Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1633
City and Library Vaticano (Città del) Biblioteca Apostolica Vaticana
Collection: Call number Vat. lat. 10275
Title of volume VAT. LAT. 10275 ( al llom amb ferros daurats)
Copied Dídac Garcia, 1408 ca. (document ff. 25-26)
València [?]: 1415 - 1500

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format 4t
Leaf Analysis ff.: 204 (= I + i + 1-185 + 186-201 + I) (fol. moderna a ploma que corregeix una segona, també a ploma, ambdues al marge superior)
Collation 1-1216 1312 142
Page Layout 2 columnes (f. 26v)
24 línies (ff. 38 fins al final)
Size pàgina 168 × 125 mm
caixa 106 × 80 mm
Hand gòtica
cursiva posterior a la còpia del volum (f. 26)
Watermark muntanya de tres cims (semblant a Briquet 11652, Roma: 1434-39, var. Genova: 1434, Firenze: 1435-37, Palermo: 1440)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Calderons en vermell
Caplletres: en vermell
Tocs de color majúscules safranades
Other features Justificació: a tinta, amb línies de guia per als renglons
Perforacions: es veuen en alguns folis les perforacions que assenyalen la posició de les línies de guia per als renglons
Ús de la primera línia de la pauta: en blanc
Reclams: en posició vertical, situat al marge exterior al costat de la línia vertical de justificació
Condition part inferior feta malbé per les humitats. En blanc els ff. 1, 37, 185v-201
Binding de la Biblioteca, en pergamí sobre cartró i amb la singnatura i els segells papals impresos al llom en tinta negra
Previous owners (oldest first) Antoni Bellver, Bisbe de Ciutat de Mallorca 1585 (mort) (ex-libris f. I “est beluerij”)
Joan Riera (Fra), OFM 1616-12-01 (nota foli 181v)
Ciutat de Mallorca: Arxiu de la Universitat (nota foli 181v)
Associated persons Altres al foli 184v certificació de Mateu Nebot, notari
References (most recent first) Facsímil: Digital Vatican Library. Ricerca e scoperta delle collezioni (Digitalizzazioni del manoscritti della Biblioteca Vaticana) (2016)
Descrit per: Beltran i Pepió (2007), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2001), Inspecció personal
Avenoza (1996), Inspecció personal
Pérez Martínez (1960), “Los fondos lulianos en las bibliotecas de Roma”, Anthologica Annua 367
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 28 , n. d12
Catalogat a: Vattasso et al. (1914), Codices Vaticani Latini. Codices 9852-10300 610-2
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 216-7
Note Notes marginals i correccions d'una mà contemporània. Al final es copien algunes oracions (mà posterior). Al f. i proves de ploma. Una mà cursiva posterior ha aprofitat l'espai lliure del f. 26v per copiar el Cant de Ramon. Als ff. 25-26 es transcriu un document de Martí l'Humàdatat el 1408 sotasignat per l'arxiver reial Dídac Garcia, lletra que coincideix amb la que transcriu la primera obra.
Internet http://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.10275 digitalització en baixa qualitat vist 2017-07-13

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 935
Location in volume f. 26v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1661
Ramon Llull. Cant de Ramon
Language català
Date escrit 1299
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 26v] Cant de mestre remon lull de malorques lo qual se canta per manera de salmodia
text: [ 26va] Som creat e esser mas dat | A serujr deu que fos honrat … [ 26vb] … e som de libres trobador | hom que vay culint gran be far | A la fi res no
Condition incomplet
Poetic Stanza 3 x 6, 1 x 3, 4 x 6, 1 x 5, 2 x 6, 1 x 2 [= 64 vv.]
Note si es pren com a referència l'edició de Galmés, manquen els vv. 22-24, 50 i 69-84, i a més el v. 68 tan sols és copiat parcialment. Aquests versos, que no respecten cap pautat, estan escrits en lletra diferent i posterior a la resta del volum
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 899
Location in volume ff. 103-159
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1647
Desconegut. Llibre de Benedicta tu in mulieribus
Language català
Date escrit 1331
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 103] Ihesus
rubr.: A honor e gloria dela uerges maria fas aquest libre appellat benedicta tu in mulieribus
acc.: E4Ntre les altres paraules en les quals la regina del cel e dela terra … [ 103v] … de aquest libre ab que deu li ajut
rubr.: De la diuisio de aquest libre
índex: D2epartit es aquest libre en .viii. parts … [ 104] … del seu fill ihesus home e deu
rubr.: Dela primera part en la qual sera prouat que nostra dona es beneyta sobre totes fembres en quant fo conte […] nada sens peccat original … sens peccat original
text: A2 prouar e a de clarar en aquesta primera … [ 158v] … aço seguir veer e posseyr ab lo teu fill qui viu ab lo seu pare en vnitat del sant sperit per jnfinida seculorum secula amen
colofó: [ 158v-159] Comprovat e finit fo aquest libre enla ciutat de valencia en les kalendes de octobre conplides en lany de .M.cccxxv. de la jncarnacio del fill de deu fill de nostra dona sancta maria / E concorda ab son original
Note la darrera frase “E concorda ab son original” fou afegida per una altra mà posteriorment
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 1499
Location in volume ff. 159-160v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2489
Ramon Llull. Sényer Déus, qui est un
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159] De adorar lo precios cors de jhesuchrist
text: A2dor te vera carn e uer cors de ihesu christ lo qual es present … [ 159v] … sia deliurat del mortal enemich amen
tit.: Aquesta oracio damunt dita compone maystre ramon lull e aquesta seguent oracio
text: S2enyor meu deu qui es .j. en trinitat de persones … [ 160v] … ala gloria sens fi los mals a pena perdurabla
Condition passatge
Note dues oracions
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12643
Location in volume ff. 159r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2538
Ramon Llull. Ador-te vera carn
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 159] De adorar lo precios cors de jhesuchrist
text: A2dor te vera carn e uer cors de ihesu christ lo qual es present … [ 159v] … sia deliurat del mortal enemich amen
Condition passatge
Note dues oracions
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 2465
Location in volume ff. 160v-181v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2759
Desconegut. Tractat sobre la concepció
Language català
Date escrit 1415
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 160v] En lo nom de la sancta trinitat pare fill e sant sperit ede la sagrada e molt humil uerges mare seua sia lo nostre comensament e la nostra fi. Amen
prol.: A3ssi comença .j.a sollempna e molt contemplacio [sic] edeuot tractat del special misteri de la molt alta e exellent concepcio … [ 161] … e obeynt en aquella [e] creure e tenjr asso que ella sera determenat
rubr.: De la diuisio
índex: Per ço lo present tactat sera diujs en .ij. parts … [ 161v] … per los capitols e parrafs e conclusions en lo dit tractat contenguts
rubr.: la letra tremesa a lemperador
carta: M3Olt noble e excellent emperador per uos a reduir a memoria en quina manera lo temps en lo qual lo papa gregori noue … [ 163v] … les dites coses e totes les altres que uistes seran al seu seruiy amen
rubr.: De la molt sancta e molt sagrada concepcio dela humil verges mare de deu e com aquella fon concebuda e engemrada sens macula la qual concepcio se declara molt evidement en aquest present scrit
text: T3ots som nats fills de ira per ço que tots en adam peccaren … [ 181v] … Mare jous he eternalment amada dons nous poria dir que jamay foçes tachada
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 2086
Location in volume ff. 181v-182v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1939
Desconegut. Regles i oracions de vida cristiana
Language català
Date escrit 1450 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 181v] No christia e possa en la tua memoria las reglas seguents que tu deus seruar etenjr per tot lo temps dela tua vida … [ 182v] … yo torne a confessar la santa fe catholica e continuament
Note aquest text, i els folis que segueixen, estan escrit en lletra diferent de la que copia els folis anteriors. Segueixen oracions en llatí
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-08-09