Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1649
City and Library Milano Veneranda Biblioteca Ambrosiana
Collection: Call number O 87 Sup. | Antic P 217 Sup (inventari del s. XVII segons Bdades Ramon Llull) | Antic S. 537 (escrit a ploma i ratllat a l’interior de la coberta anterior)
Title of volume Raymundo Lullo Le figure dell'arte Cabalistica | in Spagnolo ( a tinta al marge superior de la guarda fixa a la coberta anterior)
Raymundi Lulli Ars Magna | Lingua Hispanica | Item La doctrina dels Infants ( f. Ir de guardes preliminars)
Copied 1451 - 1500 (catàleg de la Biblioteca)
1401 - 1500 (Base dades Ramon Llull)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: V + 1-95 + II (a llapis i en xifres aràbigues)
ff.: V + 1-80 + i-xv + II (als ff. i-xv es veu una foliació antiga a tinta vermella i en xifres romanes)
ff.: I-III en blanc, contemporanis de la relligadura + IV-V guardes contemporànies al manuscrit + 1-95 + I guarda antiga + I guarda contemporània de la relligadura
Collation 12 210 3-512 616 718 816
Page Layout 21 línies (f. 3)
26 línies (f. 85)
Size pàgina 211 × 150 mm (f. 3)
caixa 137 × 83 mm
pàgina 211 × 149 mm (f. 85)
caixa 154 × 10 mm
Hand gòtica semibastarda (als ff. 1-10) (Perarnau)
gòtico-humanística de transició (als ff. 10-61v, 63-80 i 77v-78) (Perarnau)
gòtico-humanística de transició, altra mà (als ff. 62, 78v-79v) (Perarnau)
humanística (als ff. 79v-80) (Perarnau)
humanística (als ff. 81-95v) (Perarnau)
Watermark cap d'home amb tres rínxols antena i estel (als ff. 1-10) (pràcticament idèntica a Briquet 15674 doc. 1466)
cap d'home amb tres rínxols antena i el que podria ser un aspa (motiu difícil de distingir) (als ff. 82-95) (segons Perarnau semblant a Briquet 15674, Lautrec: 1466, però trobem que s’acosta més a Briquet 15688 doc. al 1485)
cap amb un quart de lluna entre les banyes i llengua fora (a les guardes IV-V i als ff. 63 i 80,) (semblant a Briquet 11154 doc. 1479-1482)
cap de bou amb la llengua dora de la boca (als ff. 11-62 i 66-79) (pràcticament idèntica a Briquet 14338 doc. 1459)
mà amb estel (als ff. 65 i 78,) (semblant a Briquet 11154 doc. 1479-1482)
Pictorial elements Rúbriques en vermell (a tot el volum)
Calderons en vermell (a tot el volum)
Caplletres: les principals de dues unitats de pauta en vermell, caplletres secundàries d’una unitat de pauta en vermell (a la primera unitat codicològica)
Caplletres: en vermell, la principal de 4 unitats de pauta i les altres d’una unitat de pauta (a la segona unitat codicològica)
Altres: sense cap mena de decoració, llevat dels calderons i les claus en vermell del quadre dels ff. 77v-78r (la part que envolta a la segona unitat codicològica)
Caplletres: de 2 unitats de pauta als ff. 81-83, 86v-92v, espais en blanc per a caplletres assenyalades amb lletres de guia als ff. 83v-86, 93-95v (a la tercera unitat codicològica)
Altres: ajúscules safranades i paraules destacades al marge i mots subratllats en vermell (a la tercera unitat codicològica)
Other features Reclams: horitzontals a la part inferior del marge dret (ff. 34v i 46v)
Reclams: verticals en la part inferior dle marge dret (ff. 10v i 22v)
Reclams: la resta de quaderns no tenen reclam, bé perquè originalment els folis finals eren en blanc (i més tard foren aprofitats per escriure altres textos), bé perquè acaba l’obra al penúltim foli i el darrer del quadern 8 i del volum és en blanc
Justificació: planxa de reglar amb línies de guia per als renglons, segons esquema 31 de Derolez (a les unitats codicològiques 1 i 2)
Justificació: punta de plom molt tènue, sense línies de guia per als reglons, esquema 13 de Derolez (a la tercera unitat codicològica.)
Perforacions: se'n veuen, rodones, i als marges del foli, tan sols en algunes ocasions, entre els ff. 1-10 i 81-95; a la tercera unitat es veuen fetes des del recte i pel que fa a les que assenyalen les línies horitzontals les trobem a la dreta i a l’esquerra de la caixa, a prop dels marges
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia del pautat està escrita
Signatures: sense signatures de quadern visibles
Condition En bon estat. Es veu algun foli desprès de la relligadura. Foliació a llapis en xifres aràbigues, de la biblioteca. La tercera unitat codicològica conserva una d’antiga, en vermell, i en xifres romanes. Cap de les foliacions del volum té errades. En bon estat de conservació. Es veu algun foli desprès de la relligadura. Són en blanc els ff. 64v, 65r, 66v, 77r i 80v. Volum format per tres unitats codicològiques: 1) quaderns 1-6; 2) quadern 7; 3) quadern 8.
Binding en pergamí sobre cartó
Previous owners (oldest first) Francesc Torrella (a la quarta guarda anterior, escrit a ploma: “Est francicj Torrella”)
Juan Arce de Herrera (Doctor), clergue secular ? Roma (podria tractar-se d'un dels llibres presents al seu inventari segons la Base de dades Ramon Llull)
Associated persons Anotacions de Toni Calaf (Floruit 1565) (f. 76 v: "Yo toni Calaf fas ra cort com ha deu del p resent | mes de dezembre any 1565 vingi de lla|vant per via de bar salona han bun llon|dro del patron garau doy Saffan barquj | en cap de pedre y comansi ha pandra de contar | y des criura. n ostro senyor man ca min ha son | sar vici amen")
References (most recent first) Descrit per: Soriano (2016), Inspecció personal
Descrit per: Mahiques i Climent (2004), Inspecció personal
Tractat a: Artus (1969), “The Tradition of the Ars Brevis”, Estudios Lulianos 160 , n. 1
Tractat a: Obrador i Bennàssar et al. (1908), “Viatge d'investigació a les Biblioteques de Munich i Milà”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 606-7
Note A l'interior de la tapa de davant s'ha escrit "Raymundo Lullo Le figure dell'arte Cabalistica | in Spagnolo". De les guardes anteriors, la primera diu "Raymundi Lulli Ars Magna | Lingua Hispanica | Item La doctrina dels Infants", i a la cinquena guarda es copia: "Lo mon es .j. e es en .iij. coses ço es sensualitat / jntelectuitat / e anjmalitat // materia / forma / e priuacio / son principi de generacio / e corrupcio en los cossors elementats Axi com composicio no pot esser sens materia / e forma / e priuacio / axi simplicitat es en esser / Sens materia e forma / e priuacio / Axi com conposicio no pot esser sens materia eforma e privacio axi sinplicitat es en eser sens meteria e forma e privasio".

Al revers de la guarda V es copia la rúbrica que encapçala el f. 1. Transcrivim també l'inici i el final d'una nota localitzada al f. 76v: "Yo toni Calaf fas sa cort com ha deu del present mes de dezembre any 1565 vingi de llavant per via de barsalona han bun llondro del patron garau den Saffan barqui en cap de pedre y comansi ha pandra de cantar y des criura. nostro senyor man ca min ha son sar vici amen".

El quadern setè inicialment estava pensat com un quinió (ff. 67-76), pautat amb una planxa de reglar (Derolez esquema 31 amb línies de guia per als renglons, la primera línia escrita i les columnes laterals en blanc. Més tard es van afegir quatre bifolis més en la part exterior (ff. 63-66 i 77-80) emprats en part per copiar el quadre (ff. 77v-78r) i els textos que el segueixen per una mà molt semblant a la que copià mà que el text immediatament anterior (al menys el quadre, però en paper sense pautar) i altres textos de Llull, amb lletra més desacurada. Per tant, aquest quadern 3 es una doble unitat codicològica: la part inicial, un quinió, i el quaternió que l’envolta.

Segons la Llull DB, el manuscrit està present en els següents inventaris: Arce de Herrera, Juan (XVI, 2ª meitat, només se suggereix, no s'afirma taxativament que es tracti del seu núm. 58) i Milà Ambrosiana, P 217 Sup (XVII): 18.1.

El Toni Calaf que vol aprendre d'escriure segons deixà escrit al f. 76v, podria ser la persona que va recopiar alguns textos al volum, p. e. els del f. V prel.

I] I: lo mon es .j. e es en .iij. coses ço es sensu|alitat / intelectuitat [sic] / e anjmalitat.

II] materia / forma / e priuacio / son principi | de generacio / e corrupcio / en los cossors | elementats [sic].

III] Axi com composicio no pot eser sens | materia / e forma e priuacio / axi sim|plicitat es en esser / sens materia | e forma / e priuacio.

[Podria ser un extracte del Llibre de contemplació en Déu de Llull.]

IV] [còpia feta per una altra mà del text III, podria ser la de Toni Calaf quan ja ha après a escriure, tot i que el tipus de lletra és molt diferent]: Axi com conposicio no pot esser sens materia eforma | epriuacio axi sinplicitat es eneser sens meteria [sic] efirna | epri vasio.

V] Vv [reprodueix el text de la pàgina següent del f. 1r]: Senyor deus ab ta gracia / sabiesa / e amor comença lart [brne ? ratllat] | breu [que ratllat] la qual es ymatge / e semblança delart magna | que axi es jntitulada / Deus ab la tua sobirana per|feccio / comença lart genera / e derrera.

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 916
Location in volume ff. 1-44
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1655
Ramon Llull. Art breu
Language català
Date escrit 1308-01
Incipits & explicits in MS acc.: [ 1] S2enyor deu ab ta gracia sauiesa / e | amor comença | lart breu que es ymatge | delart magna la qual axi es jntitulada. Deus ab la tua | sobirana perfecçio comensa lart ge|neral e derrera. [rúbr.] prolech / e diujsio de | aquest libre
prol.: L2A raho perque fem aquesta | art breu es per ço que lart manna [afegit al marge] [gran ratllat] pus leugerament sia [consebuda esmenat] sebu|da … [ 1v] … ¶ E primerament dela pri|mera part direm axi [ratllat: com se seguira]
tit.: Dela primera part [ratllat: la qual] que [afegit] es del al|fabet daquesta art
text: N2osaltres posam [ratllat: nom] alfabet en a|questa art per ço que per ell pu|xam fer figuras … [ 44] … deu ensenyar / a aquells [ratllat: scolans de] les co|ses damunt dites
colofó: ¶ A honor e lahor de deu e dela publica | vtilitat acaba Ramon aquesta [sic] libre | en pisa en lo monestjr de sent domjngo | lo mes de gener en lany dela encarnatio | de nostro senyor ihesu christ M ccc e set.
References (most recent first) Editat a: Ottaviano (1930), L'Ars compendiosa de Ramon Lulle avec une étude sur la bibliographie et le fond ambrosien de Lulle , n. (ed. d'aquest Ms.)
Note Donem l’incipit tal com ha quedat després de les esmenes per ratllat que es van fer posteriorment, el text original deia: “S2enyor deu ab ta gracia sauiesa / e | amor comença aquest libre lo qual | es apellat art breu lo qual es ymage | delart axi es apellada. O deus ab la tua | sobirana perfecçio comensa lart ge|neral e derrera”. Aquesta mateixa mà afegeix la rúbrica al començament del pròleg. El text està farcit d’esmenes i anotacions marginals de mans posteriors.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2467
Location in volume ff. 44v-61
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2761
Desconegut. Sobre regla de possibilitat
Language català
Date escrit 1294-06
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 44v] De la regla de B
text: A2QVESTA regla es de posibilitat la qual en tres maneras consideram ço es segons / affirmacio / dubitacio / e negacio … [ 61] … car diferencia no es innada / mas es acquisida. Car per occasio son principis | Finis
Note Al f. 61v es copia una taula en llatí que segons Perarnau és la taula d’equivalències de les nou lletres de l’alfabet lul·lià amb altres sis conceptes

Text 1: Nota que quant demana e si bonessa es gran Hom deu respondre justa la difinjcio. Axi com dir e si bonesa es gran hom deu respondre e dir axi […] [expl.] …2º tot ço que es magnjficat / es magnjficat per granesa / bonesa es magnjficada per granesa / doncs seguexsse que bonesa es gran

Text 2: Si deu es encarnat / molt es mes bonesa amable en eternjtat que no | es fins es encarnat / doncs coue que ssia encarnat per tal que | sen seguesca lanteçedent damunt dit… [expl. f. 62v] … per la qual deificacio / e conjuccio | bonesa de eternjtat es mjls signjficada / sies encarna|cio que si axi no es.
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1037
Location in volume ff. 63-64
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1711
Ramon Llull. Proverbis de la Retòrica nova
Language català
Date escrit 1301 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 63] Ramon Lull
text: No prechs deu mes per lo teu be / que per honor que li coue | Sies adeu obedient / e aura pau ton entenjment. … [ 64] … Aquell quj deu no vol amar / dels bens de deu no deu vsar | Cascun prouerbi es escrit / perço que en son loch sia dit | deo gratias
epíleg: justa cosa es que aquells que no volgue|ren mentre pogueren / que com vol|rran que no puguen / e axi feu penj|tencia en aquest mon mentre sou vius | fructuosa / y profitosa / per que lauors | aprofita al home la penitencia com ell | pot peccar / e no pecca
Condition fragment
Poetic Stanza 51 x 2
References (most recent first) Tractat a: Llull et al. (1928), Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament. Transcripció directa amb facsímil, introducció i variants dels més vells manuscrits xvi (esp.) , n. Ms. O
Note Proverbis 175-225 de l'edició de Galmés. Cada apariat ocupa una línia d'escriptura. El text que nosaltres hem identificat com a epíleg ha estat escrit en prosa per una mà antiga, però posterior a la que copia els versos.

El text que transcrivim com a epíleg ha estat escrit en prosa per una mà antiga, però posterior a la que copia els versos.
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 2466
Location in volume ff. 65v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2760
Desconegut. Fragment sobre bondat
Language català
Date escrit 1401 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 65v] proua que bonesa esser sia car si bonesa no era ja defalliria … Solucio: sera consseruat cors de hom en foch perdurable e aço [ratllat: soble] so|brenaturalment. per tal que ssia major demostracio dela justicia de | deu
Note El f. 66r es va aprofitar per copiar fragments llatins diversos, segons Perarnau es tracta de sis esquemes ternaris de conceptes (malicia, paruitas, defectus / debilitas, ignorantia, odium…), seguits per un text en llatí distribuït en tres paràgrafs, al darrer del qual es fa referència a l’Ars generalis: [inc.] “Senssuale est illud… [expl.] …et erroribus per verbum jntelligere sit | remotus”. El f. 66v és en blanc.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 967
Location in volume ff. 67-76
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2236
Desconegut. Doctrina dels infants
Language català
Date escrit 1317 [?] - 1338 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67] Deu ab ta [afegit interliniat] suma clemencia / e karitat | comensam aquest libre anome|nat [ratllat: de] La doctrina dels infants
text: C4Om los infells sien en arror | e en falcedat e no creen ni atri|buexen a deu compliment ni perfectio | segons que fan los cristians … [ 76] … de aço que ha fet de be per paor | o per amor
colofó: ¶ Acabada es ab la aiuda del sant spi|rit la doctrina de aquest dictat dells | infants la qual es fort necessaria asa|ber o monstrar de cor [ratllat: -s] als infants pe|tits per tal ques disponguen a seruir | e honrar. deu de manera que puxen e | sapien atenyer la fi per que deus los ha | creats. Sia lo nom de nostre senyor | deu ihesu christ beneyt e loat per totes les | gents del mon Amen | Finis
References (most recent first) Tractat a: Schib (1970), “De infantium doctrina. Manuscrit núm. 682 de la Biblioteca de Catalunya”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura
Editat a: Guarnerio (1908), “Contributo agli studi lulliani”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans , n. (ed.)
Note Va seguit per textos llatins.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 1019
Location in volume ff. 81-95v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1691
Desconegut. Llibre de definicions
Language català
Date escrit 1275 - 1281
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 81] Differencia · Concordança · Contrarietat
text: S2enssual es aquella cosa que sent / o es sentida per los senys corporals … [ 95] … Auditiua · Odoratiua · Gustatiua · Tactiua / e Affatiua
rubr.: dela ffi
colofó: [ 95v] [Ab]2 correccio de santa mare esglesia es acabat aquest petit libre a honor laor gloria / e reuerencia del glorios vnjuersall redemptor / e dela sua gloriosa mare | deo gracias
Note Al marge superior del f. 81r, amb lletra del s. XVI, s’ha afegit la rúbrica “De Diffinitionibus”.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-02-15