Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1600
City and Library Los Angeles Louise M. Darling Biomedical Library UCLA
Collection: Call number John A. Benjamin Collection of Medical History: BENJ. Ms. Coll. no. 1.4 | Antic Benjamin Ms. 1.4
Title of volume Conoximent de las orines ( L. M. Darling Biomedical Library catalogue)
Biomed. | benj. | MS | 4 | Rare ( a llapis a la primera solapa)
Llibre de receptes ( f. 3)
Copied 1466 ca. (Moll; data al f. 3r)

External description
Writing surface Paper
Format 8au (Perea)
Leaf Analysis ff.: 94
Collation 123 224 323
Page Layout 1 columnes (a tot el volum)
18 línies (f. 3 i 27) (Perea)
14/24 línies (varien al llarg del volum)
Size relligadura 143 × 103 mm (Perea)
pàgina 141 × 100 mm (f. 3) (Perea)
caixa 125 × 78 mm (f. 3) (Perea)
pàgina 143 × 99 mm (f. 27) (Perea)
caixa 90 × 72 mm (f. 27) (Perea)
Hand gòtica semicursiva catalana amb trets humanístics (primera mà ff. 1-3) (Cifuentes)
gòtica semicursiva catalana amb trets humanístics (segona mà ff. 4-29)
gòtica semicursiva catalana amb trets humanístics (tercera mà ff. 29v-31)
gòtica semicursiva catalana amb trets humanístics (quarta mà ff. 31v-94v)
Pictorial elements Caplletres: senzilles, del mateix color que el text
Rúbriques emmarcades per un traç de tinta del mateix color que el text
Calderons fets amb la mateixa tinta que el text (p. e. f. 1)
Altres: decoració final d'alguns paràgrafs
Altres: primera paraula del text en majúscules
Other features Justificació: punta de plom visible al f. 27
Pautat: sense línies de guia per als renglons, l'estructura de la justificació és la més senzilla per a un text a una columna (tipus Derolez 13)
Ús de la primera línia de la pauta: escrita
Condition manca un foli entre els actuals 22 i 23 (penúltim del primer quadern) i el darrer del plec final. Tots els quaderns tenen la part final en mal estat i al darrer es veuen senyals d'una restauració feta quan era a mans de Babra o de Moliné. No té foliació original, però sí una d'antiga, que numera els ff. 34-94 (= ff. 1-61) feta per una mà dels ss. XVI o XVII a l'angle superior extern dels folis; al marge inferior esquerre hi ha una foliació moderna a llapis que numera tot el volum; exemplar amb algunes taques d'humitat i túnels de corcs a la part central especialment, llevat del foli final, força malmés
Binding del s. XVI en pergamí flexible i solapes, amb les restes de dos tancadors de pell; dues peces de refoç de cuir al llom per on passen els fills de costura dels quaderns (Cifuentes)
History of volume Adquirit 1962
Previous owners (oldest first) Salvador Babra, llibreter (1874 - 1930) 1907 a quo - 1914 ad quem (Cifuentes)
Ernest Moliné i Brasés, erudit 1914 a quo - 1940 ad quem
F. Thomas Heller, antiquari New York 1963
John Allison Benjamin, metge 1963-09-04 a quo (exlibris autògrat a l'interior de la coberta anterior)
Associated persons Altres al f. 2v es copia una oració en llatí per protegir de certes malalties, on es demana la protecció per a una persona, que pot ser fou un antic posseïdor del volum, Guillem Vidal
References (most recent first) Descrit per: Perea Rodríguez (2015-07), Inspecció personal
Tractat a: Cifuentes i Comamala (2013), “El manuscrit del receptari de Misser Joan”, La corona catalanoaragonesa, l'islam i el món mediterrai. Estudis d'història medieval en homenatge a la Doctora Maria Teresa Ferrer i Mallol
Catalogat a: Ferrari (1991), Medieval and Renaissance Manuscripts at the Univeristy of California, Los Angeles 10-11
Catalogat a: O'Malley (1964), Catalogue of the Medical History Collection Presented to UCLA by Dr. & Mrs. John A. Benjamin in Honor of Bennet M. Allen & Boris Krichesky 56 , n. 723
Tractat a: Escudero Mendo (1993), “Manuscritos de la Biblioteca de Catalunya de interés para la farmacia y las ciencias médicas, en particular el “Tresor dels pobres””, 387
Tractat a: Moll et al. (1982), Textos i estudis medievals 323
Tractat a: Beaujouan (1972), “Manuscrits médicaux du Moyen Âge conservés en Espagne”, Mélanges de la Casa de Velázquez 189
Tractat a: [Associació General de Metges de Llengua Catalana] (1918), Bibliografia medical de Catalunya. Inventari primer, pres dels llibres antics i moderns presentats en l'Exposició Bibliogràfica, anexa al II Congrés de metges de llengua catalana, celebrat a Barcelona, del 21 al 28 de juny de 1917 230-1
Tractat a: Moliné i Brasés (1914), “Receptari de Micer Johan”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Note Manuscrit procedent de Vic. Segons A. Escudero el “Receptari de Micer Johan” és una antologia del Thesaurus pauperum. Intervingueren altres mans a més de les descrites: una de la segon ameitat del s. XV avançat als ff. 1-2; altre d'inicis del s. XVI al f. 2v. Hi ha també diveres proves de ploma als ff. 1-2, 47 i addicions als marges i als espais en blanc que són majoritàriament d'una única mà del s. XVI avançat, que podria ser la mateixa que folià els ff. 34-94. Es veuen també altres anotacions marginals de mà diferent. La tinta del text és marronosa i la dels afegits del s. XVI negra (Cifuentes)

Internal Description
Number of texts in volume: 8
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 12319
Location in volume f. 1 prel.
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11258
Desconegut. Nota sobre el compte de la lluna per a les sagnies
Language català
Date escrit 1466 ad quem
Incipits & explicits in MS text: […] lo primer dia de la luna ni lo segon ni lo terç no es bona la luna … diu lo savi quen luna plena no toch la tua vena, en deset dies es bona […]
Note foli preliminar de paper més fi, text acèfal i incomplet perdut actualment, es coneix per l’edició de Moliné.
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 2312
Location in volume ff. 1-2
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2647
Desconegut. Recepta. Sia plegada a la dona la mare
Language català
Date compilat 1466 ca. - 1500
Incipits & explicits in MS text: [ 1] Sia plegada ala dona la mare com[en]|çant als dits dels peus per amunt … [ 2] … eno horine djns dues ores | o tant com sen puxa estar. | Aquesta Recepta es prouada
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 12318
Location in volume ff. 3-94v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11257
Joan. Llibre de receptes
Language català
Date compilat 1466 a quo
Title(s) in witness libre de reseptes, f. 3
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3] Ihs. | En nom de Deu et dea beneyta | sa mare e de tots los angels e ar|changels e de tots los sans e sates [sic] | de paradis yo misser Johan comense aquest | libre de Reseptes en lany mil 466.
text: Aci comenca lo conoximent delas orjnes … [ 94v] … la barba a rodals […]
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 12320
Location in volume f. 2v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11259
Desconegut. Eixarm per al dolor al cor i a l'estòmac
Language català
Date escrit 1466 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 2v] Pe a quels que morden al cor o ala boca | del uentrel e la oracio seguent portantla ab si
text: Potestas dei patris ✠ … sit tibui clemens et propicius. Amen.
Note text en llatí, només la rúbrica és en català
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 836
Location in volume ff. 3-17v, 25v-33v (Cifuentes)
ff. 3-22 (Moliné)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1595
Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra'ili. De la coneixença de les orines
Language català
Date traduït 1392 a quo
Title(s) in witness lo libre de mestre Isach del coneiximent de les orines
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 3] Ihs. | En nom de Deu et dea beneyta | sa mare e de tots los angels e ar|changels e de tots los sans e sates [sic] | de paradis yo misser Johan comense aquest | libre de Reseptes en lany mil 466.
text: Aci comenca lo conoximent delas orjnes … [ 17v] … aquesta aygua e amarar|li lo uj aci o remet auant pm es | aquest senyal ✠
text: [ 25v] Quant la orina fa scuma … [ 33v] … que sien destopa de seda | en aquesta aygua e posse les des|sus los hulls aço sia fet per .xxx. njts
Condition incomplet
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 12321
Location in volume ff. 17v-22v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11260
Desconegut. Disputa de les orines segons s'usa en fisica
Language català
Date escrit 1466 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17v] ACI COMENCA la disputa deles ori|nes segons se ussa fisicha [sic]
text: la primera | demanda es perque es guardat en | la orina ha conexer la malaltia … [ 22v] … lo dormjr es mjllor en | la matinada perque selauos stan aso|seguats los humos e temprats
Note incomplet per pèrdua d'un foli
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 873
Location in volume f. 23r-v (Cifuentes)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11261
Desconegut. Nota sobre el comte de la lluna per a les sagnies
Language català
Date escrit 1466 ad quem
Incipits & explicits in MS text: [ 23] […] bona de denou e de xx e xxi e | xxij es mala e de xxiij e de x|xiiij es bona de xxv. es mala … [ 23v] … e per ala melsa guarda la luna | de xviij dies que sia mjnua.
Note acèfal
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 12322
Location in volume ff. 23v-25v i 33v-94v (Cifuentes)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 11262
Desconegut. Receptes de medicina
Language català
Date escrit 1466 ad quem
Incipits & explicits in MS ? TEXTI: [ 23v] Si lauor del api sera beguda ab | uinagre o ab aygua … [ 25v] … el caldo colant ho e beguen e guara
text II: [ 33v] Aqui nascha alguna cossa mala | djns o de fora del cos que es djta pos|temacio sia cuita la bretonega … [ 94v] … li pe[rd] la barba a rodals
Note verso del darrer foli il·legible, però el text sembla complet.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2015-08-29