Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1687
Authors Ramon Llull
Titles Llibre de contemplació
Llibre de contemplació en Déu
Incipit & Explicits tit.: Comencen les rúbriques del libre de contemplació, compilat per en Ramon Llull
índex: Comença la I distinció d'alegre … Com fa gràcies a Déu d'aquest libre de contemplació
acc.: Déus unit en Trinitat, unidad en Trinitat, ab la vostra benedicció, confiants en la vostra ajuda, començam, Sènyer, aquest libre lo qual apellam Libre de contemplació en Déu
prol.: Ah Jesucrist, senyor nostre! Enaixí cmo vós sóts en dualitat, … per què jo mon nom exil e delesc d'esta obra, e ella, Sènyer, atribuesc e dó a vós, qui sóts nostre senyor Déus
tit.: I Distinció. D'alegre. Capítol I. Com hom se deu alegrar per ço com Déus és en ésser
text: Déus Pare, senyor de tot quant és! Si l'home qui abroba la péra preciosa … e que reebam glòria e benedicció perdurablement de vós, qui sóts nostre gloriós Déu
colofó: Acabada e complida és aquesta translació del Libre de contemplacio d'aràbic en romanç; … fill de la Verge gloriosa, nostra dona sancta Maria
epíleg: Benedicció e glòria, senyor Déus, sia donada a tots aquells … qui sóts nostre honrat senyor Déus Jesucrist. Amen
Date / Place escrit Mallorca (illa / illes) 1271 - 1273 (Fidora et al.)
escrit 1272 ca.
escrit 1273 - 1274 [?] (Pring-Mill)
Language català
àrab (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts texid 1708 Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. I.2
Editat a: Llull et al. (2015), Llibre de contemplació en Déu. Volum I. Llibres I-II
Ed. parcial en: Llull et al. (2009), Llibre de contemplació
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 136-8 , n. 2
Tractat en: Bonner et al. (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària 122-6
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:183
Editat a: Llinarès (1968), Ramon Llull 132-5
Tractat en: Badia i Margarit (1962-67), “Notes per a una caracterització lingüística dels manuscrits del Libre de Contemplació. Contribució a l'estudi de la llengua de Ramon Llull”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1)
Editat a: Llull et al. (1960), “Llibre de contemplació”, Obres essencials
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 2:97-1269
Editat a: Llull et al. (1906-14), Libre de contemplació en Déu escrit a Mallorca & transladat darabic en romanç vulgar devers lany M.CC.lxxij. Transcripció directa ab facsímils y variants dels més vells manuscrits
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 21
ID no. of Witness 1 cnum 2039
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, A 268 inf. (BITECA manid 1698)
Copied Mallorca (illa / illes): Guillem Pagès, 1280-07-08 (nom i data procedeixen de l’altre volum de l’obra, el D. 465 inf., en aquest no hi ha cap esment al nom del copista)
Location in witness ff. i-xv + 1-259
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273
Incipit & Explicits rubr.: [ f. i] Raymundi Lulli de Diuina contemplations [sic] ex Arabico in mater-|nam linguam uorsi libri quattuor in tomos duos, alias in tres | digesti … [ ix] … Studium, ac feruorem in Deo amando augusti oribus extendi terminis, et melius se habere | in Christiano homine que in caeteris gentibus 258. 226. | Reliquum Indicis quare in | altero tomo [D 549 inf. afegit per mà i tinta posterior]
índex: [ f. xi] DEus glorios en lo uostre nom e en la uostra aiuda comensa la primera distinccio [sic] en alegre .j. … [ xvv] … Jtem com dejm falsa predestinasio entenem a dir que rao a uegades falsa openjo | de predestjnasio. [inc. nota] ROmanum dosma super omnja njtor habere | SJ tamen hoc contra respicis oro moue
acc.: [ f. 1ra] D4Eus unit en trenitat e trenitat uni|da en unitat. ab la uostra benedictio. con|fiantz en la uostra aiuda. comensa senyer | aquest libre. lo qual apelam libre de contem|placio en deu. [inc. rúbr.] Comensa lo prolec dest libre
tit.: Comensa lo prolec dest libre
prol.: O3 Jhesu crist senyor nostre en aixi com uos sotz en du-|alitat. deitat he humanjtat. enaxj senyer | nos comensam aquest libre … [ f. 1va] … vos senyer sabetz ben | que eu son uil e paubre per natura e per me males | obres. per que eu no son digne que enesta obra | mon nom sia escrit nj que amj sia atribuida esta obra | per que mon nom exil e delesc desta obra e ela senyor | atribuisc e do auos Qui sotz nostre senyer deus
tit.: De la primera distinccio [sic] en alegre. | Con hom se deu alegrar per so cor deus es en esser
text: D4Eus pare e senyor de tot quant es. Si lom | qui atroba la pera preciosa. salegra molt per la-|trobament daquela … [ 259v] … pusca a dur acaba-|ment los altres libres a gloria e a lausor e a honra-|ment e exaltament de la sancta fe romana e de son | glorios senyor deus
colofó: Acabat es lo segon uolum del libre de contemplacio. | lo qual uolum es dels .v. seyns sensuals. e dels .v. | seyns entallectuals [sic] a gloria e a lausor e a reuerencia | e honor de nostre senyer deus
ID no. of Witness 2 cnum 1008
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, D 549 inf (BITECA manid 2826)
Copied Mallorca (illa / illes): Guillem Pagès, 1280-07-08
Location in witness ff. 2rb-277rb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273
Incipit & Explicits rubr.: [ 2rb] D6Eus glorios ab entencio de donar gloria | e lausor de uos. comensam lo ters vo|lom [sic] el quart libre del libre de con|templacio. De la .xxxa. iija. distincio en | larbre qui tracta de esser e denesessa|ria e de priuatio. Con es tractat de esser | en la potencia e en la actualitat e en la possi|bilitat e en la impossibilitat
text: A7 Deus gran marauelos auos senyer | sia feyta reuerencia e honor per tots temps | e a tot quant de uos es … [ 277rb] … per tal que ab ela siatz loat e honrat e seruit | e amat e obeit e que resebam gloria e benedictio perdurablement de uos quj sotz | nostre glorios deu
subscr.: A2cabada e complida es aquesta translasio del | libre de contemplatio darabic en romans. la qual | translatio fo fenida lo primer dia del any | en uolgar … E la compilatio darabic fo fe|njda e termenada en lo sant diuenres de | pascha. en lo qual pres mort e passio nostre senyer deus Jhesu crist. fil de la verge gloriosa | nostra dona Santa Maria
oració: B2enedictio e gloria senyer deus sia donada | atotz aquels e aqueles Qui uos adoraran eus | contemplaran ab aquesta obra … e a loor de uos Qui sotz nostre honrat | senyor deus Jhesu crist
colofó: Hic liber est scriptus Qui scripsit sit benedictus. | A M E N … Ego Guillelmus pagesij presbiter diuina gratia au-|xiliante. hunc librum consolationis in Ciuitate | Maioricharum ab originali translatione penitus | translatauj. viijº. Jdus Julij. Anno domini Mo. cco. | Lxxxo & hoc | sig ✠ num feci
ID no. of Witness 3 cnum 1010
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Diocesana de Palma de Mallorca, Ms L 1 [BDDM] 5 (BITECA manid 1700)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1341 - 1360 (edició)
Location in witness ff. I-IIIv prel.-316
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273
Incipit & Explicits tit.: [ I prel.] C2omensen les Rubriques del primer libre de contemplacio … en R. luyll.
índex: Comensa la primera distinctio dalegre … [ IIIv prel.] … on fa gracies a deu daquest libre de contemplacio
acc.: [ 1ra] D10eus hunit en trinitat … aquest libre de contemplacio en deu
tit.: Comensa lo prolech
prol.: A4 jhesu christ seynor nostre Enaxi con uos sots en dualitat … [ 1rb] … e do auos qui sots nostre seynor deus
tit.: Dela primera distinctio dalegre. Con hom se deu alegrar per so con deus es en esser
text: D3eus pare seynor de tot quant es si lome qui atroba la pera preciosa … [ 313va] … Deues qui sots nostre glorios deu
colofó: Acabada e complida es aquesta translatio … gloriosa nostra dona sancta Maria
epíleg: Benediccio e gloria seynor deus sia donada … [ 316] … e qui aauant metran esta obra de contemplacio a gloria e alaor de uos qui sots nostre honrat seynor deus jhesu christ. Amen.
ID no. of Witness 4 cnum 1018
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1006 (BITECA manid 1707)
Copied 1351 - 1400 (García Pastor)
1401 - 1500
Location in witness ff. 2ra-80vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 IV
Incipit & Explicits rubr.: [ 2ra] [d]3Eus glorios ab entencio de donar gloria e lahor de uos Començam lo quart uolum el quart libre del libre de contemplacio de .xxxiij.a distinctio … e en la possibilitat e en la jnpossibilitat .ccxxvij.
text: A11 Deus gran marauellos a uos senyor sia feyta reuerencia e honor per tots temps e a tot quant de uos es. Cor en axi seyor con lo natural encercha les obres de natura … [ 80vb] … segons quela enten lenteniment a gloria e alahor e a benediccio de nostre senyor deus. Amen
colofó: Deo gratias
Condition fragment
Note part del quart volum del quart llibre
ID no. of Witness 5 cnum 1009
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 280 (BITECA manid 1699)
Copied 1351 [?] - 1450 [?]
Location in witness ff. 1-285v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 I-III
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] Cascuna sciencia ha sos propis uocables … e en partida natural
intr.: Nota que primerament deus sap Que alguns dubtes son … [ 1vb] … e per aso enteniment pot me entendre que paraula significar
rubr.: [ 3] Deus glorios e en lo vostre nom e en la vostra ajuda comensa la primera distinço en alegre
índex: Com hom se deu … [ 5v] … E la xxxiija en larbre quj tracta de esser de necessari e de priuacio
acc.: [ 6ra] D6Eus hunit en trenitat e trenitat vnida en vnitat ab la nostra [sic] benediccio confiant en la nostra aiuda comensam aquest libre lo qual apelam libre de contemplacio de deu tot poderos
tit.: Comensa lo prolec dest libre
prol.: O5 ihesu christ senyor nostre en axi com uos sots en dualitat … [ 6va] … e do auos qui sots nostre senyor deus
tit.: Dela primera distincio en alegre … es en esser
text: [d]4Eus pare e senyor de tot quant es … [ 285vb] … dur a acabament los altres llibres a gloria e a lloor e honrament e exalsament dela santa fe romana e de son glorios senyor deus
colofó: [ 285vb] A4cabat es lo terç uolum del llibre de contemplacio lo qual uolum es dels .v. seyns sensuals e dels .v. seyns entellectuals a gloria e a lloor e a reuerencia e honor de nostre senyor deus
Associated Texts Inclou texid 1708 Desconegut, Cascuna sciència ha sos propis vocables, compilat 1351 - 1450
Note El text del f. 1ra-vb només es conserva en aquest manuscrit
ID no. of Witness 6 cnum 1011
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 k (BITECA manid 1701)
Copied Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?] (cos del volum)
1701 [?] - 1800 [?] (3 ff. del començament que completen la taula)
Location in witness ff. VI-VII prel. + i-cclv
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 III; caps. 169-226
Incipit & Explicits índex: [ VI prel.] Con hom ha apercebjment e conexença dela art e dela manera perla qual home se pot mudar de males costumes de maluats nodrjments abones custumes e abons nodrjments … [ VII prel.] … Con los termes de coratgia e de freuor dome christia poden esser maiors e mjllors enamar deu que de negun home quj no sia christia
intr.: [ i] Segueix se lo terç uolum en lo terç libre del contemplador D2ela .xxix. distincçio quj tracta en qual manera home ha apercebjment de auer conexença daquelles coses que uol entendre e conexer
rubr.: Con hom aperceb ab les coses sensuals quals coses son les coses entellectuals // clxix
acc.: D8eus glorios acabat en uirtuts auos senyor sia gloria e honor per tots temps
text: Cor en axi senyor con lo mjrall representa e demostra la figura o figures estant enla sua presencia / en axi senyor les coses sensuals son escala e demostracio … [ cclv] … E en axi per e per gracia uostra \h/a acabada aquesta djstincio E en axi con per graçia uostra senyor lo uostre serujdor ha aduyt afi e a acabament lo terç libre / en axi senyor lo uostre sots mes se confia en uos molt fort ment que uos li donets gracia e ajuda con pusca adur aacabament los altres libres a gloria e alausor e ahonrament e exalçament dela santa fe romana e de son glorios senyor deus
colofó: Acabat es lo terç [esmenat modernament en “segon”] uolum del libre de contemplacio lo qual uolum es dels .v. senys sensuals e dels .v. senys entellectuals agloria e alausor e a Reuerencia e honor de nostre senyor deus // Amen
ID no. of Witness 7 cnum 2946
City, library, collection & call number Mainz: Martinus-Bibliothek, 220 i (BITECA manid 2413)
Copied Desconegut copista de Llull, 1381 [?] - 1430 [?]
Location in witness ff. IV-Vv prel. + i-cc
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273
Incipit & Explicits índex: [ IV prel.] Dela .xxx.a.iij.a distinccio en larbre quj tracta de esser e de necessaria e de prjuacio … [ Vv prel.] … Con hom encercha predestinacio enla potencia racional e enla potencia mutiua [sic]
rubr.: [ i] D3eus glorios ab entencio de donar gloria e lahor de uos / Començam lo \ters/ [esmena a “quart”] uolum el quart libre del libre de contemplacio De xxxa iija distinccio en larbre \qui tracta/ [afegit al marge pel copista] de esser e de neçessaria e de priuaçio / Con es tractat de esser enla potencia e enla actualitat e en la possibilitat e en la jnpossibilitat // cc xx vij //
text: A10 deus gran marauellos auos ssenyor sia feyta reuerençia e honor per tots temps e atot quant de uos es / Cor en axi senyor conlo natural encercha les obres de natura enles .iiij. causes … [ ccv] … axi la paraula njla letra no pot tota la predestinacio recomptar nj signjficar segons que la enten lentenjment Agloria e alahor e a benediccio de nostre senyor deus / Amen
ID no. of Witness 8 cnum 1017
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1005 (BITECA manid 1706)
Copied 1401 - 1410
1391 - 1410 (Obrador)
Location in witness ff. 1ra-191va
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 I-II
libre de contemplacio, f. 1
Incipit & Explicits tit.: [ 1ra] C4Omensen les rubriques del primer libre de contemplacio compilat per en R. luyl. Comensa la primera distinccio dalegre
índex: Com hom se deu alegrar per ço com deu es en esser .j. … [ 6vb] … Con fa gracies a deu aquest libre de contemplacio .ccclvj.
acc.: [ 7ra] D8EVS hunit en trinitat hunjda en hunitat … aquest libre lo qual appelam libre de contemplacio en deu
tit.: Comensa lo prolech
prol.: A3 Jesuchrist senyor nostre. En axi com uos sots en dualitat … [ 7vb] … ne que a mi sia atribuida esa obra perque yo mon nom exil e delesch e do a uos qui sots nostre senyor deu
rubr.: Dela primera distinccio de alegre. Com hom se deu alegra \r/ per ço com deu es en esser
text: D4Eu pare senyor de tot quant es si lome qui atroba la pedra preciosa salegra molt … [ 191va] … e sa disposicio per est libre en la uostra gloriosa essencia diuina
colofó: Acabat es lo primer uolum de contemplacio e los dos libres en ell contenguts / A laor reuerencia / e honor de nostre senyor deu iesuchrist Deo Gracias
ID no. of Witness 9 cnum 1013
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2007 (BITECA manid 1703)
Copied 1401 - 1450
Location in witness ff. ira-clxxxxiiirb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 I-II
Incipit & Explicits índex: [ ira] Comensen les rubriques del primer libre de contenplacio … [ vivb] … Con fa gracies a deu aquest libre de contemplacio
rubr.: [ viira] Primer libre
acc.: D7eus hunit en trinitat … lo qual appellam libre de contenplacio en deu
rubr.: Comensa lo prolech
prol.: A3 Jesucrist senyor nostre. En axi con vos sots en dualitat … [ viiivb] … e do a uos qui sots nostre senyor
rubr.: De la primera distinccio de alegre … deu es en esser
text: D4eu pare senyor de tot … [ clxxxiiirb] … per est libre en la uostra gloriosa essencia diuina
colofó: Acabat es lo primer uolumen de contemplacio e los dos libres en eyl contenguts … dono gracies
Note Perarnau no el cita
ID no. of Witness 10 cnum 10200
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, Ms. 1 (BITECA manid 2866)
Copied 1401 - 1499 (primera part)
1626 (al colofó, correspon a la segona part)
Location in witness ff. 1-436v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 conté el lllibre V començant en el capítol CCLXIX
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Comensa lo .v.e libre qui tracta dela .xxxix distincio damor com nostre senyor deus ha amor asi matex
text: A4 deus glorios sobre totes glories gran sobre totes gracie es a vos senyor sia feta reuerencia e honor … [ 435v] … reebam gloria de benedictio perdurablement deuos qui [f. 436] sots nostre glorios Deu
nota: Acabada e cumplida es aquesta translatio del libre de contemplacio darabic en romans. la qual translatio fo finida lo primer dia del any en uulgar dela compilacio darabic fo finida etermenada en lo sant diuendres de pasca enlo qual pres mort e passio nostre senyor deus Jesu christ fill dela uerge gloriosa nostre dona sancta Maria
oració: Benedictio e gloria seynor Deus sia donada a tots aquels e aqueles qui uos adoraran … e qui aauant metran esta obre de contemplatio a gloria e alaor de uos qui sots nostre honrrat seynor Deus Jesu christ Amen
colofó: Alaor y Gloria de nostre gran. Deu y seyñor de madona sancta Maria sempre uerge mara sua. Concebuda sens macula de peccat original, fonch acabat de copiar lo present libre per un deuot del autor y sa doctrina (Lo nom del qual dir no gosa) en Mallorca vuy als .iiij. del mes de Abril del ayn Dela Natiuitat de nostre seynor Deu Jesu christ M.Dxxvj. Vigilia de Dominica Palmarum … y entenent quants pochs volums se trovian de \ tos / .v. libres per causa de que en aquel temps que l sant viuia no estaua la art y forma deles estampes enlo punt enque al present esta. y per dita causa son restades la maior part de ses obres arrinconades y no conagudes. Adames dela persecutio gran [f. 46v] de algunes persones Emulos Reuestides del mal esperit sens causa ni rao an uolgut ca
ID no. of Witness 11 cnum 1012
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca de la Família Pueyo, 2 (BITECA manid 1702)
Copied 1401 - 1500
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273
ID no. of Witness 12 cnum 1015
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1010 (BITECA manid 1704)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 1rb-331vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 I-II
Incipit & Explicits rubr.: [ 1rb] D4eus hunit en trenitat es unida enhunitat ab la vostre benediccio confians en la vostra aiuda comensam Seyor [sic] aquest libra lo qual appellam libra de contemplacio en deu
tit.: Comensa lo prolech
prol.: Iesuchrist seyor [sic] nostre enaixi con uos sots en dualitat de deytat e humanitat … [ 2ra] … perque yo mon nom axili debelesch daquesta hobra e ella Seyor [sic] atribuesch e do a vos qui sots nostra seyor deus
tit.: Della primera distincio dellegria conhom sa deu allegrar per so quam es en esser
text: D4eus para senyor de tot quant es siloma qui atrob a la pera preciosa salegra molt … [ 331rb] … aquesta hobra da contemplasio a gloria hea lauor da vos qui sots nostra honrat senyor deus jesuchrist amen
Condition incomplet
Note al final del text una mà posterior ha assenyalat: “Falten los tres ultims llibres de contemplacions, ab los quals se cumplex tota la obra”
ID no. of Witness 13 cnum 1016
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10734 (BITECA manid 1705)
Copied 1426 [?] - 1460 [?]
Location in witness ff. 2-297 ff. II + i-cclxxxxij
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 I-II
Obra (…) apellada contemplador, f. i ( f. 5 mod.)
Libre de contemplacio en deu, f. i (= 5 mod.)
Incipit & Explicits tit.: [ 2] Comencan las Rubriques del primer libre de contempalcio compilat per mestre Ramon lull
índex: Comença la primera distinctio d'alegre … Com lo mon no es creat ni fet sino per .i. creador tan solament .x.
rubr.: [ 5] Obra feta per lo Reuerent mestre Ramon Lull dela Ciutat de Mallorcca apellada contemplador
acc.: D5EUs vnic en trinitat … comensam senyor Aquest libre lo quall appellam libre de contemplacio en deu
tit.: Comensa lo prolech
prol.: I5hesucrist senyor nostre en axi com uos sou en dualitat de deitat e humanitat … [ 6v] … e do a uos senyor qui sots nostre senyor deus
rubr.: De la primera distinctio dela alegria com hom se deu alegrar per so con deus es en esser. Primer capitol
text: DvEUs pare senyor de tot quant es … [ 296v] … segons la manera e sa disposizio per est libra en la uostra glorioza essencia diuina
epíleg: Acabat es lo segon libra de contemplacio el primer volum e comensa l'autra tercer et segon volum axi deus glorios uirtuos a uos senyor
ID no. of Witness 14 cnum 1014
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/71 (BITECA manid 1628)
Copied 1476 - 1500
Location in witness ff. 1-28
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 I i fragm. II i IV
Incipit & Explicits índex: [ ii] Comensen les rubriques del primer libre de contemplacio compilat per en Ramon luyl (…) Comensa la priera distinctio (…) Com hom se deu alegrar per ço com deu es en esser .i. … [ vra] … Com hom ama encercar e saber la gran bonea damor
acc.: [ 1] [d]2Eus vnjt en trjnjtat … de contemplacio en deu
tit.: Prologus
prol.: [i]4hesuchrist senyor nostre en axi con vos sots en dualitat … [ 1v] … qui sots nostre senyor deu
tit.: Primera distinctio
text: [d]2Eu pare senyor de tot quant es … [ 28v] … qui sots nostre senyor deu
Condition incomplet
Note només llibre I, i parts 2 i 4
ID no. of Witness 15 cnum 2411
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3188 (BITECA manid 2273)
Copied 1501 - 1600 (Catàleg)
Location in witness ff. 1-4v + 6 ff. 23-26v + i
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 V, 132
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aci pos lo 312 capitol del libre del contemplador libre sinque perque ente los altres mirabilissims aquest me par estar lo pus dolç capitol y ardit que estar pusque
text: Com han ame veritat e saber la bondat qui es en amar … [ 4v] … alta e bona que los homens portadors vils
índex: [ 6] de la primera part en general … del seu fill, e es lo setè goig fol. 44
Note Perarnau no el cita. Al f. 6v es copia la taula del llibre Benedicta tu in mulieribus
ID no. of Witness 16 cnum 2817
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1011 (BITECA manid 2364)
Copied 1501 - 1600
Location in witness ff. 2-171
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 IV caps. 227-268
Incipit & Explicits rubr.: [ 2] D2eus glorios ab intencio de donar gloria e laor de uos comensam lo terc uolum el quart libre dest libre de contemplacio … en la posibilitat e en la imposibilitat
acc.: A4 deus gran marauellos a uos senyor sia feta reuerencia … en servant en ell esser les iiij coses demunt dites
text: Amoros senyor uos sabets que com en pere es fa en alcuna cosa … [ 171] … ne significar segons que la enten lenteniment a gloria e alaor e a benediccio de nostre senyor deus
colofó: Finis
ID no. of Witness 17 cnum 2041
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1046 (BITECA manid 2129)
Copied Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1646
Location in witness ff. 1-224
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 V, 269-308
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Libre .V. delart de Comtemplacio [sic] Compost per lo illuminat Doctor Ramon Lull. Distinctio xxxix De Amor. Cap. cclxix. Com nostre Señor Deu ha amor asi matex
text: A Deus glorios sobre totes glories, gran sobre totes granees. A uos señor sia feta reuerencia, e honor per tots temps … [ 224] … en 3 coses, Materia, forma, e la conjunctio dela materia, e forma. On com señor lanima
Condition fragment
Note fragment del llibre V, una nota al marge, a ploma, apunta que manquen 49 capítols. Perarnau no el cita
ID no. of Witness 18 cnum 2042
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1047 (BITECA manid 2130)
Copied Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca (colofó: “A 21 de febrebrer de 1645 copiat per Fr. Jua Guardia de un libre antich qui es del Collegi del Sr. canonge Llull”), 1646-02-21
Location in witness ff. 1-555v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273
Incipit & Explicits acc.: [ 1] DEUS VNIT EN TRINITAT vnida en unitat … aquest llibre de Contemplacio en Deu. Compost per lo illuminat, e glorios Ramon Lull Martir, e Doctor
tit.: Libre .1. Comença Lo Prolech
prol.: Iesucrist señer nostre: Enaxi com sou en dualitat deitat … [ 2v] … que sou nostre Señor Deus
tit.: Dela primera distinctio de Alegria. Com hom se deu alegrar perço com Deu es en esser. Cap. 1
text: DEu Pare, Señor de tot quant es … [ 547v] … e a honrament e sia exaltament dela santa fe Romana, e de son glorios señor Deus
colofó: Acabat es aquest tercer Libre de Contemplacio compost [tatxat] en lengua llamosina … [ 548] … A 4 de Janer 1646 fonc acabat de trasladar aquest tercer libre de Contemplacio per Fr. Juan Guardia
rubr.: [ 549] Taula de las Distincions y Capitols del primer volumen, ço primer y segon libre dela Contemplacio. Compost per lo glorios Martir y Doctor illuminat Ramon Lull
índex: Prolech fol. 1 … [ 555v] … dels altres homens en amar Deus. 349
Condition incomplet
Note Perarnau no el cita
ID no. of Witness 19 cnum 7924
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Ms. Cort, 42 (BITECA manid 2734)
Copied Ciutat de Mallorca: 1701 - 1732 ca.
1701 [?] - 1799 [?]
Location in witness pp. [1-2] prel. + 1-744 + [1-6] post.
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 I-II
Incipit & Explicits rubr.: [ [1] prel.] BEATI RAJMUNdi Lulli Doctoris illuminati et Martyris. Primum volumen, Contemplationum
acc.: [ [3] prel.] Deus, unit en trinitat (…) comensam Señor aquest libre lo qual appellam Libre de Contemplacio en Deu
rubr.: [ 1] Comensa el Prolech
prol.: A Jesu Christ Señor Nostre en axi com vos sots en dualitat Deitat e Humanitat en axi Señor nos comensam … [ 4-5] … ne que a mi sia atribuida esta Obra perque jo mon nom exil [p. 5] e delesch desta obra e do á vos qui sots nostre Senyor deu e ella atribuesch
rubr.: [ 6] Dela primera Distinccio Qui tracta de alegre
rubr.: Capitol primer. Com hom se deu alegrar per ço com Deu es en esser
text: Deu pare Señor de totquant ees si lome qui atroba la pedra preciosa salegra molt per lo atrobament … [ 744] … als homens pechs e als homens Religiosos e als homens seglars e als homens richs e als homens pobres e cascu pot contemplar Senyor segons sa manera e disposicio per est libre en la vostra Gloriosa Essencia Divina | Deo gratias
rubr.: [ [1] post.] Taula de aquest libre
índex: Comensa el Prolech. fol. 1 … [ [12] post.] … Cap. 102. Com tot lo nostro acabament esta en acabament de Nostre Senyor deus. 737
Condition incomplet, acaba en el cap. 102
ID no. of Witness 20 cnum 2027
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 72 (BITECA manid 2122)
Copied 1711 - 1800
Location in witness ff. 1ra-846vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 IV
Incipit & Explicits acc.: [ 1ra] Deus glorios ab intencio de donar gloria … e en la possibilitat, e en la impossibilitat
text: A Deus gran marauellos a vos Senyor sia perfeta Reuerencia … [ 846va] … qui sots Nostre honrat Senyor Deus Jesuchrist
colofó: Aquest libre fou acabat de traballar per mi fran [846vb] cesch Torrent preuere enla Ciutat de Barcelona à .xxv. de juliol any .M.CCCC.xxxv. Laus Deo
Condition part
Note comença a la distinció xxxiii
ID no. of Witness 21 cnum 2028
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 71 (BITECA manid 2121)
Copied Roma: Joan Milans, 1711-05-04
Location in witness ff. 1ra-485bisv
Title(s) Ramon Llull, Llibre de contemplació (tr. Desconegut), escrit 1271 - 1273 II-III
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Comensa lo segon uolum … el eximent que hom fa en est mon, etc.
text: Deus Glorios virtuos … [ 480va] … e exaltament de la Sancta ffe Romana e de son Glorios Senyor Deus
colofó: [ 480vb] Acabat es lo segon volumen del llibre de Contemplasio … E fonch Coppiat en Roma per mans de Joan Milans Catala y fou finit als 4 de maig del any 1711
índex: Se comensa la taula del Segon uolumen … [ 484vb] … dels altres homens en amar Deu
colofó: Acabada es la tabula del Segon volumen e del tercer llibre de Contemplasio del Mayestre Raymon Luyll. Deo Gracias
text II: [ 485v] Del arbre qui tracta de esser e de necessitat et de privatio
Note inclou el dibuix de l'arbre que correspon al llibre següent
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-09