Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1616
Authors Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Constitucions perpetuals de la cort de Barcelona
Statuta et ordinationes perpetue
Date / Place celebració Barcelona 1291-03-23
Language català
llatí (orig.)
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Traductor: Desconegut
References (most recent first) Tractat en: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia I/11:154-67
Subject Barcelona
CORTS
DRET
Number of Witnesses 11
ID no. of Witness 1 cnum 1932
City, library, collection & call number Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina y Archivo de la Catedral, 5-4-22 (2a part) (BITECA manid 2065)
Copied 1301 - 1350
Location in witness ff. 45ra-47vb ff. 112ra-114vb
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23
Incipit & Explicits rubr.: [ 45ra] Constituciones dominj jacme. Regi aragonum aragonum editur apud barchinone in prima curia
intitulatio: E2n nom de deu. Cum nos En Jacme per la gracia de deu Rey darago e de cecilia … e comte de barcelona
pream.: entenens a pau e a justicia e defeniment e abonestament dels Regnes … E tot so que fos ordonat per lo senyor Rey Namfos frare nostre en la cort general de muntso
tit.: vt officiales infra catalonia juridiccionem tenentes sit catalanj
text: E2ncara totes les cartes de la pau e de la treue a axi con en aqueles es contengut … [ 47vb] … Enaxi quels scriuans del senyor Rey non pusquen demanar ne auer mes
epíleg: E2t ad maoiorem cautelam … aliquo jure causa vel modo. Acta sunt hoc omnia supradicta jn ciuitate barchinone jn domo fratrum mjnorum eiusdem ciuitatis .x. kelendis [sic] aprilis. Anno Dominj. millesimo Ducentesimo. nonagesimo primo. Regnorum Aragonie. Anno primo Sicilie vero vjo
ID no. of Witness 2 cnum 1553
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, 1G ms. 5 (BITECA manid 1927)
Copied Barcelona: 1301 - 1400 (Aguiló)
Location in witness ff. 115ra-119rb
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23
Incipit & Explicits rubr.: [ 115ra] Aquests son los ordonamens perpetuals fets per lo senyor Rey en Jacme con fo vengut de italia
text: En nom de deu con nos en Jacme … [ 119rb] … no$.$m pusquen mes auer ne demanar
colofó: [ 119rb] FueruNt publicate presentes ordinaciones a die domenica … Mo. ducentessimo XCo primo
ID no. of Witness 3 cnum 4083
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2100 (BITECA manid 2547)
Copied 1301 - 1500
Location in witness ff. 151v-155v
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23
Incipit & Explicits rubr.: [ 151v] Ordenaments de Justicia temporals feyts per lo Senyor en Jacme per la gracia de Deu rey de Arago e de Cicilia en la honrada Cort de Barceloona en lany de nostre Senyor mill cc.xcii. De malefactoribus non sustinendis sed pocius denunciandis et de oficialibus regni iuramentum et homagium prestandos
text: Ordena la Cort que los senyor rey … [ 155v] … a neguna persona de qualque dignitat grau o condicio sie / Angelus
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1-1:155-164
Note “De malfactoribus … prestandos” és un afegit de mà posterior
ID no. of Witness 4 cnum 4042
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12 (BITECA manid 1018)
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 80rb-89va
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23
Incipit & Explicits rubr.: [ 80rb] Aquests son los hordonaments temporals quel senyor Rey en jacme feu con fo vengut de Çicilia
intitulatio: E3n nom de deu con nos en jacme per la graçia de deu Rey darago … e Comte de barchinona
pream.: Entenens a pau eajustiçia e adeffenjment ea bon estament dels Regnes … [ 80vb] … de la pau e de la treua. axj con en aquells es contengut
tit.: Quel assessor sia catala en catalunya
dispositio: Item assoplicacio de la dita cort atorgam e establjm e hordonam per tots temps que daquj auant procurador veguer batle cort ho tot altre offiçial … [ 89va] … a gerona pus planerament es contengut
ID no. of Witness 5 cnum 1519
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 32 (BITECA manid 1013)
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)
Location in witness ff. 45vb-48rb ff. xlvjvb-xlviiijrb
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23
Incipit & Explicits intitulatio: [ 45vb] E10N nom de deu com nos en Jacme per la gracia de deu rey darago e de cicilia … e comte de barchinona
dispositio: entenens a pau e a iustitia e a desentiment e a bon estament de les regnes e de les terres noostres aguesen manada cort general en la ciutat de barchinona … [ 48ra] … A4questes coses totes e sengles foren fetes en la general cort damunt dita en la ciutat de barchinona en la casa dels frare [espai en blanc] daquesta ciutat .ix. dies ab exida de i [sic] marts en lany de nostre senyor de .M. e noranta regnant lo regne darago en lany primer et de cisilia en lo cise any presents e requitens e humilment soplegans los prelats los prelats religioses barons caualers ciutadans e homens de les uiles daual escrites
conf.: [ 48rb] Senyal den iacme per la gracia de deu … senyal del jnfant don pedro frare del dit senyor de munchada e de castelvij qui aço consentim fermam e juram
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 1:155-67
ID no. of Witness 6 cnum 1520
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Ripoll, 32 (BITECA manid 1013)
Copied 1351 - 1400 (J. Riera)
Location in witness ff. 48rb-51va ff. xlviiijrb-lijva
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23
Incipit & Explicits rubr.: [ 48rb] curia barchinona domini iacobi regis aragonum ualencie murcie comitisque barchinone … ac sancte romane ecclesie uexillarius admirantus et capitaneus generalis
intr.: O12Rdona la cort del senyor rey dela loar e aprouar e confermar a present cort a tot lo general de cathalunya … aquests ordonamens ques seguexen
dispositio: P6rimeramen que tot ueguer e sotsueguer … [ 51rb] … en la esgleya dels frares menors .iiij. ala entrada del mes de febrer en lany de nostre senyor de .m.ccxcij presents e requeren humilment soplegant los barons nobles cauallers ciutadans e homens deles uiles de cathalunya
conf.: [ 51rb] eyal den iacme e per la gracia de deu rey darago … e capita general qui aço fermam e juram
ID no. of Witness 7 cnum 858
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Z.I.4 (BITECA manid 1012)
Copied 1381 - 1400
Location in witness ff. 70rb-74ra
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 70rb] Curia. Prima. Barchinone. Jac[obi] S[ecund]i. Ordinaciones perpetue que fuerunt facte Barchinone .x. kalendas aprilis Anno dominj M.CC.XC. primo. per dominum Jacobum. Regem Aragonum in secunda curia Barchinonensi
acc.: E5N nom dedeu tot poderos
intitulatio: Com nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago de Sicilia … Comte de barcelona
intr.: Entenens a pau e iusticia e adefeniment e a bon stament dels Regnes e de les terres nostres … e encara totes les cartes de la pau e de la treua axi con en aqueles es contengut
tit.: Ex officiales sint cathalani
dispositio: Item a supplicacio de la dita cort atorgam e stablim e ordonam per tots temps que daqui auant procurador veger batle j cort j tot official qui dret haye a retre dun a altre en Catalunya ne en lo Regne de Maylorches … [ 74ra] … dells caualers e dells ciutadans de barcelona en Guillem durfort e en G. p. burgues. Actum est hoc in celebri curia predicta. die dominica. jntitulata .x. kalendas aprilie Anno dominj Millessimo cco. xc primo
Note nombroses anotacions i explicacions als marges
ID no. of Witness 8 cnum 9882
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 2 (BITECA manid 1284)
Copied Ciutat de Mallorca: Bartomeu de Rius iniciat, 1391 - 1400 (ff. 1-75)
Ciutat de Mallorca: Pere de Sant Pere continuat, 1401 - 1510 (segona part, f. 76-217)
Location in witness f. 167v
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 167v] Jacobus secundus Jn prima c[?] barchinone. Capitulo primo
ID no. of Witness 9 cnum 6867
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. cxcvj-ccviijv
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23
Incipit & Explicits text: [ cxcvj] E5n nom de deu con nos en Jacme per la gracia de deu Rey … [ ccviijv] … en axj quels scriuans del senor rey non pusquen mes auer nj demanar
Note disposició de 1291
ID no. of Witness 10 cnum 6868
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, M-2 (BITECA manid 1014)
Copied 1401 - 1450 (Beltran)
Location in witness ff. ccxj-ccxxv
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23
Incipit & Explicits rubr.: [ ccxj] hordonamens perpetuals fets per lo senyor Rey en Jacme ques feren en la Cort segona de barsalona
acc.: En nom de nostre senyor deus jhesu christ hi dela gloriosa nostra dona sagrada e verge madona sancta marja
text: H6ordona la Cort que lo senyor Rey deya loar … [ ccxxv] … En axj quels scriuans del senyor Rey non puxen mes demanar nj auer
ID no. of Witness 11 cnum 3754
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-188 (BITECA manid 2498)
Copied Barcelona [?]: 1441 - 1460
Location in witness ff. lxxxixra-xcvra
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona) (tr. Desconegut), celebració 1291-03-23
Incipit & Explicits rubr.: [ lxxxixra] Incipit sancta curia Barchinone per dum [?] Regem Jacobum venerande memorie celebrata quan uenit de Sicilia
text: En nom de deu Con Nos en Jacme per la gracia de deu Rey darago de Sicilia de Mallorques e de Valencia. Comte de barchinona Entenens a pau e ajusticia e a deffenjment e a bon estamen dels Regnes e deles terres aguessem manada Cort general en la Ciutat de Barchinona als cathalans … [ xcvra] … En axi quels escriuans del senyor Rey non pusquen mes demanar ne auer
epíleg: Aci fenexen les constitucions perpetuals fetes en la Cort general de Barchinona decimo kalendas aprilis Anno dominj Millessimo Ducentesimo Nonagesimo primo
Note els marges estan ocupats per nombroses i extenses glosses llatines
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03