Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1568
City and Library ValŔncia Archivo-Biblioteca Histˇrica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 278 | Antic cclxxx
Title of volume SERMONES | SANCTI VICENTII | FERRER | V ( al teixell)
Tomus quintus ( al f. a)
Copied 1412 a quo - 1428 ca. (Sanchis Sivera)

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: I + 3 prel. + 3 + i-ccliij + 4 + II
ff.: i-ccliij (fol. antiga)
Collation 110 28 38/7 4-88 1 f. s/n 3 f. s/n 9-168 4 s/n
Page Layout 29 lÝnies (f. b)
34 lÝnies (f. ij)
Size pÓgina 218 Î 147 mm (f. b)
caixa 180 Î 125 mm
caixa 155 Î 93 mm (f. ij)
caixa 155 Î 93 mm
Hand mateixa mÓ que la del ms. 276
Watermark corona (f. c)
carro (ff. xxvj-xxvij, xxx, xxxij, xxxiiij, els dos en blanc entre L i Lj i a partir del lxxx)
muntanya de tres cims amb creu (ff. liij, lv, lviij, lxvj, lxxiiij-lxxv)
Óncora (ff. ccxxviij i ccxxxij)
Pictorial elements Altres: sense decoraciˇ, nomÚs els temes dels sermons i la festa en g˛tica formada
Other features Justificaciˇ: mateixa justificaciˇ a mina de plom que la del ms. 279
Reclams: horitzontals situats prop del tall inferior i fregant el plec
Condition una mica brut i amb alguna taca. Tres folis en blanc desprÚs de la taula. En foliar el text es va saltar el n˙mero xxxxvj, la manca del qual no altera la seqŘŔncia del text. Entre els ff. L i Lj hi ha dos folis en blanc sense foliaciˇ; un altre foli en blanc sense foliar entre el lxxxj i el lxxxij rebÚ modernament el n˙mero 82. DesprÚs del cxxj segueix un foli en blanc sense foliaciˇ mÚs cxxij-cxxv mÚs tres en blanc sense foliaciˇ, el primer amb el n˙mero 126.
Binding pergamÝ sobre cartˇ, potser del s. XX
History of volume Adquirit 1490 ca.
References (most recent first) FacsÝmil: Microfilm del ms. 280 de la Catedral de ValŔncia. Sermonari de sant Vicenš Ferrer (1990)
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecciˇ personal
Descrit per: Beltran i Pepiˇ (2007), Inspecciˇ personal
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Cˇdices de la Catedral de Valencia. Segunda ediciˇn, refundida y notablemente aumentada 200
Tractat a: Ferrer et al. (1932-34), Sermons 1:10-13
Catalogat a: Sanchis Sivera (1909), La catedral de Valencia. GuÝa histˇrica y artÝstica. Obra premiada en los Juegos Florales de Lo Rat-Penat de 1908
Note ContÚ setanta-vuit sermons. Aquest manuscrit Ús el 280 de Sanchis Sivera. Al peu del f. 253v “en aquest volum ha set qŘerns”.

Internal Description
Number of texts in volume: 78
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 787
Location in volume ff. b-c prel. + 1-254v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1559
Vicent Ferrer. Sermons
Language catalÓ
Date escrit 1416
Incipits & explicits in MS tit.: [ b prel.] Tabula sermonum dominjcalium
Ýndex: Dominica .xj. … [ c prel.] … De sancto Martino ffecit illum crescere. 243. Explicit tabula jn scoralj
text: [ 1] de sancto laurentio Multum fructum affert … [ 253v] … de sent marti en lo vulgar parlar
References (most recent first) Schib (1976), Els sermons de Sant Vicent Ferrer 325-36
Perarnau (1978), “[Sermons de sant Vicent Ferrer]”, Arxiu de Textos Catalans Antics [?]
Ferrer et al. (1932-34), Sermons
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 9220
Location in volume ff. 1-5v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10225
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Multum fructum affert qui amat animam suam”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] de sancto laurencio
tema: Multum fructum affert qui amat animam suam Jo xijo cao etc.
acc.: Axi com la solemnjtat e loffici es huy del glorios martir mosenyer sent lorenš axi matex sera la nostra preycacio e sera materia etc. ave maria etc.
text: Aquesta paraula vol dir molt fruyt de merits e de glorja aporta aquell quj ama la sua anima … [ 5v] … secret hi ha que la dolor tost passe mas en parais dure per tots /temps\ la dolšor e per šo deuem treballar que lo merjt alt el cel es e fara fruyt ideo multum fructum affert qui amat animam suam
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9221
Location in volume ff. 6-10
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10226
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Optimam partem elegit sibi Maria”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 6] de assumpcione beate marie
tema: Optimam partem eligit sibi maria habetur verbum jstud originaliter Lu. xo cao et recitatur jn euangelio hodierno
acc.: Ja sabets com aquesta festa de huy es la maior dela gloriosa verge Maria … e salut de bones anjmes mas primerament ab gran reuerencia saludarla em dient axi Aue maria etc.
text: Optimam etc. Aquesta paraula vol dir que la uerge maria ha elegida la part molt mjllor Ašo adeclarar fa … [ 10] … en cors e anima e son fill pujala en paradis on fo collocada e aveus aci la solemnitat de huy Si vis dicere quomodo fuit collocata dic per similitudinem ut supra jn ascensione christi mutatis mutandis
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9222
Location in volume ff. 10-13v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10227
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Divisiones ministracionum sunt, idem autem Dominus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 10] fferia va
tema: Diuisiones mjnistracionum sunt idem autem dominus Petrus ad cor. cao xijo et recitatiue jn epistula currentis dominjce etc.
acc.: En aquest sermo segons la materia yo vos vull declarar les condicions e diferencies dels serujdors de deu qujnyes equantes diferencies son de serujr a nostre senyor deus e pens que sera materia etc. aue etc.
text: diujsiones etc. Per declaracio de aquesta paraula e jntroduccio dela materia sapiats quela santa mare esglesia šo es la christiandat es comparada a cort e palau del rey … [ 13v] … Ara bona gent quiscu prengue la sua la que fa per ell yo ja he pres la mia que so cuyner deus me face gracia quel regesca be en tal manera que hajam la gracia de deu deša e della la sua gloria ad quam etc.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9223
Location in volume ff. 13v-17
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10228
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Tu vero vigila in omnius”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 13v] fferia vja
tema: Tu vero vigila jn omnjbus habetur uerbum istud origjnaliter ija ad thimoteum cao iiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: En lo present sermo vos enten preycar dela gran vigilancia e diligencia que deuem hauer enves nostre senyor ihesu christ pens que sera materia molt bona etc. aue maria etc.
text: tu vero vigila etc. Per declaracio de aquesta paraula proposada sapiats que vna [f. xiiij] questio es en theologia per que nostre senyor deus ha volgut ordenar quela hora dela mort sie jncerta … [ 17] … e axi bona gent vageus lo cor en aquestes coses e seruantuos en vostra bona ujda com dit vos he per tal que nostre senyor deus vos do eus conserue en sa gracia deša eus do la sua glorja della ad quam etc.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9224
Location in volume ff. 17-21v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10229
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Sancti adempti sunt repromissiones”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 17] Sabbato
tema: Sancti adempti sunt repromissiones ad ebre xjo cao etc.
acc.: Yo enten preycar de present deles promissions diujnals [f. xvijv] les quals deus ha fet en lo nouell testament als bons christians set primo aue maria etc.
text: Lentenjment es aytal quelos sants han guanyat les promissions diujnals Ara aci fa mester declaracio e es aquesta que si be vol hom pensar en la santa scriptura … [ 21v] … e per šo que nosaltres malastouchs [sic] demanam šo que no deuem demanar per šo nos diu ihesu christ petitis Jaco iiijo cao placie a deu etc.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9225
Location in volume ff. 21v-26
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10230
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “In habitatione sancta coram ipso ministravi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 21v] Dominjca nona jn vigilia assumpcionis virginis marie
tema: In habitacione sancta coram ipso ministrauj habetur uerbum istud originaliter jn libro ecclesiastici cao 24 et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: Segons que sabets huy es la uigilja dela assumpcio dela verge maria … e preycare della algun poch e sera materia etc aue maria etc.
text: Aquesta paraula proposada pot esser entesa en .3. maneres. Primo per part dela mare de deu gloriosa … [ 26] … car ja ses esdeuengut que vna joueneta christiana fon foršada per hun juheu E si vosaltres seruau aquestes [sta subpuntuat] virtuts poreu dir jn habitacione sancta coram ipso ministravj
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9226
Location in volume ff. 26-29v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10231
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Hereditas illius in plenitudine sanctorum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 26] Jn die assumpcionis beate marie
tema: Hereditas illius jn plenitudine sanctorum Habetur uerbum jstud textualiter jn libro ecclesiastici, 24o cao et officialiter jn epistula statim lecta etc.
acc.: Aue maria etc.
text: Hereditas illius etc. Aquesta paraula breument vol dir ašo quela uerge maria es en la plenjtud dels sants … [ 29v] … e fala siure en una cadira e axi ab aquells goygs vjuran eternalment ergo hereditas illius etc. Vide sermonen supra de cum deffeceritis recipiant vos jn eterna tabernacula
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9227
Location in volume ff. 29v-32v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10232
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Maria optimam partem elegit, que non auferetur ab ea”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 29v] De eodem alius sermo
tema: Maria optimam partem eligit que non auferetur ab ea Luc. xo cao etc.
acc.: Axi com la festa solemne es dela [f. xxx] gloriosa assumpcio dela uerge maria mare de deu semblantment sera lo nostre sermo. set primo aue maria
text: Maria optimam etc. Ara sapiats senyors que tota ujda humanal de quiscuna persona esta en tres punts La primera vida es bona … [ 32v] … e yo quan hic exire queus veja E ihesu christ trametelj hun angel ut supra jn proximo sermone Jn prima parte ideo venj electa mea et ponam jn te tronum quia concupiuj speciem tuam etc.
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9228
Location in volume ff. 32v-34v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10233
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Laudavit Dominus villicum iniquitatis, quia fecisset prudenter”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 32v] Dominica xa
tema: Laudauit dominus uillicum iniquitatis quia fecisset prudenter Luc. xvjo cao etc.
acc.: Lo sermo present sera dela dominjca present del seu sant euangeli e haurem moltes bones doctrines set primo aue maria etc.
text: Lo sant euangeli dela dominjca de huy nos mostre 3 coses e son aquestes La primera crimjnal peruersitat … [ 34v] … en pigor dampnacio seran quels jnfels ab judicium durissimum fiet eis quj presunt nam potentes potenter tormenta pacientura sapien vjo cao
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9229
Location in volume ff. 34v-36v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10253
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Facite vobis amicos de mamone iniquitatis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 34v] fferia ij
tema: Ffacite uobis amicos de mammone iniquitatis lu xvjo cao etc.
acc.: lo nostre present sermo sera del euangelj dela dominjca corrent etc aue maria etc.
text: facite uobis etc En aquest sermo yo he pensat que tjnga vna manera nouella la qual tenen los juristes quant han adisputar o legir en la scola … [ 36v] … en lo camp lo lexen no volen exir de casa E quan son tornats los amjchs acasa lleuenlj los bens hoc hi auegades si allancegen be guarda destructiue ergo facite
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9230
Location in volume ff. 36v-38v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10234
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ego dico vobis: facite vobis amicos”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 36v] fferia .iija.
tema: Ego dico uobis facite uobis amicos Lu. xvjo. cao. etc.
text: La paraula preposada es consell de jesuchrist dient facite E hay bona raho de tal consell. segons doctrina theologal philosofical e moral. car en aquest mon es necessari lo amjch bo e verdader … [ 38v] … Jtem que ell vjngue en la ostia consagrada nunqua los juheus hagueren aquesta gracia mas nosaltres si be com ell nos dix caro mea vere est cibus vere diu no simjlitudjnarie et sangujs meus vere est potus Jo. vijo. cao. altra vos amjci mej estis si feceritis que precipio vobis Jo. vjo. cao. precipio. scilicet .x. precepta dic ea si vjs quia si seruamus ea ipse erit noster amjcus. Amicus fidelis medicamentum est. scilicet. vite gracie et jnmortalitatis eci. vjo. cao.
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9231
Location in volume ff. 38v-42v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10235
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Haec omnia operatur unus atque idem”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 38v] Beati bartolomej
tema: Hec omnia operatur vnus atque jdem Pa. ad Corint. xijo. cao. etc.
acc.: Axi com la festa es de aquell glorios martir e apostol mossenyer sent bertomeu axi sera lo nostre present sermo. set primo ave maria etc.
text: Per jntroduccio dela materia sapiats senyors que jesuchrist volent trametre los seus apostols per lo mon apreycar donals tal doctrina … [ 42v] … tots temps per gran peccador e menyspreat com afanch podrit ideo superbiam fili mj non jn tuo sensu aut jn tuo uerbo dominarj permjtas omnjs perdicio tobie. iiijo. cao. Altra jnjcium omnjs peccati superbia quj tenuerjt jllam jmplebitur maledictis. scilicet. peccatis mortalibus
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9232
Location in volume ff. 42v-47
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10236
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Lucernae ardentes in manibus vestris”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 42v] Sancti augustinj
tema: Lucerne ardentes jn manibus vestris. Lu. xijo. etc.
acc.: Axi com la solemnjtat de huy es de aquell gran doctor e confessor mossenyer sent Agosti axi dell sera lo sermo šo es dela sua perfectio de uida. set primo aue maria etc.
text: Aquesta paraula preposada apropriantla a mossenyer sent Agosti veus que diu o sent agosti candeles ardents foren en les vostres mans … [ 47] … E axi passa de aquesta vida e no feu degunt testament testamentum nullum fecit quia vnde faceret pauper christi non habujt
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9233
Location in volume ff. 47-51
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10237
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Herodes tenuit Johannem et misit eum in carcerem
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 47] Johannis decollati
tema: Herodes tenuit johannem. et misit. eum. in carcerem. Mt. vjo. cao. etc.
acc.: Axi com la festa present es de aquell molt glorios sant mossenyer sent johan babtista … e axi lo sermo sera dela sua decollacio aue etc.
text: De mossenyer sent johan babtista tres. coses o tres. punts vos ne vull declarar Lo primer punt la sua preso jnjusta … [ 50v] … e si ašo no feu noy entrareu [f. 51] nisi penjtentiam egeritis omnes simjliter peribitis Mt. iiijo. cao. Lo. 3. camj es plena obediencia a les persones perfetes seruant los manaments dic ea. si ujs ad uitam jngredi serua mandata Mt. 19o. cao. altra hec via. scilicet preceptorum ambulate jn ea neque ad dexteram. scilicet. prosperitatis neque ad sinistram. scilicet. aduersitatis decljnetis ysa. xxxo. cao. Jtem hec via. scilicet. istarum trium viarum
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9234
Location in volume ff. 51-54v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10238
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Homo quidam descendebat ab Jherusalem in Jerico”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 51] dominjca xiij
tema: Homo qujdam descendebat ab Jherusalem jn Jerico .lu. xo etc.
acc.: Per šo bona gent que comenšament de bona vida es partirse de peccats … e sera materia molt bona amellorament de nostra vida e consolacio de nostres anjmes set primo aue maria
text: Homo qujdam etc. La santa scriptura per donar aentendre a nosaltres el be que fa al hom e daltra part el peccat que fa al hom diu vna auctoritat justicia autem … [ 54v] … pus que tantes miseries ha la persona de mala vjda ques conuertesque penedintse confessantse e fent penitencja e haurents la vida eternal ad quam etc.
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9235
Location in volume ff. 55-61
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10239
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 55] fferia ija
tema: Diliges dominum deum tuum ex toto corde tuo lu .xo. cao etc.
acc.: Bona gent la nostra present preycacio sera dela vera dilectio que deuem hauer en nostre senyor deus … e per quinyes [sic] rahons lo deuem amar. pens que sera materia etc. aue maria etc.
text: Aquesta paraula proposada del sant euangeli del dichmenge corrent diu axi amaras nostre senyor deus de tot ton cor Aci ha vna difficultat que vol dir de tot ton cor … [ 61] … E pus huy vos he preycat dela amor de deu dema si plau adeus preycar vos he dela amor del proisme
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9236
Location in volume ff. 61-67
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10240
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Diliges proximum tuum sicut te ipsum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 61] fferia iija
tema: Diliges proximum tuum sicut te ipsum verbum istud habetur originaliter lu xo cao et recitatur jn euangelio currentis dominjce
acc.: En lo sermo de hjr yo vos preyqui dela amor de deu e ara per orde ve a declarar dela amor del proysme com nos deuem amar e ab qujnya [sic] dilectio pens que sera materia molt profitosa etc aue maria etc.
text: Diliges etc. Aquesta paraula proposada es doctrina de ihesu christ en la qual nos done regla de com deuem amar nostre proisme e diu axi amaras lo teu proisme axi com tu matex … [ 67] … e axi o deuets fer vosaltres Sent pau apostol se llogaue a cosir en la Ciutat de corinto e veus aci la amor de proisme ideo dilectio sine simulacione ad. Romanus. xijo cao ideo dicit tema diliges etc.
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 9237
Location in volume ff. 67-71v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10241
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Conclusit Scriptura omnia sub peccato”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 67] fferia. iiija.
tema: Conclusit scriptura omnja sub peccato ad. gal. 3. cao. etc.
acc.: Per šo que les santes paraules diujnals que yo he pensat preycar a uosaltres sien dites a honor e reuerencia de nostre senyor deus … ab gran reuerencia saludarem la mare de deu dient aue maria etc.
text: Aquesta paraula preposada vol dir que la santa scriptura ha conclus totes coses sots peccat … [ 71v] … e no vullau segujr lo mon que traydor es axi com lonso e nous vullau dapnar per vostra culpa. placie a nostre senyor deus etc.
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 9238
Location in volume ff. 72-76v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10242
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ite, ostendite vos sacerdotibus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 72] dominjca. xiiii. post trinitatem
tema: Ite ostendite vos sacerdotibus luc. xvijo. cao. etc.
acc.: Lo nostre present sermo sera del sant euangeli de aquest dichmenge jatsie quela missa sie stada de mossenyer sent Agosti … a correctio de peccats e consolacio de nostres anjmes E per šo ab gran reuerencia pregarem la uerges maria etc.
text: Ite ostendite etc. libro et cao sicut ante El sant euangeli present conte vna ystoria breu e mjracle marauellos com jesuchrist purifica guari e sana .x. \homens/ lebrosos … [ 76v] … E veus aci les .v. maneres per les quals nostre senyor. deus purifique les anjmes lebroses
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 9239
Location in volume ff. 76v-81v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10243
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Decem mundati sunt. Et novem ubi sunt?”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 76v] feria ij.
tema: Decem mundati sunt et nouem ubi sunt Habetur uerbum istud originaliter luc. xvijo. et recitative in euangelio currentis dominjce
acc.: Costuma es santa e antiga en lorde de mossenyer sent Domingo que entre los altres anjuersaris que fan apres les octaues de sent Agosti per tot lo mon se fa offici per les anjmes deffuntes … e es materia molt profitosa e necessaria de saber a quiscu per auisament hon van mas no obljdem la uerge maria etc.
text: Decem mundati sunt etc. euangelio et capitulo sicut dixi. Per declaracio de aquesta paraula preposada sapiats que les animes de homens que passen de aquesta uida per mort corporal son en dues maneres o condicions … [ 81v] … e veus aci decem mundati sunt et nouem ubi sunt jn jnferno positi sunt. Ara sabets lestament deles anjmes quan jxen de aquest mon hon ne van placie a nostre senyor deus
Note entre els ff. lxxxj i lxxxij hi ha un full en blanc sense numerar
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 9240
Location in volume ff. 82-87
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10244
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Steterunt a longe et levaverum vocem”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 82] feria iija
tema: Steterunt alonge et levaverunt vocem. lu xvijo cao etc.
acc.: Per šo que nostra preycacio sia en honor de deu principalment e apres en mjllorament e consolacio de nostra vida deuotament saludem la uerge maria etc.
text: La sentencia de aquesta paraula proposada es aytal son stats de lluny e han lleuat la veu. Per declaracio de aquesta paraula e jntroduccio dela present materia sapiats que entre los sants e les persones de bona vida … [ 87] … mas guardauvos dels tres primers e tenjts los tres derrers per tal que siam dignes de venjr ala gloria de parais ad quam nos perducat
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 9241
Location in volume ff. 87-91v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10245
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Desideria carnis ne perficiatis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 87] fferia iiija
tema: Desideria carnjs ne perficiatis ad gal vo cao etc.
text: Aquesta paraula proposada dona a nosaltres regla en qujnya [sic] manera deuem regir quiscu la sua carn e diu axi non complireu los desigs dela carn. Per declaracio e venjr ala materia de que vos enten preycar sapiats que hom que vol regir son cors segons la voluntat de deu … [ 91v] … veus aci com deuem regir lo nostre cors placie a nostre senyor deus
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 9242
Location in volume ff. 91v-99
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10246
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ego quasi vitis fructificavi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91v] Sermo nativitatis uirginis Marie
tema: Ego quasi vitis fructificauj habetur verbum istud originaliter jn libro ecclesiastici cao xxiiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: Ja sabets bona gent com huy es la festa e solemnjtat molt excellent e notable dela nativitat dela gloriosa humjl uerge maria … mas primerament ans que entrem en la materia deuotament ab les testes jncljnades e no moure per no fer rumor saludarem la uerges maria dientlj aue maria etc.
text: ego quasi vitis fructificavi libro et capitulo sicut dixi. [f. lxxxxij] Per declaracio de aquesta paraula proposada e venjr ala materia que vos vull preycar sapiats quen doctrina es e conclusio en la santa scriptura certa e verdadera que tot lo be que ha la creatura humanal de merits … [ 99] … seruats la castedat no mesclarse ab daltres gran peccat es e noy toquets corns ne fašats altres escarns. Honorabile connubium ad ebre. ultimo cao e veus lo sermo complit
Note segueix una r˙brica sense sermˇ: “fferia vja. de fine mundi”
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 9243
Location in volume ff. 99-104
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10247
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Qui Christi sunt carnem suam crucifixerunt”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 91v] [fferia iija ratllat] Sabbato
tema: Quj christi sunt carnem suam crucifixerunt ad gal vo
acc.: per šo que les paraules santes que yo enten apreycar a vostra bona [f. 99v] deuocio … ab gran reuerencia saludarem la mare de deu dient Aue maria etc.
text: Quj christi sunt carnem suam crucifixerunt ljbro et capitulo sicut prius. Aquesta paraula proposada ha bona difficultat e soptiljtat en santa teologia e diu axi Aquells qui son de ihesu christ han crucificada la carn … [ 104] … stigmata šo es les plagues veus donchs com deuem esser crucificats ideo dicit tema quj christi e veus lo nostre preych complit
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 9244
Location in volume ff. 104-109
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10248
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Querite primum regnum Dei et justiciam eius”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 104] Dominjca xva
tema: Querite primum regnum dei et justiciam eius habetur uerbum istud originaliter Mt ujo cao et recitatum est statim jn euangelio presentis dominjce
acc.: la nostra present preycacio sera del sant euangeli de huy … a mellorament de nostra vida e consolacio de nostres anjmes. Set primo aue maria etc.
text: nostre senyor e saluador ihesu christ del sant euangeli de huy nos mostre hauer tres coses molt necessaries a nostra saluacio e son questes La primera adherencia divjnal … [ 109] … e axi vosaltres fets axi com nosaltres oracio a mati e vespre etc. e en aquesta forma aconsegujrem lo regne celestial e la sua glorja ad quam etc.
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 9245
Location in volume ff. 109-112v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10169
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Beati mortui qui in Domino moriuntur”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 109] fferia ija
tema: Beati mortui quj jn domino moriuntur verbum istud habetur originaliter jn ljbro apocalipsis cao xiiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: Axi com la missa de huy es stada per los morts que son en purgatori e han mester nostra ajuda … e pens que sera materia molt profitosa ales anjmes de purgatori e nostres set primo aue maria etc.
text: Beati etc. libro et capitulo sicut ante. Aquesta paraula proposada sentencialment diu axi benauenturats son aquells morts quj moren en nostre senyor ihesu christ … [ 112v] … veus donchs de aquests que fan aquestes obres podem dir lo tema proposat beati mortuj etc. placie a deu etc.
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 9246
Location in volume ff. 112v-116v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10250
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Non potestis Deo servire et mamonae”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 112v] fferia iija
tema: Non potestis deo serujre et mammone Mt vjo cao etc.
acc.: En lo present sermo yo enten a declarar a vostra bona devocio los grans deffalljments e molts que han les riquees temporals … pens que sera materia etc. aue maria etc.
text: [ cxiij] Aquesta paraula proposada diu axi no podets serujr a deu e anar a mammona Aquest nom se pren en dues maneres en la scriptura … [ 116v] … finaliter lermjta los dix šo que y sabie. E axi per amor de deu regiu vos ab aquelles en tal manera que no vjngats en perill etc.
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 9247
Location in volume ff. 116v-122v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10251
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Factus est pro nobis obediens unsque ad mortem crucis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 116v] Sermo exaltationjs sancte crucis
tema: Ffactus est pro nobis obediens usque ad mortem crucis habetur verbum istud originaliter ad philipenses ijo cao et recitatiue jn epistula hodierna
acc.: La festa present es dita exaltacio dela santa vera creu on lo saluador e redemptor nostre senyor ihesu christ fo crucificat … haurem algunes bones doctrines a correctio de nostres peccats millorament de nostra ujda e saluacio de nostres anjmes. set primo aue maria etc.
text: Factus etc. ljbro et capitulo sicut dixi veus que vol dir que nostre senyor ihesu christ per nosaltres es stat fet obedient fins ala mort … [ 122v] … e axi si corregits aquests peccats ab lo senyal dela creu foragitarets la tempesta etc. veus aci la creu santa com es salut e remedi etc.
Note entre els ff. cxxi i cxxii hi ha un foli en blanc sense numerar ara amb unes lÝnies afegides
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 9248
Location in volume ff. 122v-125v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10252
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Memoria mea in generacione saeculorum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 122v] Jn octaua nativitatis beate marie
tema: Memoria mea jn generacione seculorum verbum jstud habetur originaliter jn libro ecclesiastici cao xxiiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: En lo comenšament de aquest sermo per šo que la gracia djujnal sie ab nosaltres humjlment saludarem etc. aue etc.
text: Aquesta paraula proposada es paraula de la uerge maria dela qual fem octaua e diu axi la mja memoria es significada en lo principi del mon … [ 125v] … e per šo sera lo setgle perpetual. e de aquest parla deus regnum tuum regnum omnjum seculorum etc. Aquest regne sera fi de tots los altres setgles etc.
Note entre els ff. cxxv i cxxvi hi ha tres folis en blanc
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 9249
Location in volume ff. 126-130
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10254
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Si spiritu vivimus, spiritu et ambulemus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 126] Fferia vja
tema: Si spiritu viuimus spiritu et ambulemus ad gal. vjo etc.
acc.: En la present nostra preycacio yo enten declarar a uosaltres quantes maneres o diferencies son de vida bona spiritual … sabram com daci auant se deuran regir e gouernar set primo aue maria
text: Si spiritu etc. libro et cao sicut prius. Per declaracio e jntroduccio dela materia sapiats que trobam per philosophia e per theologia que principi comenšament causa e raho de vida spiritual [sic] humanal es substancia de vida spiritual … [ 130] … ideo dicit thema Si spiritu viujmus spiritu ambulemus que anem de vna obra en mellor e veus aci nostre sermo compljt
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 9250
Location in volume ff. 130-135
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10255
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Coram ipso ministravi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 130] Sabbato
tema: Coram ipso ministrauj habetur uerbum istud originaliter jn libro ecclesiastici xxiiijo cao et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: E lo preych de hir yo vos declarj tres marauelloses diferencies de bona vida spiritual … e pens que sera materia etc. set primo aue maria etc.
text: Coram ipso etc. Aquesta paraula proposada specialment es dita en persona dela verge maria e generalment en persona de quiscuna creatura … [ 135] … e axi quj per aquestes maneres se pora gouernar pora dir šo que diu lo tema scilicet coram ipso mjnistrauj. Placie a nostre senyor deus quens leix obrar en tal manera que puxam aconsegujr la sua santa glorja ad quam etc.
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 9251
Location in volume ff. 135-140v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10256
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Omnes magnificabant Deum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 135] Dominica xvia
tema: Omnes magnificabant deum verbum istud habetur originaliter lu vijo cao et recitatum est statim jn euangelio hodierno
acc.: la nostra present preycacio sera del sant euangelj de aquest dichmenge present … e a consolacio de nostres anjmes mas primo saludem etc. aue maria etc
text: Bona gent yo he pensat que en aquesta preycacio tjnga la manera que tenen los lauradors en sembrar los camps que primo lo lauren … [ 140v] … e per šo hauem final doctrina de glorificar e loar deu quan deu resuscite la creatura e veus lo llaurar que hauem fet elo sementer que hauem sembrat placie etc
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 9252
Location in volume ff. 141-145v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10257
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Opera enim illorum sequentur illos”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 141] fferia ija
tema: Opera enjm illorum sequentur jllos .apoch. cao xiiijo originaliter et jn epistula hodierna recitative scribitur uerbum istud
acc.: Costuma es santa e antiga en santa mare esglesia que quiscuna setmana el djlluns si festa no y ha o altra solemnjtat … e per šo com noy ha festa huy la missa es stada de deffunts e axi sera lo sermo si plau adeu de deffunts etc. ave etc
text: Lentenjment de aquesta paraula proposada es tal queles obres dels morts los seguexen e nos partexen de aquells … [ 145v] … guardant nos deles penes de jnfern e per la penitencja no complida remeses apurgatorj puguam escapar de aquella pena de purgatorj e muntar a la glorja de parais Ad quam etc
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 9253
Location in volume ff. 145v-150v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10258
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Beatus vir qui in sapientia morabitur”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 145v] fferia iija
tema: Beatus vir qui in sapientia morabitur habetur uerbum istud originaliter jn libro ecclesiastici cao xiiijo et recitatum est statim jn epistula hodierna
acc.: En aquest present sermo Juxta lo tema yo vull preycar a vosaltres una materia que sera molt profitosa si plau a nostre senyor deus … ara vos o vull declarar en aquest sermo e per šo primo saludarem etc. ave etc
text: Beatus vir etc. Aquesta paraula proposada vol dir benauenturada sera la persona que en sauiesa estara e morara … [ 150v] … ens vulla guardar deles tres follies primeres en tal manera que seruant aquesta derrera nos vulla donar sa gracia deša e la gloria della ad quam etc
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 9254
Location in volume ff. 150v-156v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10259
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Non veni vocare justos, sed peccatores”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 150v] fferia iiija de beato matheo
tema: Non ueni uocare iustos sed peccatores Mt originaliter cao viiijo et recitatiue jn euangelio hodierno scribitur verbum istud
acc.: La festa present de huy tota es de aquell glorios apostol e euangelista mossenyer sent Matheu … haurem moltes bones doctrines a correctio de peccats mellorament de nostra vida e consolacio de nostres anjmes etc. Aue maria etc
text: Non venj vocare etc. euangelio et capitulo sicut dixi. Aquesta paraula presa per tema de nostra preycacio es de nostre senyor deus ihesu christ dient axi yo no so vengut en aquest mon per appellar los justs mas los peccadors … [ 156v] … sent Matheu com fou martir per aquest matrimoni e axi o fet vosaltres deus omnjs gracie pa petri cao vo e veus nostre sermo compljt
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 9255
Location in volume ff. 156v-157v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10260
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Obsecro vos ne deficiatis in tribulationibus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 156v] fferia va
tema: Obsercro uos ne deficiatis in tribulationibus habetur uerbum istud originaliter ad ephe. iijo cao et recitative jn epistula currentis domince
acc.: En aquesta preycacio present segons requer lo tema proposat yo vull declarar los bens vtilitats e profits que nosaltres hauem per les tribulacions affanys dolors e aduersitats en aquest mon pens que sera materia molt profitosa anosaltres etc. Ave etc.
text: Obsecro etc. libro et capitulo sicut ante. Per declaracio de aquesta paraula proposada e jntroductio dela materia sapiats que aquesta vida del mon tota esta entremesclada entre bens e mals … [ 157v] … E donchs si tant gran bens fan ideo obsecro vos ne deficiatis in tribulationibus prech uos Recurre supra jn fine sermonjs octabarum nativitatis sancte marie ubi tale signum est
Note al final del text hi ha un signe de remissiˇ a una altra part del volum
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 9256
Location in volume ff. 158-160
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10261
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Hic est maior in regno caelorum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 158] Sermo sancti Michaelis
tema: Hic est maior in regno celorum habetur uerbum istud originaliter Mt xviijo cao recitatiue jn euangelio hodierne solemnjtatis
acc.: Ja sabeu com la festa de mossenyer sent Miquel archangel es huy e axi sera dell lo seu sermo etc. ave maria etc.
text: Doctrina es en santa teologia e conclusio de tots los doctors que mossenyer sent miquel es lo maior angel de tots los angels … [ 160] … E veus com sent mjquel en aquestes tres batalles es capita e per šo ne deuem fer gran festa. Placie a nostre senyor etc.
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 9257
Location in volume ff. 160-165v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10262
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Videte ne contemnatis unum ex hiis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 160] Alius sermo eiusdem diei
tema: Videte ne contemnatis vnum ex hijs Mt xviijo etc
acc.: honorables senyors lo present sermo sera de mossenyer sent mjquel e de tots los angels de paradis. … hauem nosaltres de tots los angels de deu. set primo aue maria etc
text: La present festa ha dos noms la hu es propi e singular laltre es comu e general propi es quant a sent miquel … per šo que diu serua šo es enla exida dela anjma del[a subpuntuada] cors e com diu defende entenjr en la carrera dels dyables e com diu guberna entenjr quela mete djns en paradis e veus lo sermo complit etc vide sermonem secundum omnium sanctorum in 2a parte
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 9258
Location in volume ff. 165v-169v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10263
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Lucerna fulgoris illuminabit te”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 165v] Sermo sancti jeronjmj
tema: Lucerna fulgoris jlluminabit te .lu .xjo. cao. etc.
acc.: Senyors lo nostre sermo de huy sera de mossenyer sent jeronjm e si plau adeu sera bona materia … ehaurem moltes bones doctrjnes de sa vida per a edifficacio de nostres animes e mellorament de nostra vida set primo aue maria etc
text: lucerna etc. sent jeronjm fo candela per illumjnar nos e pus que es dit candela yo trop que sent jeronjm es dit candela en tres maneres … [ 169v] … hauem altra doctrina que deuem fer restitucio de šo que no es nostre axi com feu sent geronjm als mercaders etc
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 9259
Location in volume ff. 170-171
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10264
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Latitudo, longitudo, sublimitas et profundum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 170] Com deus fer oracio e que significa com Jhesu christ mori ab los brašos estesos
rubr.: fferia vja
tema: Latitudo. longitudo. sublimjtas et profundum ad ephe. 3o cao etc
acc.: Aquesta paraula preposada conte en si subtilitat en theologia … e per šo yo de present laus vull declarar set primo aue maria etc
text: Lo glorios sent pau volent nos declarar com deuem fer oracio diu axi Cujus rei gracia flecto genua mea … [ 171] … e de aquesta penitencia voleu saber com se fa dauid nos o dira en spirit de prophecia. dixit dominus ex bassan ut supra jn sermone
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 9260
Location in volume ff. 171-173v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10265
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Flecto genua mea ad patrem”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 171] fferia vja. Obsecro uos jam et supra post sermonem sancti Mathei
rubr.: sabbato
tema: Flecto genua \mea/ ad patrem ad ephe. 3 o cao etc
acc.: de present yo vull declarar totes les maneres que deuem tenjr en fer deuota oracio sera materia .etc. set primo aue maria etc
text: Aquesta paraula preposada es paraula de mossenyer sent pau e demostre la manera que ell tenja en fer oracio dient quant yo vull fer oracio al pare de ihesu christ … [ 173v] … a mati e uespre no dexarla e tindrem lo consell de sent pau prima ad thesalon cao .vo. sine intermissione orate non defficientes
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 9261
Location in volume ff. 173v-175v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10266
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Omnis qui exaltat humiliabitur, et qui se humiliat, exaltabitur”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 173v] Dominjca xviij. post pentecostes
tema: Omnjs quj exaltat humiliabitur et quj se humiliat exaltabitur textualiter lu. xiiij o cao et officialiter jn euangelio presentis dominice
acc.: lo sermo de huy sera dela present dominjca etc nostre senyor ihesu christ en lo sant euangeli de huy nos mostre .iiije. virtuts … la primera tempran‡a personal la 2a misericordja proximal la 3a sapiencia doctrinal la 4a humilitat profundal
text: la primera uirtut que jesuchrist nos mostre en lo sant euangeli es tempranša personal … [ 175v] … sera exalšada e per šo diu dauid qujs sicut dominus deus noster quj [espai en blanc] psalm laudate puerj cxij
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 9262
Location in volume ff. 175v-178
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10262
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Videte ne contemnatis unum ex hiis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 175v] fferia ija
tema: Vade et recumbe jn nouissimo loco. textualiter lu. xiiijo cao et recitatiue jn euangelio hodierno
text: En aquest sermo vos vull declarar deles condicions deles anjmes que passen apurgatori etc hjr vos declari aquesta paraula ala letra mas ara laus vull declarar anagogicalment … [ 178] … han venšut lo mon. lo djmoni ela carn e de aquests deye dauid dominus regit me et nihil mihi deherit jn loco pascue ibi me collocauit dominus regit me scilicet vjsum auditum odoratum ideo dicebat Beda qujs plus peccat quj difamat aut quj ascultat prou hi ha que fer e que dir. jtem dominus regit me cor jn gredendo et os jnlaudando deum
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 9263
Location in volume ff. 178-181
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10268
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Omnes in una spe vocati estis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 178] fferia iija
tema: Omnes jn vna spe vocati estis textualiter ad ephe. iiijo cao et recitatiue in epistula currentis dominice
acc.: huy he pensat que vos predique dela epistola per que y ha moltes bones doctrines mas primo salutem aue maria etc
text: En aquest tema son dues conclusions e la primera sera per jntroduccio del sermo ela .2a. sera per prosecucio del sermo donchs lo tema ala letra veus que vol dir que tots quants som som appellats en vna glorja … [ 181] … e per šo dehie sent pau jnjnfirmjtatibus enim mejs gloriabor [espai en blanc] e llauors pus que han bona paciencia van aparadis e veus aci les maneres declarades
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 9264
Location in volume ff. 181-184v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10269
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ipse vero apreensum sanavit eum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 181] fferia .iiija
tema: Jpse uero apreensum sanaujt eum lu. xiiijo cao etc
acc.: [ 181v] Huy vos predicare a vostra reuerencia del sant euangeli ehaurem moltes bones doctrines etc. aue maria etc
text: Aquesta paraula preposada ha dos entenjments la hu literal laltre spiritual lo literal es aquest. diu que vna vegada hun hom rich coujda a ihesu christ ab mala jntencio … [ 184v] … que apres quela persona ha fet tot šo que vos he dit veus que dona lj lo seu cors a mengar šo es acombregar e ax [sic] la anima ha saluacio e veus lo sermo complit
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 9265
Location in volume ff. 184v-185
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10270
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Amice, ascende superius, et tunc erit tibi gloria”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 184v] fferia .va.
tema: Amice ascende superius et tunc eriit tibi glorja lu. xiiii. etc
acc.: huy predicare dela fi del mon etc Ara sapiau que quan ante christ haura regnat tres. anys e mig e foch lo haura cremat a vista dels seus la terra se obrjra etc … veus que tots tornaran ala nostra fe e ašo diu dauid parlant adeu. Omnes gentes quascumque fecisti et postea sequitur quia venjet dies dominj sicut fur
text: e ara lo tema es declarat car si aquest mon se ha adestroir e acremar donchs diu lo tema axi com abon amjch … [ 185] … la .4a. lo effecte que lexara vide in sermonjbus ante christi et conflagracionjs seculi in aduentu domini
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 9266
Location in volume f. 185r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10271
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Tertia die resurget”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 185] fferia .vja.
tema: Tercia die resurget Mt. xxo. cao etc
acc.: Huy vos he apredicar dela resurreccio vnjuersal etc. Ara sapiau quela fi del mon e la resurreccio seran en hun dia e de ašo hauem dues auctoritats … quia resurget jn resurrectione jn nouissimo die
text: Ara donchs yo vos he adeclarar pus quel mon se ha acremar que quants jorns passaran fins aldia del juhi e aquell gran doctor sent jeronjm diu que tres dies passaran … [ 185v] … Ara vejam en la resurreccio quantes coses hi concorreran e dic que sis segons dix ell mateix nolite mjrari hoc ut jnfra jn alijs sermonibus aduentus dominj
Note segueix una r˙brica amb el tema d'un sermˇ que no fou copiat: “Sabbato Jn plenjtudjne sanctorum ut supra
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 9267
Location in volume ff. 185v-187v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10272
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Et non poterant et respondere verbum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 185v] Dominjca .xviiij. post pentecostes
tema: Et non poterant ei respondere uerbum textualite Mt. 22o cao etc
acc.: Lo sermo de present sera del sant euangeli de aquest dichmenge e hay moltes speculacions etc. aue maria etc
text: Lo sant euangeli de huy toque tres disputacions La primera fon dels saduceus contra ihesu christ e fo maliciosa … [ 187v] … Ara vet yo que he fet per tu e com me so humjliat e tu contra mon voler has viscut superbiosament que djras llavors dic de vij. peccatis
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 9268
Location in volume f. 187v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10426
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Est cogitatio pro defunctis exorare”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 187v] fferia .ija.
tema: Est cogitatio pro defunctis exorare .jn libro machabeorum cao. xijo ut supra jn sermone
text: Mas per šo que diu defunctis veus que son .3. condicions de deffunts … La .3a. persones que nostres bens han gran mester vt supra in consimjlj sermone
Note apunts per a un sermˇ, a completar amb un altre incl˛s abans en el recull
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 9269
Location in volume ff. 187v-189
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10273
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Gratia Dei data est vobis in Christo Jesu”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 187v] fferia .iija
tema: Gracia dei data est uobis jn christo ihesu. textualiter ad cor. po. cao. etc
acc.: De present yo entench apredicar com la persona encara que sie cayguda en peccat com pot tornar en gracia de deu materia sera profitosa etc. aue maria etc
text: Segons doctrina de tots los doctors sapiau que ihesu christ es aquell per lo qual hauem aquesta gracia de deu … [ 189] … mas son alguns que per deuocio folla fan desplaer a deu e com quelo dia de pascua florida volen fer pan beneyt de corders com ajuheus no quia preterit figura habere
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 9270
Location in volume ff. 189v-192
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10274
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Omniumque potencior est sapiencia”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 189v] fferia .iiiia
tema: Omnjumque potencior est sapiencia sapien .xjo. cao etc
acc.: En aquest sermo yo vos vull declarar que es vera sapiencia o sauiesa set primo aue maria etc
text: veus que vol dir quela major cosa que lhom pusca hauer es saujesa … [ 192] … certes no fareu mas per lo camj de humjlitat e vos en avaricios etc dic vij. peccata donchs anau dret. hec via ambulate jn ea scilicet per obedienciam ysa. xxxo. cao. neque etc
Note segueix una r˙brica amb el tema d'un sermˇ que no fou copiat: “fferia va de fine mundi”; va seguida per la r˙brica del sermˇ segŘent
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 9271
Location in volume ff. 192-194
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10275
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Quid vobis videtur de Christo, cuius filius est!”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 192] fferia vja
tema: Quid uobis videtur de christo cujus filius est Mt. 22o. cao. etc
acc.: Aquest tema es una questio que feu ihesu christ als juheus e ells nolj saberen be respondre mas nosaltres christians lj sabrem ben respondre si plau adeu etc
text: Tres generacions trobam de ihesu christ e per cascuna generacio ell es fill de tres persones … [ 194] … mas quan la persona que ha concebut o met en obra partint se de peccat porem dir lo tema quid uobis videtur de christo cujus filius est dela persona penjdent
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 9272
Location in volume ff. 194-197v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10276
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Duobus enim mandatis universa lex pendet”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 194] Sabbato
tema: Duobus enim mandatis vnjversa lex. pendet Mt. 22o. cao. etc
acc.: En aquest sermo yo vos vull declarar quants manaments deus nos ha donats ela manera dela ordenacio que en aquells ha posada sera materia speculatiua mas hay de bones moralitats set primo aue maria etc
text: [ 194v] Los manaments de deu ala persona quels serua veus com son ordenats en .v. maneres … [ 197v] … e segons aquest compte los manaments son en hu per šo diu ihesu christ mandatum lucerna est lex scilicet in capite proverbi. vjo. cao. altra omnia quecumque vultis ut faciant vobis homines et vos facite illis Mt. vjo. cao. omnjs lex jn vno sermone jmpletur gal. vo. cao
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 9273
Location in volume ff. 198-200
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10277
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ascendens Jesus in naviculam, transfretavit, et venit in civitatem suam”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198] Dominjca xxa
tema: Ascendens ihesus jn naviculam transfretavit et uenit in civitatem suam Mt. 9o. cao. etc
acc.: Lo sermo de huy sera dela dominjca present etc
text: En aquest sermo yo vull tenjr la manera que tenen los maestres de fer cases etc ut supra E lo euangeli de huy conte hun bell mjracle que ihesu christ feu … [ 200] … Sus axi deu fer cascu de nosaltres que si deguna mala pensa lj ve tantost la deu lanšar e per šo digau lo credo a mati e vespre. jn omnjbus sumjte scutum fidei
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 9274
Location in volume ff. 200-202
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10278
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Offerebant ei paraliticum in lecto jacentem”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 200] Fferia .iia.
tema: Offerebant et paraliticum in lecto jacentem Mt. 9o. cao. etc
acc.: Costuma es huy quj es dilluns ut supra
text: Ara per entrar en la materia yo vos he a declarar tres punts. Lo primer es qual es lom paraliticat … [ 202] … Ara veus quala es la persona paraliticada e lo lljt en lo qual jau despoderada e los quj dauant ihesu christ la han aportada o presentada. vade fides tua salvum te fecit
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 9275
Location in volume ff. 202-204v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10279
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Dedit potestatem talem hominibus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 202] fferia tercia
tema: Dedit potestatem talem hominibus Mt. 9o. cao. etc
acc.: En aquest sermo yo vull declarar les potestats que ihesu christ nos ha donades … [ 202v] … e haurem bones moralitats set primo aue maria etc
text: Ara per declaracio de aquesta paraula preposada sapiau que per la jncarnacio de ihesu christ lo humanal ljnatge šo es la christandat e los christians han aconsegujt gran dignitat … [ 204v] … superbios aquex cami on va etc. doncs si a paradis voleu anar anats per lo camj de penitencja diu ysayes hec vja ambulate jn ea
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 9276
Location in volume ff. 205-208v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10280
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Conformes fieri ymaginis filii Dei”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 205] fferia iiija. simonis et jude apostolorum
tema: Conformes fieri ymaginis filij dei ad ro. viijo etc
acc.: Ja sabeu bona gent com huy es la festa dels dos apostols de ihesu christ de sent simon zelotes e de sent judes thadeu e axi matex sera lo sermo set primo aue maria etc
text: Sapiau bona gent que una regla es aytal de theologia que diu axi que deguna persona humanal no pot hauer gloria ab jesuchrist alt en paradis si ja no te vida spiritual … [ 208v] … que pus en aquest mon li haujen semblat per aquestes sis coses que en laltre lj semblassen per gloria. Ara moralment que no vullau fer reuerencia al sol ne ala luna mas adeu tansolament e veus lo sermo complit
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 9277
Location in volume ff. 208v-211v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10281
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Renovate spiritum mentis vestre”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 208v] fferia .va.
tema: Renovate spiritum mentis vestre ad ephe. iiijo. cao. etc
acc.: Per šo que les paraules djujnals etc. aue maria etc
text: Lentenjment de aquesta paraula veus que vol dir renovat lesperit dela vostra pensa car jatsesie que hauets feyts tants de peccats … [ 211v] … mas als bons lo morir es plaer que jatsesia quel cors muyre mas la anima viu per tots temps justorum anime jn pace sapientie 3o. cao
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 9278
Location in volume ff. 211v-215
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10282
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Renovamini spiritum mentis vestre”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 211v] fferia .vja
tema: Renouamjni spiritum mentis vestre ad ephe. iiijo. cao. etc
acc.: Ja hir vos declari la vna conclusio de aquest thema e ara vos vull declarar laltre sera materia profitosa etc
text: Ara sapiau que vellea de cors jamay per natura no pot tornar joue nj jamay ihesu christ no volch fer tal mjracle … [ 215] … E vet que si tu hi mets de aquestes buscalles en lo teu cor ell se encendra en la amor de ihesu christ per que ell te renouellara la tua anima per gracia
Note segueix la r˙brica “Sabbato. Abjnjcio et. ut supra” i al marge afegit per mÓ mÚs cursiva “mjra que es bo per aquesta materja a ccij ca”, que remet a un sermˇ anterior
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 9279
Location in volume ff. 215-220
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10283
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Simile est regnum caelorum homini regi qui fecit nupcias filio suo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 215] Dominjca xxa de tots sants
tema: Simjle est regnum celorum homini regi qui fecit nupcias filio suo textualiter Mt. 22o. cao. recitative jneuangelio hodierno habetur uerbum istud
acc.: Huy es la major festa de tot lany car huy es la festa dela sancta trinjtat e dela uerge maria e de tots los sants angels e sants e santes de parais … mas primerament ab gran reuerencia jncljnant vostres testes per no fer rumor saludarem la uerge maria mare de deu dient aue etc
text: Sjmjle est regnum celorum homini regi qui fecit nupcias filio suo ljbro et cao. sicut ante En aquest sermo yo vos he adeclarar dos punts. Lo primer sera per jntroductio dela materia … [ 220] … car la persona que ha fets molts peccats noy ha altra medicina sino que faša penitencja e per šo deya ihesu christ amen dico vobis quod nisi penitencjam egeritis omnes similjter peribitis luc. 13o. cao e veus lo sermo complit deo gracias
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 9280
Location in volume ff. 220v-225
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10284
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Laudate Dominum in sanctis eius”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 220v] Altre sermo de tots sants
tema: Laudate dominum jn sanctis ejus habetur uerbum istud jn psalterio dauidis pso cl.
acc.: Santa mare esglesia fa festa huy de tots los sants de paradis la raho es per šo com tants son los sants de paradis que de cascu nos poria celebrar per si djns lany … E axi mateix dells sera lo sermo set primo aue maria etc
text: Laudate dominum in sanctis ejus ljbro et psalms. sicut dixi. Aquesta paraula nos dona motiu a loar deu en aquest mon E sapiau que gran conuenjencia es que loem deus e tots los sants … [ 225] … Dochs ells tambes dien son vers cantan e son hi abans que hom en lo loch on se han adir les hores. jn medio juuencularum šo es deles monges tympanistriarum šo es que canten deuotament e veus per que diu ihesu christ ubi sunt duo uel tres jn nomine meo comgregati illich ego sum Mt. xviijo. cao. e veus lo sermo complit
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 9281
Location in volume ff. 225-228
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10285
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Cum audisset rex, iratus est”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 225] Dominjca xxja
tema: Cum audisset rex jratus est Mt. 22o. cao etc
acc.: Lo sermo de huy sera del sant euangeli de aquesta dominjca present e si plau adeu haurem moltes bones doctrines etc
text: En lo sant euangeli de huy yo he notat tres. punts Benignitat djujnal peruersitat humanal. seueritat virtual. Primo en lo punt de aquest sant euangeli nos es mostrada benignitat. divinal. car gran benignitat nos mostra … [ 228] … e apres jnfideles filij e ašo per la fe quelj hauem promesa e trenquamlalj etc
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 9282
Location in volume ff. 228-229
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10286
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Redimentes tempus quoniam dies mali sunt”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 228] fferia ija
tema: Redimentes tempus quoniam dies mali sunt ad eph. vo. cao etc
acc.: Huy vos vull preycar dels deffunts set primo salutem aue etc
text: Lo tema vol dir que nosaltres vullam rembre lo temps de purgatori quelos dies son mals. Ara per que los dies de purgatori son dits mals … [ 229] … E diu sent gregori que iiije obres son que aprofiten als de purgatorj oracions. misses. dejunjs e almoynes ut supra jn alijs sermonibus deffunctorum
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 9283
Location in volume ff. 229-232
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10287
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce prandium meum paravi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 229] fferia iija
tema: Ecce prandium meum paraui Mt. 22o. cao. etc
acc.: En aquest sermo de huy yo vos vull declarar les vjandes que ihesu christ nos ha apparellades en laltre mon sera materia speculatiua mas haurem algunes moralitats set primo aue maria etc
text: [ 229v] Lo tema vol dir ašo bona gent venjt vos a djnar quia ecce prandium E ihesu christ nos coujda graciosament e ašo per dues rahons … [ 232] … es follja gran e ignorancia e gran error ut jn sermone vigilie sancti Andree
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 9284
Location in volume ff. 232-233
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10288
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Multi sunt vocati, pauci vero electi”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 232] fferia iiija
tema: Multi sunt vocati pauci vero electi. Mt. 22o. cao. etc
acc.: Lo sermo de huy sera com les anjmes santes son ordenades en la glorja de paradis e dema si plau adeu vos declarare com son ordenades en jnfern set primo aue maria etc
text: Aquesta paraula es paraula de ihesu christ e es molt terrible per a nosaltres e veus que diu etc. mas sapiau que aquesta paraula es de gran soptilitat per raho de theologia e per raho philosofica … [ 233] … Ara donchs voleu saber on jreu ara o sabreu segons que son viiij maneres de bona vida. La primera es afflictio penitencjal ut jn dictis sermonjbus
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 9285
Location in volume f. 233r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10289
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ligatis pedibus et manibus mitet eum in tenebras exteriores”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 233] fferia va
tema: Litagis pedibus et manibus mjtet eum jn tenebras exteriores. Mt. 22o. cao. etc.
acc.: Lo sermo de huy sera com les anjmes males seran posades en jnfern per .viiij. graus quey ha de diables. Set primo aue etc.
text: Moltes persones son ques maravellen com les anjmes son dapnades perpetualment e fundense sobre rao e auctoritat … [ 233v] … Ela primera es carnal conuersacio ut supra jn feria iiija de dominjca xija. post Pentecostes jn sermone de amen dico uobis
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 9286
Location in volume ff. 233v-236v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10290
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Nolite fieri imprudentes, sed intelligentes”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 233v] fferia vja
tema: Nolite fieri jmprudentes sed jntelligentes ad. Eph. vo. cao. etc.
acc.: Bona gent yo vos vull preycar de la epistola del dichmenge corrent esi plau adeu haurem moltes bones doctrines set primo aue etc.
text: Ara sapiats que en la sancta scriptura virtuts e bones obres son appellades sauiesa e peccats e males obres son dites folljes e jnprudencia … [ 236v] … e serem saujs e si no serem folls auctoritat quj operatur terram suam quj sectatur ocium suum stultissimus est prouerbium. xijo. cao. ergo nolite esse jnprudentes set intelligentes
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 9287
Location in volume ff. 236v-240
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10291
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Egressi sunt servi eius in vias”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 236v] Sabbato
tema: Egressi sunt serui ejus jnvias Mt. 22o. cao. etc.
acc.: En aquest sermo yo vull declarar les maneres de vjure que tenen los homens en lo mon … sera materia profitosa set primo aue maria etc.
text: Yo volent pretractar aquesta paraula en lentenjment spiritual veus que diu quels serujdors de deu son exits en les vies de aquestes maneres de vjda e son dues … [ 240] … mas quan plora per contemplacio o en la encarnacio o per la passio o per la gloria que spera hauer llavors va alt e per šo deya deduxit illos jn via mjrabili
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 9288
Location in volume ff. 240-241v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10292
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Hora septima reliquid eum febris”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 240] Dominica xxija
tema: Hora septima reliquit eum febris. Jo. iiijo cao. etc.
acc.: Huy vos predicare de aquest euangeli de aquest dichmenge present specialment sobre šo que diu lo tema hora septima reliquid eum febris set primo aue maria etc.
text: En aquest sermo yo vull tenjr una manera nouella la qual tenen los juristes que quan ells volen disputar primer posen la ley en termens … [ 241v] … la vija. eucaristie comunio dic large ut jnfra jn sermone primj sabbati aduentus dominj quj jncipit ecce dies venjunt
Associated Texts texid 10426 Vicent Ferrer, Sermˇ sobre “Est cogitatio pro defunctis exorare”, pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Note segueix un sermˇ del qual nomÚs conservem la r˙brica i una anotaciˇ referent a un sermˇ anterior (f. 242): “fferia vja. Est cogitacio ut supra de deffunctis” (TEXID 10426
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 9289
Location in volume ff. 242-243
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10293
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Credidit ipse et domus eius tota”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 242] fferia iija
tema: Credidit ipse et domus ejus tota. Jo. iiijo cao. etc.
acc.: Per šo queles paraules diujnals que yo vull preycar sien dites e sien escoltades ahonor e gloria de deu saludarem etc.
text: Aquesta paraula es del sant euangeli corrent e es dita de hun rey en gran laor de jhesu christ com axil conuerti … [ 243] … e combregar lo dia de pascua ašo es obediencia als manaments de deu e dela esglesja
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 9290
Location in volume f. 243r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10294
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Cognovit eum in benedictionibus suis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 243] fferia iiija. de sent marti
tema: Cognouit eum jn benedictionjbus suis Ecclesiastici 44o. cao. etc.
acc.: Huy es la festa de mossenyer sent marti confessor axi matex sera lo nostre sermo mas primo aue maria etc.
text: Aquesta paraula preposada vol dir aytant que ihesu christ ha conegut asent marti en les sues benediccions … [ 243v] … E ara yo vos vull preycar deles uirtuts de sent marti e hen trobades set ut jnsequenti sermone
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 9291
Location in volume ff. 243v-247v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10295
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Fecit illum Dominusc rescere in plebem suam”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 243v] Alius sermo sancti martinj
tema: Ffecit illum dominus crescere jn plebem suam Ecclesiastici 44o. cao. etc.
text: Lo tema vol dir aytant que ihesu christ ha fet crexer asent marti en lo seu poble. Com ara ja sabeu que set edats son en les quals la persona vju … [ 247v] … e ab sobjrana deuocio dona la sua anima en les mans dels angels e axi ana aparis e veus per que diu lo tema fecit illum etc
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 9292
Location in volume ff. 247v-248
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10296
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Et vos stote parati”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 247v] fferia va
tema: Et vos stote parati .Lu. xijo. cao. etc.
acc.: per šo queles paraules etc.
text: Ara aci ve una questio que feu vosaltres comunament e deyu axi pus que deus nos ha elegits per ala gloria de parais quens hi cal apparellar … [ 248] … pot hom acanjjnar [sic] sens peccat aguanyar perdonances e per šo diu lo tema et vos stote parati
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 9293
Location in volume ff. 248-249
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10297
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Accipite armaturam Dei”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 248] fferia vja
tema: Accipite armaturam dei Pa ad Cor. xo. cao. etc.
acc.: aue etc.
text: Aci ve una questio per que sent pau nos amoneste axi com si ell fos hun gran bataller e quens armem per tal que siam forts en la batalla … [ 249] … e hauja un dexeble quelj mostraua de legir ut supra jn sermone et ideo accipite
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 9294
Location in volume ff. 249-252
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10298
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Induite vos armaturam Dei”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 249] Sabbato
tema: Jnduite vos armaturam dei ad ephe. vjo. cao. etc.
text: Sent pau axi com vos digui hjr pus que nos hac auisats contra los tres enemjchs veus que ara nos auise qujnyes [sic] armes deuem pendre contra los enemjchs … [ 252] … Ara guardat donchs com oracio deuota es coltell als homens enemjchs E per šo vosaltres vullau pendre aquestes armadures perque siau forts etc.
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 9295
Location in volume f. 252r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10299
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Serve nequam omne debitum tibi dimisti quoniam rogasti me”
Language catalÓ
Date pronunciat 1412 [?] - 1418 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 252] Dominjca xxiija
tema: Serue nequam omne debitum tibi dimisi quoniam rogasti me habetur uerbum istud textualiter Mt. cao. xviijo et recitative jneuangelio presentis dominjce
acc.: Lo sermo present sera del sant evangeli de aquest dichmenge de huy e hay molts secrets e moralitats etc. Ave etc.
text: Lo sant euangeli de huy esta tot en tres punts. Lo primer es de part del rey Lo segon de part dels homens … [ 252v] … e la muller šo es la carn lo cors e los fills šo es los sentiments e les filles šo es les potencies
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 10594
Location in volume f. 253r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10942
Desconegut. Comentari sobre l'etimologia de tres parŔmies que esmenten a sant MartÝ
Language catalÓ
Date escrit 1475 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 253] De Sancto martino capitula notantur
text: Primo comuntur et vulgaritur et jn qualiber lingua diem ab cordes e moltons cuch cuch marti o martinet a de notar e significar la gracia manssuetut e humjlitat … [ 253v] … axi com si for primauera e en lo dia passat ells la auien vista sequa estiguen molt marauellats e de aqui per lo myracle que ueren prengue nom lo estiuet de sent marti en lo vulgar parlar
Note copiat per mÓ mÚs descurada. Explica tres modismes sobre sant MartÝ: “martinet”, “arc de sant martÝ”, “estiuet de sant martÝ”. F. 254r-v en llatÝ; al f. 255v, Ýndex parcial del volum
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-04-13