Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1573
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/6293 | Antic 6293 | Antic R.276
Title of volume FRONTINO ( al teixell)
Copied Guillem Sauton (colofó), 1350 a quo - 1423 ad quem (heràldica)

External description
Writing surface Pergamí
Format Foli petit
Leaf Analysis ff.: 68 (Avenoza)
Collation 1-56 64
Page Layout 31 línies (f. 3)
Size pàgina 255 × 185 mm (f. 3)
caixa 181 × 129 mm
Hand gòtica textual cal·ligràfica (Badia)
Pictorial elements Caplletres: al f. 1, caplletra il·luminada amb orla i escut d'armes amb dos quarters, un correspon als vescomtes d'Illa del Rosselló i l'altre als de Canet, té d'altres inicials decorades amb motius vegetals i animals en color i sobre or als f. 18, 43 i 56
Rúbriques en vermell
Calderons en vermell i blau
Tocs de color tocs en vermell en algunes caplletres
Altres: titre courant en blau i vermell
Other features Justificació: les caixes estan tirades a ploma, molt tènue
Pautat: amb línies de guia per als renglons, pautat tipus Derolez 15
Perforacions: no s'aprecien perforacions
Ús de la primera línia de la pauta: la primera línia és en blanc
Reclams: centrats al peu del full, en posició horitzontal
Condition en molt bon estat
Binding holandesa
History of volume Adquirit 1873
Previous owners (oldest first) Pere de Fenollet i de Canet, 2n. Vescomte d'Illa [?] (l'escut d'armes correspon a aquesta família, i qualsevol d'aquests dos Fenollet pogué esser-ne propietari)
Andreu de Fenollet i de Saportella, 3r. Vescomte d'Illa-Canet [1353] [?] (vid. supra)
Serafín Estébanez Calderón, bibliòfil 1867
References (most recent first) Facsímil: Biblioteca digital hispánica. Biblioteca Nacional de España (2013)
Facsímil: Microfilm del ms. 6293 de la BNM. Art de cavalleria (2000)
Comparis amb: Derolez (1984), Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin 1:93
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Kristeller (1989), Iter Italicum. Finding List of uncatalogued or incompletely catalogued humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian an other Libraries 4. Alia Itinera, 2. Great Britain to Spain IV:529
Tractat a: Badia (1983-84), “Frontí i Vegeci, mestres de cavalleria en català als segles XIV i XV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona 192-201
Tractat a: Riquer (1983), Heràldica catalana des de l'any 1150 al 1550 1:201 , n. 198
Catalogat a: Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional (1953-95) 11:156
Catalogat a: Domínguez Bordona (1933), Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y particulares de España 1:273 n. 591
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 60
Note als marges hi ha esmenes al text, fetes probablement pel mateix copista, alguna tallada per la guillotina (p. e. f. 23r). Pergamí no sempre de la mateixa qualitat. Aquest tipus de pauta és rar entre els estudiats per Derolez i només es troba en un manuscrit, copiat a Tagliacozzo al 1425, ”loin de tout centre humanistique” (I: 93)
Internet http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058623&page=1 vist 2014-06-24

Internal Description
Number of texts in volume: 1
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 798
Location in volume ff. 1-68
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1565
Sextus Julius Frontinus. Art de cavalleria
Language català
Date traduït 1350 - 1400
Title(s) in witness Libre de Julio Fronti de la art de cavaleria, translatat de lati en lengua catalana
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] Libre de Julio fronti de la art de caualeria tranlatat de lati en lengua catalana
prol.: Lo primer libre. Comensa lo prolec. Co a compondre sciencia de art de caualeria … [ 1v] … Axi metex auem posats los exemplis dels dits com dels fets fenex lo prolec.
tit.: Les maneres els capitols qui Jmformen lo duc de so que deu fer ans de la batayl[a]
índex: ¶ De tenir secrets los consells … [ 2] … lo dotze capitol. Fenexen los capitols
tit.: De tenjr los conseyls secrets lo Primer capitol
text: M2Archo porcio catho. pensant que les ciutats despayna … [ 68] … E per batayla de mar e de terra foren vensuts. Fenex lo quart libre. E per conseguent tota la obra de sexto Jolio fronti
colofó: E escrisc lo .J. hom qui a nom en guillem sauton
References (most recent first) Tractat a: Badia (1983-84), “Frontí i Vegeci, mestres de cavalleria en català als segles XIV i XV”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-06-24