Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1634
Authors Albertanus Brixiensis
Titles De providència sobre consell
Date / Place traduït 1301 - 1500
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa
Associated Persons Traductor: Desconegut [?]
Traductor: Genís Fira, clergue secular (1450 ca. - 1414) [?]
Note Wittlin rebutja l'atribució d'aquesta obra a F. Eiximenis; aquesta atribució prové d'una mala lectura de la rúbrica inicial del volum, on s'enumeren els quatre tractats que conté, i on només el darrer és atribuït a Eiximenis: “Taula de la present obra en la qual son mencionats tots los capitols de aquella segons que per orde se segueixen en aquella hauent .iiij. libres: los dos tractant de prouidencia sobre consell, l'altra la art de ben morir, l'altre la confessio de maestre Ffrancesch eximenis”
Subject FILOSOFIA MORAL
Number of Witnesses 3
ID no. of Witness 1 cnum 1356
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2012 (BITECA manid 1842)
Copied 1451 - 1500 (filigrana)
Location in witness ff. 43r-v + 44-50v
Title(s) Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500 Wittlin
Incipit & Explicits ? TEXTI: [ 43] car aquell es aspadjent axi con ara molt es bo que scipio que sia capita tant es ardjt … [ 43v] … E aquest consell rahona blement astech vituperat e lexat anar Car solament los tjrans […]
text II: [ 44] […] cossas reprensiblas afi quella sja ben luny ab la qual nanguna cossa dretament … [ 50v] … Con sia regla de totas las volentats e art e ljuel de tot nostra voler
References Tractat a: Wittlin (2006), Carta
Note el text està copiat sense interrupcions, però hi ha salts de significat entre els folis 43 i 44 (veg. Wittlin)
ID no. of Witness 2 cnum 5339
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, 56 (BITECA manid 2215)
Copied 1491 - 1510 (A. Fàbrega)
Location in witness ff. 2 prel.-3v prel. + x-xxxxiiij
Title(s) Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500
Incipit & Explicits tit.: [ 2 prel.] Taula dela present obra enla qual son compreses quatre libres los dos tractant de prouidencia sobre consell laltre vn bell tractat appellat la art de ben morir e apres vna altra bella confecio compilada per mestre ffrancesc eximenjs
índex: Capitol primer quina cosa es consell En cartes xj. … [ 3v prel.] … Capitol com lo consell se presta per aportar alguna cosa assa deguda ffi En cartes xxxxiiij
rubr.: [ x] Tractat fet de prouidencia sobre consell … perque la virtut entre aquells sia mes prospera
prol.: P9ER TANt Com lauors la cosa publica es benauenturadament ordenada … [ xva] … per seruar orde e manera en cascun punt distretament e clara
tit.: Capitol primer qujna cosa es consell
text: L3N [sic] lo primer punt direm quina cosa es consell … [ xxxxiiij] … per tota creatura creada per Jnfinjta seculorum secula Amen
Note als folis preliminars amb la taula del volum segueix la taula d'una obra que no es conserva ara al volum, f. 4 prel. “Capitol primer de consell en si corregit En cartes (…) Capitol quart hom pot o deu mudar son consell”
ID no. of Witness 3 cnum 879
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 80 (BITECA manid 1341)
Copied 1491 - 1510 (A. Fàbrega)
1401 - 1500 (P. Bohigas)
Location in witness ff. 1-3v + 6ra-38vb ff. xi-xxxxiii
Title(s) Albertanus Brixiensis, De providència sobre consell (tr. Desconegut…), traduït 1301 - 1500
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Taula dela present obra en la qual son mencionats tots los capitols de aquella segons que per orde se segueixen en aquella hauent .iiij. libres los dos tractant de prouidencia sobre consell laltra la art de ben morir laltre la confessio de maestre ffrancesch eximenis
índex: Capitol primer quina cosa es consell … [ 3v] … Capitol com lo consell se presta per aportar alguna cosa a ssa deguda ffi en cartes .xxxxij.
rubr.: [ 6ra] Tractat fet de prouidencia sobre consell la materia del qual es de aquells bons e mals administradors e regidors de coses publiques … Assi que la virtut entre aquells sia mes prospera
prol.: P14er tant Com lauors la cosa pu-blica [f. 6rb] es benauenturadament ordenada … [ 6va] … en cascun punt distretament e clara
rubr.: Capitol quina cosa es consell
text: E4N lo primer punt direm quina cosa es consell … [ 38vb] … Al qual deu e sobiran senyor nostre jhesucrist sia donada honor e gloria e laor per tota creatura creada per infinita seculorum secula. Amen. DEO GRACIAS
References Tractat a: Latini et al. (1971), Llibre del tresor. Versió catalana de Guillem de Copons
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-01-28