Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1660
Authors Ramon Llull
Titles Romanç d'Evast i Blaquerna
Blaquerna
Llibre d'Evast, Aloma i son fill Blaquerna
Incipit & Explicits acc.: Senyor Déu gloriós, hu en essència y tres en persones: a llaor y honrra vostra, ab la vostra gràcia, virtut y benedictió, comença lo Libre de Evast y de Aloma e de Blanquerna son fill; lo qual és fet per intenció que los hòmens agen de amar, entendre, recordar e servir a vós com a ver Déu, senyor y creador que sóu de totes coses
prol.: A significança de les cinch naffres les quals nostre senyor Déu … lo cinquè estament és de la vida heremitana
text: En una ciutat se segui que hun dispost jove, gentil home, fill de un noble burgès … molt agradablement, del emperador, e comanà'l a la benedicció de Déu
epíleg: Acabat és lo romanç de Evast e Blanquerna, qui és de vida de matremoni e del orde de clereçia, per donar doctrina con deja hom viure en est món per tal que en l'altre eternalment sia en la glòria de Déu
Date / Place escrit Montpellier 1276 - 1283 (Llull DB)
escrit Montpellier 1283 (Bonner - Badia)
Language català
Text Type: Prosa i vers
Associated Texts Conté texid 2490 Ramon Llull, A vós, dona verge santa Maria, escrit 1284 ca.
texid 2490 Ramon Llull, A vós, dona verge santa Maria, escrit 1284 ca.
texid 2538 Ramon Llull, Ador-te vera carn, escrit 1276 - 1283
Conté texid 1656 Ramon Llull, Art de contemplació, escrit 1271 - 1274
texid 1656 Ramon Llull, Art de contemplació, escrit 1271 - 1274
Conté texid 1677 Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276
texid 1677 Ramon Llull, Llibre d'Amic i Amat, escrit 1276
texid 2495 Ramon Llull, Llibre d'Ave Maria, escrit 1276 - 1283
Conté texid 2491 Ramon Llull, Sènyer ver Déus, rei gloriós, escrit 1284 ca.
texid 2491 Ramon Llull, Sènyer ver Déus, rei gloriós, escrit 1284 ca.
Conté texid 2489 Ramon Llull, Sényer Déus, qui est un, escrit 1276 - 1283
texid 2489 Ramon Llull, Sényer Déus, qui est un, escrit 1276 - 1283
References (most recent first) Tractat en: Bonner et al. (2018), Base de dades Ramon Llull = Llull DB , n. II.A.19
Editat a: Llull et al. (2009), Romanç d'Evast e Blaquerna
Tractat en: Fidora et al. (2008), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought 147 , n. 21
Tractat en: Escobedo (1992), Un incunable català retrobat [Horae secundum ordinem sancti Benedicti. Barchinone. Johannes Luschner, 1498 (?)]
Tractat en: Schmid (1988), Les "traduccions valencianes" del Blanquerna (València 1521) i de la Scala Dei (Barcelona 1523). Estudi lingüístic
Tractat en: Bonner et al. (1988), Ramon Llull. Vida, pensament i obra literària 185
Tractat en: Bonner (1986), “La data de Blanquerna”, Estudios Lulianos
Tractat en: Perarnau i Espelt (1982), Els manuscrits lul·lians medievals de la Bayerische Staatsbibliothek de Munic, I. Volums amb textos catalans 1:188
Editat a: Llull et al. (1982), Llibre d'Evast e Blanquerna
Editat a: Llinarès (1968), Ramon Llull 251-7
Editat a: Llull et al. (1957-60), Obres essencials 1:111-307
Editat a: Llull et al. (1935-54), Libre de Evast e Blanquerna
Editat a: Llull et al. (1927), Llibre d'amic e amat. Llibre d'Ave Maria
Editat a: Llull et al. (1914), Libre de Blanquerna, escrit a Montpeller devers l'any m.cc.lxxxiiij. Transcripció directa amb facsimils, proemi, mostres d'escriptura i variants dels més vells manuscrits
Ed. parcial en: Probst (1912), “Caractère et origine des ideés du Bienhereux Raymond Lulle (Ramon Lull) [tesi]”, 306-13
Tractat en: Baist (1879), “Zu Blanquerna”, Zeitschrift für romanische Philologie
Subject NOVEL·LA
LITERATURA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 927
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 478 (BITECA manid 1659)
Copied 1301 - 1350 (Morel-Fatio)
Location in witness ff. 1ra-107va
Title(s) Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits text: [ 1ra] […] la qual sabor e color es la carns del espos nostre … [ 107va] … e comandal ala benediction de dieu
epíleg: A2cabat es le romans de euast e de blaquerna qui es deuida. de matrimoni … gloria de dieu
colofó: Ffinito libro sit laus e gloria christo. Amen
Condition acèfal i incomplet
References Guilleumas (1962-67), “Notes sobre la tradició manuscrita e impresa del Libre d'Amic e Amat”, Estudis Romànics (= Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1) 74-5
Morel-Fatio (1877), “Le Roman de Blaquerna. Notice d'un manuscrit du XIVe siècle”, Romania 512-28 , n. (ed. un fragment del text)
Note manquen alguns folis a l'interior
ID no. of Witness 2 cnum 918
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Biblioteca Pública de l'Estat, 1025 (BITECA manid 1631)
Copied 1351 - 1400 (Bonner)
1301 - 1310 (catàleg)
1391 - 1410 (García Pastor)
Location in witness ff. 147-192
Title(s) Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283 llibre V
Incipit & Explicits rubr.: [ 147] Comença lo quint libre de vida hermitana en qual manera blanquerna renuncia al papat
text: B7lanquerna papa. enuellehi e remembra lo desig que solia hauer de esser en vida hermitana e enlo consistori … [ 192] … e pres comiat molt agradablament del emperador e comanal a la benediccio de deu
epíleg: Acabat es lo romans de Euast e de blanquerna quj es de ujda ermitana … que en laltre eternalment sia en la gloria de deu
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo amen
Condition fragment
References Tractat a: Guilleumas (1962-67), “Notes sobre la tradició manuscrita e impresa del Libre d'Amic e Amat”, Estudis Romànics (= Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1) 75
Note als marges del text hi ha una numeració moderna feta a llapis
ID no. of Witness 3 cnum 926
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. (Cat.) 67 (BITECA manid 1658)
Copied Desconegut copista de Llull (Base de dades Ramon Llull), 1391 [?] - 1410 [?] (Perarnau)
1351 - 1450
Location in witness ff. 1-268v
Title(s) Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits text: [ 1] […] ne pusquen esser nudrits en tal manera que adeu sien agradables … [ 268r-v] … lo bisbe pres les cobles e pres cumjat molt agradablement del emperador e comanal a la benediccio de deu
epíleg: [ 268v] Acabat es lo romanç de euast e de blanquerna quj es de vida de matremonj e del orde de clereçia per donar doctrjna con deja hom vjure en est mon per tal que en laltre eternalment sia enla gloria de deu
Condition acèfal
ID no. of Witness 4 cnum 2161
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Mar. 60-4º (BITECA manid 2167)
Imprint València: Joan Jofré para Gregori Genovart, 1521-07-12
Location in witness ff. 1-8vb prel. + 1-cxxxxvb
Title(s) Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Ab gracia y preuilegi. Blanquerna: qui tracta de sinch estaments de persones: de Matrimoni: de Religio: de Prelatura: de Apostolical senyoria (la qual es en lo pare sanct: y en los Cardenals) … Ablo Libre de oracions: y contemplacions del enteniment en deu / fet per lo matex doctor
tit.: [ 2 prel.] Epistola proemial del .R. mossen Joan Bonlabij doctor en theologia: y predicador singularissim
prol.: S9Anct Hieronim glorios … [ 3v prel.] … totes les gents a medi dell [segueix el text llatí de l'epístola]
tit.: S3Egueix se la Taula dela presentobra … y per lo compte deles cartes
índex: L3Ibre primer qui tracta del estat de matrimoni … [ 8vb prel.] … Dela virtut de deu. Cap. x
registre: Registre + A.B.C.D.E.F.G.H.J.K.L.M.N.O.P.Q.R.S.T. Tots son de iiij. ecceptats .R. y .S. que son de iij. ylo de la .T. que es de .v. y mig
acc.: [ i] Senyor deu glorios: hu en essencia y tres en persones … Senyor y creador: que sou de totes coses
tit.: [ ira] Prolech ad diuisio dela obra
prol.: A8 Significança deles cinch naffres … es dela vida heremitana
rubr.: [ irb] Libre primer qui tracta del estament de matrimoni: lo qual es partiten .xxiiij. cap. Capitol primer com Euast deslibera casarse … fon fet matrimoni de ell ab Aloma
text: E8N vna ciutat se segui que hun dispost joue gentil home … [ cxxxxrb] … amarlo: y seruirlo: y donarli de tot gracies sens fi. Amen
epíleg: [ 140] A laor: y gloria dela sacratissima Trinitat … Fon estampada la present obra en la insigne: y molt noble ciutat de Ualencia: en casa de mestre Johan Joffre (…) A despenses del magnifich: y molt Reverent senyor mossen Gregori Genouart Canonge dela seu de Mallorca (…) E acabas de estampar lo vespre abans dela celeberrima: y molt alegre festa del corpus: que fon a .xxx. de Maig. Any. Mil. D. xxj.
Note Al final del text hi ha un poema obra del “traductor”: “Diu lo traductor dela obra a tots los lectors. Si dius esta obra / lector le incita (…) benignament jutja / y no ab neguicia” 1 x 12 ABAABCDCDDCEE 11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'11'
ID no. of Witness 5 cnum 2029
City, library, collection & call number München: Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 68 (BITECA manid 2119)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 1-347v
Title(s) Ramon Llull, Romanç d'Evast i Blaquerna, escrit 1276 - 1283
Incipit & Explicits acc.: [ 1] Senyor Deu Glorios hu en essencia, y tres en Persones, a llaor y honra vostra ab la vostra gracia virtut, y benedictio comença lo Libre de Euast, y de Aloma, e Blanquerna son fill lo qual es fet per jntencio quelos homens agen de Amar, entendre, recordar, e seruir a vos, com à ver deu, Senyor y creador que sou de totas Cosas
rubr.: Prolech ab diuisio de la Obra
prol.: [ 1ra-rb] A2 Significança delles sinch naffres les quals nostre senyor Deu Jesucrist prengue en larbre dela vera Creu … Lo cinch estament es dela vida heremitana
rubr.: [ 1rb] Libre primer que tracta del estament de matrimoni, lo qual es partiten 24 Caps.
tit.: Cap: Primer, [f. Iva] com Euast deslibera casarse, y dona Carrech asos Parents adaquells en qui ell molt se fiaua que li cercasen muller ab les condicions, que es be que tingua Segons ell los prega, y per voluntat Diuina fon fet matrimoni de ell ab Aloma
text: [ 1va] En vna Ciutat se segui que hun dispost Joue gentil home fill de vn noble Burges … [ 347rb] … per mes perfetament entendrel : amarlo y seruirlo y donarli de tot Gracias Sens fi. amen
tit.: [ 347rb] Diu lo traductor de la obra ha tots los lectors
text: Si dins esta obra, lector, te incita alguna Baxea o falta de lletras … [ 347v] … Benignament jutja, y no ab nequicia
colofó: A laor : Y gloria de la Sanctissima Trinitat : la qual es principi : medi : e fi ultim de totas Cosas, y ha onra : y llahor de la santissima humanitat assumpta del fill de Deu y ha la humil verge y mare sua Sancta Maria Reina dels Angels. Aduocada dels Pecadors : y señora nostra. Per anunciar noua Benediccio : y alegria de sancts de Paradis Specialment dels molts triunfals y exellens Sancts lo Arcangel St Miquel .S. Joan Batista y S. Joan Auenialista fonch estampada la present obra en la jnsigna y molt nobla Ciutat de Valencia en casa de mestre Joan Jofre Estampador prop lo moli dela Rouella a Despesas del Magnifich y reuerent Sr Mosen Gregori Genouart Canonge de la Seu de Mallorca Doctor en Theologia y predicador singularicim ab Gracia y priuilegi de no poderce [sic] tornar estampar dins sis anys : ni vendrela ningu inpesa inpesa [sic] altra part sots las penas en aquell llargament Contengudas E acabas de estampar lo uespre abans dela Celeberrima : y molt alegra Festa del Corpus Domini que fou ha .xxx. de maig .Any. Mil sinch cens vint y 1. Laus Deo
Note és còpia de l'edició de València de 1521; entre l'obra de Ramon Llull i el colofó hi ha una poesia del qui trasllada el text lul·lià de català medieval a valencià modern
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-04-12