Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1666
City and Library Sevilla Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral
Collection: Call number 7-6-41 | Antic Y-129-7; R. 374
Title of volume REYMUNDI | Lullio Opuscula | Varia | MS. ann. 1425 ( al llom, a ploma, en forma de teixell)
RAYMUNDI LVLI OPVSCVLA ( als tres talls, pintat en tinta marró)
Raymundi Lullij Opera ( al primer foli de guardes, a ploma)
Copied 1426 [?] - 1475 [?] (lletra)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 427 (= I + 1-425 + I)
ff.: I + 1-2 prel. + i-ccccxiij + 6 + I (fol. antiga)
Collation 13 2-416 512 6-716 8-1014 11-1212 1314 1416 1519 1614 17-1916 20-2114 228+1 23-2412 258 266/7 2712 281 2912 301 31-3216 336; diversos sistemes de reclam i de signatures de quadern, als quaderns 2-14 reclam horitzontal centrat i signatures de quadern alfanumèriques (a… o); quaderns 16-21, reclams en posició horitzonal al peu de la segona columna, arrenglerats amb el marge interior i signatures de quadern alfanumèriques amb els quaderns signats a, b, c, d, e, e [sic] el quadern 21, que correspon a aquesta unitat no duu reclam com tampoc en tenia el 15è, per estar en blanc el darrer foli i alguns plecs duen numerat també el primer foli de la segona part; quadern 25, sense reclam en tenir el darrer foli en blanc i amb els folis de la primera part del plec signats 1-4; quaderns 26-27 i 29 reclam horitzontal centrat al peu de la segona columna, signatures alfanumèriques a, b; quaderns 31 i 32, reclam horitzontal arrenglerat al marge interior del foli, signatures alfanumèriques a, b, c (que correspon al quadern 33, sense reclam, per ser el darrer del volum)
Page Layout 2 columnes (ff. 1-336v, 341r-v, 349-419)
44 línies (f. 6)
40 línies (f. 211)
38 línies (f. 311)
45 línies (f. 349)
27 línies (f. 351)
37 línies (f. 357)
41 línies (f. 382, la pauta té 41 línies però l'escritura en té més)
Size pàgina 295 × 218 mm (f. 6)
caixa 200 × 140 mm
columna 200 × 65 mm
caixa 200 × 150 mm (f. 211)
columna 200 × 67 mm
caixa 187 × 137 mm (f. 311)
columna 187 × 60 mm
caixa 180 × 130 mm (f. 349)
columna 180 × 56 mm
caixa 180 × 127 mm (f. 351)
caixa 185 × 136 mm (f. 357)
caixa 185 × 63/59 mm
caixa 195 × 147 mm (f. 382)
columna 195 × 63 mm
Hand semigòtica diverses mans semigòtiques, la del primer text català de mòdul més gran que la que segueix amb un text llatí
Watermark lletra "R"
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Altres: al començament calderons en blau i vermell i inicials en blau i vermell, molt senzilles, les blaves amb decoració a ploma en vermell; l'ús del blau arriba fins al f. 52v, a partir d'aquest punt desapareixen les inicials i només trobem les rúbriques en vermell; entre els ff. 343-348v s'empra també una tinta blau verdosa per decorar un calendari
State justificació a punta seca, amb la primera línia en blanc i línies de guia per als renglons als primers folis de paper, a mida que avança la còpia desapareix el pautat per a les línies; restes de perforacions rodones marcant els límits de la justificació, a prop dels marges. A partir del f. 311 caixa a punta seca amb línies de guia per als renglons a ploma molt fina, justificació molt acurada amb la primera línia en blanc i perforacions com les abans descrites; entre els ff. 357-381 trobem una justificació similar però amb la primera línia escrita i les línies bàsiques traçades a punta de plom. Entre els ff. 343-348 pauta per a calendari a una columna amb glosa al marge
Condition en molt bon estat; són en blanc els ff. 4v, 90r, 172r-v, 210v, 300v, 307-310v, 342r-v, 368r-v i 419v-425v; els tres primers folis són de pergamí i l'actual f. 4 està intercal·lat entre l'i i el ij de la foliació antiga, en xifres romanes, que omet el f. lxxiiii, repeteix els ff. cxxxv, clxj i cccxcv, deixa un foli sense numerar entre els cviij-cix,
Binding en pergamí flexible, amb tires de badana per lligar-lo
Previous owners (oldest first) Hernando Colón, bibliòfil 1534-06-22 - 1539 (price: 204 maravedis) (f. 425v: “Este libro assi encadernado Costo en seuilla .204. maravedies a 22 de Junio de 1534”)
References (most recent first) Facsímil: Reproducció parcial del ms. 7-6-41 de la Biblioteca Colombina. Lògica d'Algatzell de Ramon Llull (2002)
Vist per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Vist per: Avenoza (2002), Inspecció personal
Vist per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d30
Tractat a: Rubió Balaguer (1913-14), “La lògica del Gazzali, posada en rims per en Ramón Llull”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 429-30
Note algun foli en pergamí. Al capdemunt del llom a ploma hi ha el N. 16, corresponent a una antiga signatura; a l'interior del pla anterior el núm. R. 374 i enganxada a la primera guarda una etiqueta de paper amb menció del testament de Colón (vid el text a MANID 2065). No té anotacions de lectors, però sí afegits marginals de mà del copista

Internal Description
Number of texts in volume: 3
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1065
Location in volume ff. 3ra-vb + 5ra-13rb
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1706
Ramon Llull. Lògica del Gatzell
Language català
Date escrit 1265 - 1271-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3ra] S2Enyor ver deus tot poderos eternal a laor dela tua clemencia dela qual totes les gracies uenen E aconsolacio dels escolans desijants reebre e hauer benefici de sciencia logical lo present libell en pla rimat en la manera seguent fem
text: [D]4eus per fer a uos honrament | [D]E logica tractam breument | Lo qual es compendi nouell | En mon enteniment apell … [ 3vb] … Q2uatra son diffinicions | Ech uos lurs demostraments | Primers de efficiens
text: [ 5ra] Anjmes de cors compliment | Ffayt sens materia exament | Materia son li esament … [ 13rb] … Que mon nom no aus dexalar | En est tractat lo qual vull dar | Ala uerge quj al cor meu | Dela qual nasch home e deu | Deo gracias
Condition incomplet
Poetic Stanza 1604 vv.
References (most recent first) Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 30 , n. d30
Rubió Balaguer (1913-14), “La lògica del Gazzali, posada en rims per en Ramón Llull”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 311-54
Massó Torrents (1913-14), “Adició a la Bibliografia dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 740 , n. d30
Note manquen els vv. 460, 928, 1137, 1142, 1222, 1259, 1304-1305, 1348 i 1444 de l'edició de Galmés; de més a més, es repeteix el v. 24 i s'interpola el vers “Donchs alcun escrjua sentjment no ha” entre les línies corresponents als vv. 1352-1353 de l'esmentada edició. Entre els ff. 3 i 5 hi ha un foli intercalat que duu una taula del volum
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 939
Location in volume f. 210ra-rb (fol. mod.)
f. ccvjra-rb (fol. ant.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1662
Ramon Llull. Cent noms de Déu
Language català
Date escrit 1285
Incipits & explicits in MS text: [ 210ra] O deus / O essencia. O vnitat / O trinitat / O pare / O fill / O sant sperit / O singular / O stant … [ 210rb] … O producrador / O aduocat / O invisible O inmortal / O infallible / O comesament / O fi e compliment ages pietat de ta gent e beneesch a mi ab tos noms cent
Condition fragment
Note es limita a copiar una taula amb les rúbriques dels cent capítols
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1053
Location in volume ff. 301ra-306vb (fol. mod.)
ff. ccxcvjra-cccvb (fol. ant.)
ff. 302-307
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1702
Ramon Llull. Llibre què deu hom creure de Déu
Language català
Date escrit 1302-01
Incipits & explicits in MS prol.: [ 301ra] [C]3Om molts christians sien que no saben aquelles coses les quals son atenguts a creure de deu Encara los jnfeels que no saben quals coses creen los christians de deu … En tal manera que si hom no deuja creure dell aquelles coses quen direm contra diria hom ala diffinicio damunt dita
text: [C]2Om [sic] deu creure que deu sia substancia e no accident com sia aço que substancia sia aquella res qui per si matexa esta ço que ella es … [ 306vb] … propheta qui dju si no creet no entendrets asignificança que per fe hom enten deu
epíleg: Ffeu Ramon aquest tractat ahonor de deu en ermjnja en la ciutat de aleas en lo mes de gener en layn dela encarnacion de nostre senyor deu jhesu christ M.ccc.j. lo qual tractat sia incomanat adeu amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2024-05-02