Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1685
Authors Ramon Llull
Titles Llibre de consolació d'ermità
Incipit & Explicits text: Per un boscatge anava Ramon consirós, per ço com veia lo món
Date / Place escrit 1313-05
escrit Messina 1313-08 (Fidora et al.; Llull DB)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. IV.73
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 229 , n. 213
Tractat en: Brummer (1988), “Les tres redaccions del Libre de consolació d'ermità -indicis del mètode literari de Ramon Llull”, Zeitschrift für Katalanistik
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:199-200
Tractat en: Vernet (1962-67), “Observacions sobre el llibre Oracions de Ramon”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1
Tractat en: Sponer (1935), “El llibre de consolació d'ermità”, Estudis Franciscans
Editat a: Llull et al. (1906-50), Obres de Ramon Llull. Edició original feta en vista dels millors y més antichs manuscrits 2-8
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 12
ID no. of Witness 1 cnum 1002
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/18 (BITECA manid 1414)
Copied 1325-08-01 (f. 50)
1313 a quo - 1400
Location in witness ff. 38v-50
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 38v] Aquest libre qui apres se saguex feu mestre ramon lull lo quall se apella libre de consolacio dermjta en lo quall ha los capitols seguens
índex: [ 39] Primo del preamboll … dela conclusio del libre
tit.: Deus glorios de bens habundos … aquest libre quj es de consolacio de Armita
prol.: P3er hun boscatge anaue ramon … [ 40v] … E de aço yo vos he .xx. eximplis o capitols
text: A2quest libre es departit … [ 49v] … Tota generall fi obliga asi matexa tota ffi particular
colofó: [ 50] A2 gloria e lahor de nostro senyor deu fenex Ramon aquest libre en la Ciutat de macina en lo mes degost en lany dela jncarnacio de Ihesuchrist Mcccxiii … ffou acabat de scriura diuendres lo primer degost a xij ores del die any Mcccxxv
ID no. of Witness 2 cnum 1003
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1025 (BITECA manid 1631)
Copied 1351 - 1400 (Bonner)
1301 - 1310 (catàleg)
1391 - 1410 (García Pastor)
Location in witness ff. 86v-94
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 86v] A2quest libre quj apres se seguex feu Mestre Ramonn lull lo qual se apeyla libre de consolacio dermjta En lo qual son los capitols dauayl seguens
índex: [ 86va] Primo del parambol [sic] | E dela distinccio | Que deus sia | De vnjtat … [ 86vb] … Del sagrament del altar | De accident | De Matrimonj | Dela conclusio del libre
acc.: [ 87] Deus glorios de tots bens habondos per vostra saujesa e amor comensam aquest libre qui es de consolacio Dermita
text: P5Er .j. boscatge anaua Ramon trist e consiros … [ 94] … pot fugir a errors e pot en deu multiplicar sa amor
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo Amen
ID no. of Witness 3 cnum 1004
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, H 8 inf. (BITECA manid 1688)
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1410 [?] (Perarnau)
Joan Malbec (Soler), 1526 a quo
Location in witness ff. 51-72v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 51] Deu glorios de tots bens abundos | per uostra saujesa e amor comencam [sic] a|quest libre quj es de consolacio de | ermjta
text: P3er vn boscatge anaua ramon | trist e consiros per ço com ue|hia lo mon en tant torbat | estament perço com deu es tant poch |conegut e amat … [ 72r] … ¶ Tota ge|neral fi / obliga asi matexa tota | fi particular / Deu es general fi | Doncs deu obliga asi mateix | tota fi particular. [tít.] Conclusio. [colofó] A2 gloria hi a laor de nostre se|nyor deu fenj Ramon aquest | libre en la çiutat de meçina en | lo mes de agost En lany de .M. | ccc xiij. dela encarnacio de nostre | senyor deu ihesu crist. Amen
nota: [ 72v] Q2uant Ramon hague fenjt son li|bre dix al ermita aquestes | paraules ¶ Ermita segons lo proces | de aquest libre es donada doctri|na com dejes amar mes deu que tu | mateix … lo aprena el entena el do a enten|dre als altres hermjtants de çiçilia | perço que sapien deu entendre e con|trastar a temptacions
Note Una mà posterior va afegir entre la rúbrica i el text, a la part dreta “cap. j.” i ho continua fent a l’inici de tots els capítols (p.e. f. 72r “cap. 23”).
ID no. of Witness 4 cnum 1007
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 16432 (BITECA manid 1692)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 18-24
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits acc.: [ 18] Lo Tractat deuall scrit se apella libra de Consolacio de Ermjta e saguexen se assi les Rubriques
índex: A6quest libra qui apres sa saguex feu lo demunt dit mestra (…) En lo qual ha los Capitols saguents. Primo lo preambol dela distincio que deus sia … Dela conclusio del libra
pream.: [ 18v] D10Eu glorios de tots bens Abundos per vostra sauiesa e amor començ aquest libre qui es de consolacio darmjta … [ 19] … E daço yo vos donare xx exemplis o capitols
text: A5quest libre es departit en duas sciencias les quals per alguna manera poden esser contraries … [ 24] … e pore esser jllumjnat per aquest argument. Tota general fi obliga assi matexa a tota fi particular
epíleg: G4Gloria [sic] e a lahor de nostro senyor deus fenex Ramon aquest libre en la Ciutat de macina en lo mes dagost en lany dela Jncarnacio de nostro senyor deu Jhesucrist M.ccc.xiij. Con Ramon hac finit son libre … e pot en deu muntiplicar [sic] sa amor. Amen
colofó: Ffinito libro sit lauts gloria christo Amen amen Amen. En lany de nostro senyor Mil CCC xv. fina sos dies mestra Ramon llull enla ciutat de Mallorque … segons es stat atrobat en hun libre molt antich en lo peu del demunt dit libre o tractat appellat de consolacio dermita. Deo gracias. Amen
ID no. of Witness 5 cnum 1006
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 16431 (BITECA manid 1689)
Copied Mallorca (regne): 1401 - 1500 (Beltran)
Location in witness ff. 121v-132
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 121v] per entendre e molt amat per uoluntat Com sia ço que adeu se pertany que ell sia egualment conegut e amat
text: P2Er hun boscatge anaue Ramon trist e consiros per so com ueye lo mon en tant torbat stament … [ 131v] … deu obliga \a/ si matex tota fi particular
colofó: G2Gloria [sic] e honor de nostre senyor deu feneix Ramon aquest dictat en la ciutat de mecina en lo mes de gost [sic] en lany de Mil cccxiij de la incarnacio de nostre senyor (…) e pot en deu multiplicar sa amor … [ 132] … Si empero en aquest dictat hauen en res errat (…) Car no hauen errat scientment
Note segueix un tractat en llatí. D’acord amb la Base de Dades de Ramon Llull, segueix el Liber de efficiente et effectu en llatí (ff. 132-142v) = BOOCT 1006
ID no. of Witness 6 cnum 1005
City, library, collection & call number Kraków: Biblioteka Jagiellońska, Ms. Hisp. Qu. 63 (BITECA manid 1691)
Copied 1451 - 1525 (Mahiques)
Location in witness ff. 28-36v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 28] [A]2Quest libre qui apres se seguex feu mestre Ramon Lull lo qual se apella libre de consolacio darmita en lo qual ha los capitols seguents
tit.: Del preambol
índex: [ 28ra] Dela distincio 1 … [ 28rb] … [D]2Eus glorios de tots bens abundos per vostra saujesa e amor comensam aquest libre qui es de consolacio de Ermita
text: P2Er hun boscatge Anaua Remon e consiros perço com veye lo mon en ten torbat stement // E perço car deus es tenpoch Conegut e amat … [ 36v] … A2 glia [sic] e ha llaor de nostre senyor deu feneix Remon aquest libre en la Ciutat de macina en lo, mes degost / En lany dela jncarnacio de nostre Senyor deu jhesuchrist // M ccc /xiij/ Com Remon ach finit son libre dit al armita aquest paraules // Ermita segons lo proces daquest libre tes donades doctrina com degues mes amar deu que tu mateix // hauras de deu // Car qui sab entendra per ço que de deu enten poch fugir /e/ erros e pot en deu multiplicar se amor
colofó: Finito libro sit laus glia [sic] christo
ID no. of Witness 7 cnum 956
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/3365 (BITECA manid 1676)
Copied 1476 ca. - 1500 (filigranes, datades aproximadament entre 1466 i 1488)
Location in witness f. 164rb-v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits text: [ 164rb] [P]4Er hun boscatge anaua Ramon trist e consiros per ço com veya lo mon en tan torbat stament … [ 164v] … que per aquella conexença uos foguets a la temptacio del mon e del dimonj e de la carn e daco yo donaruos ne .xx. eximplis [a]quest libre es partit
Condition fragment
Note al catàleg de la biblioteca duu per títol “Diàleg entre Ramon Llull i un ermità”
ID no. of Witness 8 cnum 2141
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, sense signatura (BITECA manid 2158)
Copied 1502
1491 - 1510 (Obrador)
Location in witness ff. 70v-89v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 70v] Aquest libre qui apres sa saguex feu mestra ramon lull lo qual se apella libre de consolacio dermita en lo quall ha los Capitols Saguents
text: … [ 89v] … fonch acabat de scriure diuendres lo primer de Agost a xij ores del dia any M CCC XXX
ID no. of Witness 9 cnum 2496
City, library, collection & call number Halle: Universitätsbibliothek, YC 8o 9 (BITECA manid 2115)
Copied 1576 [?] - 1625 [?]
Location in witness ff. 52-68
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 52] Libre lo qual se apella de consolacioi de Armità. Compost per lo illuminat Dor Ramon Lull
tit.: Capitol .1. Del preambol
pream.: Deu glorios, de tots bens abundos per vostra sauiesa e amor comensam aquest libre qui es de consolacio del Armità
text: Per vn boscatge anaua Ramon consiros per ço com veya lo mon en tan torbat stament, per ço com Deus es tan poch conagut e amat … [ 68] … A gloria e lahor de Nostre Sor Deu fineix Ramon aquest libre enla Ciutat de Messina, enlo mes de Agost, en lany dela encarnacio de Nostre Sor Deu Jesuchrist Mcccxiij. Com Ramon ach finit son libre dix al Armita aquestes paraules: Armità segons lo proces de aquest libre te es donada doctrina com degues mes amar Deu que tu mateix; que tu sapies contrastar a tentacions per la conaxença que auras de Deu; car qui sap entendre, per ço que de Deu enten, pot fugir errors, e pot en Deu multiplicar sa amor
colofó: Fonch acabat de scriure diuendres lo primer de Agost a 12 hores del dia any M.ccc.xxx[iij]
Note les darreres xifres que apareixen al final del colofó no es llegeixen bé, perquè hi ha una taca de tinta
ID no. of Witness 10 cnum 2362
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 5 (BITECA manid 2244)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 140-152v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 140] Libre de consolacio dermita
acc.: Deus glorios de tots bens abundos per vostre saviesa e amor comensam aquest libre, qui es de consolacio del armita
text: Per un boscatje [corregit, abans: per vn posquatgue] anave Ramon consiros per so com veya lo mon en tan [corregit, abans: ten] torbat stament … [ 152v] … car qui sap entendre per so que de Deu enten pot fugir arros epot en Deu muntiplicar se [sic] amor
colofó: fonch acabat de scriure divendres lo primer de Agost a 12. hores del dia MCCCX \xx/
References Transcripció a: “Libre lo qual se appella de consolació de armità”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona (1911-12)
Note text corregit
ID no. of Witness 11 cnum 2153
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1001 (BITECA manid 2163)
Copied 1623-01-16
Location in witness ff. 1-18v ff. 53-69v
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 53] Aquest Libre qui apres se seguex feu Mestre RAMON LVLL, lo qual se apella, libre de consolacio de armita, en lo qual ha los capitols seguents
índex: Primo del proambol | [f. 53ra] De la distencio … [ 53rb] … De conclusio del libre
acc.: Deus glorios de tots bens abundos … qui es de consolacio del armita per un boscatge [sic]
text: Per un boscatge anaua Remon conciros, per so com veya lo mon … [ 54] … è de asso yo vos he dat vint eximplis ò capitols
text: Aquest libre es departit en dues ciencies … [ 54v] … les temptacions qui fortment lo turmentaven, el treballaven, è comensa arguir axi
tit.: [ 55] Capitol 1. Que deus sia Obieccio del Armita
text: Dix lo armita. Aquel esser qui no es diffinible … [ 69] … obliga si matexa tota fi particular
escat.: [ 69v] CAP. XX del fi del libre
colofó: A gloria è lahor de nostre señor Deu finex Ramon aquest libre en la Ciutat de Micina en lo mes de agost en lañy de la encarnacio de nostre Senyor Deu Jhesu christ M.cccxiij … Fonch acabat de escriura diuendres lo primer de agost à 12 hores del dia any Mcccxxx
colofó: Finis die 16 Januarij 1623 ab hugone Berardo prresbitero
ID no. of Witness 12 cnum 2484
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10591 (BITECA manid 2164)
Copied 1651 - 1700 (Perarnau)
Location in witness ff. 381ra-391vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre de consolació d'ermità, escrit 1313-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 381ra] Aquest libre qui apres Se Seguex feu mestre Ramon lull lo qual Se apella libre de Consolacio [la consonant “n” s’ha afegit posteriorment] dermita dermita lo qual a los Capitols en lo ultim del libre
acc.: Deus Glorios de Bens abundos per uostra Sauiesa e amor Comensam aquest libre qui es de Consolasio [sic] de Armita [sic]
text: Per un Boscatge anaua Remon e Conciros per So Com ueia lo mon en tant torbat estament … [ 391va] … e pot esser inluminat per aquest argument. Tota general fi obliga ha si matexa tota fi particular
colofó: [ 391va-vb] A gloria e llahor de nostre Sr Deu feneix Ramon aquest llibre enla Ciutat de massina enlo mes de agost en lo any dela incarnasio de Jesuchrist m.ccc.xiii. Com Ramon ague finit son libre dix al Ermita estas paraulas. Ermitan segons lo posses [sic] de aquest libre tes donada doctrina com degas mes amar Deu que tu matex e con [sic] sapias Contrastar ha temptasions [sic] per la Conoxensa que hauras de Deu Car qui sap entendre per so que De Deu enten pot fugir de arrors e pot en Deu multiplicar sa amor. fou hacabat [sic] de escriura Diuendres lo primer de Agost ha .xij. horas del dia any m y m cccxxv Laus deo
índex: [ 291vb] Primo del Preambol … De la Conclusio de libre
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-09