Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1671
Authors Ramon Llull
Titles Doctrina pueril
Començaments de doctrina pueril
Incipit & Explicits acc.: Déus honrat, gloriós senyor nostre, … comensam aquest libre qui és dellscomençaments de doctrina pueril
tit.: Del pròlech
prol.: Déus vol que·ns trabalem … e tembre Déu e consent a bons nodriments
rubr.: Dels xiiii articles. De un Déu
text: Fill, tu sàpies que articles són creure e amar veres coses … e faran per què los infeels isquen de error e no sien en foch perdurable, e hajen la glòria demunt dita, per gràcia de nostre senyor Déus
epíleg: Acabat és lo libre de la Doctrina pueril … e de son Fill, nostre senyor Jhesuchrist
Date / Place escrit 1274 - 1276 [?] (Pring-Mill)
escrit Mallorca (illa / illes) 1274 - 1276 (Fidora et al.)
escrit 1275-03 - 1276-11 (E. Blanco Gómez)
Language català
Text Type: Prosa
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.6
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 140 , n. 8
Editat a: Llull (1736), Llibre de Doctrina Pueril compost en llengua llamosina per lo Illuminat Doctor y Martir invictissim de Christo el B. Ramon Llull Mallorqui
Editat a: Llull et al. (2005), Doctrina pueril
Tractat en: Blanco Gómez (1989), “La fecha de composición de la Doctrina pueril”, Estudios Lulianos
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:186-7
Editat a: Llull et al. (1972), Doctrina pueril
Editat a: Llinarès (1968), Ramon Llull 226-37
Editat a: Llull et al. (1906), Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria, seguit d'una antiga versió francesa. Libre de Clerecia. Art de Confessió 1-199
Note hi ha notícia de dos manuscrits avui perduts: Barcelona, Biblioteca del Seminari Conciliar s. XV (perdut en 1936) que serví a Obrador per a la seva edició; Valldemossa, Cartoixa.

A la biblioteca municipal de Palma de Mallorca es conserva una còpia d'aquesta obra feta pel Pare Antoni Capó l'any 1736 (olim Garau) sota la signatura Gal. 371 Lull Reg. 481.
Subject ENSENYAMENT
LITERATURA
Number of Witnesses 20
ID no. of Witness 1 cnum 2359
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, N 185 Sup. (BITECA manid 2242)
Location in witness f. 1
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Capitulum proxime subsequens continetur in libro doctrina | puerilis per Magistrum Raymundum Lull complicato [sic]
rubr.: De Rethorica
text: Rhetorica es parlar bellament y ordenada per la qual son | oides paraules en exalcament … en lo corat | ge de aquels quet hoen
Condition incomplet
Associated MSS/editions Còpia de manid 1681 MS: München: Bayerische St., Clm. 10529. 1391 - 1410. Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?].
ID no. of Witness 2 cnum 969
City, library, collection & call number Andorra la Vella: Arxiu de les Set Claus, Ms. 1 (b) (BITECA manid 2417)
Copied 1276 - 1300
Location in witness ff. 36v-69v
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?] Cap. 22-27, 6, 398-41, 6, 435-51, 5 536-54, 5 i 716-90, 7
Incipit & Explicits text: [ 36v] Deus pare engenra de si matex deus fyll e deus pare e deus fyll ix deus sant sperit son .j. deus tant solament e ab tot conpljment jnfinjdament … [ 69v] … Deus te fa media de ser home e de son fiyl lo qual trames en terra per saluar home per zo quant perdonas la colpa ab la qual eres uengut en mon e si tu no es m[iser]icordios menys pro es la mo(…)
Condition acèfal, fragmentari i incomplet
Note primer fragment, ff. 36-49v; segon ff. 50-63v; tercer ff. 64-68v; quart f. 69r-v
ID no. of Witness 3 cnum 2412
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 3187 (BITECA manid 2274)
Copied 1301 - 1400 (Catàleg)
Location in witness ff. i-lxxxvijv
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits text: [ iv] […] mostra acogitat en la gloria … [ lxxxvijv] … isach lo qual uolch deglar per fer sacrifici a deu
Condition incomplet
Note Perarnau no l'esmenta. Donem l'incipit del verso del primer foli en ésser el recte de molt mal llegir
ID no. of Witness 4 cnum 962
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 700 (BITECA manid 1680)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 1-10v
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits text: [ 1] fyl de deu el senmenarem aontadament nostra dona san[ta Maria era] en quel logar … [ 10v] … als quals trebayls son ayudats per los vius en est mon can prenguen per ells e (…)
Condition fragment
Note El manuscrit conté una part del capítol 25, els capítols 26 i 27, el començament del 28, una part del 29 i del 30, el 32, una part del 33, els capítols 48-54 i el començament del 55, una part del 84 i del 95, i els capítols 96 i 97
ID no. of Witness 5 cnum 961
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness pp. 1-2 ff. I i V
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?] Cap. 2, part cap. 3, 8, 9 i cap. 65-66
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] A3ci comença lo libre de doctrina pueril | en lo qual parla de les coses sperituals e | mundanals E del horde que hom deu | tenir en viure en la amor de deu e de la | gloriosa verge maria mare sua e dels grans | perills qui son en aquest mon E parla | de la la ley vella e nouella e dels gen|tils e de la secta morisca e derrerament | com mori nostre pare Adam e de Eua
text: E4 Primerament est | obligat fill a creure | en la sancta trinitat | La qual trinitat es .j. | deu qui es en trinitat Co es pare e fill e sant | sperit .j. deu es lo Primer article E creure | en deu pare es lo segon E creure en deu | fill es lo terç … [ 2] … quel enteniment dels | Jnfants pusca esser exalçat a entendre lo nom | de deu.
tit.: Dela creacio del mon
text: C3Reador es factor que ha feyt lo mon de | no res hon en lo començament crea deu | lo çel e la terra E fo lo primer dia dig[…]
Condition acèfal i incomplet
References Tractat a: Llull et al. (1972), Doctrina pueril 31-2 , n. Ms. G
Tractat a: Bohigas (1955), “Petita contribució a l'inventari d'obres catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX”, Analecta Sacra Tarraconensia 364 , n. 80
Catalogat a: Albanès (1886), Catalogue des manuscrits des Bibliothèques Publiques de France 15:309
Tractat a: Lieutaud (1879-80), “Estudi literari d'un manuscrit catalá conservat en la Biblioteca de Marsella”, Lo Gay Saber 18 i 155
Note Segons indica Gret Schib, aquest testimoni inclou el capítol segon, una part del tercer, una part del vuitè, el començament del novè i, a les pp. 180-183, els capítols 65 i 66.

Primera unitat codicològica: es tracta de tres fragments separats, però deguts a una única mà en lletra del segle XIV. A la pàg. 1, primera del fragment, les quatre primeres lletres del text estan escrites en gòtica fracta de cos major.
ID no. of Witness 6 cnum 8111
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness pp. 180-183 ff. lxxxviiiv-lxxxx
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits text: [ 180] E10Nueia es voler | desordenat Co es | en voler altres bens | qui no son seus / on | aquest vici te vu|lles guardar fill | aytant com pus|ques … [ 183] … Pasciencia caritat / e com pus fort se|ras hirat pus apparellat seras a hauer gran abs|tinencia / e pasciencia / e caritat E hon maiors vir|tuts hauras en ton coratge pus noble coratge auras | e pus agradable seras anostre senyor deu Jhesu Christ
Note Pertany a la primera unitat codicològica: es tracta de tres fragments separats, però deguts a una única mà en lletra del segle XIV.
ID no. of Witness 7 cnum 8110
City, library, collection & call number Marseille: L'Alcazar. Bibliothèque de Marseille à Vocation Régionale, 1095 (BITECA manid 1679)
Copied València [?] (Brunel): 1301 - 1500 (Brunel, fragments d'èpoques diverses)
1301 - 1400 (ff. 1-4 segons V. Lieutaud)
1401 - 1500 (ff. 27-44, 184-185 i 221-240 segons V. Lieutaud)
1491 - 1510 (ff. 245 i ss. segons V. Lieutaud)
1501 - 1600 (ff. 79-80 i 149 segons V. Lieutaud)
Location in witness pp. 3-4
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits text: [ 3] e que crehen que ell sia stat fals hom e ga|liador ffill guarda en la creu e ueges com | te representa la passio … [ 4] … E denuncia | aaquells laueniment del fill de deu del qual | foren los sancts alegrats e consolats Sapies
Note Pertany a la primera unitat codicològica: es tracta de tres fragments separats, però deguts a una única mà (lletra del segle XIV).
ID no. of Witness 8 cnum 12616
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, INQUISICIÓN,MPD.527 (BITECA manid 5146)
Copied 1350 ? - 1400 ?
1301 - 1400 (J. A. Iglesias-Fonseca)
1564
Location in witness ff. 1-2v ff. 2v, 1r, 1v, 2r
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?] f. 2v cap. 57 par. 1 fin.; f. 1r cap. 57, par. 5; 1v cap. 57, par. 8 fin; 2r cap. 58, par. 3
Incipit & Explicits text I: [ 2v] […] & seguretat de […]ntra la batala de ta | […]do en ton coratge | cor fortitud es tan […] la uertut que
text II: [ 1r] […]brar e entendre e amar deu d[…] poder […] altres [..] | tuts quj a deu se couenen [& enembrar & entendre & amar | fe esperança e caritat. justicia. prudencia. temperansa. & les | […]
text III: [ 1v] […]es de deu [.] seruir ymatge [..] lotre [..] | al infernal e si per pobretat te uols enclinar anula […]
text IV: [ 2r] […] en lo tems que hom pot | uzar de temperansa no la deu menys amar que | […]
Condition fragment
References Editat a: Llull et al. (1906), Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria, seguit d'una antiga versió francesa. Libre de Clerecia. Art de Confessió 1:99-101
Note L’estat de conservació només ens permet llegir actualment algunes línies (11/2017).
ID no. of Witness 9 cnum 12615
City, library, collection & call number Madrid: Archivo Histórico Nacional, INQUISICIÓN,MPD.527 (BITECA manid 5145)
Copied 1350 ? - 1400 ? (J. Riera)
1301 ? - 1400 ? (J. A. Iglesias-Fonseca)
Barcelona: 1564
Location in witness ff. 1r-2v ff. 2r-1v
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?] f. 2r cap. 56 par. 2 fin.; f. 1v cap. 59, par. 4 fin
Incipit & Explicits text: [ 2r] […] qui es contra|ri de les cozes damunt dites. Amable (inicial en blau) […] pruden|cia per so que […] … [ 1v] … […] per molt de be […] | dona saluatio a aquels quj […] santetat con[…] | […] | ne de salua[…] | sa colpa cu[…] | alta coza & nobla saluatio […] de deu nac a eser | home & nac a sostenjr greus trebals & angoxosa | mort en quant era home on […] nostre senyor deus ihesu | crist ac tant a fer & alestjr […] | saluatio quj es […] | [.] saluatio A(inicial en blau) […] | eser digne de saluar […] | […] a ses obres les obres […] | […]
References Editat a: Llull et al. (1906), Doctrina Pueril. Libre del Orde de Cavalleria, seguit d'una antiga versió francesa. Libre de Clerecia. Art de Confessió 1:98-103
Note L’estat de conservació només permet llegir algunes línies de la part interior (costat carn del pergamí); la part exterior està molt desgastada i en contacte amb el llom de la relligadura del lligall.
ID no. of Witness 10 cnum 968
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 66 (BITECA manid 1685)
Copied 1351 - 1400 (J. Perarnau)
Location in witness ff. 1ra-98rb
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits índex: [ 1ra] Dels .xiij. articlas dela fe … [ 2va] … De peradis C. (Deo gracias)
acc.: [ 3] D2eus honrat glorios senyor nostre ab gracia e benediccio uostra comensam aquest libre qui es del comensament de doctrina pueril la qual es de tan gran necessitat que sens aquesta doctrina no pot hom hauer ne posseyr la gran gloria celestial ala quall nos aport lo creador nostre
tit.: Del prolech.
prol.: [ 3ra] D4Eus uol quens trabal[em] … [ 3va] … en amar tembre deu e consent a bons nudriments
rubr.: Dels .xii. articles. de un deu .i.
text: F3il tu sapias que articles son creure e amar ueres coses e maraueloses de deu … [ 98rb] … per que los jnfeels isquen de error e no sien en foch perdurable e haien la gloria demunt dita per gracia de nostre senyor deus
epíleg: Acabat es lobre [sic.] dela doctrina puerill per gracia e aiuda de nostre senyor deus lo qual libre metem ecomanam enguarda e en benediccio de nostra dona sancta Maria uerge gloriosa e de son fill nostre senyor jhesu christ Amen
ID no. of Witness 11 cnum 963
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10529 (BITECA manid 1681)
Copied 1391 - 1410
Location in witness f. 1
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?] Cap. 73
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Capitulum proxime subsequens continetur jn libro doctrine puerilis per Magistrum Raymundum lull compilato
rubr.: De Rethorica
text: [R]2Etorica es parlar bellament e ordenada per la qual son oides paraules en exalçament … en lo coratge daquells quet hoen
Condition fragment
ID no. of Witness 12 cnum 966
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 61 (b) (BITECA manid 5079)
Copied 1401 - 1420 (ff. 78-151, segons Perarnau)
Location in witness ff. 78ra-82 + 99ra-151rb
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
dells comencaments de doctrjna puerjl, 82
de doctrina pueril, 151
Incipit & Explicits índex: [ 78ra] Dels .xij. articles della fe … [ 78vb] … De paradis .c.
acc.: [ 82ra] Deus honrat glorios senyor nostre ab [glori]a e benediccio vostra comensam aquest ljbre quj es dells comencaments de doctrjna puerjl
text: [d]Eus vol quens trabalem eens cuytem en ell asserujr […] [f. 99ra] estaua en oracion aquella njt […] … [ 151rb] … qui entraran en aytall gloria e faran per que los Jnfeels isquen de error e no sien en foch perdurable e haien la gloria demunt dita per gracia de nostre senyor deus
epíleg: A acabat es lo libre dela doctrina pueril per gracia e aiuda de nostre senyor deus lo qual libre metem e comanam en guarda e en benedicio de nostra dona sancta maria uerge gloriosa e de son fill nostre senyor ihesu christ
Condition incomplet
Associated MSS/editions Copiat a manid 5080 MS: München: Bayerische St., Cod. Hisp. 61 (c). 1401 - 1420.
Note text copiat entre dues unitats codicològiques diferents (manids 5079 i 5080) reunides en un volum factici. Entre els ff. 138-9 manca almenys un foli on anava el final del final del cap. 84 a l'inici del cap. 86
ID no. of Witness 13 cnum 7238
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/11559 (BITECA manid 1668)
Copied 1401 - 1458 ad quem (mort del seu primer posseïdor conegut)
Location in witness ff. 119-126
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 119] De articles
text: Q2ue son articles | Article son creure e amar ueres coses e marauelloses De Deu | Que es creador creador es faedor que ha fet lo mon … [ 126] … Edat es temps mesurat e espay de uida ales coses uiuents per lur uida | Angell es de sustancia enuisible jncorporal qui sempre ueu deu
Condition fragment
References Santanach i Suñol (2001), “Les definicions lul·lianes del ms. 11559 de la Biblioteca Nacional de Madrid”, Llengua & Literatura
Note aquest fragment inclou setanta-nou definicions extretes de la Doctrina pueril, entre les quals s'interpola al f. 120v una definició extreta del Llibre de Benedicta tu in mulieribus
ID no. of Witness 14 cnum 2473
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 481 (BITECA manid 2166)
Copied 1401 - 1500
Location in witness ff. 88v-89 ff. 87v-88
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?] Cap. 82
Incipit & Explicits rubr.: [ 88v] de Religios
text: R4Eligio es sobirana virtut en hom ordonat a regla contemplatiua en remunerament dela vida activa … [ 89] … e les vjdues e les altres fembres qui son en religio se meten en carcer e en Monestris [sic] dels quals negun temps no exiran per tal que adoren e que servesquen deu
Condition fragment
ID no. of Witness 15 cnum 970
City, library, collection & call number Dublin: University College Dublin Archives, B-84 (BITECA manid 1687)
Copied Michael (colofó f. 16: “Qui me rescripcit Michael uocatur | a domino Jhesu Christo benedicatur. amen’‘), 1451 - 1500
Michael (colofó f. 16), 1401 ? - 1500 ? (Bdades Ramon Llull)
Location in witness ff. 61ra-62rb
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?] Cap. 78
Incipit & Explicits rubr.: [ 61ra] Capitulum istum fuit abstractum a doctrina | puerili
text: [M]3 Edicina es sciencia de conuay|er [sic] ço qui es naturall [sic] a conseruar | natura e a ratornar la | en so que esser soli … [ 62rb] … per poch meniar e beura | consuma alguna superfluitat Jn natural
Condition fragment
Note Text sense anotacions marginals de lectura, text copiat en un bifoli encartat en el volum, que deixa en blanc el foli final.
ID no. of Witness 16 cnum 964
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1042 (BITECA manid 1682)
Copied 1481 - 1500 (Galmés)
1351 - 1400
Location in witness f. 66-66v
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?] Cap. 72
Incipit & Explicits rubr.: [ 66] De gentilis. Jesuchristus
text: [g]2entils son gens sens lig fe qui nohan conaxensa de deu … [ 66v] … tots aquels qui atort conbatan los qui mantenen drature he que layaltat he ueritat forcen tots aquels qui ab uaritat se conbaten
Condition fragment
Note aquest text fou ratllat
ID no. of Witness 17 cnum 2500
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1024 (BITECA manid 2300)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 1-103
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits intr.: [ 1] Aquest libre es de doctrina pueril /Escrit per lo Mestre Ramon Llull\ Deus honrat Glorios … qui es del comensament de doctrina pueril
tit.: Del prolech
prol.: Deus vol quens cuytem, e trabaylem en Eyl … e consent a bons nodriments
tit.: Dels .xiiij. Articles
text: Fill tu sapies que articles son creura e amar ueres coses … [ 103] … e no sian en foc perdurable, e agen la gloria demunt dita per gratia de nostro senyor deus
colofó: Acabat es lo llibre dela doctrina pueril per gratia, E aiuda de nostro señor deus lo qual libre metem e comenam en guarda e en benedicio de nostra dona sancta maria verge gloriosa e de son fill nostro señor Jesuchrist
ID no. of Witness 18 cnum 2849
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Museu de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana s/n (BITECA manid 2372)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 1-147v
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Llibre de la doctrina pueril del Illuminat Doctor y Martyr de Jesuchrist el Beato Ramon Llull Traduit de llengua llamosina a usual Mallorquina. Llibre de los principis de la doctrina Pueril
acc.: Honrat Deu nostre glorios senyor ab la tua gracia … á la qual aport Nostre Creador
tit.: Prolech
prol.: Deu vol que treballem … [ 2] … lo miño se acostume á amar y temer á Deu y consent á bons costums
tit.: Primera Part. de los 12 Articles de la fe. Capitol 1 de un Deu
text: Sapias fill, que article de Fe es creurer y amar cosas veras y amables [corregit al marge en “admirables”] de Deu … [ 147v] … y faran per lo que los infaels surten de son error, y no sien en perdurable foch, y tengan la sobredita gloria per la gloria de Nostre Senyor Deu
epíleg: Cumplit esta el libre de la pueril doctrina … y de son fill Nostre Senyor Jesuchrist. Finis
ID no. of Witness 19 cnum 1948
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/185 (BITECA manid 2068)
Copied Ciutat de Mallorca: Egidi, Bisbe de Mallorca, 1645
Location in witness ff. 1-163v
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits acc.: [ 1] Deus honrat glorios señor nostre … comença aquest Libre qui es dels comensaments de doctrina Pueril. Compost per lo illuminat Doctor y Martir glorios Ramon Lull. Del Prolech
prol.: Deus excellent uol que treballem a ell seruir … [ 1v] … e consent abons nudriments
rubr.: [ 2] Doctrina Pueril. Cap. 1 dels xii articles de Deu
text: Fill sapies que Articles son creure e amar veres coses … [ 160v] … son amat fill nostre señor Jesu Christ
colofó: Aquest libre anomenat Doctrina Pueril fonc acabat de escriure en lo conuent de Sant Francesch de la Ciutat de Mallorca. Any del señor 1645 a 5 de Octubre, de ma de mi Fr. Juan Guardia sacrista del dit Conuent, y es se trasladat de un llibre de ploma del Collegi del señor Canonge Lull
índex: [ 161] Taula dela Doctrina Pueril … [ 163v] … Cap. 105 de Paradis. 158
ID no. of Witness 20 cnum 2372
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Convent dels Franciscans, 15 (March 8) (BITECA manid 2248)
Copied Sòller: Pere Ripoll, Prevere de Sòller, 1732-05-13
Location in witness ff. 1-48rb
Title(s) Ramon Llull, Doctrina pueril, escrit 1274 - 1276 [?]
Incipit & Explicits tit.: [ 1] Doctrina Puerill [sic]
acc.: Deus honrat, glorios señor Nostro ab gracia y benedictio vostre comença aquest llibre qui es dels començaments de Doctrina Pueril
text: del Prolech. Deus excellent / vol que traballem a ell servir … [ 47] … e hajen la gloria demunt dite per gratie de mon Deus glorios
colofó: Acabat es lo llibre de (…) Aquest llibre anomenat Doctrine Pueril fonc acabat de escriura en la vila de Soller de la ciutat de Mallorca any del Senor de 1732 die 13 de maig per mi Dr. Pera Ripoll prevere y beneficiat en esta Parroquia de Soller y es tresledat de un llibre manuscrit per fra Juan Guardie lo any 1645, el qual copia de altre llibre manuscrit del Collegi de la Sapiencia del Sr. Canonge Llull de Mallorca. Tot a honre y glorie de nostro señor Deus
rubr.: [ 47v] Indice del llibre enomenat [sic] doctrine pueril
índex: Prolec fol 1 … [ 48rb] … Cap 105 de Paradis 46
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2023-07-06