Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1573
Authors Bernat de Granollachs
Titles Llunari
Lunari
Incipit & Explicits text: De la nobilissima art e sciencia de astrologia … corpus Christi a .x. de juny
Date / Place escrit 1484 ca.
Language català
Text Type: Prosa, Tractats científics o tècnics
References (most recent first) Tractat en: Riera i Sans (1989), “Catàleg d'obres en català traduïdes en castellà durant els segles XIV i XV”, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 8. Àrea 7. Història de la Llengua 702
Tractat en: Chabás Bergón et al. (1985), El “Lunari” de Bernat de Granollachs. Alguns aspectes de la història de l'astronomia a la Catalunya del Quatre-cents [amb edició facsímil]
Tractat en: Veneziani (1978-79), “Note su tre incunabuli “spagnuoli””, La Bibliofilia. Rivista di Storia del Libro
Editat a: Granollacs et al. (1948), El lunari de Bernat de Granollachs. Edició de 1513. Reproducció facsímil de l'exemplar existent a la Biblioteca de Catalunya
Tractat en: Font i Sagué (1908), Història de les ciències naturals a Catalunya del sigle XI al XVIII 8
Note És possible que l'obra es redactés originalment en català
Subject ASTRONOMIA
Number of Witnesses 6
ID no. of Witness 1 cnum 807
City, library, collection & call number Girona: Arxiu Capitular, Carbonell 69 (BITECA manid 1076)
Copied Barcelona: Pere Miquel Carbonell i de Soler, Francesc Carbonell, 1473 - 1507
Location in witness ff. 206-210
Title(s) Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
Incipit & Explicits rubr.: [ 206] Sumari dels girants e plens de la luna e dels Eclipsis del Sol e dela Luna e deles festes mouibles e del temps deles nupties. e del Auent e dels quatre temps del any los quals cascun Christia que de edat sia es tengut de deiunar
intr.: Dela nobilissima art e scientia de Astrologia es stat tret lo present sumari per lo egregi e sapientissim Astrolech mestre Bernat de granolachs mestre en arts e en medecina dela jnclita Ciutat de Barcelona … e los plens dela luna sumat per cascun mes eparanyades del any present que comptam Mil cccc Lxxxiiij fins en lany Mil DL segon. Largament e manifesta e demonstrara en lo present libre. Aximate \i/x son en lo present libre tots los Eclipsis del sol e dela Luna que seran en lo dit temps [… f. 206v] Les quals festes seran notades en cascuna anyada al peu del compte de la Luna
rubr.: Nupties
text: Les primeres nupties entren tots anys lo Jorn de sant Jlari que es a .xiij. de Janer e duren fins a Septuagesima … [ 210] … Assensio a .xx. de Maig . Cincogesma a xxx. de Maig. corpus christi a x de juny
colofó: Leix men aci de continuar pus ho tinc continuat en altra libre en stampa
Note Existeix un incunable castellà de l'obra a la Biblioteca de Catalunya. A l’inici del volum hi ha un paràgraf amb la presentació de l’obra i l’autor, al qual segueixen cinc paràgrafs que en descriuen el contingut
ID no. of Witness 2 cnum 2271
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 1-III-19 (BITECA manid 2205)
Imprint Napoli [?]: Matias Moravo [?], 1484 [?] (Veneziani)
Sevilla [?]: Meinard Ungut [?], Stanislaw Polak [?], 1491 ca. (Exposició)
Napoli [?]: Matias Moravo [?], 1485 - 1550 (Gesamtkatalog)
Location in witness ff. 1-34v
Title(s) Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
Incipit & Explicits text: [ 1] D7e la nobilissima art e scientia de Astrologia es stat tret lo present sumari per lo Egregi e Sapientissim astrolech Mestre Bernat de granollachs Mestre en arts y en medicina. dela inclita ciutata de Barçelona (…) del any present que comptam Mil.CCCC.Lxxxv. fins en lany Mil e cinchcents Cinquanta. Segons largament e manifesta se demostrara en lo present lebre … [ 34v] … La trinitat lo primer de Juny. Corpus christi a .v. de Juny. Haurem .xij. de aure nombre. Sera letera dominical .E.
ID no. of Witness 3 cnum 2539
City, library, collection & call number Desconeguda: Ubicació sense determinar, (BITECA manid 1747)
Imprint Barcelona [?]: 1504 [?] - 1550 [?]
Title(s) Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
ID no. of Witness 4 cnum 2529
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 11-VI-11 (BITECA manid 2308)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1513-03-10
Location in witness ff. 1-59v
Title(s) Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
Lunari e reportori del temps, f.1r
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Lunari e reportori del temps Tret per lo egregi e molt saui Astrolech mestre Bernad de Granollachs de la noble ciutat de Barcelona Ab moltes noues addicions: les quals fins al present no eren estades posades: Ensemps ab dos taules les quals se dien de electione signorum: ço es de saber elegir lo signe bo per les operacions e actes humans
text: [ 1v] C6Om sia cosa molt certa la sciencia dela strologia esser molt necessaria per ales actions humanes … [ 59] … E axi se haura verdadera hora e lo verdader temps d[e]les dites coniunctions e opposicions : e del eclipsi del sol e dela luna per totes les ciutats e lochs sobredits
colofó: [ 59v] Mijançant la diuina gracia Feneix lo lunari e reportori del temps Nouament estampat e corregit enla noble ciutat de Barçelona per Joan Rosembach alemany Ensemps ab moltes noues addicions : e algunes subtils taules nouament affegides les quals no son estades per ningun temps en lo present tractat. E fonch acabat a .X. dies del mes de Mars Any Mil .d. xiii.
References Rovira Cerdà (2007), Inspecció personal
Marnierre (1998), Inspecció personal
Chabás Bergón et al. (1985), El “Lunari” de Bernat de Granollachs. Alguns aspectes de la història de l'astronomia a la Catalunya del Quatre-cents [amb edició facsímil] , n. repr. d'aquest exemplar
Granollacs et al. (1948), El lunari de Bernat de Granollachs. Edició de 1513. Reproducció facsímil de l'exemplar existent a la Biblioteca de Catalunya
ID no. of Witness 5 cnum 2540
City, library, collection & call number Reus: Olim Vídua Font de Rubinat, (BITECA manid 1067)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1514-12-10
Title(s) Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
Incipit & Explicits prol.: [ 2r] [E]8N aquell temps molt feroç e rustech ans que en ytalia sabe la gent per degut orde sembrar … [ 2v] … Quina cosa es dia
text: [D]5Ia tant vol dir com claredat … [ 23v] … Feneix lo Reportori del temps
calendari: [ 24] Lo dia te .viij. hores … [ 58] … e del eclipsi del sol e dela luna per totes les ciutats e lochs sobredits
colofó: [ 58v] Mijansant la diuina gracia Feneix lo lunari e reportori del temps Nouament estampat e corregit enla noble ciutat de Barçelona per Ioan Rosembach alemany Ensemps ab moltes noues addicions: e algunes subtils taules nouament affegides les quals no son estades per ningun temps enlo present tractat. E fonch acabat a.x. del mes de Deembre [sic]. Any.M.d.xiiij.
Note text tret de Norton
ID no. of Witness 6 cnum 2541
City, library, collection & call number Desconeguda: Ubicació sense determinar, (BITECA manid 1764)
Imprint Barcelona: Johannes Rosenbach, 1519
Title(s) Bernat de Granollachs, Llunari, escrit 1484 ca.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03