Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1692
Authors Ramon Llull
Titles Llibre de demostracions
Incipit & Explicits acc.: Deus gloriós alt eccelent sobre tots honraments, … comensa aquest libre de demonstracions qui es una branca de la art de atrobar veritat
prol.: Com lumà enteniment sia menyspreat … cové que hom leu con pus alt pusca en est libre son enteniment
tit.: Comensa lo primer libre en lo qual se prova que lenteniment ha possibilitat con per necessaries rahons entena los articles de la santa fe cathòlica
text: Certa cosa és e manifesta que error mills es mortificada e destruida … venga a tal conpliment que per tot lo mon sia honrat e loat e conegut nostre Senyor Jhesu Crist qui es ver hom e Deu
Date / Place escrit 1274 ca.
escrit 1274 - 1276 (Llull DB)
escrit Mallorca (illa / illes) 1274 - 1276 (Fidora et al.)
escrit 1274 - 1278 (Pring-Mill)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 2470 Desconegut, Libre de demostracions
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.4
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 139-40 , n. 6
Editat a: Llull et al. (1930), Libre de demostracions qui es una branca de la art datrobar veritat, escrit a Mallorca devers l'any M.CC.lxxv. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels més vells manuscrits 3-599
Subject FILOSOFIA MORAL
RELIGIÓ
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 2024
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 62 (BITECA manid 1731)
Copied 1301 - 1350 (Perarnau)
Location in witness ff. 1ra-125vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
Incipit & Explicits acc.: [ 1ra] D2Eus glorios alt eccellent sobre tots horaments [sic] … qui es .ia. branca dela art de atrobar ueritat
tit.: Del prolec.
prol.: C3On luma entenjment sia meyns preat … [ 1rb] … pus alt pusca en est libre son entenjment
rubr.: [ 1va] Comensa lo primer libre enloqual se proua que lentenjment apossibilitat con per necessaries rahons entena los articles dela santa fe catholica
text: S2Erta cosa es e manifesta que error mils es mortificada e destruida … [ 125vb] … uenga atal [com]pliment que per tot lo mon sia [hon]rat e loat e e conegut nostre senyor [ihesu] crist quj es uer hom e deu
ID no. of Witness 2 cnum 1020
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1021 (BITECA manid 1709)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. Ira + 1ra-191va
Title(s) Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
libre de demostracions que es una brancha de la art d atrobar veritat, f. 1
Incipit & Explicits índex: [ Ira] De bonea, granea, en cartes x[iv] … [ Iv] … Deles quatre questions generals .clxxxx.
rubr.: [ 1ra] Deus glorios alt excellent sobre totz honraments digne de molt magnificada uirtut … Comensa aquest libre de demostracions qui es .i.a brancha dela art de atrobar ueritat
tit.: Del prolec
prol.: C4On lentenjment huma sia menyspreat … con pusca entendre los articles per rahons necessaries
tit.: De la Diuisio daquest libre
intr.: A2questa brancha es departida en .iiij. libres … [ 1vb] … coue que hom leu com pus alt pusca en est libre son entenjment
tit.: Comensa lo primer libre en lo qual se proua que lentenjment a possibilita \t/ com per necessaries rahons enten en los articles de la sancta fe catholica
text: C2erta cosa es e manifesta que error mjls es mortificada e destroida ab rahons necessaries que ab fe … [ 191va] … uenga a tal compliment que per tot lo mon sia honrat e loat e conegut nostre senyor Jesuchrist qui es uer hom e deu. Amen
colofó: Finito libro sit laus et gloria ihseuchristi. Laus tibi sit christe quem liber explicit iste. Qui scripsit scribat semper cum domino uiuat
Condition incomplet
Note manquen folis a l'interior del text
ID no. of Witness 3 cnum 2030
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 53 (BITECA manid 2123)
Copied 1401 - 1450 (Perarnau)
1351 - 1450 (catàleg)
Location in witness ff. 1ra-227vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
Incipit & Explicits acc.: [ 1ra] Deus glorios alt e eccellent sobre tots honraments … Qui es .ja. brancha dela art de atrobar ueritat
prol.: Del prolech. C3Om luma entenjment sia menys preat … [ 1va] … pus alt pusca en este libre son entenjment
rubr.: Comença lo primer libre … los articles dela sancta fe catoljca
text: [ 1va] C3Erta cosa es e manifesta que error mils es mortificade … [ 227vb] … e conegut nostre senyor Jhesu christ qui es uer hom e deu
ID no. of Witness 4 cnum 2305
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, Causa Pia (BITECA manid 2220)
Copied Menorca ([?]): Gabriel Rotger, 1663
Title(s) Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
ID no. of Witness 5 cnum 2306
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Diocesà del Bisbat de Mallorca, Causa Pia 9 (BITECA manid 2221)
Copied 1701 - 1800
Location in witness pp. 1-512
Title(s) Ramon Llull, Llibre de demostracions, escrit 1274 ca.
Incipit & Explicits acc.: [ 1] Deus glorios, alt, excellent sobre tots
prol.: Del prolech. Com l'enteniment huma sia meynspreat
text: … [ 512] … e conegut nostre Senyor Jesuchrist que es ver hom e Deus. Amen
Condition incomplet
Note manquen els núms. 314-9 del darrer capítol
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-09