Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1691
City and Library Kraków Biblioteka Jagiellońska
Collection: Call number Ms. Hisp. Qu. 63
Title of volume Raim. Lulli Opuscula ( al llom)
OPERA RAYMUNDI LULII Quorum materias sequens pagina indicat ( al f. 1 en lletra del s. XVIII)
Copied 1451 - 1525 (Mahiques)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 44 (= 1-43 + I) (foliació moderna a ploma en xifres aràbigues)
Collation 1-212 310 48; aquesta col·lació enclou els ff. 1-43
Page Layout 30 línies (f. 36)
Size pàgina 204 × 144 mm (f. 36)
caixa 152 × 101 mm
Hand gòtica tardana
Watermark mà (als ff. 2-25)
mà diferent de l'anterior (als ff. 26-35)
mà diferent de les anteriors (als ff. 39-43)
Pictorial elements Caplletres: en vermell, generalment de dues unitats de pauta, llevats d'alguns casos en els que ha romàs en blanc l'espai que se'ls destinava
Rúbriques en vermell
Tocs de color de color vermell en algunes lletres
Altres: la taula és en vermell
Other features Justificació: a punta de plom, a penes visible
Pautat: assenyala les línies fonamentals de la justificació
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Perforacions: rodones, situades a prop del smarges, no sempre son visibles i assenyalen totes les línies fonamentals de la justificació
Reclams: verticals, situats a la dreta del marge inferior
Signatures: no se'n veuen, ni tampoc cap mena de numeració de quadern
Condition els ff. 42-43 són en blanc. Una petita taca de tinta, al f. 23, ha deteriorat un bocí de paper. El primer foli és escrit en lletra del segle XVIII
Binding en pergamí sobre cartó, amb forats d'antigues tanques
Previous owners (oldest first) Berlin: Preussische St. (segell al f. 1v: “Ex Biblioth. Regia Berolinensi”)
Casa Minutoli Tegrimi (segell al f. 2: “DI CASA MINUTOLI TEGRIMI”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2163 MS: Ciutat de Mallorca: Pública, 1001. 1623-01-16. Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283.
References (most recent first) Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Ysern Lagarda (1992), “Els manuscrits catalans de la Biblioteka Jagiellon\ska”, Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval 243-7
Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d28
Massó Torrents (1913-14), “Adició a la Bibliografia dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 739
Note al f. 43v lletra inc. segle XVI “Soluj Minchecto scriptorij Maiorch. p. pndj. libro B. J.”. Al marge superior del f. 2 ha estat esborrada, rascant el paper, una nota que començava “Bibliotheca […]”. Per altra banda, el marge superior del f. 1 té escrit: “acc. 11389”, “Ms. hisp. qu. 63”

Internal Description
Number of texts in volume: 5
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12665
Location in volume f. 2r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11444
Desconegut. Senys espirituals i virtuts teologals
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2] Sinch senys spirituals son aquests
text: Primo cogitacio … [ 2v] … E moria de present volaria en paradis sens altra mitga Seguons [la lletra "u" està ratllada] sententia de santa mara sglesia
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 987
Location in volume ff. 1-27v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] [A]2Quest libre qui primer se seguex es de primera segona jntencio. lo qual es departit en /v/ parts so es asseber diuisio deo creatio / Encarnacio / temptacio / En la qual part de ch [sic] temptacio a /xxx/ Rubriques e xxx/ Capitols los quals son aquests quis seguexen
índex: [ 1ra] Primo de fe … [ 1rb] … ha sguart a deu axi com a alta e clare maiestat per que coue esser aibrat per los angels e sants
índex: [ 1v] Jtem aquestes virtuts /iij/ teologals solament son donades els christians e donades lo sant sperit en lo babtisma … sententia de sancta mara sglesia
rubr.: [ 2v] [.]2 En jntelligible e amable jnfinidement hun homenet no conegut pobre de virtuts e t de amichs jn digne per culpes e peccats ab vostre virtut aquest libre de jntencio per gracia vostra lendres en vos conexer e amar honrar seruir e beneyr e Nostra jntensio sie en est mont en la altesa de honor que lj coue
pream.: C3Onsiderant : e jahent en mon llit fuy membrant com lo mon es ten torbat stement e priuatio de vera jntentio … [ 3] … e deuota e ordonade jntencio fortificade e hun coratge ab deliberatio de franch artibre en justificat remembrament uoler e entendre
text: A2mable fill Entencio es obre de entenjment e de voluntat quis mou adonar compliment ala cose desigade … [ 27v] … ab aquella / ordinatio va hom de virtuts contra vicis souinalment / longuament feruentment / justament tement / e conaxent / e amant nostre Senyor deus amen | Deo gratias
References (most recent first) Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xii
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1005
Location in volume ff. 28-36v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull. Llibre de consolació d'ermità
Language català
Date escrit 1313-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 28] [A]2Quest libre qui apres se seguex feu mestre Ramon Lull lo qual se apella libre de consolacio darmita en lo qual ha los capitols seguents
tit.: Del preambol
índex: [ 28ra] Dela distincio 1 … [ 28rb] … [D]2Eus glorios de tots bens abundos per vostra saujesa e amor comensam aquest libre qui es de consolacio de Ermita
text: P2Er hun boscatge Anaua Remon e consiros perço com veye lo mon en ten torbat stement // E perço car deus es tenpoch Conegut e amat … [ 36v] … A2 glia [sic] e ha llaor de nostre senyor deu feneix Remon aquest libre en la Ciutat de macina en lo, mes degost / En lany dela jncarnacio de nostre Senyor deu jhesuchrist // M ccc /xiij/ Com Remon ach finit son libre dit al armita aquest paraules // Ermita segons lo proces daquest libre tes donades doctrina com degues mes amar deu que tu mateix // hauras de deu // Car qui sab entendra per ço que de deu enten poch fugir /e/ erros e pot en deu multiplicar se amor
colofó: Finito libro sit laus glia [sic] christo
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2299
Location in volume f. 37r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2642
Desconegut. Consectari de quatre virtuts
Language català
Date escrit 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 37] [A]2questes son les /iiij/ virtuts quis apellen per los doctos Cardinals o morals les quals son dares [sic] aragiment del cors ab lo proisme les quals son aquestes e son dades per deu a cascun sens algun merit precedent
text: Primo justicia / temprança / prudencia / e fortalesa … [ 37v] … Apres que hauran mort eternal quils durera perpetualment Ysayes jn damnatum vremis eorum non moritur | finito libro sit laus gloria christo
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1061
Location in volume ff. 38-41v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1705
Ramon Llull. Lo pecat d'Adam
Language català
Date escrit 1282
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38] [A]2quests vessos [sic] deuall scrits qui son per nombre /cc/ feu lo venerable mestre Remon llull a perpeya a raquesta del Rey de Mallorques qui volie seber deus com romania scusat dela perdicio dels homens quis segueix per lo manament que deus feu a dam sabent deus que adamp pessaria lo manament per lo qual tant hom seria dempnat // E encare vol peccar e per conseguent aguessen glorria // les quals demandes lj foren declarades segons deuall se conten / etch.
text: H2Vn senyor Rey qui be senten | Se mereuella molt souin | De deu qui es bo enquant es | E no fallj en nulla res … [ 41v] … A honor del sant sperit | llo cual nos senyor en amor | Da sa mor a mj peccador | Amen
Poetic Stanza 200 vv.
References (most recent first) Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 26 , n. Ms. B
Moll (1932), “L'opuscle de Ramon Llull sobre el Pecat d'Adam. Assaig d'edició crítica”, Anuari de l'Oficina Romànica de Lingüística i Literatura , n. Ms. B
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-06-13