Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


>
Work ID number BITECA texid 1625
Authors Joan I, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Corts de Barcelona (1390)
Date / Place promulgat Barcelona 1390-03-14
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
ESGLÉSIA
Number of Witnesses 2
ID no. of Witness 1 cnum 9867
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 3 (BITECA manid 2368)
Copied 1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 370-373
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts de Barcelona (1390), promulgat 1390-03-14 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 370] Capitula regia ordinata pertextu capibreuij
intitulatio: [I3]N dei nomjne amen pateat vniuersis Quod nos Johannes dei gracia Rex Aragonum … et Ceritanje
intr.: oblatis nobis reuerenter jnfrascriptis capitulis … [ 370v] … ac responsio cum tenor sequitur jn hec verba
pream.: Molt alt e excellent senyor Com per raho del capbreu lo qual vos senyor fets fer de vostre patrimoni enla Jlla de Mallorques sesperen seguir als habitadors … e prouehir en e sobre lo fet del dit capbreu los capitols seguents
text: E primerament per cessar moltes questions e Jnconuenjents ques porien seguir … [ 371v] … Plau al senyor Rey segons les respostes dessus fetes
text: Quod obrem pro execucione dicte deliberacionis Tenore presentis … [ 372v] … Datum et Actum Barchinone Secunda die Septembris Anno anatiuitate domjnj Millesimo Trecentesimo nonagesimo Regnique nostri dicti Regis Quarto: petrus ça calmus
auten.: Signum ✠ Johannjs dei gracia Regis Aragonum … pro ipsius corroboracionem sigillum nostrum appendi Jubemus
certificació: SJ num [sic] Anthonij castellj nuncij et sindici … concedo et firmo
testimonis: T2estes sunt quj ad predicta presentes fuerunt videlicet firme et juramento dicti dominj Regis … Jacobus pastorjs de thesaurarja dicti dominj Regis
certificació: Sig ✠ num mei bonanati egidij predicti dominj Regis scriptorjo … [ 373] … et ideo ego dictus notarius manu propria hec scripsi
Note capítols sobre el capbreu de Mallorca probablement relacionats amb la cort. Segueix un text en llatí fins al f. 375
ID no. of Witness 2 cnum 867
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 171-173v ff. cxxi-cxxiijv
Title(s) Joan I, Rei de Catalunya-Aragó, Corts de Barcelona (1390), promulgat 1390-03-14
Incipit & Explicits rubr.: [ 171] [C]5apitula Vlterio pro curiam Cathalonie oblata et per dictum dominum Regem Johannem ordinata vna cum sex personis pre dictam curiam Montissonj:
intr.: [C]2Om sie scrit en lo ecclesiastich que hom molt jurant sera ple de jniquitat … [ 171v] … aplicadors com dessus o stiguen ferrats a pa e a aygua hun jorn Petus zacalm
text: [p]2Erço que les gents del principat de Cathalunya entenents en virtuts e bones costumes no sien ensutziades o maculades … [ 173] … vol aquella hauer aci per repetida e expressament aposada per si e son Comdat petrus zacalm
rubr.: Exequtoria dictorum capitulorum
execució: [J]ohannes dei gratia Rex Aragonum etc … [ 173v] … generales curias celebrantes etc. Datum Barchinone xiiij. die Marcij Anno a natiuitate dominj M.occc.lxxxx.o Petrus zacalm
Associated Persons Persona: Petrus Zacalin ( (escrivà))
Note el nom del escribà pot ser “Zacalm” o “Zacalin”
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16