Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1612
Authors Jaume II, Rei de Mallorca
Titles Confirmació de privilegis
Date / Place confirmat Barcelona 1311
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Barcelona
DRET
Number of Witnesses 1
ID no. of Witness 1 cnum 854
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, c.II.16 (BITECA manid 1010)
Copied Barcelona [?]: 1351 - 1400
1501 - 1550 [?] (cartes transcrites en espais en blanc del manuscrit)
Location in witness ff. 187-201 ff. cciij-ccxvij
Title(s) Jaume II, Rei de Mallorca, Confirmació de privilegis, confirmat 1311
Incipit & Explicits pream.: [ 187] E2n nom de deu nostre senyor (…) Sapien tuyt que com nos
intitulatio: en jacme per la gracia de deu Rey de Arago … e comte de Barchinona
intr.: aguessem manat en la Ciutat de Barchinona cort general als Cathalans … [ 188] … del qual priuilegi o estatut del dit senyor Rey en jacme de bona memoria la tenor es aytal. N2ouerunt vnjuersi (…) [f. 189v] loco die et annno jnfrascriptis
dispositio: [ 198v] I2tem ordona de Consell approuament e consentiment de tots los damunt dits sobrel Capitol per nos fet en la general Cort de Barchinona Quj comença. Item per vicarij … [ 201] … juram per deu e per los sants .iiij. euangeljs ab les mans nostres corporalment tocats les damunt dites coses totes e sengles atendre e conplir
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16