Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1664
Authors Ramon Llull
Titles Començaments de medicina
Començaments i graus de medicina
Llibre de començaments de medicina
Incipit & Explicits text: Com cascuna art haja sos començaments
Date / Place escrit 1274 - 1278 (Cifuentes)
escrit 1274 - 1278 [?] (Pring-Mill)
escrit 1274 - 1283 (Llull DB)
escrit Mallorca (illa / illes) 1274 - 1283 (Fidora et al.)
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.10
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 144-5 , n. 15
Editat a: Llull et al. (2006), Raimundi Lulli Opera Latina, Tomus XXXI 413-564 , n. text llatí
Editat a: Llull et al. (2002), Començaments de medicina. Tractat d’astronomia
Editat a: Llull et al. (2002), Començaments de medicina. Tractat d’astronomia 35-114
Editat a: Llull et al. (1989), Obres selectes de Ramon Llull (1232-1316) 2:397-496
Tractat en: Cifuentes i Comamala (2002), La ciència en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement 142
Tractat en: Pring-Mill et al. (1991), Estudis sobre Ramon Llull (1956-1978) 254-5
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:184
Note Segons Pring-Mill i la Ramon Llull DB, sembla que la llengua original de redacció de l'obra fou el català, essent posteriorment traduït al llatí. Dels Liber principiorum, aquest és l'únic que té una redacció catalana
Subject MEDICINA
FILOSOFIA
TRACTATS
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 945
City, library, collection & call number Dublin: University College Dublin Archives, B-95 (BITECA manid 1672)
Copied Guillem Pagès (Soler), 1280 - 1320 (Bdades Ramon Llull)
Location in witness ff. Iv-IIv prel. + 1ra-24va
Title(s) Ramon Llull, Començaments de medicina, escrit 1274 - 1278
Comensaments de medicina, IIv prel.
Incipit & Explicits tit.: [ Iv prel.] arbre | del comen|samens [sic] de | medisina
rubr.: [ IIv prel.] Comensaments de medicina
acc.: [ 1ra] D2Eus quj sotz sobirana uertut | de la qual totes altres uertutz | reeben comensament … la art | abreujada datrobar uerjtat a en|tendre los secretz medisjnals e | naturas
tit.: Del prolec
prol.: C3On cada art aja sos comensa|ments. per aso nos comensam a|quest libre en los comensamens | de medicina … Nona es de pols | Decima es de metafora
tit.: De la primera distjncio. de la disposicio | de la art
text: N2Atura es de entenjment | Que entena mjls per demostracio fe|ta per ujsta e per ojment Que per ojr tan so|lament & per aso nos alcomensament da|quest libre formam .j. arbre segons esta | manera … [ 24va] … per so que en el sjen | conseruades les especies de justicia. ¶ Moltz | daltres comensamens porjem recomptar | segons esta art mataforjcal. Mas cor | auem a parlar dels comensamens de teo|logia e de dret e de natures coue que donem | fj a los comensamens de medjsjna. los quals son | acabatz. ab ajuda e ab benediccio de | nostre senyor deus. Amen
ID no. of Witness 2 cnum 3091
City, library, collection & call number Venezia: Biblioteca Nazionale Marciana, fondo antico 25 = 259 (BITECA manid 2422)
Copied 1301 - 1400 (Beltran)
1401 - 1500 (Catàleg)
Location in witness ff. 1-31v
Title(s) Ramon Llull, Començaments de medicina, escrit 1274 - 1278
Trattato di Medicina in lingua francese senza nome d'autore, guardes
Incipit & Explicits rubr.: [ 1r] Arbre dels comencaments de medicina i la Roda es la rayl … la manera dela art abreujada de trobar ueritat a entendre kis secrets medicinals i naturals [?]
rubr.: Heus ci sots subirana uirtut dela qual totes altres reeben comencament
prol.: C2om cada [?] art aja sos comencaments [sic] per co nos momencam aquuest libre
text: … [ 31v] … fi als comencaments de medicina los quals acabats ab ajuda i benediccio de nostre senyor deus amen
Note El ms. conté als ff. 32r-38v un text llatí, de la mateixa mà, que sembla ser un “almagesti” segons diu la rúbrica. El catàleg de Ciàmpoli descriu l'arbre del f. 1, dona l'incipit, diu que l'explicit no s'enten (i això és quasi veritat) i fa referència al catàleg Zaneti (reproduït al començament de la descripció, ja que està enganxat al foli de guardes) segons el qual és un ms. en francès. A la llista d'usuaris hi ha una llarga nota de Monfrin datada el 1948 sefons la qual els ff. 1-31 contenen el llibre de medicina de Llull, del que diu que hi ha un altre exemplar a l'Ambrosiana, i de la resta fa una referència: Thorndike… (indesxifrable), incipits, 230-237, i ff. 37v-38v id. p. 102. Consultes anteriors a aquesta: G. Bertoni, Sandro Orlando (1990) i Massip (1992)
ID no. of Witness 3 cnum 947
City, library, collection & call number Milano: Veneranda Biblioteca Ambrosiana, I 117 Sup. (BITECA manid 1671)
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1430 [?]
Location in witness ff. 127-179
Title(s) Ramon Llull, Començaments de medicina, escrit 1274 - 1278
Incipit & Explicits rubr.: [ 127] Deus quj sots sobirana uirtut dela qual totes altres | virtuts reben començament e perfeccio ab graçia e ab | ajuda de uostra e per entencio de uos honrar e serujr co|menç lart quj es dels començaments e dels graus | de mediçina per la qual luma entenjment sexalça si|guent la manera dela art abreuyada de trobar | ueritat aentendre los secrets mediçinals e na|turals
tit.: Del prolech
prol.: C3om cascuna art aja sos començaments perço | nos començam aquest libre enlos comen|çaments de mediçina … [ 129] … e crexer o mjnuar ables altres.
tit.: Deles condicions del arbre
text: L2es condicions del arbre son .vj. la primera es que … [ 179] … mas car hauem aparlar dels començaments de | tehologia e de dret e de natures coue que donem fi als co|mençaments de medicina los quals son acabats ab | ajuda e benediccio de nostre senyor deus amen. Amen
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-05-04