cada pàgina
Condition l'espai en blanc dels ff. 16v-17v, 46-48, 73v-75, 195-197v i 276-279 de la foliació moderna ha estat marcat amb la paraula "vaccat". Després dels ff. 44 i 70 de la foliació antiga segueixen respectivament els ff. 44a-44b i 70a-70b, numerats posteriorment a llapis. Tinta corrosiva als quaderns centrals
Binding en pergamí flexible, amb tires per lligar-lo; enquadernació reforçada amb un foli de pergamí procedent d'un manuscrit llatí
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Casa dels Jurats 1617 ca. (probablement es tracta d'un dels còdex tramesos a Roma, al síndic per a la causa de la canonització, Fra Joan Riera)
Joan Riera (Fra), OFM 1617 ca.
Associated persons Firma i ho certifica també Joan Baptista Mulet, notari
Firma als ff. 309-313 hi ha una certificació notarial, d'ésser aquesta còpia exacta d'un exemplar manuscrit que es conservava el 1615, i la signa Mateu Nebot, notari
References (most recent first) Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1997), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 12 , n. D6
Catalogat a: Vattasso et al. (1914), Codices Vaticani Latini. Codices 9852-10300 394-6
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 55
Note Sobre la tapa de davant s'ha escrit a ploma, “Continentur libri Raymundi lulli Pij heremitti | Primo lib. desconort […] | Jtem lib. plant dela Verge maria no 15”

Internal Description
Number of texts in volume: 10
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2076
Location in volume ff. 1-16v (fol. mod.)
ff. 1 prel. + 1-15v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS índex: [ 1] Hic contnentur [sic] libri Raymundi lulli pij Heremite. | Primo. | Lib. desconort. fol. 1 … Septimo | Lib. plant dela verge Maria. fol. 301
rubr.: [ 2] Desconort molt piados que Mestre Ramon Lull D. Illuminat de Mallorca feu en sa vellesa co [sic] viu que lo Papa ne los altres senyors del mon no Volgueren donar orde en conuertir los Jnfaels segons que dit Doctor los requiri moltes / e diuerses vegades, e escrit lo modo, e orde se hauia de tenir per dit sanct negoci y tan profitos per exalsament de nostra fe cristiana
text: Deus ab vostra virtut comens est desconort | Lo qual fas en xantan perso que men conort … [ 16v] … Que ala fe cristiana no sera quantra dit | Aquest bell desconort do al sanct spirit. | Amen
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 223, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 993
Location in volume ff. 18-45v (fol. mod.)
ff. 17-44v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1681
Ramon Llull. Oracions de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18] Son. Orations fetes per Remon lull Doctor illuminat, et martyr fetes á requesta de la molt alta, e generosa Dona Blanca Regina de Arago, muller del inuictissimo Rey en Jaume Rey de Arago et Mallorca Reduides en Art per lo mateix Doctor com a la fi de les orations se pot Veure
rubr.: Deus ab vostra honor comensen les orations de Ramon Lull fetes per Dona Blanca Reyna de Arago
text: Com molts homens desitjen saber hauer manera per la qual sapien molt ben pregar, e amar Deu de molt alta, e gran amor, per aso fem est libre … [ 45v] … Donant laor, gracie e merce a Deu
rubr.: De la fi de aquest libre
epíleg: Finit es aquest libre de Orations e de Doctrina de amar a Deu en la Ciutat de Barcelona en lany Mil Doscents Noranta nou … lo qual fill ador e Beneesch ell amant e nomenant mon bon Jesus Amen
Note al f. 18 entre la primera i la segona rúbrica hi ha una anotació que diu: “Me lege .+. Me ama | Jo sagus [?] scriptor et posesor
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12670
Location in volume f. 48
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11444
Desconegut. Senys espirituals i virtuts teologals
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2077
Location in volume ff. 48v-70 (fol. mod.)
ff. 45v-67 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 48v] Jhesus christ Maria salus Any .1502.
rubr.: Aquest libra qui primer sa saguex / es deprimera e segona intencio lo qual es depertit en sinc parts so es a saber Diuisio, Deu, creatio, \incarnacio,/ temptacio, en la qual part de temptacio a trenta rubricas, o trenta Capitols los quals son aquests quis saguexan
índex: Primo de fe | desperança | de caritat … [ 49] … li son donades en la hora del batisma les quals li dona lo sant sperit ab tanta de efficacia que si ell fermament creu e moria de present volaria en paradis sens altra mitga segons sentencia de sancta mara sglesia
intr.: Deu entellegibbla e amabbla … e honor que li conue
rubr.: Del proamboll
prol.: Considerant e iaent … [ 49v] … arbitra en justifficat ramambrament, e entendra
text: Amabbla fill jntencio es obra de enteniment e de voluntat quins mou a donar compliment a la cosa desigada … [ 70] … e conaxent e amant nostro señor Deu. Amen
References (most recent first) Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xiii
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2078
Location in volume ff. 70-73v (fol. mod.)
ff. 67-70v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 70] Aquests uersos deuall scrits qui son per nombre CC ffeu lo venerable mestre Ramon Lull aperpanya araquesta del Rey de Mallorques qui volia saber Deus com romania scusat de la perditio dels homens quis sagueix per lo manament que Deus ffeu a Adam sabent Deu que Adam passaria lo manament per lo qual tant home seria demnat e encare vols saber per que Deu no conforma los homens en gracia per tal que no poguessen peccar, e per consaguent aguessen gloria les quals demandes li foren declarades segons dauall se conte
text: Hun senor rey qui be senten | se mareuela molt souent … [ 73v] … lo quall vos Senyor enamor | desamor amipeccador
Poetic Stanza 200 vv.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2079
Location in volume ff. 76-195 (fol. mod.)
ff. 71-190 (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1698
Ramon Llull. Llibre de santa Maria
Language català
Date escrit 1290
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 76] Jhesus Christus Maria
rubr.: Maria mare de Deu Verge gloriosa per entencio De vos loar, honrar, pragar, \amar/ e conexer, començam aquest libre lo qual appellam per vostra Amor libre de sancta Maria
rubr.: Del prolech
prol.: Questions, diffinitions, lausors, oracions, entencions, son los fonaments de aquest libre … [ 82] … e recomptant entencio eximples per honor de nostra dona
rubr.: De Bondat
text: Dona Lausor dix lermita nostra dona es bona don vos deman que es bondat … [ 195] … questions / e est aço a gloria e a honor e a reuerancia e amor he amembrança e a conexença de nostre señor Jesuchrist, e de nostra dona santa maria. | Deo gracias Amen
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2080
Location in volume ff. 198-275v (fol. mod.)
ff. 193-270v (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1651
Ramon Llull. Arbre de filosofia d'amor
Language català
Date escrit 1298-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198] Deus ab vostra amor comensa larbre de filosofia damor
prol.: Ramon estant a Paris perso que pogues fer gran be per manera de saber lo qual no podia aportar a fi e a compliment consira fer gran be per manera damor … [ 199] … e en aquels .ij. libres volia ligir e veer si era ver so que Ramon dehia
rubr.: De la diuisio del arbre de la filosofia Damar
text: A exalsar bona, e gran amor e a destruir mala e falsa amor comença Ramon larbre de filosofia damor lo qual departi en vij. parts … [ 275v] … per so quel montipliquen en lo regne de Fransa a honor de nostra Dona santa Maria que es subirana dona damor
References (most recent first) Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxii
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2081
Location in volume ff. 275va-276vb (fol. mod.)
ff. 270va-271vb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 275va] Del cant de Ramon
text: Son creat e esser mes dat | a seruir deu qui fos honrat … [ 276vb] … Deuots leyals humils tements | a procurar los honraments
epíleg: Laus et honor essencie Dei et diuinis personis et dignitatibus earum. Et recordemur et amemus Jhesum Nazarenum et mariam Virginem matrem eius. | Laus tibi sit christe quem liber explicit iste … Laus tibi sit xpe que liber explicit iste
Poetic Stanza 14 x 6
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 2082
Location in volume ff. 279v-305vb (fol. mod.)
ff. 274v-300vb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1662
Ramon Llull. Cent noms de Déu
Language català
Date escrit 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 279v] Deus ab ta Virtut, Comença aquest libra, qui es dels, Cent Noms teus
prol.: COM los Serreyns entenen prouar lur ley esser donada de Deu perço que lelcora es tan bell dictat que nol poria fer null hom semblant del segons els dien Yo Ramon Lull indigna ma vull sforçar ab aiuda de Deu … E a maior dificultat posar tan sotil materia, en rims, que no es posar lalcora enlo dictat en que es posat
tit.: [ 280ra] De Deus
text: O Deus divinal tu es deu per obrar | que en tu es, com est Deu per obrar | perque en tu null accident pot star … [ 305rb] … A vos Mare de deu present | aquest xant qui novelament | es fet á vostre honrament
escat.: La laor de cascun Salm
epíleg: Laor e honor á la essencia de deu e, a les diuines personesa, e á les dignitats de aquelles, Recordem e, aman Jesus Natzaret, e, a Maria Verge mare de aquell, Esperam e desitjam dela Carn resurrectio e, enlo cel dauant Deu gran, e Sempiternal glorificatio en resurrectio | Amen
rubr.: [ 305va] Taula dels cents noms
índex: O Deus fol. 275 | O essencia fo. 275. co. 2 … [ 305vb] … O començament. co .4. | O fi .300. co .1.
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 29, 10 x 30, 1 x 27, 2 x 30, 1 x 27, 6 x 30, 1 x 33, 20 x 30, 3 x 33, 15 x 30, 1 x 33, 6 x 30, 1 x 27, 1 x 30, 1 x 27, 4 x 30, 1 x 29, 9 x 30, 1 x 33, 9 x 30, 1 x 12
Note en relació a l'edició de Galmés, manquen les terzines 10 del cap. IV, 9 del cap. VIII i 4 del cap. LXXIV. També manquen els següents versicles: “en natura de infinitat e de eternitat” (cap. VII), “de paciencia, perdó e leyaltat” (cap. LXXXI), “los noms teus, vuylles perdonar” i “Qui est xant vol sovin xantar, | amar hi pot multiplicar” (tirada final que segueix al cap. C)
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2083
Location in volume ff. 306ra-309rb (fol. mod.)
ff. 301ra-304rb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1715
Ramon Llull. Plant de Nostra Dona santa Maria
Language català
Date escrit 1275 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 306ra] Plant de la Verge Maria Per Mestre Ramon Lull fet
text: Anaua ab gran gaug la Verge Maria | a veser son Deu fill que ahut auia … [ 309rb] … car tan pauch honren son fill les agre maiors | A vos Verge Reyna coman est xant de mors. | Laus Christo semper Viventi
Condition incomplet
Poetic Stanza 7 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 11, 7 x 12, 2 x 11, 2 x 12, 1 x 11, 1 x 12, 1 x 10, 1 x 12
Note manquen els vv. 88, 165, 189, 281, 296, 335 i 354-355 de l'edició de Galmés
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-07-12