Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1638
Authors Laurent de Blois, Canonge d'Orléans
Titles Somme le Roi
Llibre de vicis i de virtuts
Somme Lorens
Mirall del món
Vicis i virtuts
Els déu manaments de la llei
Incipit & Explicits text: Lo primer manament que Déu comanà
Date / Place traduït 1301 [?] - 1400 [?]
escrit 1279
Language català
francès (orig.)
provençal [?] (interm.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Dedicatari: Felip III l'Ardit, Rei de France [1270 - 1285]
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 81.1.1-3
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 81.1.1-3
Tractat en: Grente et al. (1994), Dictionnaire des lettres françaises, I. Le Moyen Age. Édition entièrement revue et mise à jour sous la direction de G. H. et M. Z. 921-2
Tractat en: Quétif et al. (1719-21), Scriptores ordinis praedicatorum recensiti notisque historicis et criticis illustrati… 1:387
Note Bohigas cita dos Mss. més, un al monestir de monges de sant Pere de les Puel·les, Sarrià (Valls, EUC VI, p. 346), cremat durant la guerra civil, i un altre a Morella (Betí, BBC, IV, p. 54)
Subject FILOSOFIA MORAL
RELIGIÓ
Number of Witnesses 10
ID no. of Witness 1 cnum 884
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 740 (BITECA manid 1620)
Copied 1301 - 1310 (Perarnau)
1310 a. (Izquierdo)
1326 - 1350 (Wittlin)
Location in witness ff. 1ra-87vb
Title(s) Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Libre de vicis e virtuts
Incipit & Explicits text: [ 1ra] […] rar a saluar. Car deus ho auia permes e fos […] profetes. E per aquesta raho … [ 87vb] … e gloriosa mare molt humil madona sancta Maria. E beneyta sia la sancta Cort celestial. Amen
colofó: Aquest libre feu .j. frare de lorde dels preycadors maestre en Theologia ala requesta del rey Ffelip de Ffrança. En lany de la encarnacio de nostre senyor ihesu xrist Mcc.lxx.ix. Deo gracias amen
Condition acèfal
References Perarnau (1978), “Aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes medievals”, Revista Catalana de Teologia 284-92
ID no. of Witness 2 cnum 885
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/6291 (BITECA manid 1913)
Copied 1351 - 1400 (Wittlin i apreciacions paleogràfiques)
Location in witness ff. IIra-IIIvb + 1-110ra
Title(s) Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Libre de vicis e de virtuts
Incipit & Explicits índex: [ IIra] Assi comenssen les Rubriches del libre de uicis ede uertuts. Del primer manament de la lig de deu … [ IVvb] … Assi son complides les Rubriques del libre apellat de uicis e de uertuts
rubr.: [ 1ra] Del primer manament de la lig
text: Lo primer manament que deus dona a moyses … [ 110ra] … beneyta sia la santa cort celestial. Amen
colofó: Aquest libre feu j. frare del orde dels preycadors … MCCLXXIX. Deo gratias amen. Ffinito libro sit laus et gloria christo
ID no. of Witness 3 cnum 2583
City, library, collection & call number Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4799 (BITECA manid 2320)
Copied 1351 [?] - 1450 [?]
Location in witness ff. 1ra-186ra
Title(s) Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits text: [ 1ra] L5O primer mandament que deus comandet en la ley es aquest non auras diuerses deus so es a dir .i. sol deu adoraras … [ 186ra] … non dirai aisi plus car non pust ni fai dire causa sufficient
Language of Copy provençal?
Note Probablement aquesta còpia és en occità i no en català
ID no. of Witness 4 cnum 887
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 247 (BITECA manid 1622)
Copied 1365 - 1400 (Wittlin)
Location in witness ff. 7-181
Title(s) Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 7] En nom de nostre senyor deus ihesu christ comensa [a]ssi lo libre de uicis e uirtuts. primerament los .x. menamens que deus dona a Moyse. Aquest es lo primer
text: L5o primer menament que deus dona a Moyse en la lig es aquest … [ 181] … per que siam dignes de posseyr aquel beneyt estament per lo qual nos ha fets e creats so es la gloria de paradis qui es solament ueer deu
colofó: Benedita sit sancta trinitas et que in diuidua unitas. Beneyt sia lo nom de nostre senyor deus ihesu christ e dela benauyrada uerge madona sancta Maria mara sua e de tota la cort celestial amen … A2quest libre fou .i. ffrare del orde dels preycadors ala requesta del Rey phelip de ffranssa en la [sic] de la in carnacion de nostre senyor M. CC. LXX.VIIIJ. Deo gratias Amen. Jhesus + Jhesus + Jhesus + Ffinito libro sit laus gloria christo
ID no. of Witness 5 cnum 886
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Capitular de Barcelona, Cod. 74 (BITECA manid 1621)
Copied Franciscus, 1376 - 1400 (Wittlin)
Location in witness ff. 1ra-121va ff. xvira-cxxxvva
Title(s) Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ xvira] Dels x manaments della ley no ahoraras [sic] sino vn Deu
text: L7o primer manament que deus comana en la ley es aquest … [ cxxxvva] … Aci fenire ma materia ala gloria de nostre senyor quin sia loat e seruit e honrat quins aport tots auida perdurable a m e n
colofó: Aci es acabat lo libre de virtuts e de vicis Deo gracias a m e n
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo a m e n
colofó: ffranciscus uocatur qui escripsit bendicatur a m e n
colofó: Qui scripsit scribat semper cum domino viuat a m e n
Condition acèfal
Note acèfal, manca el prolèg i l'índex
ID no. of Witness 6 cnum 2546
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 720 (BITECA manid 2313)
Copied 1401 - 1415 (Wittlin)
Location in witness ff. xxv-xxxiiii + xxxviii-xxxxix ff. 1-12
Title(s) Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits text: [ xxv] […] de foll guarda ue hom a foll parlar E de foll parlar a foll tocar E de foll tocar a ffoll besar … [ xxxxix] … don nos sent culpable e deu ne deus loar e grajr e humjlment p[…] qual neguart. Deo gracias. Amen
Condition acèfal
ID no. of Witness 7 cnum 888
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Sant Cugat, 39 (BITECA manid 1248)
Copied 1401 - 1450 (Wittlin)
Location in witness ff. 1ra-132ra
Title(s) Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits text: [ 1ra] L4o primer manament que Deus dona a Moyses en la lig es aquest … [ 132ra] … aci ffjnare ma materia ala gloria de nostro senyor qujn sia loat e serujt e honrat, qui us aport tots a ujda perdurable amen
colofó: B3eneditta sit sancta trinitas argum jndiuisa vnitas amen
colofó: B3eneyt sia lo precios nom || de jhesuchrist amen e dela sua molt preciosa mare molt humjl madona sancta Maria beneyta sia tota la sancta cort celestial amen … [ 132rb] … Aquest libre feu .j. frare dels preycadors a raquesta del Rey felip de fransa en lany dela jncarnacio de nostre senyor mcclxxixo. Deo gracias. Amen. Ffinito libro sit laus et gloria christo. AMEN
Condition incomplet
Note manquen el títol, l'índex i el pròleg
ID no. of Witness 8 cnum 1643
City, library, collection & call number Napoli: Biblioteca Nazionale Vittorio Emmanuele III, I-G-43 (BITECA manid 1958)
Copied para Andreu d'en Mir, 1411
Title(s) Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits rubr.: Letra tramesa al pp. per sant Jeronim doctor glorios
prol.: Esperit de prophecia no es tots temps … en la gloria de Deu se alegrara a la sua anima embelera In secula seculorum. Amen
índex: Aci comencen les rubriques del libre des vices et virtuts
text: Lo primer manament que Deus dona a Moyses en la ley es aquest … Aci finire ma materia e la gloria del nostre senyor quen sia loat e servit e honrat quens aport tots a vida perdurable, amen
colofó: Aquest libre feu un frare del orden dels preycadors … M.C.C.LXXJX
colofó: Aquest libre e fet fer l'onrat N'andreu den Mir Mercader del loch de perexana en l'any de la nativitat del nostre senyor MCCCXJ
ID no. of Witness 9 cnum 889
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2009 (BITECA manid 1623)
Copied 1473 a quo (data que figura a l'ex-libris de J. Moner)
Location in witness ff. 1-2 prel. + i-cxxi ff. 1-138
Title(s) Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits índex: [ 1 prel.] En nom de deu sia (…) Assi comensen les rubriques del libre qui es appellat vicis e virtuts … [ 2 prel.] … de la pau de cor he de consciencia .cxxx.
rubr.: [ i] E10n nom de deu (…) aci comença lo prolech del libre qui es appellat vicis e virtuts
prol.: C4om los infaels sien en error … [ iv] … tractare de la priemra part cco es dels .x. manaments
rubr.: A8ci comença lo primer tractat … Lo primer manament
text: L8 primer manament que deu mana en la ley … [ cxxxi] … quins aport a vida perdurable. Amen
epíleg: [ cxxxiv] Benedicta Sancta Trinitas … e beneyta sia la sancta crot celestial. amen
colofó: Aquest libre feu e dicta .i. frare del orde de prehicadors … en lany de la incarnacio de nostre senyor deus Jesucrist M.cclxxix.
colofó: Deo gratias liber explicit
ID no. of Witness 10 cnum 2584
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 239 (BITECA manid 1934)
Copied Roma: Antoni de Bastero i Lledó, Canonge, 1709 a quo - 1724 ad quem
Location in witness ff. 27-46
Title(s) Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?]
Incipit & Explicits text: [ 27] Car cell qui met se speransa ni se confisa principalment encreatura … [ 46] … en tempransa e en mesura
Associated MSS/editions manid 2320 MS: Vaticano (Città del): Biblioteca Apostolica, Vat. lat. 4799. 1351 [?] - 1450 [?]. Laurent de Blois, Canonge d'Orléans, Llibre de vicis i de virtuts (tr. Desconegut), traduït 1301 [?] - 1400 [?].
Note còpia del Ms. Vat. 4799; al f. 25 hi ha una descipció d'aquest volum amb indicació de les anotacions de les guardes i dels papers que indiquen el títol on s'expliquen les diferències entre aquest tractat i el que el segueix, en antigüitat i en qualitat de la còpia; numeració marginal 1-185
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-11