Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1613
Authors Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia
De causis sive littibus breviandis
Date / Place promulgat València 1301-04-19
Language català
llatí
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Persons Persona: Pere Arnau de Cervera, Veguer de Barcelona (promulgades a instància de)
Associated Texts Part de part de texid 1619 Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Constitucions, capítols i actes de Cort (València), celebració 1301
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 12358
City, library, collection & call number Cagliari: Università di Cagliari. Biblioteca, ms. 6 (BITECA manid 1021)
Copied 1301 [?] - 1310 [?] (ff. 1-22)
1341 [?] - 1360 [?] (la resta del volum)
Location in witness ff. 89va-91rb
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia, promulgat 1301-04-19
Incipit & Explicits rubr.: [ 89va] Capitula facta supra salarijs judicum aduocatorum procuratorum et arbitorum
intitulatio: J4acobus dei gracia rex arragonum [sic] … barchinone
salutatio: dilecto suo Petro . A. de ceruaria … Salutem et dilectionem
pream.: litteris et capitulis infrascriptis … quorum capitulorum tenor talis est
intr.: A2questes [sic] ordonamens daual scrits an tractas & ordinats en P. arnau de ceruera … a offici dauocat & els altres que nols lexa hom vsar del offici
tit.: De examinatione judicum
text: J4tem que tots los iutges aqui los pleyts seran comenats per les corts no sia. clergues ordonats en sacres ordens … [ 91rb] … e qui los dites [sic] coses iurar no uolra no sia reebut en les dites corts a iutgar ne a auocar. tro que aia iurat. atorgaho lo senyor Rey. E uol e mana que aço & totes les altres coses demunt dites sien tengudes & firmament obseruades
concl.: J12Gitur cum sit nobis cordi & regali … excepcionem
datatio: Datur valentie .xiiij.º kalendas. madij. anno dominj .Mº. CCC.º primo
ID no. of Witness 2 cnum 4052
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, O.I.12 (BITECA manid 1018)
Copied 1323 a quo - 1400 (data de la darrera disposició identificada)
Location in witness ff. 133ra-138vb
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia, promulgat 1301-04-19
Incipit & Explicits intitulatio: [ 133ra] I2acobus dei gratia Rex Aragone valençie et murçie … comes barchinona
salutatio: dilecto suo .P.o Arnaldj den Ceruaria vjcarij barchinona … [ 133ra] … salutem et dilectionem
pream.: litterjs et capitulis jmfrascriptis … [ 133rb] … Quorum capitulorrum tenor talis est
intr.: A2questes hordjnacions deuall scrites an trachtades e hordenades en P.A. de seruera veguer de barchinona … [ 133va] … quen sia feta la sua uolentat axi con aell plaçia
dispositio: P3rjmerament hordorarem que tots los auocats sien examjnats … [ 138vb] … attemptatum jllud pena debita pumaris
datatio: Datum barchinona quarto nonas septembre anno domini Mo .ccco secundo
Note el text en català acaba al f. 137vb: “Atorgaho lo senyor Rey e uol e mana que aço e totes les altres coses demunt dites sien tengudes e ffermament obseruades”
ID no. of Witness 3 cnum 12510
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/2005 (BITECA manid 5122)
Copied 1330 a quo (data del document del f. 232r)
Location in witness ff. 189v-194v
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia, promulgat 1301-04-19
Constitutiones facte per P. arnaldi de Ceruarja, f. 189v
Incipit & Explicits rubr.: [ f. 189v] Constitutiones facte per P. arnaldi de Ceruarja vicarium barchinone et bauilum [sic] barchinone | & Consiliarios & probos [?] homines barchinone / et confirmate per dominum Regem Jacobum
tit.: Constituciones barchinone facte per dominum Regem Jacobum
intitulatio: J2acobus dej gratia Rex Aragonum valencie et Murcie at Comes bar|chinone
salutatio: dilecto suo Petro Arnaldj de Ceruarja vicario bar|chinone et vallentie … pro tempore | Jbi fuerit. Salute & dilectione
acc.: jn literjs [?] capituljs jnfascriptis a nobis Petro | Arnaldj de ceruarja vicario supradicto … quorum capitulorum tenor taljs est
tit.: De ordinacionibus ᵭcorum constitucionum
intr.: [a]2quest [sic] ordonaments [sic] de vall scrit han tractats e ordonats en .p. | A. de Ceruera … nouellament scrits quen sia feta la sua volentat axi con a | ell placia
tit.: De examjnacione aduocatorum
dispositio: [ f. 190r] [p]2rimerament ordonarem que tots los auocats sien examjnats e que na|gun nogos auocar que no sia auocat … [ f. 194r] … Equj les dites coses jurar no uolra ne sia reebut en les dites | Corts ajutgar ne auocar entro que haja jurat. ¶ Atorga ho lo sen|yor Rey e vol e mana que ajco [?] e totes les altres coses damunt | dites sien tengudes e fermament obseruades
tit.: E dicce ordinaciones | obseruentur
conf.: [i]2gitur cum sit nobis cordj et Regalj … [ f. 194v] … esequtor
datatio: Date valentie. quar|todecimo. kalendas. Madij. anno. dominj Millesimo Trecentesimo prjmo
Note sense anotacions als marges. Rúbriques en llatí, text en català
ID no. of Witness 4 cnum 855
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.16 (BITECA manid 1010)
Copied Barcelona [?]: 1351 - 1400
1501 - 1550 [?] (cartes transcrites en espais en blanc del manuscrit)
Location in witness ff. 142-146v ff. cliii-clxi
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia, promulgat 1301-04-19
De causis sive littibus breviandis
Incipit & Explicits rubr.: [ 142] De causis siue litibus breuiandis
intitulatio: I3acobus dei gratia Rex Aragonum … ac Comes barchinone
salutatio: dilecto suo .P.o .A. de Ceruaria vicario Barchinone … salute et dilectionem
pream.: litteris et capitulis jnfrascriptis … capitulorum tenor taljs est
intr.: A2quests ordonamens dauall scrits an tractats e ordonats en .P. A. de Ceruera … sia feta la sua volentat axi con a ell placia
tit.: De examinatione aduocatorum
dispositio: P2rimerament ordonarem que tots los auocats sien examjnats … [ 146v] … les altres coses damunt dites sien tengudes e fermament obseruades
Note text escrit en català i llatí, al que segueixen, en llatí disposicions sobre els salaris dels notaris (ff. 146v-140v)
ID no. of Witness 5 cnum 2643
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1216 (BITECA manid 1022)
Copied Ramon de Planas, 1391 - 1450
Location in witness ff. 171-174v
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia, promulgat 1301-04-19
Incipit & Explicits rubr.: [ 171] Ordinacions fetes per en Pere Arnau de Ceruera veguer de Barchinona e per los consellers dela dita Ciutat conformades e ratificades per lo Rey en Jacme segon Rey darago
intitulatio: I3Acobus dei gratia rex … barchinona
salutatio: dilecto suo petro arnaldj … [ 171v] … salute et dileccionem […]
pream.: literis et capitulis jnfrascriptis … ujdebitis continerj
intr.: Aquests ordenaments deual scrits han tractats e ordonats en .p. arnau de Cervera … axi com a el placie
dispositio: Primerament ordonaren que tots los auocats sien examjnats … [ 174v] … Altres coses damont dites sien tengudes e fermament observades
conf.: Igitur cum sit … Date ualentie xiiij kalendas madij anno a nativitate domini millesimo ccc. primo
Note segueixen extractes de corts
ID no. of Witness 6 cnum 3752
City, library, collection & call number Barcelona: Col·legi d'Advocats, R-188 (BITECA manid 2498)
Copied Barcelona [?]: 1441 - 1460
Location in witness ff. xlrb-xliiiiva
Title(s) Jaume II, Rei de Catalunya-Aragó, Corts. Ordenacions sobre l'abreviació dels plets i altres disposicions relatives a l'aplicació de la justícia, promulgat 1301-04-19
Incipit & Explicits rubr.: [ xlrb] Jncipiunt ordinationes Barchinone facte per vicarium et proboshomines Barchinone
pream.: Jacobus dei gracia rex Aragonum valencie et Murccie [?] ac comes barchinona. dilecto suo petro arnaldj de zuarja uicario … quorum capitulorum talis est
tit.: De his qui dictas ordinationes fecerunt
prol.: Aquests ordonaments dauayl scrits an tractats e ordonats en .P. [f. xlva] .A. de ceruera veguer … en los ordinaments noueylament fets quen sia feta la sua uoluntat axi con aell placia
tit.: De examine aduocatorum et examinatoribus eorum
text: Primerament ordonarem que tots los auocats sien examjnats … [ xliiiirb] … Atorgao lo senyor Rey e uol e mana que aso sia
rubr.: De conclusione predictorum [?]
conf.: Igitur cum sit nobis cordj et regali … [ xliiiiva] … Datum [f. xliiiiva] valencie .iiij.o. kalendas Madij Anno dominj M.o CCC.o primo
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-02-07