Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1626
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Corts i Capítols de Montsó
Date / Place promulgat Montsó 1389-12-01
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Tractat en: Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 35
Note Cort convocada a Saragossa el 7 de setembre per al 3 de novembre de 1388 a Montsó. La primera sessió es va celebrar el dia 13 de novembre al Castell de Montsó i la darrera el dia 1 de desembre, duent-se a terme les sessions al Convent de Framenors i a l'Església de Santa Maria de Montsó
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
CAVALLERIA
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 5361
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2100 (BITECA manid 2547)
Copied 1301 - 1500
Location in witness ff. 187-192
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts i Capítols de Montsó, promulgat 1389-12-01
Incipit & Explicits text: [ 187] Molt alt e molt excellent princep e senyor Com per raho deles companyes de gents darmes estranyes qui son entrades en diverses partides del principat de cathalunya … [ 192] … Datum in Montesono prima die decembris anno a natiuitate Domini mccclxxxix. Petrus ça Calm. Registratum
ID no. of Witness 2 cnum 868
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 120ra-123rb
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts i Capítols de Montsó, promulgat 1389-12-01
Incipit & Explicits rubr.: [ 120ra] Curia Montis soni domini Regis Johannis
text: C3om per raho deles gents darmes estranyes qui son entrades en diuersses partides del principat de cathalunya … [ 123ra] … façen los dits sagraments e homenatge en poder del senyor [f. 123rb] Rey E los dits Gouernadors e altres officials ordinaris la son en poder del altre
ID no. of Witness 3 cnum 9866
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness f. 364r
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts i Capítols de Montsó, promulgat 1389-12-01 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 364v] Executorja Thesurarij proxime scripte letre regie
text: [Tots e] sengles officials del senyor Rey e altres als quals les coses deius scrites se pertanguen e sesperen … segons seria e tenor dela dita letra
datatio: Scrit en Muntço a xxviij de Juliol anno anatiuitate dominj .Millesimo .Trecentesimo Octuagesimo Nono
Note executòria sobre “els cullidors de la leuda que es cull a Tortosa”. Segueixen textos en llatí fins al f. 370
ID no. of Witness 4 cnum 869
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 167-171 ff. cxvij-cxx
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts i Capítols de Montsó, promulgat 1389-12-01
Incipit & Explicits rubr.: [ 167] [C]2uria Montissonj per dominum Regem Johannem
prol.: [M]2olt alt e molt excellent princep e Senyor [C]2Om per raho deles conpanyes de gents de armes stranyes quj son entrades en diuerses partides del Principat … [ 167v] … e jlles segons es e era ans del present acte
dispositio: [p]2Rimerament Senyor vos sopliquen que pus es vostra jntencio partir dela present vila per raho deles dites Conpanyes stranyes e homens darmes quj son entrats … [ 170v] … e homenatge en poder del dit Senyor Rey e los Gouernadors e altres officials ordinaris la hu en poder del altre
execució: [J]ohannes dei gracia etcaetera … [ 171] … Datus jn Montesono prima die Decembris Anno dominj M.o CCC.lxxx.viiijo. petrus cacalin
Associated Persons Persona: Petrus Zacalin ( (escrivà))
Note la rúbrica i la salutatio escrites amb lletra gòtica caligràfica i més gran que la del text
ID no. of Witness 5 cnum 9619
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2-V-17 (a) (BITECA manid 1601)
Imprint València: Lambert Palmart para Gabriel Lluís d' Arinyó, 1482 (Haebler)
Location in witness ff. clxiira-clxvra
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts i Capítols de Montsó, promulgat 1389-12-01
Incipit & Explicits rubr.: [ clxiira] Fori conditi facti atque concessi per serenissimum dominum Johannem regem aragonum in curiis generalibus quas regnicolis regni valentie in villa montissoni celebrauit qui quidem fori publicati fuerunt in dicta villa montissoni prima die decembris Anno domini .M.ccc.octuagesimonono
intitulatio: [I]13N cristi nomine Pateat vniuersis quod nos Johannes dei gracia rex Aragonum / Ualentie / Majoricarum / Sardinie / et Corsice … comesque Barchinone / Rossilionis / et Ceritanie
intr.: Attendentes per illos de curia valentiorum seu de tribus brachijs … Quorum siquidem capitulorum et responsionum siue prouisionum tenor per omnia talis
tit.: Protestations que per la prorogatio dela present cort no sia derogat
prol.: [M]2Olt excellent princep rey e poderos senyor. Com per oc [f. clxiirb] casio deles companyes de gens stranyes darmes … ans romanga sauu e illes segons es e era ans del present acte
tit.: [ clxiiva] Quel senyor rey torn dins cert temps ala cort .I.
dispositio: [P]3Rimerament si es cas que a vos senyor placia prorogar a temps present cort general e partir vos daquesta vila ço que la dita cort no volria … [ clxiiiiva] … Plau al senyor segons lo capitol de fraga parlant de dret de sagell
nota: [P]3Romittimus ideo in nostra bona fide regia omnia et singula contenta … In quorum omnium et singulorum predictorum fidem ac testimonium presentem cartam fieri iussim nostro communi sigillo pendenti munitam
datatio: Datis in villa montissoni in plena curia generali predicta prima die decembris annno a natiuitate domini .Mccc.lxxxix. regnique nostri tertio .B. mascho
auten.: Signum [..] Johannis dei gracia re/ [..] gis Aregonum / Ualentie / Ma [..] joricarum … [ clxiiiivb] … secretarius predicti domini regis et plures alij in multitudine copiosa
conf.: Sig/ [..] num mei jacobi tauascani/ [..] locumtenentis prothonotarij … [ clxvra] … Datis in villa montissoni decimaoctaua die augusti anno a natiuitate domini .M.ccc.lxxxviiij. Rex Jo.
Note segueix ff. clxiiiivb-clxvra una disposició de la mateixa cort en llatí, incipit “Quod cause miserabilium personarum
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03