Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to ResultsID no. of Specific Copy

BITECA cnum 1585
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2101
Pere Miquel Carbonell i de Soler. Malaltia, exequia e sepultura del il·lustríssimo Sr. Don Joan II rey d'Aragó
Language català
Date escrit 1479 a quo
City, library, collection, & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Manuscrits Miscel·lanis, 25
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, 1479 a quo
Location in witness ff. i-vi prel. + iiiv-xxxviiiv + ii-iiiv +
Incipits & Explicits in witness rubr.: [ i prel.‡] E2n aquest Registre per manament del S.R. es transcrita la obra nouament composta e acabada dela malaltia exequies e sepultura del Illustrissimo Senyor don Ioan per la gratia de deu Rey de Arago: de Nauarra de Sicilia de Valentia de Mallorques de Sardenya: e de Corçaga: Comte de Barcelona: Duch de Athenes: e de Neopatria: Comte de Rossello / e de Cerdanya / E encara Marques de Oristany / e Comte de Gociano: de memoria immortal: E per ques monstre totstemps Lo dit manament del .S.R. seguix se la lettra Real hon aquell es contangut sots la forma seguent
pream.: D3ON FERRANDO: per la gracia de deu Rey de Castella de Arago (…) e Comte de Gociano: Al amat e feel Scriua nostre en Pere Miquel Carbonell: Salut e dilectio. Per quant som certificats … [ ii prel.] … Manant a vos e vostres successors Lo Registre hon sera la dita obra continuada sia per vos be guardat / eno donasseu copia a persona del mon de la dita obra per maior estima e reuerentia de aquella sens expressa licentia e manament nostre e de nostres successors: ne traura la del dit Archiu e diuulgar: Car nons semble que tals coses: se seguen axi scampar. Dat en Barcelona / a xiij de Setembre any dela naivitat de nostre Senyor Mil Quatre cents Setanta Nou. Yo el Rey
prol.: [ iiv prel.] Q15ANT: son loables e de molta commendatio dignes les ordinations fetes … [ iiiv prel.] … en e per la forma e manera contenguda en los Capitols seguents
tit.: Rubrica de tots los Capitols dela present obra
índex: Capitol primer qui tracta com lo Senyor Rey parti de Barcelona per anar a cassasr vers los Castells \e viles/ de Citges, de Vilanoua dela Gealtruu / ede Cubelles / e de Vilafranca de penedes. E com lo primer dia ana adormir a la Vila de sant Boy. En cartes … [ viv] … Cap. lxvj. qui tracta del orde com anauen los Balle de Barcelona Consols Mostaçat / e altres anant ala mescle e acompanyants lo dit cors Real En
tit.: [ iiiv] Capitol primer … ana a dormir ala vila de sanct boy e dela sua edat
text: Consyderant lo dit Serenisimo Senyor Rey don Joan trobant se ja en prouecta edat … [ iiiv] … Lo predit glorios Rey esser mort en gratia de nostre Senyor deu. Lo qual hi ha dat la perpetual gloria de paradis ad quam ipse deus perducat me peccatorem quando ei placuierit Et jnterum me viuere faciat Jn suo seruitio Amen
tit.: [ lii] Rubrica de tots los Capitols del present libre
índex: Capitol primer qui tracta com lo S. Rey parti de Barcelona … [ lvi] … Cap. lxxxxiiij e vltimo del present libre \quj tracta deles/ sepultures pomposes que poden \fer/ a laor de deu e son suffragis a les anjmes per qual rao hi ha despes tant de temps en compondre lo present libre commemorant les exequies que antigament se fayen als Reys de Egypte. E com lo S. Rey es stat molt liberal anjmos valent e bon Caualler. En cartes ij.
Note el seu caràcter d'esborrany l'omple d'esmenes, passatges ratllats i fora de lloc, com és el cas del capítol final, que es troba al començament del text, o el fet que les rúbriques hi apareguin dues vegades transcrites, amb extensió diferent, essent les del final les més completes
Record Status Created 1991-04-15
Updated 2012-01-28