Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1624
City and Library London The British Library
Collection: Call number Harley 4893 | Antic A | 2603 (en una etiqueta de paper al capdemunt del llom)
Title of volume LIVY | IN CATALAN | BRIT. MUS. | HARLEY | MS. | 4893 ( gravat en daurat al teixell)
Copied 1391 - 1410

External description
Writing surface Paper i pergamí (bifoli ext. i int. de perg.)
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 255 (= III + 2 s/n + i-iiij + i-ccxlj + ii + III) (foliació antiga)
ff.: III + i + 1-245 + 2 s/n+ III (foliació moderna)
Collation *2 14t1/6 24,1/7 3-1714 187/5tt
Page Layout 2 columnes
41/43 línies (f. ij)
Size relligadura 390 × 320 x 72 mm (al pla anterior)
pàgina 375 × 270 mm (f. ij)
caixa 260 × 179 mm
columna 260 × 80 mm
Hand gòtica cursiva petita i regular, amb trets de bastarda
Watermark flor rodona (a partir del f. 238) (molt propera a Briquet 6391, Utrecht: 1426, var. Siena: 1433-34;)
muntanya de tres cims (a gairebé tot el manuscrit, per exemple al f. 10) (pràcticament idèntica a Briquet 11719 doc. a Siena el 1419)
Pictorial elements Caplletra al f. i dels quatre preliminars, de set unitats de pauta embotida en vermell i blau, amb decoració filiforme en vermell i lila; la decoració geomètrica s'estén pel marge intern i per l'inferior; una segona inicial embotida al f. i. de quinze unitats de pauta amb la mateixa decoració que l'anterior
Caplletres: les inicials secundàries ocupen resta dues i tres unitats de pautat, altrenen vermell i blau amb decoració filiforme en color complementari; cadascun dels llibres s’inicia amb una caplletra embotida, amb decoració filiforme, com la de les primeres caplletres, que s’estén pel marge lateral
Orla geomètrica, de tipus alfonsí, al marge esquerre inferior (al primer foli)
Rúbriques en vermell
Calderons alternen blau i vermell
Tocs de color inicials safranades
Il·lustracions espai en blanc per a una il·lustració de columna acompanyat de l’anotació al marge “Jstoria” de 15 UP al f. 50rb; al f. 176rb trobem altre cop “Jstoria” escrit en vermell, però situat dins de l’espai en blanc de 2 UP que separa el final d’un capítol i el començament d’un altres, en un espai on no hi ha espai per a una il·lustració; al f. 160rb també hi ha un espai en blanc d’11 UP just a l’acabar el 4t llibre de la primera dècada, abans de les dues línies de colofó. No hi ha cap anotació al marge i sembla més aviat que s’ha deixat aquest espai en blanc per començar el llibre següent a començament de foli, per poder incloure la rúbrica i la caplletra decorada que acostuma a obrir els llibres, situació que es torna a repetir al f. 218rb, per situar el començament de llibre a l’inici del f. 218va
Other features Justificació: a punta de plom, totes les línies de justificació arriben fins als marges
Pautat: l’estructura de la caixa és la més senzilla per a dues columnes car totes les línies de la justificació arriben fins als marges i no hi ha línies de guia per als renglons, llevat d’alguns punts on hi ha afegits marginals que reposen text i que estan escrits damunt de línies clarament traçades (p. e. f. 208va); ara bé, en alguns folis de pergamí inicials de quadern com ara al f. 53 i al 68 es veu al marge superior una doble línia horitzontal; en aquests folis les línies horitzontals de la justificació s’aturen als marges
Ús de la primera línia de la pauta: s’ha deixat en blanc
Perforacions: no s'observen, que en tot cas es trobarien situades prop dels marges dels folis
Signatures: no es veu cap mena de signatura de quadern ni de bifoli
Reclams: horitzontals centrats situats entre punts i sense decorar al marge inferior
Disposició del pergamí als quaderns: PCCP
Condition incomplet: només conté set dels 30 llibres de l'obra. Exemplar restaurat, en excel·lent estat de conservació. Foliació antiga en xifres romanes a tinta vermella a l’angle superior extern; la moderna, en aràbigues i a llapis. Són en blanc el plec inicial (llevat del paràgraf comentat infra), el f. 5v i els ff. 245v-247v. S’ha perdut el f. xiii de la foliació original (actualment es trobaria entre els ff. 17 i 18 de la foliació moderna), i manca text en aquest punt. La foliació moderna compta com a foli 1 el segon foli del bifoli situat al començament que serveix de guardes, i que fou descartat pel copista; no numera els dos folis finals en blanc. Errades a la foliació antiga: xix (per xxix). La foliació moderna no té cap errada. El volum té els marges retallats, com es pot veure al f. 116v, on la nota del marge exterior està tallada
Binding oderna, mitja rellligadura en pell vermella (llom i cantoneres) i tela sobre carto dur; revisada el 16/7/1966 pel departament de conservació de la biblioteca. Llom amb cinc nervis, als entrenervis 2, 3, 5 i 6 decoració amb florons daurats
History of volume Adquirit 1753
Previous owners (oldest first) Robert Harley, 1r. Earl of Oxford (coat of arms: S) (el seu motto apareix gravat en daurat a la coberta: dos àngels sostenen un escut coronat i a sota, la llegenda dins una banderola)
Edward Harley, 2n. Earl of Oxford
References (most recent first) Descrit per: Avenoza (2017), Inspecció personal
Tractat a: Ferrer Santanach et al. (2010), “La traducció catalana medieval de les dècades de Titus Livi. Edició del llibre I”,
Descrit per: Soriano (2009), Inspecció personal
Descrit per: Soriano (1997), Inspecció personal
Descrit per: Beltran (1996), Inspecció personal
Descrit per: Wittlin (1963-68), “La traducció catalana anònima de les 'Històries Romanes I-VII' de Titus Livi”, Estudis Romànics 277-315
Tractat a: Wittlin (1962), “Les manuscrits dits del Papa Luna dans deux inventaires de la bibliothèque de Gaspar Johan Sánchez Munyoz à Teruel”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 2)
Catalogat a: Catalogue of the Harleian Manuscripts in the British Museum (1808) 3:217
Note Text amb moltes esmenes (p.e. f. 112rb amb la tinta del text) i afegits, generalment (afegits interliniats p. e. f. 89r i als marges p.e. f. 91rb). é correccions d’una mà diferent a la del copista. Alguna anotació al marge assenyala l’interés del passatge, p. e. f. 89rb “nota” o manícules com al f. 142rb.

Al f. i posterior dels dos primers antics que hi ha en blanc, anotat a llapis: "245 folio" i la data d'examen "Dec. 1885". Al primer foli de guarda posterior anotat a llapis "Examined after Binding J. (el que sembla ser una J.) M. 19/7/1966".

El foli ii de guardes antigues, segon del bifoli preliminar de paper antic està enquadernat capgirat i numerat com a foli .x., és un foli que el copista va rebutxar per haver-se confós al escriure, ocupant l’espai de l’intercolumni amb el text; de fet conté el mateix text que es llegeix a la primera columna d’aquest foli dins del volum, aquest cop amb el text ajustat a la pauta correcta: "dites esser verdaders de sa diuinitat. E sapiats que lo dit Romulus era molt agradable a la multitut del poble. E sobiranament als Cauallers molt pus que no aspra. Es assaber als Senadors o als gentils homens per ço que pogues viure pus segurament ell stabli .CCC. homens armats ala deffencio de son cors los quals ell apella hineas e los quals ell tench tots temps ab si e en temps de pau e e[…]".

Al primer quadern del text es va tallar un foli de paper en blanc (que seria el full 5 de la primera part del plec). A l'interior de la coberta anterior, anotacions a llapis del que semblen ser antigues signatures: "2603a", "681" (tatxat), "72F" (esborrat), "Sat." o "Sad. 19499".

Al foli dos de guardes preliminars anterior antic, més signatures a ploma "137.63/4893" i a llapis "6/VI F".

Segells de la biblioteca a l’interior del volum, en tinta vermella, p. e. f. 110v.

Al f. ii de guardes preliminars anteriors, hi ha enganxats dos fulls de paper petits amb referències bibliogràfiques sobre aquest manuscrit de C. Wittlin. La primera: "A Ms. of this work was in 1509 in the possession of the Sánchez Munyoz family at Teruel. V. C. J. Wittlin, Estudis Romànics, xi, pp. 11-22, esp. p 17 n. 71 (Depart'Pamphlet 1724)". La segona: "C. J. Wittlin, Titus Livius Ab Urbe Condita 1.1-19, Ein Mittellateinischer Kommentar und sechs romanische Übersetsungen, Tübingen, 1970".

Internal Description
Number of texts in volume: 2
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12609
Location in volume f. iiva (ant. guardes preliminars regillat capgirat)
f. 1va (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1639
Titus Livius. Dècades de Livi
Language català
Date traduït 1383 [?]
Incipits & explicits in MS text: [ 1va fol. mod.] dites esser verdaderes de sa diuinitat. E sapiats que | lo dit Romulus era molt agradable ala mul|titut … ots temps ab fi. e en temps de pau / e e
Note Foli descartat per error a la còpia amb només 9 línies escrites (el copista va ocupar l’intercolumni al escriure). Es va situar a l’inici del volum el bifoli al que pertany servint de guardes. El text es troba correctament transcrit al f. x del volum.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 890
Location in volume ff. i-iiij prel. + ira-ccxljra (fol. ant.)
ff. 2ra-254ra (fol. mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1639
Titus Livius. Dècades de Livi
Language català
Date traduït 1383 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i prel. fol. ant.; 2 fol. mod.] A3quest es lo Capitol dela decla|racio dels mots quj no han | gens de propri françes. ho | quj altrament han mester dela decla|racio ho de la translacio de Titus liuius
text: A3quest es lo Capitol dela decla|racio dels mots quj no han | gens de propri françes. ho | quj altrament han mester dela decla|racio ho de la translacio de Titus liuius. [inc. text] A7ugur auguraments | Jnauguracions aus|pçe auspique. Son | mots pertanyents en | diuinacions fetes en | [C subpuntuada] cants o en moui|ments de Oçells … [ iiiirb prel. fol. ant.; 5rb fol. mod.] … e per aço foren ells ordonats. e | foren appellats veliçes per lur velocitat | e per lur leugeria
dedic.: [ ira; 6ra fol. mod.] A13l prinçep de molt gran exellencia Johan Rey de fransa. per la diuinal gracia ffrare Pere bertor son petit seruidor. Prior a present de sent Aloy de Paris \ab/ tota humil reuerencia e subiectio … [ ivb fol. ant.; 6vb fol. mod.] … A15l prinçep | de molt | gran e|xellen|cia Joh|an Rey | de fran|sa. per la | diuinal | gracia | ffrare | Pere | bertor | son petit seruidor. Prior a present de | sent Aloy de Paris ab [interliniat] tota humil reu|erencia e subiectio ¶ Aço es tot çert mo|lt sobiran senyor quae tots excellents | princeps de tot en cant com ell ha lo | engemy pus clar
rubr.: ¶ Si aquest Titus Liuius fo en los temps | de les Bataylles de Tullj vltra de Julj | e pompey quj faeren molt de mal | de les quals guerres no parla gens | de les antigues.
prol.: [ iira fol. ant.; 7ra fol. mod.] ¶ L3es coses donques quels pohets | dien esser stades abans que | Roma fos fundada. les quals | son stades mes donades per coses e [interliniat] manera | verdaderament fetes … [ iirb fol. ant.; 7rb fol. mod.] … axi com los poetes han acostumat | de fer que [inteliniat] ales coses començades ells volen | donar larchs e prosperats creximents.
acc.: ¶ Com Eneas vench en ytalia. e com fonch | Rey. e sos hereus apres ell
text: E3n lo començament donques | fon cosa assats notoria que Troya | fo presa e destruhida / Cruelmemt | foren tractats los Troyans. per los grechs … [ ccxljra fol. ant.; 245ra fol. mod.] … los Priuernates pillaren | e guastaren per diuerses corragudes | Eria. Ceria e Norla Colupmnes | Romanes
colofó: Açi acabe lo .vije. libre de la primera | Decade de Titus Liuius
Condition incomplet
References (most recent first) Tractat a: Wittlin (1963-68), “La traducció catalana anònima de les 'Històries Romanes I-VII' de Titus Livi”, Estudis Romànics 13:277-315
Note El f. iiiiv antic és en blanc.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2018-11-07