Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1631
City and Library Ciutat de Mallorca Biblioteca Pública de l'Estat
Collection: Call number 1025 | Antic R.L. 40
Title of volume Ram […] ( al llom)
Copied 1351 - 1400 (Bonner)
1301 - 1310 (catàleg)
1391 - 1410 (García Pastor)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 219 (= 1-214)
Collation els quaderns solen ser de 24 o de 12 folis
Page Layout 3 columnes (85v)
2 columnes (86v (part), 94v (part), 117v (part))
34-40 línies
Size pàgina 275 × 210 mm
caixa 214 × 150 mm (f. 5)
Hand diverses mans, semi-gòtiques i gòtiques cursives
Watermark carro (f. 103 bis)
cercles dos cercles amb creu
corn de caça
cap de brau
Pictorial elements Il·lustracions als folis 1-3 hi ha arbres simbòlics en verd i vermell; al foli 3v, miniatura que representa a Gentil i als tres savis entorn d'una font amb cinc arbres al fons; també hi ha il·lustracions als folis 18, 33 i 56
Caplletres: nombroses caplletres en vermell, blau i lila amb decoració
Calderons alguns calderons i epígrafs en vermell
Tocs de color tocs de vermell en algunes inicials i en alguns reclams
Other features Justificació: a punta seca
Ús de la primera línia de la pauta: sí
Perforacions: són visibles quatre forats rodons
Reclams: tan sols una part dels quaderns tenen reclams, en posició horitzontal a la dreta del marge inferior
Condition taques d'humitat, i molts folis despresos; els ff. 72v-73, 145-164 i 192v-193 són en blanc. Foliació antiga, amb errades esmenades per la foliació moderna. La foliació moderna té aquests folis repetits: 42-42bis, 103-103bis, 166-166bis i 169-169bis
Binding pergamí flexible, despresa
Previous owners (oldest first) Ciutat de Mallorca: Convent de Sant Domènec (ex-libris a l'interior de la coberta, a la guarda i al primer full del volum: “Exlibris Bibliotheca Regalis Conventus Sti. Dominici majoricarum”; “Es de la libería del Rd. Cto. de S. Domingo”)
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2010), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (2008), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2003), Inspecció personal
Facsímil: Llull et al. (2001), Llibre del gentil e dels tres savis xxvi-xxvii
Descrit per: Soriano (1998), Inspecció personal
Catalogat a: García Pastor et al. (1989), Inventario de manuscritos de la Biblioteca Pública del Estado en Mallorca 140 , n. 1025
Tractat a: Hillgarth (1962), “Manuscritos lulianos antiguos de la Biblioteca Pública de Palma”, Analecta Sacra Tarraconensia 137-40
Tractat a: Bohigas (1944), “Fondos manuscritos de Bibliotecas de Mallorca”, Biblioteconomía 7
Facsímil: Llull et al. (1935-54), Libre de Evast e Blanquerna , n. Ms. D
Tractat a: Massó Torrents (1932), Repertori de l'antiga literatura catalana, I. La Poesia 27 , n. d1
Catalogat a: Obrador i Bennàssar (1932), “Notes per a un catàleg d'alguns còdexs lul·lians de les biblioteques de Mallorca”, Estudis Universitaris Catalans 172 , n. xix
Tractat a: Massó Torrents (1913-14), “Bibliografía dels antics poetes catalans”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 209-10
Facsímil: Llull et al. (1901-03), Obras de Ramon Llull. Textos originales publicados e ilustrados con notas y variantes, 1. Libre del Gentil e los tres savis. Libre de la primera e segona intencio. Libre de mil proverbis, pref. Mateu Obrador i Bennàssar – 2. Arbre de filosofia d’amor. Libre de oració. L. de Deu, de Conexença de Deu, del Es de Deu, pref. Miquel Costa i Llobera – 3-4. Felix de les Maravelles del Mon, pref. Mateu Obrador i Bennàssar 1:lxi
Tractat a: Morel-Fatio (1882), “Poème barcelonais de 1473”, Romania 188
Note al foli de guardes del final hi ha una taula en lletra del s. XVIII: “Indice de los tratados contenidos en este libro manuscrito de Raymundo lullo Malorquin”. Als folis 193v-212v es copia una obra llatina que duu per títol: “Incipit liber primus de Miseria humane condicionis. Editus a domino Lotario diachono”. Anotacions marginals. Al f. 34 al marge unes lletres hebrees i una de grega. Exemplar molt deteriorat, avui digitalitzat (gener 2008). La informació sobre les filigranes remet a les dades del catàleg on-line. No hem pogut verificar la col·lació en estar el volum retirat de consulta degut al seu estat precari de conservació
Internet http://bvpb.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=11001010 Reproducció digital

Internal Description
Number of texts in volume: 11
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 1048
Location in volume ff. 4-72
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1700
Ramon Llull. Llibre del gentil i dels tres savis
Language català
Date escrit 1273 - 1275 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 4] Aci comenca lo libre del gentil e dels tres saujs lohu dels quals era judeu. laltre christia / e laltre sarray
text: C5on ab los jnfaels aiam participat lonch de temps e ajam enteses lurs falses oppinjons e errors … [ 72] … Cascun dels tres saujs sen ana ason alberch e ates ço que promes
epíleg: ffinjt es lo libre del gentill e dels tres sauis beneyt sia deu
Condition incomplet
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 1055
Location in volume ff. 74-85v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1704
Ramon Llull. Lo desconhort
Language català
Date escrit 1295
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 74] Aquest es lo desconort que Mestre Ramon luyl feu en sa uellesa Con viu que lo papa ne los altres senyors del mon no uolgueren metre horde en conuertir los jnfaels segons que ell los requeri Moltes e diuerses ueguades
text: D4eus ab vostra virtut començ est desconort | Lo qual fas en xantan per ço que men conort … [ 85v] … Que ala fe christiana no sera contradit | Aquest beyl desconort do alsant esperit
colofó: Ffo ffet agloria ealahor de nostre senyor deu en lany Mccclxxxxv
Condition incomplet
Poetic Stanza 12 x 12, 1 x 11, 5 x 12, 1 x 11, 9 x 12, 1 x 11, 32 x 12, 1 x 10, 7 x 12
Note manquen els vv. 150, 223, 348 i 739-740 de l'edició de Galmés
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 936
Location in volume ff. 85v-86
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1662
Ramon Llull. Cent noms de Déu (taula)
Language català
Date escrit 1285
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 85v] Aquests son los Cent noms de deu los quals Mestre Ramon lull ha fets dels quals ha fets cent psalms los quals se poden cantar axi com los psalms de daujd e dos prouerbis
índex: [ 85va] O deus | O essencia | O vnjtat … [ 86rb] … O jnmortal | O jnfallible | O començament | [f. 86rc] O ffi e compliment | ages pietat deta gent e beneex mj ab tos noms cent
epíleg: [ 86] L3aus et honor essentia dei et diuinjs personjs et dignitatibus earum Et Recordemus et amemus ihesu natzarenum et Mariam virginem Matre eius. Et expectemus et desideremus carnis resurreccionem et in celo coram magnam et sempiternam glorificacionem amen
Condition fragment
Note es limita a copiar la taula amb les rúbriques dels cent capítols
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 897
Location in volume f. 86r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1646
Pseudo-Ramon Llull. Cantilena
Language català
Date escrit 1250 - 1350
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 86] Cobles les quals feu Mestre Ramon lull sobre la art de lalquimja dela qual art feu hun libre apellat dela quinta eessencia [sic]
text: Amor me fay ayco rimar | ab corrupcio poras saber … [ 86v] … que bet sapyes regir | hobs te sera portar capdeyl | que pusques entrar e exir
Condition fragment
Poetic Stanza 12 x 4
Note vv. 1-48 de l'edició de Pereira et al. El text està escrit a línia tirada, de manera que cada paràgraf el formen vuit versos separats per punts volats
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 1003
Location in volume ff. 86v-94
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1685
Ramon Llull. Llibre de consolació d'ermità
Language català
Date escrit 1313-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 86v] A2quest libre quj apres se seguex feu Mestre Ramonn lull lo qual se apeyla libre de consolacio dermjta En lo qual son los capitols dauayl seguens
índex: [ 86va] Primo del parambol [sic] | E dela distinccio | Que deus sia | De vnjtat … [ 86vb] … Del sagrament del altar | De accident | De Matrimonj | Dela conclusio del libre
acc.: [ 87] Deus glorios de tots bens habondos per vostra saujesa e amor comensam aquest libre qui es de consolacio Dermita
text: P5Er .j. boscatge anaua Ramon trist e consiros … [ 94] … pot fugir a errors e pot en deu multiplicar sa amor
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo Amen
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 984
Location in volume ff. 94v-117
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1680
Ramon Llull. Llibre d'intenció
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 94v] Aquest libre qui apres se segeyx es de primera e de segona jntencio lo qual feu maestre Ramon […] mallorques / Lo qual libre es departit en .v. parts ço es assaber / Diuisio Deu / Creatio / Jncarnatio / Temptatio En la qual part de temptatio ha .xxx. Robriques ho .xxx. capitols los quals son aquests
índex: Primo de ffe | De esperansa … De cauallers | De poble
acc.: [ 95] Deus jntelligible e amable jnfinjdament .j. homenet no conegut pobre de virtuts e damichs … en est mon en la altesa e honor que li coue
rubr.: Del proambol
prol.: C3Onsiderant e jaent en mon lit … de franch arbitre en justificat remembrament uoler e entendre
tit.: Diujsio
text: A3mable fill entencio es obra de entenjment … [ 117] … e longament e feruentment e justament tement conexent en amar deu
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo Amen
References (most recent first) Llull et al. (1935), Libre dintencio. Arbre de filosofia damor. Oracions e contemplacions. Flors. Oracions de Ramon. Contemplatio Raymundi. Compendiosa contemplatio. Transcripció directa amb facsimils, proemi i variants dels millors manuscrits x-xi , n. Ms. D
Note obra desordenada. Al f. 117 dibuixos d'una mà posterior. Damunt la rúbrica hi ha una taca de tinta que no permet llegir bé el text a través de la reproducció digital
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 1035
Location in volume ff. 117v-138v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1696
Ramon Llull. Llibre de mil proverbis
Language català
Date escrit 1302 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 117v] A3quest libre es dels Mill prouerbis que feu Maestre Ramon luyll en lo qual ha los Capitols segents [sic]
índex: [ 117va] Primo de deu | De prelat … [ 117vc] … De diligencia | De jntencia
acc.: [ 118] C2on lom sia creat per conexer e amar … ells exemplj al comensament de ses paraules
tit.: Primo de Deu. I
text: A3ges .j. alegre per ço car deus es tot bo e complit … [ 138v] … Quj ab entencio engana / ab entencio es enganat
epíleg: A3quests prouerbis feu e dicta Maestre Ramon lull de mayorcha venent doltra mar / En lany de nostre senyor deus ihesuchrist Mccc e dos
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo amen
Associated Persons Atribució autoria: Ramon Llull, fe catòlica romana
References (most recent first) Llull et al. (1928), Proverbis de Ramon. Mil proverbis. Proverbis d'ensenyament. Transcripció directa amb facsímil, introducció i variants dels més vells manuscrits xiv-xv , n. Ms. D (base de l'edició)
Note aquest és l'únic manuscrit de l'obra que coneixia Galmés
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 1081
Location in volume ff. 139-142v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1718
Ramon Llull. Taula de les paraules de llatí
Language català
Date escrit 1289 - 1290
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 139] Aquesta taula es deles paraules ho dels vocables qui son en lati en totes les sues arts e libres que Maestre Ramon luyll ha fetes … en aquestes Robriques / ho en aquesta taula en aquella letra en que comença vermella
text: Amativa se diu damar … [ 142v] … E axi com sentit / qui es ço que hom sent e axi deles altres coses semblants a aquestes
epíleg: Ffenida es la taula a gloria e alahor de nostre senyor deus Amen
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 946
Location in volume ff. 143-144
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1650
Ramon Llull. Arbre de ciència
Language català
Date escrit 1295-09-29 - 1296-04-01
Incipits & explicits in MS prol.: [ 143] [R]2amon quals son los començaments de Medicina … portar a jenerals comencamens [sic] segons aquesta manera
text: Lo foch es en lo pebre en lo quart grau de calor / ela terra en terç de secor … [ 144] … per que los antichs no han possat aquell horde jeneral en lurs escrits
Condition fragment
Note a partir del f. 144v hi ha un text en llatí
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 918
Location in volume ff. 147-192
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1660
Ramon Llull. Romanç d'Evast i Blaquerna (llibre V)
Language català
Date escrit 1276 - 1283
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 147] Comença lo quint libre de vida hermitana en qual manera blanquerna renuncia al papat
text: B7lanquerna papa. enuellehi e remembra lo desig que solia hauer de esser en vida hermitana e enlo consistori … [ 192] … e pres comiat molt agradablament del emperador e comanal a la benediccio de deu
epíleg: Acabat es lo romans de Euast e de blanquerna quj es de ujda ermitana … que en laltre eternalment sia en la gloria de deu
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo amen
Condition fragment
References (most recent first) Tractat a: Guilleumas (1962-67), “Notes sobre la tradició manuscrita e impresa del Libre d'Amic e Amat”, Estudis Romànics (= Estudis de literatura catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1) 75
Note als marges del text hi ha una numeració moderna feta a llapis
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 7262
Location in volume ff. 191v-192
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2491
Ramon Llull. Sènyer ver Déus, rei gloriós
Language català
Date escrit 1284 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ 191v] Senyor uer deus Rey glorios | quj ab vos volgues hom vnjrSenyor uer deus Rey glorios | quj ab vos volgues hom vnjr … [ 192] … uays vostra cella on desir | sol [sic] deus auer
Poetic Stanza 5 x 9, 2 x 4
Note el text està disposat en prosa, de manera que cada cobla ocupa un paràgraf diferent i els versos estan separats per /
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-05