Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1682
Authors Ramon Llull
Titles Oracions e contemplacions de l'enteniment
Llibre d'oracions i contemplacions de l'enteniment en Déu
Incipit & Explicits acc.: Déu qui sots primera causa … fa aquest libre qui es apellat Libre de oracions e contemplacions del enteniment
prol.: Del pròlech. En la ignorància quel effectu ha en la primera causa … adora e contempla encerchant Déus ésser, segons estes paraules
rubr.: Déu ésser
text: Considerà lo humà enteniment com virtut … e per açò dix a l'enteniment que finàs aquest Libre
Date / Place escrit 1273 - 1275
escrit 1274 - 1276 [?] (Fidora et al.; Llull DB)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.7
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 141 , n. 9
Editat a: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits 229-68
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 996
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, H 8 inf. (BITECA manid 1688)
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1410 [?] (Perarnau)
Joan Malbec (Soler), 1526 a quo
Location in witness ff. 79-123
Title(s) Ramon Llull, Oracions e contemplacions de l'enteniment, escrit 1273 - 1275
Incipit & Explicits rubr.: [ 79] D2eu quj sots primera causa e | nos effectu perço senyor que | uostres excellens dignitats cone|gudes sien e amades luma entenj|ment per uostra uirtut se exalça ab | tot son poder aconexer aquelles | ela uolentat les desira amar e ser|ujr en la exaltacio del entenjment [afegit al marge: e la memoria re|cordar] | E perço vn homjnjtxol peccador enla | uostra benediccio confiant fa aquest | libre quj es apellat libre de oracions | e contemplacions del entenjment
tit.: Del prolech
prol.: E2n la ignorancia quel efecctu ha | dela primera causa es mor|tificada enla uoluntat … [ 79v] … E prime|rament lentenjment adora e contem|pla encerchant deus esser segons | estes paraules
tit.: Deu esser
text: C2onsidera lo huma entenjment | com uirtut hix de substancia | eesta en obra / E per aço es entes esser | diferencia … [ 123] … entenjment hauja atractar del li|bre qui es dela actualitat deles | djujnes dignjtats / E per aço dix | al entenjment que finas aquest | libre // deo gracias amen jhs [afegit posteriorment, tant el “deo gracias”, com “amen jhs”, aquest en un altre moment]
References Tractat a: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xxv , n. Ms. A
Note Al marge de les rúbriques, començant per la del pròleg, la mateixa mà de l’obra anterior ha afegit la numeració dels capítols “cap. 1”, etc.
ID no. of Witness 2 cnum 2440
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Mar. 60-4º (BITECA manid 2167)
Imprint València: Joan Jofré para Gregori Genovart, 1521-07-12
Location in witness ff. cxli-cliv
Title(s) Ramon Llull, Oracions e contemplacions de l'enteniment, escrit 1273 - 1275
Incipit & Explicits rubr.: [ cxli] Libre de oracions: y contemplacions del enteniment en deu / compost per lo Illuminat doctor: y martyr mestre Ramon Lull. Traduit: y corregit ara nouament dels primers originals en lengua Ualenciana
intr.: [ cxlii] Senyor deu glorios: qui sou primera causa … Libre de oracions: y contemplacions del enteniment
tit.: Del prolech ab diuisio dela obra
prol.: E8N la ignorancia: quel efecte ha de la prima causa … deu esser segons aquestes paraules
tit.: [ cxliiva] Que deu es. Ca. I.
text: C8Onsidera lo huma Enteniment com virtut hix de substancia … [ clivb] … E per aço dix al enteniment que finas aquest libre
colofó: Laus deo. A llaor: y gloria de nostre senyor deu: … en Ualencia: a casa de mestre Johan Joffre estampador prop lo moli dena Rouella: a .xij. de Juliol. 1521.
ID no. of Witness 3 cnum 2469
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 68 (BITECA manid 2119)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 348-365v
Title(s) Ramon Llull, Oracions e contemplacions de l'enteniment, escrit 1273 - 1275
Incipit & Explicits rubr.: [ 348] Libre de oracions y contemplacions del Enteniment en Deu, Compost Per lo Jlluminat Doctor: Y mestre Ramon Lull. traduit : y corregit ara nouamenti dels Primers originals en lengua Valenciana
tit.: Del Prolech ab Diuisio dela obra
prol.: [ 348ra] En la ignorancia del efecte ha de la prima Causa es mortificada en lauoluntat … [ 348rb] … lo qual se diu, llibre de oracions .y. contemplacions del enteniment
tit.: [ 348va] Que Deu es : la .i.
text: Concidera [sic] lo huma enteniment Com virtut ix de substancia … [ 365vb] … E per ço dix al enteniment que finis aquest llibre. Laus deo
colofó: A llaor : y Gloria de nostre Sr. Deu. y. util dela Republica y de tots los qui llegiran en aquella fonch Correcta : y acabada de estampar la Present obra (ab Dos originals tant solament : per que mes llauos no sen trobaren) lo Dia de Sant Nabor y de Sant Felix : Martirs Gloriosos en Valencia : a Casa de mestre Joan Joffre Estampador prop lo moli de na Rouella a xii de Juliol. 1521
Note és còpia de l'edició de València 1521
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-04