Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1605
Authors Jaume I, Comte de Barcelona
Titles Llibre dels feits del rei en Jacme
Crònica de Jaume I
Llibre dels fets
Llibre dels feyts
Incipit & Explicits intr.: Retrau mon senyor sent Jacme, que fe sens obres morta és … que facen ço que nós havem feit de metre sa fe en aquest Senyor qui és tant poderós.
text: Una cosa és e certa, que nostre avi el rei don Anfós féu parlar matrimoni a l'Emperador de Contastinoble, que li donàs sa filla per muller … E aquí en València l'any de .M.CC.LXXVI.VI. Kalendas Augusti, lo noble en Jacme, per la gràcia de Déu, Rei d'Aragó, e de Mallorques, e de València, comte e Barcelona e d'Urgell, e senyor de Montpeller, passà d'aquest segle: Cujus anima per misericordiam Dei sine fine requiescat in pace
Date / Place escrit 1244 - 1274
escrit 1270 [?] - 1276 [?]
Language català
Text Type: Prosa
Associated Texts texid 2211 Lluís Alanya, Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et Regni Valentiae cum historia cristianissimi Regis Iacobi ipsius primi conquistatoris, compilat 1515
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 67.2.1
Editat a: Jaume I et al. (2010), Llibre dels Feits del rei en Jaume
Editat a: Jaume I et al. (2008), El Llibre dels Fets
Editat a: Jaume I et al. (2007), Les quatre grans Cròniques, I: Llibre dels feits del rei En Jaume
Reproducció: Jaume I et al. (2007), Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey En Iacme
Reproducció: Alanya et al. (1999), Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Vatentie cum historia cristianissimi Regis Jacobi ipsius primi conquistatoris
Tractat en: Hauf (1993), La Litterature Historiographique des origines a 1500. Iberoromanischer Bereich 167-74 , n. 12444 Hauf
Editat a: Jaume I et al. (1991), Llibre dels fets del rei en Jaume
Tractat en: Badia i Margarit (1990), “Punts de confluència entre la versió llatina i la versió catalana de la Crònica de Jaume I”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 21 = Miscel·lània Joan Bastardas, 4
Tractat en: Almiñana Vallés (1989), “La narrativa valenciana fins al sigle d'or”, En torno al 750 aniversario. Antecedentes y consecuencias de la conquista de Valencia 275-8
Tractat en: Badia i Margarit (1985), “La "substitución lingüística" en la Cronica o Libre dels Feyts del Rey en Jacme”, Philologica Hispaniensia. In honorem Manuel Alvar
Tractat en: Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:403 i ss.
Editat a: Soldevila (1983), Les quatre grans cròniques 1-190
Tractat en: Soldevila (1962-67), “La crònica de Marsili ha influït en la darrera redacció de la crònica de Jaume I?”, Estudis Romànics, 10 = Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1
Tractat en: Ainaud de Lasarte (1962-67), “Jaume Sarroca i Jaume I”, Estudis Romànics (= Estudis de Literatura Catalana oferts a Jordi Rubió i Balaguer en el seu setanta-cinquè aniversari, 1)
Tractat en: Rubió i Balaguer (1949), Literatura Catalana 1:700-2
Tractat en: Nicolau d'Olwer (1926), “La Crònica del Conqueridor i els seus problemes”, Estudis Universitaris Catalans
Tractat en: Montoliu (1913-14), “La Crònica de Marsili i el manuscrit de Poblet”, Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans
Tractat en: Nicolau d'Olwer (1912), “Principals obres que han tractat de la Crònica de Jaume I”, Estudis Universitaris Catalans
Tractat en: Aguiló (1905), Repertori dels noms propis i geografichs citats en la Cronica de Jaume I. Fet ab referencia a l'edició publicada en la Biblioteca Catalana per Angel Aguiló del Cos d'Arxivers, Bibliotecaris, etc.
Editat a: Jaume I et al. (1873-1904), Chronica o comentaris del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler. Dictada per aquell en sa llengua natural. De nou feyta estampar per Marian Aguiló y Fuster
Note Soldevila parla de dos manuscrits perduts de l'Arxiu Reial de Barcelona, un de 1313 i l'altre de 1371, el primer en paper i el segon en pergamí. Pujol situa la redacció del Llibre en els darrers anys de la vida del rei
Subject Catalunya-Aragó (regne)
HISTÒRIA
LITERATURA
Number of Witnesses 18
ID no. of Witness 1 cnum 2810
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu Capitular de Mallorca, 3416 (BITECA manid 2359)
Copied Ciutat de Mallorca: para Cabiscol, Vicari, 1331 [?]
Location in witness ff. 1ra-70vb segona part
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 II
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Del primer tractament contra lo Regne de malorques e deles condicions deles tres. so es yles balears. Malorques. Manorcha Euissa
text: P11er ordonatio de nostre seyor deus tot poderos la prouidencia o dispositio del qual en son ordonament no es en ganada … [ 70vb] … E empero so fo que fet es en aquest libre a espeaguament del enteniment dels ligens e no a ignorancia sia comptat
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria Christo. Qui scipsit [sic] scribat semper cum domino uiuat. Manus scriptoris careat grauitate doloris. Amen. Ad gaudia paradisi perducat nos mederia Jhesuchristi
Condition fragment
Note text relatiu a la conquesta de Mallorca
ID no. of Witness 2 cnum 847
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 1 (BITECA manid 1605)
Copied Santa Maria de Poblet: Celestí Destorrents para Ponç de Copons, 1343-09-17
Location in witness ff. i-cci
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Cronica del rei en Jacme
Incipit & Explicits prol.: [ i] R6Etrau monseyor sent Jacme que fe sens obres morta es: … [ ii] … ço qu enos hauem feyt. de metre sa fe en aquest seyor qui es tant poderos
text: [ ii] U2Era cosa es e certa que nostre aui el Rey dom amfos feu parlar matrimoni a lemperador de contastinoble [sic] … [ cci] … sine fine Requiescat in pace. Amen
colofó: [ cci] A2quest libre feu escriure lonrat En ponç de copons per la gracia de deu abbat del honrat Monestir de sancta Maria de poblet. En lo qual monestir jau lo molt alt senyor Rey en jacme aqueyl de que aquest libre parla dells feyts que feu e li endeuengueren [sic] en la sua vida / E fo escrit en lo dit monesti de poblet dela ma dencelesti destorrens e fo acabat lo dia de sent lambert: A xvii dies del mes de setembre en lany de mcccxliii a xvii dies del mes de setembre En lany de mcccxliii
References Jaume I et al. (1873-1904), Chronica o comentaris del gloriosissim e invictissim Rey en Jacme primer, Rey Darago, de Mallorques e de Valencia, Compte de Barcelona e de Montpesler. Dictada per aquell en sa llengua natural. De nou feyta estampar per Marian Aguiló y Fuster
ID no. of Witness 3 cnum 3262
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu Històric de la Ciutat, Ms. B-109 (a) (BITECA manid 2438)
Copied 1376 - 1400 (Alturo)
Location in witness f. 1ra-vb f. cxxv [?]
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 caps. 170-178
Incipit & Explicits text: [ 1] hoyrem la nostra paraula digueren los bisbes primers e puys los richs homens … [ 1vb] … quel Regne de valencia se podia guanyar mjls que per nengun loch quey fos E guardan
Condition fragment
Note fragment de 8 capítols, el primer i el darrer incomplets
ID no. of Witness 4 cnum 848
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1734 (BITECA manid 1606)
Copied Barcelona: Joan de Barbastre (Colofó) para Pere d'Aragó IV, Rei de Catalunya-Aragó [?], 1380
Location in witness ff. 1-137v
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aquest es lo comançament del prolech sobre el libre que feu el rey en Jacme … de tots los fets e deles gracies que nostre senyor li feu en la sua vida. Incipit prologo
prol.: M6on senyor sent Jacme que fe sens obres morta es … [ 1va] … fet de metre sera fe en aquest senyor qui es tan poderos
text: U4era cosa es e certa … [ 137vb] … passa daquest segle cujus anima per misericordiam dei sinc fine requiescat in pace. Amen
colofó: Mandato serenissimi domini petri dei gratir regis Aragonum valentiae, Majoricarum, cardinieae et Corsicae, Comitisque Barchinonae, Rossilionis et Ceritaniae (…) Ego Iohannes de Barbastro de scribania predicti domini Regis Aragonum, oriundus Cesaraugustae scripsi Ciuitate Barchinonae Anno a Nativitate Dmi. Mo. CCCo. octuagesimo scripsi.
References Riquer et al. (1984), Història de la literatura catalana 1:396 (repr. f. 110)
Jaume I et al. (1926-62), Llibre dels feits
ID no. of Witness 5 cnum 2462
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 40 (BITECA manid 2288)
Copied 1401 [?] - 1500 [?] (catàleg)
Location in witness ff. 59-132
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 II
Incipit & Explicits tit.: [ 59] Del primer t\r/actament contra lo regne de malorques e deles condicions deles tres. so es yles balears malorques manorcha e yujssa
text: P10er ordinacio de nostre senyor deus tot poderos la proujdencia o disposicio del qual en son ordonament no es enganada … [ 132] … E emperso so que fet es en aquest libre a espaeguament de lentenjment dels ligens e no a ignorancia sia comptat
colofó: finjto libro sit laus et gloria christo. Quj scripsit scribat semper cumm domino ujuat. Manus scriptoris careat graujtate doloris anima
Condition part
Note text referent a la conquesta de Mallorca
ID no. of Witness 6 cnum 850
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, Y.III.5 (BITECA manid 1608)
Copied 1491 - 1510
1441 - 1460 (Castañeda)
Location in witness ff. 49-68v
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Conquista de Valencia o Comentarios del Rey Don Jaime I el Conquistador sobre la misma conquista, (títol escrit amb lletra del s. XVIII)
Incipit & Explicits rubr.: [ 49] Comentarii del gloriosissimi et invictissimi Rey en Jaume
text: Sapiats que tornat lo glorios Rey en Jacme del regne de Malorques … [ 68v] … E aqui fini sos dares dies en les calendes dagost any M.CCLxxvi: l'anima del qual repos en parays. Amen. Deo gracias
Condition fragment
References Castañeda y Alcover (1916), Catálogo de los manuscritos lemosines o de autores valencianos o que hacen relación a Valencia que se conservan en la Real Biblioteca de El Escorial , n. 39
Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 512 , n. Ms. D
Note passatges relatius a la conquesta de València. Segons Bruguera es tracta d'un compenti, no del text literal de la crònica
ID no. of Witness 7 cnum 851
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, II-475 (BITECA manid 1297)
Copied 1491 - 1510 (Mundó)
1401 - 1410 (catàleg i Massó)
Location in witness ff. 3ra-117va
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Incipit & Explicits rubr.: [ 3ra] Aquest es lo comensament del prolech sobre lo libre que feu lo glorios Rey en Jaume … De tots los fets e de les graties que nostre senyor li feu en la sua vida. Incipit prologus
prol.: R5Ecomta mon senyor sanct iacme que fe sens obres morta es … [ 3va] … de metre sa fe en aquest senyor qui ese tant poderos
text: Capitol primer. V3era cosa es e certa … [ 117va] … passa daquest segle. Cuius anima per misericordiam dei sine fine requiescat in pace amen
colofó: Ffinito libro sit laus gloria christo
epíleg: Visque lo Rey en Jaume apres que hac presa Valencia xxxvij anys
ID no. of Witness 8 cnum 849
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/10121 (BITECA manid 1607)
Copied 1501 - 1550 (Mundó i Beltran, per raons paleogràfiques)
Location in witness ff. 1ra-110rb pp. 1-219
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] AQUest Es lo començament del prolech sobre lo libre que feu lo glorios Rey en Jaume per la gratia de Deu Rey darago … de tots los fets e deles graties que nostre señor li feu en la sua vida
tit.: Incipit prologus
prol.: Recomta mon Señor sanct Jacme que fe sens obres morta es … [ 1rb] … de metre sa fe en aquest señor qui es tant poderos
text: Vera cosa es e certa … [ 110rb] … passa daquest segle. Cuius anima per misericordiam dei sine fine requiescat in pace. amen
colofó: finito libro sit laus et gloria christo
epíleg: Visque lo Rey en Jacme apres que hac presa Valentia, xxxvij. anys. era de lxxij. anys quant mori
Note la primera paraula del text és més gran que la resta de la seva línia
ID no. of Witness 9 cnum 2677
City, library, collection & call number Madrid: Real Academia de la Historia, 9/4769 (BITECA manid 1204)
Copied 1501 - 1550 (Bruguera)
Location in witness pp. 1-197
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] A3quest es lo començament del prolech sobre el libre que feu el Rey en Jacme … De tots Los fets è de les graties que nostre senyor li feu en la sua vida. Jncipit Prologus
prol.: R3ECOMTA MONSenyor sant Jacme que fe sens obres morta es … [ 2] … senyor qui es tan poderos
tit.: Cap. 1
text: V3era cosa è certa que nostre Aui el Rey … [ 197] … passa daquest segle cuius anima per misericordia dei sine fine requiescat impace Amen
ID no. of Witness 10 cnum 12206
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Bon. 10-VI-23 (BITECA manid 1983)
Imprint València: Diego de Gumiel, 1515-10-30
Location in witness ff. 1-21 s/n
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 Conquesta de València
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 s/n] Comença la conquesta per lo serenissimo e catholich princep de inmortal memoria don Jaume (…) dela insigne ciutat e regne de Valencia … e a perpetua memoria enlo present libre es continuada
text: [ 1ra s/n] N10Os estauem en nostre regne en arago iugan e deportat e erem en Alcaniç … [ 20vb] … e faheren ho e axi partis la terra. E per tal que sapia hom quant fo presa valencia fo lavespra de sent miquel anlany .M.cc.xxxix. Deo gratias.
ID no. of Witness 11 cnum 12265
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 510 (BITECA manid 5060)
Copied Barcelona ?: 1551 - 1600
Location in witness f. 67
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274 caps. 388-392
Incipit & Explicits rubr.: Rey don Yayme el Conquistador
text: Memoria inportant per los catalans treta de la ystoria del rey don Yayme feta per ses mans ab un libre de ma en la qual demane bovatye als aragonesos per a valer a son yendre lo rey de Castella … y molts linatyes principals se nonren de abaxar de catalans lo dia present
Note passatge copiat després d'un senyal que remet al f. 66v on s'ha parlat dels darrers anys del rei (Rep. Duran)
ID no. of Witness 12 cnum 1719
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca de Palacio, I/B/66 (BITECA manid 1984)
Imprint València: València: Impremta de la vídua de Joan Mey Flandro para València: Jurats, 1557
Location in witness ff. Ai-Bviiv + i-cxxxvv + 1
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Chronica, o commentari del gloriosissim, e invictissim Rey en Iacme
Incipit & Explicits rubr.: [ Ai] CHRONICA, o commentari del gloriosissim, E INVICTISSIM REY EN IACME per la gracia de Deus Rey de Arago, de Mallorques, e de Valencia Compte de Barcelona, e de Vrgell, e de Muntpesller: feyta e scrita per aquell en sa llengua natural, e treyta del Archiu del molt Magnifich Rational de la insigne ciutat de Valencia hon staua custodida [sic] Has affixit la interpretacio y exposicio de les dictions obscures. En Valencia EN CASA DE LA BIUDA DE IOAN MEY FLANDRO 1557
dedic.: [ Aij] MOLT ALT E molt poderos senyor. G7ran merce y fauor ha rebut aquesta ciutat … De Valencia a .vij. de Maig. Any. M.D.L.vij. D.V.A. Molt affectats subdits qui les sues Reals mans besen. Los Iurats de Valencia
tit.: [ Aiij] TAVLA DELA CHRONICA DEL INVICTISSIM REY EN Iacme de alta recordacio
índex: C4APITOL .j. com en G. de Muntpeller pres per muller la filla de don Manuel Emperador de Constantinoble … [ Bvv] … e mori en aquella en lo any M.cc.lxxvj. FIN DE LA TAVLA
tit.: [ Bvi] TAVLA DE LES PARAVLES DIFICILS QVES TROBEN en la chronica del Inuictissim Rey en Iacme, axi Llemosines com Arabiques, com Franceses, e declaracio de aquelles
índex: E8N LO prohemi prop de la fi a hon diu mensonja, vol dir mentira, es paraula, o dictio francesa … [ B viiv] … En lo passatje de vltra mar. Cap. 23. a hon diu la comptessa de Nines: ha de dir de Nimes
tit.: [ i] AQVEST ES lo començament del prolech … e de les gracies que nostre senyor li feu en la sua vida. Incipit Prologus
prol.: R5Ecompta mon senyor sent Iacme, que fe sens obres morta es … [ iv] … de mentre sa fe en aquest senyor qui es tan poderos
tit.: [ ij] Comença la inclyta obra del GLORIOS REY EN IACME. CAPITOL I
text: V10ERA cosa es e certa, que nostre aui lo Rey don Alfonso feu parlar matrimoni … [ cxxvv] … passa daquest segle, cuius anima per misericordiam Dei sine fine requiescat in pace. Amen
nota: Finito libro, sit laus, gloria, Christo. Vixque lo Rey en Iacme. apres que hach presa Valencia xxxvij. anys
colofó: [ [cxxxvi]] Fonch stampada la present Chronica del Rey en Iacme de gloriosa memoria, de prouisso dels molt Magnifichs senyors Iurats de la insigne e coronada ciutat de Valencia, en casa de la viuda de Ioan Mey Flandro en lany 1557
Note al foli sense numerar que separa els dos quaderns inicials de la part foliada, trobem la dedicatòria al príncep Carles, hereu de la Corona: “AD SERENISsimum Aragonum INFANTEM CAROlum pottentissimus Regis Philippi filium”, seguida per dos poemes en llatí en lloan‡a seva
ID no. of Witness 13 cnum 1706
City, library, collection & call number New York: Hispanic Society of America, HC411/166 (BITECA manid 1976)
Copied Ripoll (Monestir [?] diu Hiersemann: “Parece que el traslado fuese sacado del manuscrito original, cuando aquesto [sic] paraba todavia en el monasterio de Poblet”): 1601 - 1700
Location in witness ff. 1-66 + 127-229
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Vida del rey don Jaime, relligadura
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] HISTORIA DEL MOLT ALT, Y INVICTISSIM REY DON IAVME DE ARAGO PRIMER DE aquest nom cognomenat, Lo gran conquistador Composta y ordenada per Lo mateix Rey que la escrigue de sa propia ma [f. 2r] Comensa la Historia deL molt alt Senor lo Rey don Jacme de Arago primer de aquest nom nomenat Lo Conquestador e Uenturos
text: Retrau mon Senyor Sent. Jacme que Fe cens obras morta es … [ 66] … e la merçe de Deu perseren [sic] hi tota uia major mal que noy pogueren fer
text: [ 127] E quan fo presa Ualentia uench en R. folch de Cardona … [ 229] … passa daquest segle, Cuius anima per memoriam [?] Dei sine fine requescat in pace Amen
Condition incomplet
Note manca la conquesta de València
ID no. of Witness 14 cnum 1714
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/893 (BITECA manid 1980)
Copied 1601 - 1700
Location in witness ff. 1-45v + 72v-144
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Aquest es lo començament del prolech … li feu en la sua vida
tit.: Incipit prologus
prol.: RECOMTA Monseñor san Jacme … [ 1v] … qui es tan poderos
text: Vera cosa es e certa … [ 45v] … major mal que no hi pogueren fer
text: [ 72] E com fo presa valencia vench en Ramon folch de Cardona … [ 143v] … passa de aquest segla cuius anima per misericordiam dei sine fine requescat in pace amen
epíleg: Mandato serenisimi domini Petri … [ 144] … anno a nativitate domini Millessimo ccc octuagesimo scripsi
ID no. of Witness 15 cnum 1715
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Reserva, 69 (BITECA manid 1981)
Copied Barcelona [?]: Jaume Ferrer para Jaume Ramon Vila (portada), 1619-04 - 1619-11 (colofó)
Location in witness ff. 1-188 ff. 5-192
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Comensa la Historia del molt alt Senyor lo Rey Don Iacme de Arago primer de aquest nom, nomenat lo conquestador e venturos
prol.: Retrau mon Senyor Sent Ja/c/me que Fe çens obras morta es … [ 2] … sa fe en aquest Senyor qui es tant poderos
text: Vera cosa es e certa … [ 187v] … a .xvij. dies del mes de Satembre en lany de M.cccxliij
colofó: [ 188] Y fonch copiat lo present llibre per mi Jaume Farrer Studiant Natural de Granollers per orde del Senyor Jaume Ramon Vila mi Senyor lo qual comenci a escriure los primers de Abril del Any 1619 y acabi per los primers de Noembre del mateix Any que per causa de algunas altras ocupacions y malas ganas que en est inter me tingui estigui tant de temps en copiarlo. Finis
ID no. of Witness 16 cnum 1717
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 41 (BITECA manid 1978)
Copied para P. Ribera, 1652 - 1758 (Carbonell)
Location in witness ff. 241-689
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
References Massó Torrents (1906), “Historiografia de Catalunya en català durant l'època nacional”, Revue Hispanique 515 , n. Ms. J
ID no. of Witness 17 cnum 1716
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 2251 (BITECA manid 1982)
Copied 1701 - 1800
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Incipit & Explicits pref.: Prolec de Iaume Ramon Vila Sacerdot
rubr.: Comensa la historia del molt alt Sor lo Rey Don Iacme de Arago
prol.: Retrau mon senyor sent Iacme que fe, cens obras, morta es
ID no. of Witness 18 cnum 3075
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, MSS/13208 (BITECA manid 2091)
Copied El Escorial: Francisco Pérez Bayer, 1779 (al primer foli del volum en blanc i al f. 212 es repeteix l'anotació “Escurial Jornada de 1779”)
Location in witness ff. 108-135
Title(s) Jaume I, Comte de Barcelona, Llibre dels feits del rei en Jacme, escrit 1244 - 1274
Incipit & Explicits rubr.: [ 108] Sin titulo: pero tiene este moderno: Conquista de Valencia o Comentarios del Rey Don Jayme el Conquistador sobre la misma conquista
text: Sapiats que tornat lo glorios Rey en Jaume … [ 135] … E aqui finí sos darres dies en les calendes dagost any MCCLXXVI. Lanima del qual repos en parays. Amen Deo gratias
Associated MSS/editions manid 1608 MS: San Lorenzo de El Escorial: Monasterio, Y.III.5. 1491 - 1510. Pseudo-Berenguer de Puigpardines, Sumari d'Espanya, escrit 1490 - 1500.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-11-07