Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1639
Authors Titus Livius
Titles Ab urbe condita
Dècades de Livi
Històries romanes (I-VII)
Date / Place traduït 1383 [?]
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Traductor: Pierre de Bersuire, humanista
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 119.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 119.1.1
Ed. parcial en: Ferrer Santanach et al. (2010), “La traducció catalana medieval de les dècades de Titus Livi. Edició del llibre I”,
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 253-4 , n. 14016
Tractat en: Wittlin (1963-68), “La traducció catalana anònima de les 'Històries Romanes I-VII' de Titus Livi”, Estudis Romànics
Subject Roma
HISTÒRIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 12609
City, library, collection & call number London: The British Library, Harley 4893 (BITECA manid 1624)
Copied 1391 - 1410
Location in witness f. iiva f. 1va
Title(s) Titus Livius, Dècades de Livi (tr. Desconegut…), traduït 1383 [?]
Incipit & Explicits text: [ 1va fol. mod.] dites esser verdaderes de sa diuinitat. E sapiats que | lo dit Romulus era molt agradable ala mul|titut … ots temps ab fi. e en temps de pau / e e
Note Foli descartat per error a la còpia amb només 9 línies escrites (el copista va ocupar l’intercolumni al escriure). Es va situar a l’inici del volum el bifoli al que pertany servint de guardes. El text es troba correctament transcrit al f. x del volum.
ID no. of Witness 2 cnum 890
City, library, collection & call number London: The British Library, Harley 4893 (BITECA manid 1624)
Copied 1391 - 1410
Location in witness ff. i-iiij prel. + ira-ccxljra ff. 2ra-254ra
Title(s) Titus Livius, Dècades de Livi (tr. Desconegut…), traduït 1383 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ i prel. fol. ant.; 2 fol. mod.] A3quest es lo Capitol dela decla|racio dels mots quj no han | gens de propri françes. ho | quj altrament han mester dela decla|racio ho de la translacio de Titus liuius
text: A3quest es lo Capitol dela decla|racio dels mots quj no han | gens de propri françes. ho | quj altrament han mester dela decla|racio ho de la translacio de Titus liuius. [inc. text] A7ugur auguraments | Jnauguracions aus|pçe auspique. Son | mots pertanyents en | diuinacions fetes en | [C subpuntuada] cants o en moui|ments de Oçells … [ iiiirb prel. fol. ant.; 5rb fol. mod.] … e per aço foren ells ordonats. e | foren appellats veliçes per lur velocitat | e per lur leugeria
dedic.: [ ira; 6ra fol. mod.] A13l prinçep de molt gran exellencia Johan Rey de fransa. per la diuinal gracia ffrare Pere bertor son petit seruidor. Prior a present de sent Aloy de Paris \ab/ tota humil reuerencia e subiectio … [ ivb fol. ant.; 6vb fol. mod.] … A15l prinçep | de molt | gran e|xellen|cia Joh|an Rey | de fran|sa. per la | diuinal | gracia | ffrare | Pere | bertor | son petit seruidor. Prior a present de | sent Aloy de Paris ab [interliniat] tota humil reu|erencia e subiectio ¶ Aço es tot çert mo|lt sobiran senyor quae tots excellents | princeps de tot en cant com ell ha lo | engemy pus clar
rubr.: ¶ Si aquest Titus Liuius fo en los temps | de les Bataylles de Tullj vltra de Julj | e pompey quj faeren molt de mal | de les quals guerres no parla gens | de les antigues.
prol.: [ iira fol. ant.; 7ra fol. mod.] ¶ L3es coses donques quels pohets | dien esser stades abans que | Roma fos fundada. les quals | son stades mes donades per coses e [interliniat] manera | verdaderament fetes … [ iirb fol. ant.; 7rb fol. mod.] … axi com los poetes han acostumat | de fer que [inteliniat] ales coses començades ells volen | donar larchs e prosperats creximents.
acc.: ¶ Com Eneas vench en ytalia. e com fonch | Rey. e sos hereus apres ell
text: E3n lo començament donques | fon cosa assats notoria que Troya | fo presa e destruhida / Cruelmemt | foren tractats los Troyans. per los grechs … [ ccxljra fol. ant.; 245ra fol. mod.] … los Priuernates pillaren | e guastaren per diuerses corragudes | Eria. Ceria e Norla Colupmnes | Romanes
colofó: Açi acabe lo .vije. libre de la primera | Decade de Titus Liuius
Condition incomplet
References Tractat a: Wittlin (1963-68), “La traducció catalana anònima de les 'Històries Romanes I-VII' de Titus Livi”, Estudis Romànics 13:277-315
Note El f. iiiiv antic és en blanc.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-11-07