Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1679
City and Library Marseille L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale
Collection: Call number 1095 | Núm. de registre 200048 | Antic φ.b.34 | Antic R1252
Title of volume MANUSCRIT | CATALAN ( al llom, el segon mot a mà)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis pp.: 1-278
Page Layout 26 línies (p. 3)
28 línies (p. 7)
21 línies (p. 23)
34 línies (p. 29)
28 línies (p. 45)
29 línies (p. 49)
30 línies (p. 57)
31 línies (p. 79)
34 línies (p. 147)
35 línies (p. 159)
25 línies (p. 161)
Size pàgina 212 × 140 mm (varia a les diferents parts del volum)
pàgina 209 × 137 mm (p. 3 primera unitat)
caixa 133 × 108 mm (p. 3)
pàgina 211 × 139 mm (p. 7 segona unitat)
caixa 153 × 95 mm (p. 7)
pàgina 211 × 140 mm (pp. 29 tercera unitat)
caixa 151 × 90 mm (p. 29)
caixa 150 × 85 mm (p. 49 quarta unitat)
pàgina 210 × 135 mm (p. 57 cinquena unitat)
caixa 155 × 112 mm (p. 57)
pàgina 211 × 140 mm (p. 161 cinquena unitat)
caixa 155 × 95 mm (p. 161)
Hand diverses mans dels segles XIV i XV
semigòtica de mitjans del s. XV (pp. 1-4 i 180-183 text de Llull)
semigòtica del primera quart del s. XV (pp. 5-21 i 221-240 V. Ferrer)
semigòtica molt cursiva del s. XV (p. 22 fragment sobre els Mags)
semigòtica força cursiva de la primera meitat s. XV (p. 23)
semigòtica de mitjans s. XV (pp. 27-43)
semigòtica irregular i vacil·lant, potser d'un copista d'edat avançada, amb dificultat per mantenir l'horitzontalitat de les línies (pp. 44-48)
semigòtica de mitjans s. XV (pp. 49-54 i 151-156)
semigòtica amb trets de bastarda de la primera meitat del s. XV (pp. 55-78, 81-144 i 253-273)
semigòtica vacil·lant irregular i cursiva de meitat del s. XV (pp. 79-80, 149-150 i 275-277)
cursiva del s. XV (pp. 145-148)
cursiva gòtica molt regular i personal (pp. 157-160)
semigòtica del s. XV, librària i molt acurada (pp. 161-174 i 189-219)
cursiva del s. XV (pp. 175-179)
semigòtica librària del s. XV (p. 184)
semigòtica librària semblant a l'anterior, però menys acurada i sense decoració en vermell (p. 185)
semigòtica molt acurada de la segona meitat del s. XV (pp. 186-188 i 274)
cursiva gòtica del s. XV (pp. 245-251)
Watermark roda martiri de santa Caterina (pp. 181-182 text de Llull)
pelegrí inscrit dins d'un cercle, que no es distingeix bé (pp. 5-26 text Vicent Ferrer)
Pictorial elements Caplletres: caplletres filigranades, de quatre unitats de pauta al f. 1 i de deu unitats al f. 180 en vermell (primera unitat)
Rúbriques en vermell (primera unitat)
Altres: segona unitat sense decoració, però amb fragments subratllats en vermell; a les pp. 161-174 i 189-219 inicials de paràgraf i cites llatines subratllades en vermell i a la p. 184 calderons en vermell (segona unitat)
Il·lustracions a la p. 253, s'ha dibuixat el bust d'un frare dominicà en vermell i negre. Un altre dibuix molt maldestre, que ocupa tota la p. 278, representa una figura humana (segona unitat)
Condition volum factici amb diverses foliacions, ja descrites per Lieutaud: “La primera y mes antiga foliació es feta ab tinta roja en la punta de dalt de las planas y comprén 251 fulls, lo que senyalaria la pérdua de la meytat del manuscrit primitiu: la segona feta en tinta negra, com totas las que segueixen y á mitja plana, evidencia uns 201 fulls; la tercera arriba á la xifra 137. La quarta y última, feta per naltres es una paginació de dret y revès cada full y comprén 278 planas del primer manuscrit” (p. 18). Primera unitat: ff. 1-2 (= pp. 1-4) i manca a les pp. 180-183 amb text de Llull, les pàgines 179 i 184 que romangueren en blanc, foren aprofitades més tard per copiar-hi textos de divers contingut. Segona unitat: ff. xxv-xxxv i i-xi (pp. 5-25) Vicent Ferrer i folis reaprofitats originalment en blanc (pp. 22-26), a les pp. 22 i 23 es copià el fragment sobre els Mags i el Cant de la Sibil·la. Tercera unitat: f. cxvj i xii (p. 29)-cxviij i xxiiii (p. 54) textos de Vicent Ferrer i folis sobrers, en blanc inicialment, les pp. 44-54 després aprofitades. Quarta unitat: ff xxvj (p. 55)-xxxvii (pp. 77-78), xxx (p. 79), xxxi (p. 85)-xxxxviii (p. 99), l (p. 103)-lxxix (p. 160); cinquena unitat: cxxxii (= p. 79)-cxli (p. 97) i cxcj (p. 253)-ccj (p. 273), cxlv a tinta vermella (p. 79)-cliiij (p. 97) i ccxxix (p. 253)-cclj (p. 277). Ens trobem davant d'un manuscrit miscel·lani i factici, que ha perdut molts folis i es troba malmès pels corcs. De més a més, es distingeixen fragments facticis escrits per la mateixa mà, ben segurament derivats d'un mateix manuscrit, però intercalats entre folis escrits en lletra diferent. Són en blanc les pp. 24-26, 234 i 244. La p. 252 tan sols té una línia escrita, que també es veu ratllada. Igualment, el text de la p. 246 ha estat ratllat. Els fulls de Llull són folis solts, restes d'un manuscrit acurat. Els de Vicent Ferrer són restes d'un manuscrit de còpia molt acurada, però sense decoració
Binding mitja relligadura del s. XIX, gastada probablement no duia relligadura quan fou adquirit per la biblioteca
History of volume Adquirit 1875-11-15 “acquis 105 vente Borg.” anotat a llapis a l'interior de la coberta
Previous owners (oldest first) Vicent Esteve (Fra), altre Vincentius Stephani (a la p. 253 es veu escrit: “De frare Vicent Esteve”)
Jacques-Thomas Bory, Alcalde de Marseille 1875 ad quem (fou adquirit per la ciutat en la venta dels bens de l'antic alcalde)
Associated Texts Conté a les pp. 129-134 texid 5372 Desconegut, Sermó llatí sobre la Cananea “quam per vbut” [sic], escrit 1300 - 1500 [?] llatí
Conté a la p. 49 texid 5373 Desconegut, Oració en llatí, compilat 1450 - 1550 [? llatí
References (most recent first) Facsímil: Microfilm del ms. 1095 de la Biblioteca Municipal de Marsella (1995)
Facsímil: Reproducció parcial del Ms. 1095 de la Biblioteca Municipal de Marsella (2008)
Vist per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Descrit per: Beltran i Pepió (2004), Inspecció personal
Descrit per: Brunel (1934), “Notice et extrait du Manuscrit 1095 de la Bibliothèque de Marseille contenant des sermons catalans”, Bibliothèque de l'École des Chartes
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 34 , n. i1
Tractat a: Miret i Sans (1912), “Sermonari català de Marsella”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Descrit per: Albanès (1886), Catalogue des manuscrits des Bibliothèques Publiques de France 15:309-10
Tractat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber
Note Volum en curs de revisió.

Volum factici: primera unitat: pp. 1-4 i 180-183 justificació a punta de plom, amb la primera línia escrita i sense perforacions visibles; segona unitat: pp. 5-26 i 221-240 sense cap mena de justificació; tercera unitat: pp. 27-54, sense cap manera de justificació; quarta unitat: pp. 55-160 i 253-273 sense justificació; cinquena unitat: pp. 161-178 i 187-220 justificació a punta de plom, sense restes visibles de perforacions.

A la p. 277 llegim: “Divendres en la nit a xiiii de febrer entre v e sis o. feu un seyal en lo cel de foch”. Volum format per cinc unitats codicològiques diferents, la primera amb fragments de Llull, la segona, la tercera i la cinquena amb sermons de Vicent Ferrer amb els espais que romangueren en blanc reaprofitats per copiar altres textos; la quarta conté textos afegits posteriorment. La primera unitat podria ser restes d'una còpia de tarrer rebutjada per haver deixat en blanc la p. 179 (recto d'un foli) i la p. 184 (verso del foli que duu paginació moderna pp. 183-184).

Internal Description
Number of texts in volume: 49
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 961
Location in volume pp. 1-2 (pàg. mod.)
ff. I i V (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril (Cap. 2, part cap. 3, 8, 9 i cap. 65-66)
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] A3ci comença lo libre de doctrina pueril | en lo qual parla de les coses sperituals e | mundanals E del horde que hom deu | tenir en viure en la amor de deu e de la | gloriosa verge maria mare sua e dels grans | perills qui son en aquest mon E parla | de la la ley vella e nouella e dels gen|tils e de la secta morisca e derrerament | com mori nostre pare Adam e de Eua
text: E4 Primerament est | obligat fill a creure | en la sancta trinitat | La qual trinitat es .j. | deu qui es en trinitat Co es pare e fill e sant | sperit .j. deu es lo Primer article E creure | en deu pare es lo segon E creure en deu | fill es lo terç … [ 2] … quel enteniment dels | Jnfants pusca esser exalçat a entendre lo nom | de deu.
tit.: Dela creacio del mon
text: C3Reador es factor que ha feyt lo mon de | no res hon en lo començament crea deu | lo çel e la terra E fo lo primer dia dig[…]
Condition acèfal i incomplet
References (most recent first) Tractat a: Llull et al. (1972), Doctrina pueril 31-2 , n. Ms. G
Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 80
Catalogat a: Albanès (1886), Catalogue des manuscrits des Bibliothèques Publiques de France 15:309
Tractat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 18 i 155
Note Segons indica Gret Schib, aquest testimoni inclou el capítol segon, una part del tercer, una part del vuitè, el començament del novè i, a les pp. 180-183, els capítols 65 i 66.

Primera unitat codicològica: es tracta de tres fragments separats, però deguts a una única mà en lletra del segle XIV. A la pàg. 1, primera del fragment, les quatre primeres lletres del text estan escrites en gòtica fracta de cos major.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8110
Location in volume pp. 3-4
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 3] e que crehen que ell sia stat fals hom e ga|liador ffill guarda en la creu e ueges com | te representa la passio … [ 4] … E denuncia | aaquells laueniment del fill de deu del qual | foren los sancts alegrats e consolats Sapies
Note Pertany a la primera unitat codicològica: es tracta de tres fragments separats, però deguts a una única mà (lletra del segle XIV).
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 7648
Location in volume pp. 5-12
ff. xxv-xxviiv (foliació en tinta negra centrada al marge superior)
ff. i-iiii (foliació en tinta negra a l’angle extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10480
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Gaudium magnum quia natus est nobis hodie Salvator”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS tema: [ 5] Gaudium magnum quia natus est nobis hodie saluator Luce [2 capitulo] | et jn euangelio hodierno
rubr.: la natiuitat del fil de deu
intr.: Si les altres fembres an gran gox e alegria con han enfantat | lur enfant Jase sia .que. aien aguda dolor e tristicia en lo part se|gons es scrit … demanarli gracia e be|nediccio per la qual optenir deuotament presentem li la angelical sa|[lu]tacio dient ab gran deuocio. Aue Maria etc.
text: Gaudium magnum etc. scribitur lo thema proposat a la letra uol dir | asso cascun christia deu dar a deu laor e demostrar alegria | car vuy en aquestia [sic] per gran amor del humanal nature [sic] es nat | lo Saluador … [ 12] … Gloria sia donada e laor alt als cels a nostre | senyor deus hi en la terra pau als homens de bona voluntat | e de bona jntençio placia a nostre senyor que ental manera | pugats reebre e festiuar [?] lo glorios fill de deu e axi dig|nament en vulla habitar en vostre coratge que obtingats | de sa en aquest mon gracia diuinal hi en paradis gloria celestial | Amen
Note La primera línia és de mal llegir per causa de la humitat. En aquest i els altres sermons següents els textos bíblics en llatí estan subratllats. Pertany al primer de un grup de sermons que tracten des de la nativitat fins a la circumcisió de Jesucrist.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 7649
Location in volume ff. 13-17 (paginació moderna)
ff. xxix-xxxi (foliació centrada en xifres romanes i tinta negra)
ff. v-vij (foliació a l’angle superior extern en xifres romanes i tinta negra)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2735
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Cum circumcideretur puer vocatum est nomen eius Jesus”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS tema: [ 13] Cum circumcideretur puer uocatum est nomen ejus ihesus Luc. 2 | et in hodierno euangelio
intr.: Lo die de uuy es lo primer die del any en lo qual solen | los amicz [sic] dar vns als altres joells hi estranes axiu ha fet nostre senyor ihesu christ car vuy en aquest iorn ell ha donat no pas paraules axi con fan molt falsos amichs … ab gran confiança podem a ell anar | que pusque per amor de nos ha volgut la sua sanch escampar dela | sua gracia nos vulla enjoyar e donar mitiansera la verge pia | ala qual digam humilment Aue Maria etc
text: Cum circumcideretur etc. La declaracio de nostre thema segons | lo seny literal es aquesta. Con ihesu christ [afegit al marge: fedrj nouellament […]] fonch circuncis posarli | nom hil appellaren. Jhesus diu lo philosop aristotil … [ 17] … es gran gox gran | pler e alegria en lo cor per acogitar per que aiats aquest nom | en gran honor e deuocio car no es negun altre nom qujns | pusque donar gracia e benediccio / gloria e saluacio Quam nobis concedetur ihesus Christus. Amen
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2441
Location in volume pp. 18-21
ff. xxxiv-xxxiiir (foliació antiga centrada i en tinta negra)
ff. viiv-viiijr (foliació en tinta negra situada a l’angle extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10481
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Ubi est qui natus est rex Judeorum”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS tema: [ 18] Vbi est qui natus est rex iudeorum Mt. iij.o et in euangelio presentis | solemnitate
intr.: La gloriosa verge maria propriament es a stella comparada car axi | con la stella es molt gran en lo cel hoc maior segons djuen | los astrolecs que tota la terra … doncs que aquesta stela de lum de gracia uulla nos illumjnar tots | ensemps vullam la deuotament saludar dient Aue. Maria
text: Vbi est qui natus est rex etc. scribitur .ui. .s.a [uerbi sententia?] lo thema proposat es | vna interogacio e demanda que feren los treys [sic] de orient a herodes | e als rabins dela ley … [ 21] … Aquesta adoracio | auia ia prophetada dauid in psalmus. Adorabunt eum omnes reges omnes | gentes serment ei Cui est honor et gloria inseculorum seculam amen
Associated Texts Inclou un text que fou considerat per Bohigas com una obra independent texid 2677 Desconegut, Perquè els Reis d'Orient vingueren en Jerusalem, escrit 1500 ad quem
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 87
Catalogat a: Albanès (1886), Catalogue des manuscrits des Bibliothèques Publiques de France 15:309
Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 19-20 (ed. parcial)
Note Al marge inferior de la p. 20 hi ha cinc línies en lletra maldestra i posterior que ha copiat un passatge de Mt 2,6: "O tu betlem tera de Judea. en neguna manera tu no seras | menor entrelos prie seps de l linage de Judea. soes no | seras vjuda nj meys presada entre les altres cor de | tu exira lo duc lo gouernador qi gouer nara qi salua|ra lo meu poble de israhel."
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 7650
Location in volume f. 22 (paginació moderna)
f. xxxiiiv (foliació en tinta negra centrada al marge superior)
f. viiiiv (foliació en tinta negra a l’angle extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10479
Vicent Ferrer. Nota sobre el sermó “Ubi est qui natus est rex Judeorum”
Language català
Date escrit 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 22] Nota perqe los Reys dorient vengueren en Jherusalem | [il·legible] jhesu christ com ell no fos nat aqs[…]| sa primera es qe yat sesia qelos reys sabesen | [q]e ihesu Christ fos nat enpero no sabian hon nj hon | [.]o so es lo loc E com iherusalem fos siutat reyal | eaqi en aqel temps era lo sobira saserdot dela [..]e | etos se pensauan qe aqi fos nat aqel noble jnf[ant] | per la noblesa delasiutat
Note Fragment de vuit línies, segons Brunel anotació sobre el sermó anterior copiat al manuscrit (hem transcrit el text complet).
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 2345
Location in volume p. 23 (paginació moderna)
f. xxxiv (foliació a tinta negra centrada)
f. x (foliació a tinta negra a l’angle extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1061
Desconegut. Al jorn del judici
Language català
Date escrit 1332 a quo
Incipits & explicits in MS text: [ 23] Al jorn del jodici / para q[ui aura fayt servici] | Ans del jodici tot enans | Sera un senyal molt gran | La terra gitara sudor | E tremjra de gran pahor | C | Apres se stremjra molt fort … Vn corn molt trist rasonara | Del cel qujls vius \e morts/ despertara | Sol luna scurjra tot | Nulla stella no luyra
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 4 x 4
Note Aquest testimoni, editat per Lieutaud, s'aproxima al text dels vv. 1-2, 7-14, 19-22 i 15-18 de la versió B de Baucells i Reig. El v. 2, “para qui aura fayt servici”, ha estat afegit per una mà moderna
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 2443
Location in volume pp. 27-34 (paginació moderna)
ff. cxvr-cxviiiv (foliació antiga centrada en tinta negra)
ff. clviir-clxv (foliació en tinta vermella a l'angle superior extern)
ff. xir-xiiiiv (foliació a tinta negra al marge extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2736
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Quasi morientes et ecce vivimus”
Language català
Date pronunciat 1410 [?] - 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 27] Dominica prima in quadragesima
tema: Quasi morientes et ecce uiuimus | paulus Jn .2a ad cor. vj.o jn epistola hodierna
text: Questio es moguda en la sancta theulagia del stament | del hom qui es en peccat mortal | Ja les obres per lo pecat mortificades sis poden per gracia o penitencia | tornar biuificades Ala qual questio molt pregonament e | subtil respon lo glorios doctor mossen sent thomas e | diu … [ 34] … O tu pecador qui dorms en lo pecat leuat dela culpa a | gracia / e la uos Jhesu christ te illumjnara e ferta beura lo | lumen de gloria Quod nobis ipse dominus noster ihesus Christus conceditur Amen
Note lletra del segle XV; es torna a repetir a l'interior del volum, al f. ccxl
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 7651
Location in volume pp. 35-43 (paginació moderna)
ff. clxi-clxv (foliació en tinta vermella a l'angle exterior extern)
ff. cxix-cxxiii (foliació a tinta negra centrada)
ff. xv-xviiii (foliació a tinta negra a l’angle superior extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10473
Desconegut predicador dominicà. Sermó sobre “Clamavit dicens ei miserere mei”
Language català
Date pronunciat 1410 [?] - 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 35] Dominica secunda in quadragesima
tema: Clamauit dicens ei miserere mei Math. | xvo capitulo et in euangelio hodjerno
intr.: Omnes doctores theologie mouent vnam questionem del hom apres | lo stament de jnnocencia e principalment la determena mossen | sent thomas doctor prima 2e quaestio [espai en blanc] articulo [espai en blanc] la forma | dela qual quaestio es aytal
text: Ja lhom apres lo peccat que comes en paradis terrenal si es | stat debilitat e nafrat en la sua anima racional / Respon | lo doctor allegant e diu que lhom en lo primer stat de jnno|cencia auja gran excellencia … [ 43] … benuyrats | son los misericordiosos car aquells consegujran mjsericordia en | lo cell quam nobis conceditur mjsericors dominus nostrum ihesus Christus Amen
References (most recent first) Tractat a: Brunel (1934), “Notice et extrait du Manuscrit 1095 de la Bibliothèque de Marseille contenant des sermons catalans”, Bibliothèque de l'École des Chartes 8
Note Al verso del foli hi ha un text llatí que sembla un resum o nota per a un sermó sota la rúbrica “Dominjga .x. jn quadragesima”.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 2324
Location in volume p. 44 (paginació moderna)
f. cxxiiiv (foliació en tinta negra al centre)
f. clxvv (foliació en tinta vermella a l'angle exterior)
f. xviiiiv (foliació a tinta negra a l’angle extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2659
Desconegut. Oració a la beata santa Caterina
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44] Aquesta es laoracjo de senta catarjna
text: Beata santa catarjna / verge sou e regjna | blanqua sou com flor despjna / filla | sou del Rey de grecja … de carçe e de presso / e de malla mort amorjr
Poetic Stanza 18 vv.
Note El text està disposat en nou línies d'escriptura, sense marcar cap separació entre els versos. Ocupa un espai que va romandre en blanc.
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 2445
Location in volume pp. 44-48 (paginació moderna)
ff. cxxiiiv–cxxvv (foliació centrada en tinta negra)
ff. clxvv– clxviiv (foliació en tinta vermella)
ff. xviiiiv–xxiv (foliació a tinta negra a l’angle extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2738
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Llegenda de santa Caterina
Language català
Date traduït 1260 [?] - 1272 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 44] Beata santa Catarjna al carser fou messa e len|perador maximisi feu son manament que no lj fos | donat pa nj vj nj socos que al mon sia … [ 48] … langel del cel deualla e pres | lo seu precios cap ello seu precios cos | e portal al mont desenaj e a qui jau lo su [sic] cos | e a qui es la sua sopultjra [sic] fenjta estorja | de sant [sic] carjna [sic] sjt laus glorja amen
References (most recent first) Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 49-50 (ed.)
Note Mateixa mà maldrestra que ha copiat l’oració anterior aprofitant un espai en blanc al manuscrit.
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 7652
Location in volume pp. 49-54 (paginació moderna)
ff. clxviii-clxxv (foliació en tinta vermella)
ff. cxxvj-cxxviiiv (foliació centrada en tinta negra)
ff. xxii-xxiiiiv (foliació a l’angle exterior en tinta negra)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10474
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Stote misericordes sicut et pater vester misericors est”
Language català
Date pronunciat 1410 [?] - 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS tema: [ 49] Estote misericordes sicut et pater vester misericors | est. luc. vi
text: Doctrina est sanctorum doctorum ex quamuis deus sit omnipotens … [ 54] … et reuoluj scriptura / et non me minj|me legisse hominem et misericordem per
Note La major part del text és en llatí, però hi ha fragments escrits en català. El text és fragmentari i acaba abruptament a la p. 54.
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 7653
Location in volume pp. 55-61 (paginació moderna)
ff. xxvi-xxxviii (foliació a tinta negra a l'angle exterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10475
Vicent Ferrer. Sermo de Sancta Trinitatis
Language català
Date pronunciat 1410 [?] - 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55] De sancta trinjtate Sermo
acc.: I4n nomine patris et filij et spiritus sancti Marchi | vlcio [sic] capitulo scribitur verbum presens et pro solemnitate hodierna | sumptum fore reperij
text: Lo merauellos doctor sent | Agusti desigant que lo nostre entenjment sia eleuat en creu|re firmament que en nostre senyor deu ha vnjtat de essencia | e pluralitat de persones diu axi … [ 61] … O senyor deu | nostre diu sent Agusti nosaltres crehent | en tu pare e fill e sant sperit quj vius e Regnes per | tots temps en vnitat de essencia e trinjtat de persones | lo qual nos daras dessa latua bracia e della la | tua gloria Adquam etc Amen
Note La rúbrica fou afegida al marge superior en tinta marró.
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 7654
Location in volume pp. 61-69 (paginació moderna)
ff. xxxviii-xxxiii (foliació en tinta negra a l’angle exterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10476
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Vidit mulier lignum quod esset bonum”
Language català
Date pronunciat 1410 [?] - 1419 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] Jn vtroque festo sancte crucis sermo
tema: [ 61] [V]3idit mulier lignum quod esset bonum | genesis 3o capitulo et pro sollempnjtate presenti scriptum | fore reperi
text: lo Reuerent doctor Damascenus [p. 62] lio xo parlant deles lahors dela sancta vera creu diu tals | paraules. … [ 69] … de bones operacions aiades per la qual si adeu plau aconsegujrem dessa la gracia de nostre senyor e della la sua gloria ad quam gloriam nos perducat christus Amen etc.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 7655
Location in volume pp. 69-78 (paginació moderna)
ff. xxxiii-xxxviiv (foliació en tinta negra al marge exterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10477
Vicent Ferrer. Sermo pro confratria
Language català
Date pronunciat 1410 [?] - 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 69] Pro confratria sermo
tema: F4raternitatem diligite prima petri 2o
text: En aquestes paraules nos | son demostrades tres coses de cascun confrare | primo com se deu hauer a son proisme per caritat | 2o com se deu hauer a si matex per sa utilitat | 3o com se deu hauer a sua confraria per pietat … [ 78] … frares meus stau | en bones obres e seruau les ordjnacions dela con|fraria / e deu dar vos ha dessa la sua gracia | e della la sua gloria ad quam etc | Amen
Note Al marge, al damunt de l’inici del text, hi ha una anotació afegida en català: “Amjchs m[eus] dju | sent pere […] | […].
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 2331
Location in volume pp. 79-80 (paginació moderna)
f. cxxiir-v (foliació en tinta negra centrada)
f. cxlvr-v (foliació en tinta vermella)
f. xxxr-v (foliació en tinta negra al marge exterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2666
Desconegut. Mèrits del dejuni durant dotze o quinze divendres
Language català
Date escrit 1450 ad quem
Incipits & explicits in MS intr.: [ 79] Papa Cljment bisbe de Roma en les canonjches | dels apostols troba que nostre senor dix asent | pere lo nostre mestre e mostralj que aquests xij djuendres | vn en lany hom deu dejunar en pa en aygua ans | de sa mort axi com feren los xii apostols
text I: Primo lo djuendres de març / lo segon es lo dijendres sant … lo xii es ans del djuendres de nadal. | Sapies per uerjtat que qui guardara [\be/] aquests | xii djuendres lealment que la sua anjma | quant exjra delcos sera portada per los sans | angels dauant deu E sapra la sua fi dela | anjma per langel
text II: Altres tres djuendres son en lany e qui | aquests djuendres dejunara en pa en | aygua no sabra lo djable quant la | sua anjma exjra del cos. Lo primer djuendres es lo derrer de març … [ 80] … si es cert que les penes djnfer e | no ueuras e que o tengues enton poder | escrjt.
References (most recent first) Editat a: Martínez Romero (2011), “Tradició catalana medieval del 'Duodecim diebus ueneris' atribuït a Climent de Roma. Contribució a l'estudi de les traduccions quotidianes d'obres religioses breus”, Anuario de Estudios Medievales 303-4
Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 361 , n. 45
Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 51
Note Text copiat en un foli que era en blanc per una mà maldestra potser del s. XVI.
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 7656
Location in volume pp. 81-87 (paginació moderna)
ff. cxlvi-cliiii (foliació a tinta vermella)
ff. cxxxiij-cxxxvj (foliació centrada a tinta negra)
ff. xxxix-xxxxii (foliació a tinta negra a l'angle superior extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10472
Desconegut predicador. Sermó sobre “Beati qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud”
Language català
Date pronunciat 1410 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81] .Ihs. | Dominica tercia in quadragesima
tema: Beati qui audiunt verbum dei et | custodiunt illud. Habetur verbum istud originaliter luce xi capitulo
text: Honorables senyors e dones les paraules que yo he | comensades posa mossenyer sant luch a xj. capitols | e volen tant dir beneyts son aquells quj hoen la | paraula de deu e la obseruen … [ 87] … Senyor donam vida segons la tua | paraula ço es mjgensant la tua sancta paraula e doctrina | la mja anima vida eternal dessa per gracia e della per | gloria Quam nobis concedat jhesus Christus dei et ho|mjnjs filius quj viujt et regnat per omnja secula | seculorum Amen.
References (most recent first) Brunel (1934), “Notice et extrait du Manuscrit 1095 de la Bibliothèque de Marseille contenant des sermons catalans”, Bibliothèque de l'École des Chartes 7
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 2334
Location in volume pp. 88-98 (paginació moderna)
ff. cxlixv-cliiiv (foliació en tinta vermella)
ff. cxxviiv-cxliv (foliació centrada en tinta negra)
ff. xxxxiiv-xxxxviiv (foliacio en tinta negra a l'angle superior extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2733
Desconegut. Epístola caiguda del cel (prosa)
Language català
Date traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS acc.: [ 88] J3n nomine domini nostri Jhesu Christi | Quj fecit celum et terram
rubr.: Aquesta epistola es | de nostre senyor ihesu christ quj es feyta per mana|ment del seu pare / en jherusalem de sobre laltar | de sent .P. es scrita en taules de marbre E | ab lum spiritual E lo lum exi della axi coma | lamp El angel de nostre senyor tenja la en les | sues benehites mans / E com lo poble ho vju gira|ren se sobre laltar aginollons per lo mjracle que veheren
text: La Epistola de nostre Senyor diu en axi com hoyrets | o ffills domens sobre totes coses guardats lo | meu sant djmenge quj es la mja resurrectio E | penedits vos de vostres peccats … [ 98] … e entenets la paraula daquesta epistola djns | vostres cors. e en vostres aurelles e fets bo|nes obres. en tal gujsa que adeus placia | e haurets ala fi Repos ab los angels en | lo Regne de Deu quj es vida perdurable | Amen Quj viujt et Regnat per omnia secula | seculorum | A M E N
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 362 , n. 52
Tractat a: Brunel (1934), “Notice et extrait du Manuscrit 1095 de la Bibliothèque de Marseille contenant des sermons catalans”, Bibliothèque de l'École des Chartes 7
Tractat a: Daniel de Molins de Rei (1931), “Notes sobre la Lletra caiguda del cel. Les versions catalanes en prosa”, Estudis Franciscans 68-9 , n. M
Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 51-3 (ed.)
Note Segueixen diversos sermons
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 7657
Location in volume pp. 99-112 (paginació moderna)
ff. xxxxviij-liiiiv (foliació a ploma en tinta fosca al marge exterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10471
Desconegut predicador. Sermó sobre “Diliges dominum Deum tuum”
Language català
Date pronunciat 1410 [?] - 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS tema: [ 99] D4iliges Dominum deuum tuum Luce xo
text: Letenjment deles quals paraules es aquest ama|ras a nostre senyor deus que es ton senyor | plus velle bone fili te mortem incurrere temporalem quam per peccatum mortale te tuum offendere creatorem aco volen | dir les paraules per mj primerament comensades // Sobre les quals | paraules adoctrina e ensenyament la forma ela ma|nera per la qual nosaltres deuem a nostre senyor deus seguir | e seruir … [ 111-112] … en jherico e com fo en lo | mjg del boscatge o desert vingueren ladres qujl | robaren el bateren e fortment lo naffaren que [p. 112] quax mig mort lo lexaren etc.
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 7658
Location in volume pp. 112-128 (paginació moderna)
ff. livv-lxiiv (foliació a tinta fosca a l’angle exterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10470
Desconegut. Sermó sobre “Deinde venit dyabolus ut tollat verbum de corde”
Language català
Date pronunciat 1410 [?] - 1420 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112] Dominjca jn sexagesima
tema: D4Einde venit dyabolus ut tollat | verbum de corde Luc. viijo capitulo
text: Les paraules per mj proposades en lo comen|sament del sermo son paraules del glorios euangelista | sant luch lentenjment deles quals es aquest / ve | lo diable etrau la paraula de deu del cor del hom | e met hi peccat e maluestat … [ 128] … Aquell quj perseuerara tot lo temps dela sua vida en santes e virtuoses obres aquest ay|tal sera sant enla gloria de paradis.
Note A les pp. 129-134 es copia un sermó en llatí sobre “Ecce mulier Cananea a finibus illis egressa” Mt 15,22 [Sermo in secunda dominica quadragesima (Homilies d’Organya, homilia 10 veg. Org. VI)].
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 7659
Location in volume pp. 135-144 (paginació moderna)
ff. lxvi-lxxv (foliació a tinta fosca situada al marge exterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10469
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Non pro te sanctum omnibus aliis lex”
Language català
Date pronunciat 1410 [?] - 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135] Sermo jn die purifficacionis beate Marie
tema: N4on pro te sed pro omnjbus alijs haec lex | ponta est. Ester xxo co. [Est 5.2i]
text: Aquestes paraules que yo he preses e comensades denant | la vostra Reuerencia proposades foren dites per lo Rey As|uer ala Regina Ester // On legim que com lo | Rey assuer … [ 144] … per lo qual lum es signjficada la diujnjtat | de jhesu Christ lo qual nos do la sua gracia de ssa | e della la sua gloria Quam nobis concedat ipse | dei filius quj est in secula benedictus Amen
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 7660
Location in volume pp. 145-148 (paginació moderna)
ff. lxxi-lxxii (foliació en tinta fosca situada al marge exterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10478
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Relictis omnibus secuti sunt eum”
Language català
Date pronunciat 1410 [?] - 1419 [?]
Incipits & explicits in MS tema: [ 145] Jhesus Christus. | Relictis omnibus secuti sunt eum. Luce vo capitulo et in euangelio hodierno
text: tres causas son le [sic] quals fan esser ben valgut eamat Vn rey | o princep ala sua gent so es qe sia sauj e prudent abla qal sauiesa … [ 148] … propiament | deuem nosaltres lexar les qausas [sic] terenals [sic] e los visis | elos pecats eanar e segir nostre senyor qer segons dits | le cc 23 c […] gran gloria e plaser | es de seguir nostre seyor at qam gloriam nos perducat etc.
Note Text copiat en un espai que havia romàs en blanc.
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 2316
Location in volume p. 149 (paginació moderna)
f. lxxiij (foliació en tinta fosca situada al marge exterior)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2651
Desconegut. Oració supersticiosa donada a Carlemany per anar a la batalla atribuïda al Pseudo-Sant Lleó papa de Roma
Language català
Date traduït 1401 - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 149] Sent leo papa de Roma ell escrjuj les paraules | quis seguexen e donales al Rey caroles pertal com anas | en batalla ven [sic] los seus enemichs … e que o tjngua sobre sj en | continent sera Deliurada breu ment sens dolor [ratllat] perill dela | della crjatura
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 359 , n. 11
Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 153 (ed.)
Note Té una rúbrica en tinta negra esborrada. Segueixen benediccions en llatí, de la mateixa mà, en lletra del segle XVI.
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 7661
Location in volume pp. 44 + 157-160 (paginació moderna)
ff. lxxvii-lxxviiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10482
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Jhesus sequiti sunt eum discipuli eius”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44] Dominjqa x jn quadragesima
tema: [ 44] Sequebatur eum multitudo maxima quia videbant signam [sic] qe faci|ebat super [\is/] quj jnfirmabantur
intr.: [ 44] beatus agustinus jn sermone beatj laurencij et 12o sermone … et jn noua virginitate fulgentes seqentur agnum quo cumqe jerit.
tema: [ 157] Ihs. | Sequiti sunt eum discipulj eius Mt 6 co
text I: beatus agustinus jn sermone | beati laurencij et in 2o sermone amonens nos qaliter debemus sequj | Christum … fulgentes sequetur augustine [?] qo q- ierit.
text II: Lo glorios doctor e illuminador de sancta mare esgleya e pa|re nostre sent agustj volent nos ell adotrinar en qina for[ma] | e manera nosaltres deue seguir les patgades e quare|ras del nostre mestre ihesu christ … [ 160] … los apostols lo seguisen e per | [so era lo] thema sequiti sunt eum etc.
References (most recent first) Tractat a: Brunel (1934), “Notice et extrait du Manuscrit 1095 de la Bibliothèque de Marseille contenant des sermons catalans”, Bibliothèque de l'École des Chartes 8, 14
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 2446
Location in volume pp. 161-164 (paginació moderna)
ff. lxxviiijr-lxxxv (foliació a tinta fosca a l’angle extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10483
Vicent Ferrer. Sermó sobre “In illo tempore dixit Simon Petrus ad Jhesum”
Language català
Date escrit 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS intr.: [ 161] In illo tempore dixit Simon Petrus ad ihesum Ecce nos re|liquimus omnia et sequti [sic] sumus te. Quid ergo erit nobis Ihesus | autem dixit illis. Amen dio uobis … centuplum | accipiet et uitam eternam possidebit.
tema: Ecce nos reliquimus omnia et sequti sumus te Mathei xoixo | capitulo et in euangelio hodierno
text: Axi com appar per experiencia | natural los aucells e animals seguexen lur uianda | e aquella cerquen ab gran diligencia … [ 164] … Aquell qui mi seguira | alli vn yo so aqui habitara so es en lo regne cele|stial per seculam cuncta amen
References (most recent first) Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 154 (ed. parcial)
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 7662
Location in volume pp. 165-170 (paginació moderna)
ff. lxxxi-lxxxiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10484
Vicent Ferrer. Sermó sobre “In illo tempore rogabat Jhesum quidam Pharises ut manducaret cum illo”
Language català
Date escrit 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS intr.: [ 165] In illo tempore rogabat ihesum quidam phariseus ut manduca|ret cum illo. Et ingressus domum pharisei … [ 166] … vade in pace. Ffides tua te saluam fecit
tema: Remittuntur ei peccata multa quoniam dilexit multum | Luce .viio. capitulo et in euangelio hodierno
text: Experiencia euident demostra que aquestes nobles | e belles dones tenen algun spill en lur cambre | en lo qual sa remiren his guarden lur fas | o cara e si per ventura ueuhen alguna letiura o | taca … [ 170] … per ço que la uol|gues gordar dela ardor del foch infernal e collocar | la en lo cel per que podem dir della ço qui es scrit | luc .x.o Maria optimam partem elegit Madona sancta | maria magdalena la millor part ha elegida | so es dessa la gracia de deu e dela sua gloria | in eternum Amen
References (most recent first) Tractat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber
Note El text comença amb la còpia del text llatí de l’evangeli per extens.
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 7663
Location in volume pp. 171-174 (paginació moderna)
ff. lxxxiiii-lxxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2739
Vicent Ferrer. Sermó sobre “In illo tempore accessit ad Jhesum mater filiorum Zebedei”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS intr.: J2n illo tempore Accessit ad ihesum mater filiorum zebedei | cum filijs suis adorans … ad dexteram meam et sinistram non est meum dare | uobis set quibus paratum est a patre meo
tema: [ 171] Accessid ad ihesum mater filiorum zebedei. [\adorans et petens aliquid ab eo/] Mathei .xx.o | capitulo et in euangelio hodierno … ad dexteram meam et sinistram non est meum dare uobis set quibus (…) Mathei xxo capitulo et in euangelio hodierno
text: Diu lo philosoph que tota cosa naturalment sa|costa a son semblant axi ho ueym nos altres | que lo fill uolentes sa acosta al fill e la mare e | la filla maiorment si la sembla. ara parlant al | proposit la mara de mossen sent iaume era germa|na dela uerge maria e auia un marit qui era | appellat zebedeu … [ 174] … dela mia uida en aquesta casa del regne celestial | a vn regna e ueu lo seu cosin germa ihesu christ | in seculam seculorum Amen
Note Segueixen dos sermons més, el primer en llatí i el segon en català, pel que sembla del segle XVI.
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 7664
Location in volume p. 179
f. lxxxviii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10485
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Qui putas puer iste erit”
Language català
Date escrit 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS tema: [ 179] Qujs putas puer iste erjt. Lucce primo capitulo
intr.: Videtur mihi juxta veritatem … valor expendate utilitatis
text: Dic tot primerament Senyors que segons quen dona deujgares | segons la uerjtat dela scriptura santa los homens saujs de aques[t] | mon an acustumat de enterogar o demanar per tres coses | tot primerament | per la gran dificultat dela questio … conclusio no ses atreyada a gran vtilitat car alegerat nos es desmostra|da
Condition fragment
Note Fragment.
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 8111
Location in volume pp. 180-183 (paginació moderna)
ff. lxxxviiiv-lxxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1671
Ramon Llull. Doctrina pueril
Language català
Date escrit 1274 - 1276 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 180] E10Nueia es voler | desordenat Co es | en voler altres bens | qui no son seus / on | aquest vici te vu|lles guardar fill | aytant com pus|ques … [ 183] … Pasciencia caritat / e com pus fort se|ras hirat pus apparellat seras a hauer gran abs|tinencia / e pasciencia / e caritat E hon maiors vir|tuts hauras en ton coratge pus noble coratge auras | e pus agradable seras anostre senyor deu Jhesu Christ
Note Pertany a la primera unitat codicològica: es tracta de tres fragments separats, però deguts a una única mà en lletra del segle XIV.
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 2166
Location in volume pp. 184-185 (paginació moderna)
ff. lxxxxv-lxxxxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2532
Desconegut. Recepta contra epidèmia
Language català
Date escrit 1301 [?] - 1400 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 184] Recepta contra la pedemja cosa molt prouada per experiencia que si ab discrecio e bon arbitre es donada de vjnt non morra lo hu
tit.: poluores
text I: Prenets coral blanch / tres / o quatre onces / es fes ne poluora per si … ¶ E si lo mal sobrepujaua cuytan li les preses pus | soujnt
tit.: ¶ quant es vna presa nj com se fa
text II: ¶ Prenets vn cornes / per fer la mesura / E prenets primo deles polu[ores] | tant com sen pot pendre ab lo cornes … e en | vna taça / o got ben mesclat | les poluores / ab les aygues / | E aço es vna presa
References (most recent first) Editat a: Bos (1907), “Deux recettes en catalan”, Romania 106-7
Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 155 (ed.)
Note El text, en lletra del segle XV, té tres rúbriques, que parlen de “poluores”, després de les “Aygues” i finalment de “quant es vna presa nj com se fa”.
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 2167
Location in volume p. 185 (paginació moderna)
f. lxxxxi (foliació en tinta fosca al marge extern)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2533
Desconegut. Recepta. Píldores
Language català
Date compilat 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 185] R. de pilloles coxies e propietat
text: Primo pren giripigra galien .x. dragmes | Jtem pulpe coloqujntide .iij. dragmes e .j. terç … E sobre tot guarexen dolor de quexals sens que | nols cal arrancar que altra [ratllat: perfet] medicina del mon non guareix | perfetament sinon aquestes pindoles
References (most recent first) Tractat a: Bos (1907), “Deux recettes en catalan”, Romania 107-8
Note Lletra del segle XV.
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 2447
Location in volume pp. 186-188 (paginació moderna)
ff. lxxxjv i lxxxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3366
Francesc de Mèscua. Fermant los ulls alt en l'amor eterna
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 186] Canço dela consepsio de Nostra dona | feta per fransesch de mescua en | guonya una spasa que fon do|na per yoya en lo capitol dela | seu de Valensia Any Mo cccc. / |xxxx.
text: Fermant / los vlls alt/ en lamor eterna | Lenteniment si gracial / a fina … [ 188] … Dins nostre cor / tement el la creuera
Poetic Stanza 5 x 8, 1 x 4
References (most recent first) Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 155-6 i 165-6 (ed.)
Note La darrera cobla va precedida de la rúbrica “Tornada”; la darrera paraula de l'explicit divergeix lleugerament en relació a l'edició de Ferrando. Proves de ploma al final de la pàgina.
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 2448
Location in volume pp. 189-195 (paginació moderna)
ff. lxxxxiii-lxxxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10486
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Vos amici mei estis”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 189] Jn festo sancti bartholomei
tema: Vos amici mei estis si feceritis quae ego praecipio | uobis. iohannis quinto decimo et in euangelio hodierno
text: Segons diu mossen sent Gregori. Non est amor | dei ociosus operatur enim magna si est si autem operari | est operis. la amor de deu no es ociosa. car si es | algu ui sia amich de deu no deu esser ocios … [ 195] … com lo seu cors sera | pus clar e pus luent set uegades quel sol e la sua | anima aura clara uista de [la] [interliniat] gloria de deu eternalment Amen
References (most recent first) Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 166-7 (ed. parcial)
Note La rúbrica és posterior, afegida al marge superior per una altra mà.
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 7665
Location in volume pp. 195-200 (paginació moderna)
ff. lxxxxvii-lxxxxixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5375
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Surgens secutus est eum”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem ?
Incipits & explicits in MS tema: [ 195] Surgens secutus est eum luce vo et in euangelio hodierno
text: Axi com appar manifestament en natura algunes pedres | son precioses qui han virtut attractiua so es de tirar e fer | acosar assi les coses quils stat [sic] prop … [ 200] … er conclusio doncs de nostre | sermo podem dir de mossen sent matheu Magna glo|ria est sequi dominus pertal com mossen sent matheu axi | com a fel siruent a seguit lo seu senyor ihesu christ | gran gloria na obtenguda Jn seculorum secula Amen
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 7666
Location in volume pp. 201-207
ff. c-ciii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5376
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Angeli eorum semper vident faciem patri”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 201] Sermo angelorum uel sancti michaeljs | Sapiats quels angels daquels ueen tots temps la faç del pare
tema: Angeli eorum semper uident faciem \patris/ Mathei xoviijo | et in euangelio hodierne festiuitatis [afegit per mà posterior: scribitur presens uerbum]
text: Veym nos altres que aquests grans senyos reys e princeps que | con han dos castells la .hu. edificat en vna alta mun|tanya altre en loch bax axi com en vna uall no han gran | ancia del qui es en la muntanya car es molt fort e diffi|cil de combatra / mas en aquell ui es en loch bax e | en perill dels enemichs sol enuiar homens darmes quil gor|den … [ 207] … e | apres illumina los homens sants e iusts del lum | de gracia en aquest mon e apres en lo cel de lum | de gloria a vn nos uulla collocar mossen sent miquell | archangel princep deles animes in eternum Amen
Note La rúbrica del marge superior és de mà més moderna.
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 7667
Location in volume pp. 207-212 (paginació moderna)
ff. ciii-cvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10488
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Ecce ego mitto vos”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS tema: [ 207] Ecce ego mitto uos. luce. xo et in euangelio hodierno
text: Segons demostra experiencia en lalba ans que lo sol ysque | ix vna stela molt clara e resplandent appellada uenus la | qual designa e demostra que lo dia ue e que lo sel deu tost | exir … [ 212] … pertal | com mossen sent luc ab la doctrina dela sua medicina ha | sanades les animes per nostre senyor deu es stat exal|sat e al mig dels doctos en gloria la collocat Ad quam etc.
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 7668
Location in volume pp. 213-219 (paginació antiga)
ff. cvi-cviiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2741
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Beati mundo corde”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 213] Jn festo omnjs sanctorum
tema: Beati mundo corde quoniam ipsi deum uidebunt Mathei | .vo. et in euangelio hodierne festiujtatis … videre hominem hominis
text: Diu mossen sent bernat plenum prorsus omni suauitate | videre hominem hominis. lo plus gran delit ni gox que | pusque esser es ueura ihesu christ … [ 219] … e dela uerge maria en la taula | de paradis vn han tot delit e gloria quam nobis concedant | dominus noser ihesus Christus meritis sanctorum in secula seculorum Amen
Note La rúbrica fou afegida per una mà posterior. El predicador aludeix a un Sermó sobre el Càntic dels Cantics, de Bernat de Claravall, Sermo XX. De triplici modo dilectionis, qua Deum diligimus.
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 2339
Location in volume p. 220 (paginació moderna)
f. cixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2672
Desconegut. Nota sobre la luxúria
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 220] Nota quod pecat de luxuria se pot cometre … de tot axo es test en lo decret
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 363 , n. 67
Note El f. 220 comença amb una nota en llatí, escrita per una mà diferent.
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 2449
Location in volume pp. 221-224
ff. cx-cxi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10489
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Ecce rex tuus venit tibi manseutus”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS tema: [ 221] Ecce rex tuus uenit tibi mansuetus | Mathei xxoio et in euangelio hodierno
text: Lo thema proposat sa endressa ala ciutat de iherusalem e uol dir asso | O ciutat de iherusalem vet que ihesu Christ rey glorios ue a tu tot be|nigne mans e ab gran humilitat / hix li a camj e vulles lo rebre | ab gran honor e festiujtat … [ 224] … lo qui perseuerara | ab ram de palma de perseuerança en vjrtuts e bones obres | fins ala fi aquell deus saluara en la sua gloria Quam | nobis prestare dignetur Christus rex benedjctus Amen
References (most recent first) Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 3:127-8 (ed. parcial)
Note Text copiat al segle XV per la mateixa mà que transcriví les pp. 5-21
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 7670
Location in volume pp. 225-233 (paginació antiga)
ff. cxii-cxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5374
Vicent Ferrer. Sermó sobre “O vos omnes qui transitis per viam”
Language català
Date pronunciat 1400 [?] - 1419 [?]
Incipits & explicits in MS tema: [ 225] O uos omnes qui transitjs per uiam atten|dite et uidete si est dolor similis sicut dolor meus trenorum secundo capitulo
text: Segons diu lo boeci dulcedo presentis felicitatis multis amaritudjnj|bus est represa / la felicitat lo gox e benuyrança dela uida present es mes|clada es plena de moltes amarguras e tristors de moltes dolors e | engoxas es complida … [ 233] … Jn manus | tuas comendo spiritum meum pare en les tues mans coman lo meu spirit | e Jncljna lo cap enuers la verge marja saludant aquella hi axi morj | placia a nostre senyor deu que en tal forma ell nos ulla [sic] donar cor | a remembrar la sua passio que finalment aiam saluacio Amen
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 7669
Location in volume pp. 235-240 (paginació moderna)
ff. cxvii-cxviiiiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2742
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Tulerunt lapides judei”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS tema: [ 235] Tulerunt lapides iudei ut iacerent in | eum iohannis Octauo capitulo
text: Lo present diumenge es appellat diumenge de passio no pas que aquest dje | ihesu christ aia presa mort e passio mas pertal com vuy comença tot lo offici | dela passio / hi la sgleya … [ 240] … axi com dauju lo geguant so es aurem victorja | dela temptacio diabolical e lauors per aquesta victorja serem coronats | de corona celestjal Quam nobis concedat dominus noster ihesus Christus Amen
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 2442
Location in volume pp. 242-241
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1061
Desconegut. Al jorn del judici
Language català
Date escrit 1332 a quo
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 242] Aci comen sen les cobles del jorn del judjci les | quals tot crestia deu ber [sic] per tal com om auenjr | al present judicy de resuracjo e e pertal secanten en les ma|tines denadal per cascun any
text: ¶ Al jorn del judjcj / para quiaura fayt serujcj | Vn rey vendra del cel perpetual / que hanc | may no fo aytal … [ 241] … ¶ Ver fill de deu que anos formest | e de la uerge nasquest / guardans del ene|mich fello / e della jra de faro [sic]
Condition incomplet
Poetic Stanza 1 x 2, 11 x 4
References (most recent first) Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 360 , n. 25
Note Text copiat per mà maldestra en un foli que era en blanc, avui relligat a l’inrevés.

Aquest testimoni, editat modernament per Lieutaud, s'aproxima al text dels vv. 1-14, 39-42, 51-54, 35-38, 31-34, 47-50 i 55-62 de la versió A de Baucells i Reig, amb l'afegit d'una cobla final, que hem transcrit íntegrament a l'explicit. El text, que comença a la p. 242 i acaba a la p. 241, es distribueix en estrofes de versos escrits a línia seguida. Al RIALC, Cabré edita la part de text localitzada al f. 241, com si es tractés d'un fragment independent i sense indicar cap tipus de vinculació amb el Cant de la Sibil·la. Els dos primers versos constitueixen el refrany, i es repeteixen sencers després de la primera quarteta i, parcialment, després de la tercera, però aquesta retronxa no l'hem comptabilitzat a l'hora d'establir la versificació
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 2450
Location in volume p. 243 (paginació moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2743
Desconegut. Endevinalles
Language català
Date escrit 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text I: [ 243] De .j. anjmal molt gran / e molt fer Exjran tres | jermans tots de vn nom / e de vn Agual E aquest | feran tant de mal que ala vns leuara la roba ela deran | al altre E aso feran fjns atant que les tres litg sian pleguades | en van
text II: E apres sera vn Rey C los [sic] ab Corona de foch quj batra | son Cors e batent Crjdera fjns atant que despertara | lo adormjt E aquel despert tirera larbre de justicia fjns | atant que fera Crjdar vn Cors sens Arma fjns atant | que los prelats seran leuats E esser leuats Carmenaran | e regjreran les vestiduras dels Cossos morts sens nagun | peccat e asso feran fjns atant que lo fill Aura menjat lo pare
References (most recent first) Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 3:129
Note Dues endevinalles, la segona al·legòrica. Transcrivim els textos complets. La pàgina 244 és en blanc.
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 2451
Location in volume pp. 245-251 (paginació moderna)
ff. ccxxii-ccxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2744
Vicent Ferrer. Sermó sobre “Maria optimam partem eligit”
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 245] .Ihs. | Sermo sancte marie Magdalene
tema: Maria optimam partem elegit Luce xo co
text: Segons la | doctrina daqe [sic] sauj filosof aristotil vna qascuna persona … [ 251] … diligent ment la pacio de Jhesu christ ela do[…]| tota la amarguor dela sua aflicio epenitencia for[..]| dulcida en tant que qe no sen podia sadolar segons vem | en la sua vida
References (most recent first) Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 3:147-8 (ed. parcial)
Note Lletra de finals segle XV o inicis segle XVI, sermó afegit en un espai en blanc.. El f. 246 no inclou aquest Sermó i conté un text que està ratllat.
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 2452
Location in volume pp. 253-257 (paginació moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2745
Vicent Ferrer. Sermó sobre el pecat mortal
Language català
Date pronunciat 1419 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 253] ✠ ihs ✠ | Secundo per deffallent moujment | Tercio per mortal sentiment | Primo donchs dich que lo pecador es semblant al | mort per semblant procehjment lo proces del hom | mort segons que diu jnnocentius quintus in sermone | es aytal | Primo lo cors es disgregat | 2o es malalt e en vigor debilitat … [ 257] … e aquest dia | deus hauent dell compassio lo ressuscita dient | ço quj es scrit Surge quj dormjs et exsurge | amortujs et illumjnabit te [sic] Christus. O tu peccador | quj dorms enlo peccat leuat dela culpa agracia | e lauors jhesu christ te jllumjnara e ferta veu|re lo lum de gloria. Quod nobis ipse dominus noster | jhesus Christus concedat Amen
References (most recent first) Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 3:148 (ed. parcial)
Note Les cites evangèliques en llatí estan subratllades. Text acèfal, falta la part inicial. Aprofitant un petit espai en blanc al marge dret hom dibuixà el cap d’un monjo de tres quarts amb la tonsura ben marcada. Enlloc diu que sigui un sermó de Vicent Ferrer.
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 2326
Location in volume ff. 257-273 (paginació moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2746
Jacobus de Voragine, Bisbe de Genova. Vida de sant Amador
Language català [?]
Date traduït 1350 [?] - 1450 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 257] la vida de sant Amador
text: E5ra vn hom en Roma qui hauja | nom pecomius [?] [hi ha una esmena damunt del mot] e sa muller hauja nom | atrahea e haujen maior riquesa que negun | qui fos en Roma / del emperador enfora … [ 273] … E sapiats que quj hoira a|questes misses ha de part del papa quj lauors | hi dona per cascuna missa xal. dies de perdo | placia anostre senyor deu jhesu christ que molts | ne puscam guasanyar a saluament deles | nostres anjmes Amen
colofó: ffinjto libro sit laus et gloria Christo Amen
Note Les primeres lletres en text en lletra de cos major i destacades en vermell; les dues primeres línies estan subratllades, la primera en negre i vermell i la segona només amb tinta negra. Tot i l’esment final a les “misses”, acaba com el text de la Legenda aurea, no amb l’opuscle Les mises de sant Amador.
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 7671
Location in volume p. 274 (paginació moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4207
Desconegut. Noble senyor e dels pus magnifichs
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 274] Jhesus
intr.: Ihs | Noble senyor edels pus magnifichs | Cap del valent / linatge de moncada | Pre[se]nt vos fas / duna copa daurada | Plena de flos / dexemples dels antics | Si be so cert / qe [sic] neu fan gens fretura | Mas veg que deu qes de bens complit | Manals antichs ferlj dansens present.
tit.: Prouerbj damics parlant | en persona dun pare a son | fill donant li doctrina
text: Pusqen [sic] lomon / sa fan nouells barats | Consellte fill / qe tingues nouell nouell regle | Perqe segur / puyes viure al segle
Condition acèfal, fragmentari i incomplet
Poetic Stanza 1 x 7, 1 x 3
Note Poema dedicat a un noble de la casa de Montcada. Els 7 versos serveixen de dedicatòria a una col·lecció de proverbis que començaria amb el text següent, que no es va acabar de copiar. L'hem transcrit sencer. Text editat per Lieutaud, corresponent als vv. 1-5 i 7-11 de l'edició de Baselga.
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 2453
Location in volume pp. 275-277 (paginació moderna)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1960
Anselm Turmeda. Llibre dels bons amonestaments
Language català
Date escrit 1398-04
Incipits & explicits in MS text: [ 275] ¶ Segons larenda [ratllat: la arada ?] fes la despesa | C [podria ser l’intent d’escriure una “E”] eno consumes lo teu arn[e]s | Al almoyer siescor tes / tot | ab mesura … [ 277] … ¶ temes de vendre [t]emes | De comprar / Sauj es lom quj sap | tenprar / la sua hira | ¶ lom fa cossa
Condition acèfal i incomplet
Poetic Stanza 10 x 4, 1 x 3, 1 x 1
References (most recent first) Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 3:148-9 (ed.)
Tractat a: Lieutaud (1878), La vida de S. Amador. Texte provençal inédit du XVe siècle publié d’après le manuscrit de la Bibliothèque de Marseille 4-5
Note Aquest testimoni, editat per Lieutaud (1878), ha conservat (pel següent ordre) les cobles 9-11, 39-40, 51, 12-15 i, fragmentàriament, les cobles 46 i 47 del text editat per Olivar. Lletra maldestra, d’un aprenent o d’una persona de molta edat que té problemes a l’escriure, copiat en un espai en blanc.

Segueix la nota sobre el pas d’un “cometa”?, escrita amb una tinta molt àcida que ha trencat el paper i no permet reconèixer amb claretat totes les lletres: Item djuendres a xiiij st- [?] djuendres en la njt [\a premjer de febri[…]/] e nira [?] | v erjs e [.]ofon vn seyal enlo cel de foch.
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 2454
Location in volume p. 277
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2747
Desconegut. Gloriosa dells angels, Verge, nom desenp[ar]as
Language català
Incipits & explicits in MS text: [ 277] Glorjossa dells angells Verge nom desenpas | Sj yo men anaua alls perdons guyar [sic] | Enmjg della carera trobj vn cos fjnat | elagent mal parlera djen que yo loefayt | cobla | lo veguer ello juge djen sia pengat | O Verge si tu majudes yo tjre vesitar | Ab c. liures de cera e c. brandons | cremat
Poetic Stanza 7 vv.
References (most recent first) Editat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 3:149 (ed.)
Note Els tres darrers versos van precedits de la rúbrica “cobla”. S’ha transcrit tot el text.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16