Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1680
Authors Ramon Llull
Titles Llibre d'intenció
Llibre de primera i segona intenció
Incipit & Explicits acc.: Deus intelligible e amable … en la altesa e honor que li cové
prol.: Del proàmbol. Considerant, e jaent en mon lit, … en justificat remembrament voler e entendre
text: Amable fill, entenció es obra de enteniment e de volentat … tement conexent e amant Déu
Date / Place escrit 1276 - 1283 (Llull DB)
escrit Ciutat de Mallorca 1276 - 1283 (Fidora et al.)
escrit Montpellier 1276 - 1283 (Fidora et al.)
escrit 1282 - 1287 (Perarnau)
escrit 1283 [?] (Pring-Mill)
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 2642 Desconegut, Consectari de quatre virtuts, escrit 1401 - 1500
texid 11444 Desconegut, Senys espirituals i virtuts teologals, escrit 1401 - 1500
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.17
Editat a: Llull et al. (2013), Llibre d'intenció
Editat a: Ripoll Perelló (2012), “Edició crítica i estudi introductori del Llibre d'intenció de Ramon Llull”, 250-366
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 146 , n. 19
Tractat en: Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 35-36 , n. 32
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:188-9
Editat a: Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits 1-66
Tractat en: Massó Torrents (1905), “Inventari dels bens mobles del rey Martí d'Aragó”, Revue Hispanique 453 , n. 280
Editat a: Llull et al. (1901-03), Obras de Ramon Llull. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes, 1. Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intencio. Libre de mil proverbis, pref. Mateu Obrador i Bennàssar – 2. Arbre de filosofia d’amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu, pref. Miquel Costa i Llobera – 3-4. Felix de les Maravelles del Mon, pref. Mateu Obrador i Bennàssar 1:307-80
Note un exemplar a la biblioteca del rei Martí
Subject RELIGIÓ
Number of Witnesses 18
ID no. of Witness 1 cnum 989
City, library, collection & call number Barcelona: Ateneu Barcelonès, III (BITECA manid 1655)
Copied 1301 - 1500
1401 - 1500 (Riquer)
Location in witness ff. 2-38v
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Libre de intenció
ID no. of Witness 2 cnum 982
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 159 (BITECA manid 1337)
Copied 1301 - 1500
Location in witness ff. 1-49v ff. j-xxxxviiijv
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits pream.: [ 1] [C]4onsiderant Jaent en mon lit fuy remenbrant lo mon com es entorbat stament per priuacio de vera jntencio … [ 2] … en human coratge ab desliberacio de franch arbitre en justifficat remenbrar voler e entendre
text: [A]3mable fill Intencio es obra de enteniment e de voluntat quis mou a donar compliment a la … [ 49v] … longament feruentment justament tement conaxent e amant deu amen
ID no. of Witness 3 cnum 985
City, library, collection & call number Roma: Biblioteca Collegio S. Isidoro dei Francescani Irlandesi, 1/18 (BITECA manid 1414)
Copied 1325-08-01 (f. 50)
1313 a quo - 1400
Location in witness ff. 1-34
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aquest libre quj primer \se/ seguex es de primere e segona jntencio (…) .xxx. Capitols los quals son aquests quis seguexen
índex: Primo de ffe … [ 1v] … segons sentencia de sancta mara esglesia
acc.: D3eu intelligible e amable … en la altesa e honor que li coue
prol.: Del preambol. Considerant e jahent en mon lit … [ 2] … en justificat remembrament voler e entendra
text: A2mable fill entencio es obra de entenjment e de uolentat … [ 34v] … tement conexent e amant nostre senyor deus. Amen
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xiii
ID no. of Witness 4 cnum 983
City, library, collection & call number Saragossa: Biblioteca Capitular, 16/55 (BITECA manid 1627)
Copied València: 1336 a quo - 1400 [?]
Location in witness ff. 57-105
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
libre de intencio
Incipit & Explicits índex: [ 57] De entencio
acc.: [ 58v] Deus intelligible e amable infinidament
text: Un homenet no conegut pobre de uirtuts e de amichs indigne per colpes e peccats
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xii
ID no. of Witness 5 cnum 12655
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 9443 (BITECA manid 1713)
Copied 1341 - 1360 ca.
Location in witness f. 128
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283 cap. II
Condition fragment
ID no. of Witness 6 cnum 984
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1025 (BITECA manid 1631)
Copied 1351 - 1400 (Bonner)
1301 - 1310 (catàleg)
1391 - 1410 (García Pastor)
Location in witness ff. 94v-117
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 94v] Aquest libre qui apres se segeyx es de primera e de segona jntencio lo qual feu maestre Ramon […] mallorques / Lo qual libre es departit en .v. parts ço es assaber / Diuisio Deu / Creatio / Jncarnatio / Temptatio En la qual part de temptatio ha .xxx. Robriques ho .xxx. capitols los quals son aquests
índex: Primo de ffe | De esperansa … De cauallers | De poble
acc.: [ 95] Deus jntelligible e amable jnfinjdament .j. homenet no conegut pobre de virtuts e damichs … en est mon en la altesa e honor que li coue
rubr.: Del proambol
prol.: C3Onsiderant e jaent en mon lit … de franch arbitre en justificat remembrament uoler e entendre
tit.: Diujsio
text: A3mable fill entencio es obra de entenjment … [ 117] … e longament e feruentment e justament tement conexent en amar deu
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo Amen
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits x-xi , n. Ms. D
Note obra desordenada. Al f. 117 dibuixos d'una mà posterior. Damunt la rúbrica hi ha una taca de tinta que no permet llegir bé el text a través de la reproducció digital
ID no. of Witness 7 cnum 986
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 61 (b) (BITECA manid 5079)
Copied 1401 - 1420 (ff. 78-151, segons Perarnau)
Location in witness ff. 83ra-98vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits acc.: [ 83ra] Deus jntelligible e amable jnfinidament .jo. homenet non conogut [sic] pobre de virtuts ede amics jndigne per colpas epechats fa an vostra virtut aquest libre de jntencion al sev amat filh per tal que jntencion per gracia vostra landres ab vos conoyser. [sic] amar honrar e serujr e vostra jntencio sia an aquest mon e en laltre … e honor que lj couen amen
rubr.: Del prolech. I. Cappitol.
prol.: [c]3onsiderant jasent en mon lit fuy menbrat Con lomon es en torbat stament … [ 83rb] … en justifficat remenbrat voller e entendre
text: [a]2mable filh Jntencion es hobra de jntenjment … [ 98vb] … per so que ab ton entendement [sic] ne sapias entendre e an ta volontat amar so que deu ha hordonat en lo […]
Condition incomplet
Language of Copy català provençalitzat
ID no. of Witness 8 cnum 988
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Fundació Bartolomé March Servera, 102-V2-1/3 (BITECA manid 2291)
Copied 1401 - 1500 (Perarnau)
Location in witness ff. 1-40
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] De entencio | De deu … [ 2] … Qui ha bona intencio ha totes escuses
acc.: [ 2v] Deus intellegible e amable … en la altea e honor queli [sic] coue
tit.: E del prolech
prol.: C3onsiderant e iaent en mon lit … en iustificat membrar uoler e entendre
tit.: [ 3] De la diuisio \dintençio/ Captol [sic] .i.
text: A3Mable fill entencio es obra de enteniment e de uoluntat … [ 40] … tement conexent e amant deu et caetera
colofó: ffinito libro sit laus et gloria christo. Amen
ID no. of Witness 9 cnum 990
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 16432 (BITECA manid 1692)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 2-16
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits acc.: [ 2] Aquest libre primer quis saguex es de primera e sagona Jntencio lo qual libre es depertit en sinch parts … les quals tres virtuts teologals son donades per lo sant spirit als christians en la hora del Babtisme ab tanta efficacia que ell crega fermament. Deo gracias Amen Amen amen
tit.: [ 2] Deu Jntelligible e amable Jnfinidament hun homanet no conagut pobre de virtuts e de amichs … e la altea e honor que li coue
pream.: Del Preambol. C7Onsiderant e Jahent en mon lit fuy membrant com lo mon es … en Justificat remenbradament voler e entendre
text: [ 2v] A4mable fill entencio es obra de enteniment e de voluntat … [ 16] … tement e conaxent e amant nostre senyor Deus. Amen. Deo deo deo gracias gracias gracias. Amen
colofó: Ffinito libro sit semper laus gloria xristo Amen. qui scripsit scribat semper cum domino viuat. Amen. Amen. Amen
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xii , n. Ms. U
ID no. of Witness 10 cnum 9911
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Històric Municipal, Llabrés 27 (BITECA manid 2737)
Copied 1421 - 1520 (Mahiques)
1450 ca (Seguí)
Location in witness ff. 55-61v
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits text: [ 55] gile e amable que tu gloriable. Tant es fill de deu digne de esser conegut … [ 61v] … e adeus e als senys spirituals quj son amables e affermables per la primera jntencio e pus nobles
Condition acèfal i fragmentari
References Seguí i Trobat (2008), El devocionari medieval del fons Gabriel Llabrés. Ms. Ll. 27 de l'Arxiu Municipal de Palma 88-94 , n. 32
ID no. of Witness 11 cnum 987
City, library, collection & call number Kraków: Biblioteka Jagiellońska, Ms. Hisp. Qu. 63 (BITECA manid 1691)
Copied 1451 - 1525 (Mahiques)
Location in witness ff. 1-27v
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] [A]2Quest libre qui primer se seguex es de primera segona jntencio. lo qual es departit en /v/ parts so es asseber diuisio deo creatio / Encarnacio / temptacio / En la qual part de ch [sic] temptacio a /xxx/ Rubriques e xxx/ Capitols los quals son aquests quis seguexen
índex: [ 1ra] Primo de fe … [ 1rb] … ha sguart a deu axi com a alta e clare maiestat per que coue esser aibrat per los angels e sants
índex: [ 1v] Jtem aquestes virtuts /iij/ teologals solament son donades els christians e donades lo sant sperit en lo babtisma … sententia de sancta mara sglesia
rubr.: [ 2v] [.]2 En jntelligible e amable jnfinidement hun homenet no conegut pobre de virtuts e t de amichs jn digne per culpes e peccats ab vostre virtut aquest libre de jntencio per gracia vostra lendres en vos conexer e amar honrar seruir e beneyr e Nostra jntensio sie en est mont en la altesa de honor que lj coue
pream.: C3Onsiderant : e jahent en mon llit fuy membrant com lo mon es ten torbat stement e priuatio de vera jntentio … [ 3] … e deuota e ordonade jntencio fortificade e hun coratge ab deliberatio de franch artibre en justificat remembrament uoler e entendre
text: A2mable fill Entencio es obre de entenjment e de voluntat quis mou adonar compliment ala cose desigade … [ 27v] … ab aquella / ordinatio va hom de virtuts contra vicis souinalment / longuament feruentment / justament tement / e conaxent / e amant nostre Senyor deus amen | Deo gratias
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xii
ID no. of Witness 12 cnum 991
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Societat Arqueològica Lul·liana, Societat Arqueològica Lul·liana, 7 s/n (Museu de Mallorca) (BITECA manid 1693)
Copied Vilafranca del Penedés: 1458-01-25
Location in witness ff. 128rb-139rb
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits acc.: [ 128rb] Deus entellegible e amable … en l'altre e honor que li coue amen
tit.: Del prolech i Capitol
prol.: C7onsiderant jaent en mon lit … voler e entendre
rubr.: [ 128va] De la dijusio de jntencio. Capitol ij
text: A7mable fill jntencio es obra de entenjment … [ 139rb] … tement conaxent e amant deu
colofó: Sit laus et gloria Christo. Amen. Ffuit perfectus anno MCCCCLVIII. Deo gracias
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xi-xii , n. Ms. O
ID no. of Witness 13 cnum 2139
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, sense signatura (BITECA manid 2158)
Copied 1502
1491 - 1510 (Obrador)
Location in witness ff. 1v-64v
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits invoc.: [ 1v] Jhesus xps. Maria salus any 1502
rubr.: Aquest libra qui primer sa saguex es de primera e segona jntencio lo qual es departit en sinch parts so es a saber diuisio deu, creacio, encarnacio, temptacio en la qual part de temptacio a trenta rubricas o trenta capitols los quals son aquests quissaguexe
text: … [ 64v] … tement e conaxent e amant nostra Senyor deus amen
ID no. of Witness 14 cnum 2475
City, library, collection & call number Halle: Universitätsbibliothek, YC 8o 9 (BITECA manid 2115)
Copied 1576 [?] - 1625 [?]
Location in witness ff. 1-47
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Llibre en el qual se tracte de la Intencio Compost en vulgar per lo illuminat doctor Ramon Lull
intr.: Deu intelligible, e amable enfinidament, vn homenet no conegut, pobre de virtuts e de amichs, indigne per culpes … e vostra intencio sia en aquest mon en la altesa, e honor que li conuè
rubr.: Preambol
pream.: Considerant, e iaent en mon llit fuy considerant com lo mon es en tant torbat estament, per priuatio de vera intentio … [ 2] … en vn coratge ab desliberacio de franch arbitre en iustificat recordar, et entendre
rubr.: Capitol 1
text: Amable fill, intentio es obra de enteniment, e de voluntat, quins mou a donar compliment a la cosa desitjada … [ 47] … longameent, feruentment, iustament, tement, e conaxent, e amant nostre Sor Deu. Amen
ID no. of Witness 15 cnum 2077
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10036 (BITECA manid 1694)
Copied Ciutat de Mallorca [?]: 1615 - 1617 (Galmés)
Location in witness ff. 48v-70 ff. 45v-67
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 48v] Jhesus christ Maria salus Any .1502.
rubr.: Aquest libra qui primer sa saguex / es deprimera e segona intencio lo qual es depertit en sinc parts so es a saber Diuisio, Deu, creatio, \incarnacio,/ temptacio, en la qual part de temptacio a trenta rubricas, o trenta Capitols los quals son aquests quis saguexan
índex: Primo de fe | desperança | de caritat … [ 49] … li son donades en la hora del batisma les quals li dona lo sant sperit ab tanta de efficacia que si ell fermament creu e moria de present volaria en paradis sens altra mitga segons sentencia de sancta mara sglesia
intr.: Deu entellegibbla e amabbla … e honor que li conue
rubr.: Del proamboll
prol.: Considerant e iaent … [ 49v] … arbitra en justifficat ramambrament, e entendra
text: Amabbla fill jntencio es obra de enteniment e de voluntat quins mou a donar compliment a la cosa desigada … [ 70] … e conaxent e amant nostro señor Deu. Amen
References Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits xiii
ID no. of Witness 16 cnum 2151
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1001 (BITECA manid 2163)
Copied 1623-01-16
Location in witness ff. 1-46v
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Liber celeberrimj, ac doctissimj virj martyris Beati Raymundy Lulli eiusde vulgari sermone scriptus
acc.: Deu intelligible, e amable … è honor que li conve
tit.: Del Preanbol
prol.: Considerant è jaent en mon lit … [ 2] … en justificat recordar, et entendre
tit.: Que cosa sia intencio
text: Amable fill, intencio es obra de enteniment … [ 46v] … tement, è conexent, è amant nostre Senyor Deu Amen
colofó: Finis 11 Jan. 1623
Note a la rúbrica inicial, la paraula “Beati” ha estat ratllada
ID no. of Witness 17 cnum 2470
City, library, collection & call number Santander: Menéndez y Pelayo, M-283 (BITECA manid 2127)
Copied 1644
Location in witness ff. 379-403v
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits acc.: [ 379] Deu intelligible e amable … li conue
rubr.: Compost per lo Doctor illuminat y Martyr Ramon Lull
prol.: Del Prolech. Conciderant e jahent en mon llit … [ 379v] … l'entendra
rubr.: Que cosa sia Entencio.
text: Amable fill … [ 403v] … deurien qui forment usar e con […]
Condition incomplet
Note acaba a la rúbrica 19 “De infaels”
ID no. of Witness 18 cnum 2477
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10589 (BITECA manid 2293)
Copied 1651 - 1700 (Perarnau)
Location in witness ff. 54ra-85vb
Title(s) Ramon Llull, Llibre d'intenció, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 54ra] Aquest libre qui Primer Se Seguex es de Primera y Segona intensio lo qual es departit en .v. Parts So es a Sabuer Deuisio, Deu, creacio, encarnacio temptacio. en la qual Part de temptacio ha .xxx. rubricas, o .xxx. Capitols los quals Son en lo ultim de est libre
acc.: [ 55ra] Deu intelligible e amable infinidament un homenet no conegut … en la altesa e honor que li conue
tit.: Del Preambol
prol.: C2onsiderant e iaient en mon llit … [ 55va] … en iustificat remembrament. uoler. e. entendre
text: Amable fil. intensio es obra de enteniment … [ 85vb] … axi Com alta e Clara magestat, per que Conve esser adorat per los angels e sancts
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-04