Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1619
Authors Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de Cort (València)
Date / Place celebració València (regne) 1301
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 1613 Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia, promulgat 1301-04-19
Subject València (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 12515
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, lat. 4671A (BITECA manid 5120)
Copied 1301 - 1400
Location in witness ff. 170vb-174ra
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Cort (València), celebració 1301
Incipit & Explicits intitulatio: [ 170vb] I2acobus dei gracia Rex Aragonum … Comes | bar|chinone
salutatio: dilecto suo .Petro Arnaldi de cer|uaria … Salutem et di|leccionem
intr.: Litteris et capitulis jnfra|scriptis a vobis petro arnaldj de cer|uaria vicario … quorum capitulorum tenor | talis est.
pream.: Aquests ordonaments | dauall escrits han tractats e ordo|nats en Petr Arnau de ceruera veguer de | barchinona … sia feta la sua | volentat axi com a ell placia
dispositio: Primerament ordonaren que tots | los auocats sien examinats e que | nagu no gos auocar qui no sie | examjnat … [ 174ra] … E qui | les dites coses jurar no volra no sia | reebut en les dites corts a jutgar | ne auocar tro que age jurat. | Atorga ho lo senyor Rey e vol e ma|na que aso e totes les altres coses da|munt dites sien tengudes e ferma|ment obseruades
execució: Jgitur cum … jurjum execuptor
datatio: Datum valentiae .xiiij.º kalendas Madij Anno | domini .Mo .ccc.º primo
ID no. of Witness 2 cnum 12516
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, lat. 4670A (BITECA manid 5119)
Copied 1321 - 1323 (Coll i Rosell)
1341 - 1360 (primera unitat ff. 1-66)
1301 - 1330 (segona unitat ff. 67-240)
1440 a quo
Location in witness ff. 167ra-169va
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Cort (València), celebració 1301
Incipit & Explicits rubr.: [ 167ra] Capitula facta super salarijs judi|cum aduocatorum et procuratorum | ac etiam arbitrorum. rubrica.
intitulatio: I4ACOBVS DEI | gracia Rex aragonum … Comes | barchinone
salutatio: dilecto suo .P. | .A. de ueruaria … Salutem et dilectionem
intr.: litteris et ca|pitulis infra scriptis a uobis .P. Ar. | de ceruaria uicario … Quorum ca|pitulorum tenor talis est
pream.: Quests [sic] ordonamens daual escritz | han tractats eordonats en .P. A. [f. 167rb] de ceruaria veguer … que sia feta la sua uolentat | axi con a el placia
rubr.: aduocati examinetur
dispositio: P2Rimerament ordonaren que tots | los auocatz sien examinats que | negu no gos auocar qui no sia | examinat … [ 169va] … E qui les | dites coses iurar no uolra no sia | resebut en les dites corts a iutyar | ne auocar entro que aia iurat. | Atorga ho lo seynor [sic] Rey euol e | mana que asso e totes les altres | coses damont dites sien tengudes | e fermament obseruades
execució: I2Gitur cum sit … executore
datatio: Datum valen|cie .xiiij.º kalendas May. anno domini .Mo | .ccc.º primo
ID no. of Witness 3 cnum 861
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 145va-147ra
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Cort (València), celebració 1301
Incipit & Explicits rubr.: [ 145va] Ordinaciones Curiarum super personis barchinone. Capitula facta super salarijs judicum aduocatorum ac etiam arbitrorum existente vicario Petro Arnaldo de ceruaria in Ciuitate barchinone Anno dominj. Millessimo. CCC. Primo
salutatio: I4Acobus dei gracia Rex aragonum … Salutem et dileccionem
intr.: litteris ec capitulis infrascriptis a vobis petro Arnaldo de ceruaria vicario … quorum capitulorum tenor talis est. Ordinaciones
pream.: A2quests ordonamens daual fets han tractats e ordonats en Petro Arnaldo de ceruera veguer de barcelona … sia feta la sua volentat axi com aell placia
rubr.: De examinacione aduocatorum
dispositio: Primerament ordonarem que tots los auocats sien examinats e que negun no gos auocar qui no sia examinat … [ 147ra] … E qui les dites coses jurar no uolra no sia reebut en les dites corts aiutgar ne auocar tro que haya jurat. Atorga ho lo senyor Rey e uol e mana que aço e totes les altres coses damunt dites sien tengudes e fermament obseruades
execució: Jgitur cum sit … jurium executor
datatio: Datum valentiae .xiiij. kalendas Madij Anno dominj .Mo.ccc. primo
ID no. of Witness 4 cnum 8787
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 247v-248
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Cort (València), celebració 1301 [?]
Incipit & Explicits datatio: [ 247v] Datum Valencie xiiij. kalendas aprilis Mccc primo Rex Jacobus
dispositio: Empero si altre persona se opposara en la execucio … [ 248] … e o establex per sa propia auctoritat
ID no. of Witness 5 cnum 12419
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.7 (BITECA manid 1130)
Copied Barcelona: 1433 a quo - 1475 (per als textos catalans)
1301 - 1400 (Zarco Cuevas per al volum)
Location in witness ff. 75-78
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Cort (València), celebració 1301
Incipit & Explicits rubr.: [ 75] Capitula facta supra salarijs judicum aduocatorum et procuratorum at eciam arbitrorum
intitulatio: [J]2Acobus dei gratia Rex Aragonum … Barchinone
salutatio: dilecto suo Petro Arnaldi de Ceruaria vicario barchinone … Salute et dilectione
pream.: literis et capitulis jnfrascriptis a uobis … quorum capitulorum tenor talis est
intr.: Aquests ordonaments daual scrits ha tractats e ordenats en .p. A. de ceruera ueguer de barçalona … saluant al senyor Rey que si ell uol als ordenar ne mandar en los ordenaments nouelament fets que sie feta la sua uolentat aixi com a ell placie
dispositio: Primerament ordonaren que tots los auocats sien examinats e que negun no gos auocar que no sie examinat. Atorga lo senyor Rey aquest capitol e enadeix e uol que sien elets .ij. sauis suficients de barchinona qui façen sagrament que examinaran be e leyalment los dits auocats de lur sciencia e de lurs condicions … [ 78] … Auocats e Jutges que no jutiaran ne auocaran contra ordinacions e constitucions fetas en la cort general ne contra constitucions scritas de Barchinona a lur scient E qui las dias cosas jurar no uolra no sie reebut en las ditas corts a jutgar ne auocar tro que haie jurat. Atorga ho lo senyor Rey e uol e mana que aço e totas las altras cosas demont ditas sien tengudas e fermament obseruadas
nota: Jgitur cum sit nobis cordi ut regali preeminencie … jurium exequtor. Datum ualentie .xiiij. kalendas madij Anno domini M.ccc. primo
Note text en llatí i català
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16