Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1567
City and Library ValŔncia Archivo-Biblioteca Histˇrica Catedralicio
Collection: Call number Ms. 273 | Antic CCLXXV
Title of volume SERMONS | DE | SANT VISENT FERRER | CUARESMA DE 1413 ( al teixell de pell vermella en daurats)
Copied 1413 a quo - 1500

External description
Writing surface Paper
Format 4t
Leaf Analysis ff.: II + 4 s/n + i-cccl + 2 s/n + II (fol. antiga)
ff.: II + 4 + i-cccxiiii + 315-316 + II (fol. esmenada)
Collation 1-2016
Page Layout 29 lÝnies (f. ij)
Size pÓgina 208 Î 141 mm (f. ij)
caixa 147 Î 88 mm
Hand diverses cursives g˛tiques amb moltes abreviatures
Watermark carro (folis prel.)
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoraciˇ, llevat que alguns sermons comencen amb alguna paraula amb lletra de m˛dul mÚs gran; espai en blanc per a r˙briques davant de cada sermˇ
Other features Justificaciˇ: tabelĚli˛nica, a les lÝnies de justificaciˇ verticals
┌s de la primera lÝnia de la pauta: considerem la primera lÝnia escrita per a les mides
Perforacions: sense perforacions visibles
Reclams: verticals ascendents fent caixa amb el marge dret
Condition foliaciˇ antiga a ploma en tinta vermella, en xifres romanes, tallada pel relligador; n'hi ha una altra de moderna en tinta vermella situada tambÚ a l'angle superior extern. Els marges dels folis es troben deteriorats per les humitats i els verms i en alguns folis la tinta traspassa, per˛ en general l'estat Ús bo. Els ff. v, vi i 253-254 sˇn en blanc
Binding moderna (segurament del s. XIX), pergamÝ sobre cartˇ, llom amb teixell de pell vermella i daurats per al tÝtol de l'obra
History of volume Adquirit 1490 ca.
References (most recent first) FacsÝmil: Microfilm del ms. 276 de la Catedral de ValŔncia. Sermonari de sant Vicenš Ferrer (1990)
Tractat a: Schib (1976), Els sermons de Sant Vicent Ferrer 325-36
Tractat a: Chabßs (1902-03), “Estudio sobre los sermones valencianos de San Vicente Ferrer”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos
Descrit per: Avenoza (2008), Inspecciˇ personal
Descrit per: Avenoza (2007), Inspecciˇ personal
Catalogat a: Aleixandre et al. (1997), La ciutat de la mem˛ria. Els c˛dexs de la catedral de ValŔncia. Museu de Belles Arts de ValŔncia, del 17 de setembre al 17 de novembre de 1997 [exposiciˇ] 158-161
Tractat a: Perarnau i Espelt (1984), “Un altre volum manuscrit catalÓ perdut: el de Pistoia, Biblioteca Febroniana 314”, Arxiu de Textos Catalans Antics 7
Tractat a: Ferrer et al. (1975), Sermons 6:7-8
Tractat a: Ferrer et al. (1973), Sermons de Quaresma
Tractat a: Mateu y Llopis (1955), “Observaciones paleogrßficas sobre los manuscritos de los sermones de San Vicente Ferrer de la Biblioteca de la Catedral de Valencia”, Anales del Centro de Cultura Valenciana
Catalogat a: Olmos y Canalda et al. (1943), Cˇdices de la Catedral de Valencia. Segunda ediciˇn, refundida y notablemente aumentada 199
Tractat a: Ferrer et al. (1932-34), Sermons
Tractat a: Ferrer et al. (1927), Quaresma de Sant Vicent Ferrer. Predicada a ValŔncia l’any 1413. Introducciˇ, notes y transcripciˇ per…
Note algunes anotacions marginals en llatÝ i manÝcules que assenyalen passatges; contÚ cinquanta-tres sermons

Internal Description
Number of texts in volume: 54
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 786
Location in volume ff. i-314v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1557
Vicent Ferrer. Quaresma predicada a ValŔncia (1413) (88 sermons)
Language catalÓ
Date escrit 1413
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Dominica prima
text: Omnis plebs … [ 314v] … queus haja apparellada la vjanda en Parahjs
References (most recent first) Schib (1976), Els sermons de Sant Vicent Ferrer 325-36
Aleixandre et al. (1997), La ciutat de la mem˛ria. Els c˛dexs de la catedral de ValŔncia. Museu de Belles Arts de ValŔncia, del 17 de setembre al 17 de novembre de 1997 [exposiciˇ] 160
Perarnau (1986), “L'antic ms. 279 de la catedral de ValŔncia, amb sermons de sant Vicent Ferrer, perdut durant la guerra del 1936-1939. Intent de reconstrucciˇ”, ButlletÝ de la Biblioteca de Catalunya
Perarnau (1978), “[Sermons de sant Vicent Ferrer]”, Arxiu de Textos Catalans Antics [?]
Ferrer et al. (1932-34), Sermons
Note contÚ vuitanta-vuit sermons, dels quals setanta-cinc sˇn sermons dominicals i de festes entre l'Epifania i la Fira III abans de Pasqua, i els tretze restants sˇn sermons de sants i de diversos misteris
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3330
Location in volume ff. i-vjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4865
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Omnis plebs vidit et dedit laudem Deo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-05
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Dominica prima
tema: Omnis plebs vidit et dedit laudem deo. Habetur verbum istud originaliter Luce .xviij. co. et Recitatiue in euangelio praesentis dominjce
acc.: Lo nostre sermo sera present sera [sic] del sant euangelj de huy e haurem moltes bones doctrjnes Primo Aue Marja
text: Tres gracies e beneficis specials hauem aconseguit de nostre senyor deu ihesu christ per los quals tots quants som en est mon deuem lloar lo seu nom … [ vjv] … E regant la axj tots dies crexera lo tronch e augmentara en Rames e fruyts E puyx haureu la glorja de paradis e sereu dels elets dels quals se djra Omnjs plebs dedit laudem deo. E axj placia a deu etc
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 9104
Location in volume ff. vii-xiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4754
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Autem manent, fides, spes, charitas: tria haec”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-06
Incipits & explicits in MS rubr.: [ vii] Feria secunda
tema: A3utem manent fides spes caritas Trja hec habetur verbum illud orjginaliter Pa ad Corjntios xiij. Co et Recitatiue jn epistola currentis dominice
acc.: Lo present nostre sermo sera deles tres vjrtuts theologals e sera materja bona en ajuda nostra. Primo Aue Marja
text: Aquest tema vol djr Ara estan tres vjrtuts theologals fe esperanša e carjtat E ašo es la sentencia del tema E vull ho declarar en dos maneres … [ xiv] … Mas hi ha carjtat que Carjtat no ha defalliment. Car han amor de deu sobre totes coses E tots se tenen per contents E šo que volhu tots ho volen. Prima Johannjs 4o Domjnus in nobjs manet
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 9105
Location in volume ff. xii-xviij (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4745
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Antecedebat me ista sapientia”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-07
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xii] die martis
tema: A2ntecedebat me ista sapiencia Verbum istud habetur orjginaliter jn libro Sapiencie co .vij.o et Recitatiue jn epistola presentis solemnjtatis
acc.: Ja sabets com huiu se fa festa del glorjos confessor de jhesucrist sent Thomas de equi E axj sera dell la preycacio. Primo Aue Marja
text: Aquesta paraula proposada en persona de sent Thomas de quj vol dir Anaua prjmer dauant mj esta saujesa que nostre senyor deu me dona. Ha mester declaracio … [ xviij] … Exceptat que sent Thomas hauja aureola de vjrginjtat que no hauja sent Agosti Car no fonch verge sent Agosti O quants mjracles vos ne porja djr e Recomptar
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 9106
Location in volume ff. xviijv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4740
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Cum ieiunas unge caput tuum, et faciet tuam lava
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-08
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xviijv] Lo dimecres
tema: C2um jejunas unge caput tuum et faciem tuam laua habetur verbum illud orjginaljter Mathei co .vj.o et Recitatum est statim jn euuangelio hodjerno
acc.: Huy segons sabeu es lo prjmer dia de penjtencia e la quaresma a tots los christians He pensat que us declare en quens deuem occupar e en qujnes obres lo temps deuem despendre. Primo Aue Marja
text: Nosaltres peccadors qui viujm en esta vjda mortal lo pus necessarj que hauem mester es penjtencia … [ xxiiiv] … E la prjmera vegada es lavar se del prjmer e apres del segon e aixj de hu en hu set uegades. Sit confiteamur peccata nostra ffjdeljs est et justus vt Remittat nobis peccata nostra et mundet nos ab omnj jniqujtate Pa. jo.
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 9107
Location in volume ff. xxiv-xxviiiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4738
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ego veniam et curabo eum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-09
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiv] Jn die jouis
tema: E3go venjam et curabo eum habetur verbum illud origjnaliter Mathej .co .viijo et Recitatum jn euuangelio hodjerno
acc.: Hir per bon comenš de quaresma vos declarj les obres en les quals nos deuem occupar E ara vos sera declarat en qujna manera nostre senyor deu sana les nostres anjmes deles plagues dels peccats Car en lo euangelj se Recita que jhesucrist guarj alguns malalts de malalties jncurables Si plaura a deu sera materja profitosa. Primo Aue Marja
text: Conclusio certa es en santa taulegja que en cascuna conuersio de peccador quan se vol conuertir de mala vjda a bona e deixa lo djmonj e torna a deu … [ xxviiiv] … E no es digne de hauer glorja quj nol reb E aixj compljrets estes obres Les quals serua ihesuchrist E diu ego venjam que no y bastarja creatura a curar lo peccador Sjno nostre senyor deu ihesuchrist. E veus lo sermo compljt. Placia a nostre senyor deu etc.
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 9108
Location in volume ff. xxix-xxxii (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4710
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Attendite ne iustitiam vestram faciatis coram hominibus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-10
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxix] In die veneris
tema: A3ttendite ne justiciam vestram faciatis coram hominjbus habetur verbum istud Mathej Vo Co origjnaliter et Recitatjue jn evangelio hodjerno scribitur verbum illud
acc.: Lo nostre present sermo sera del sant euuangeli de huy Lo qual conte moltes doctrjnes en qujna manera deuem fer penjtencia. Et primo Aue Marja
text: Aquest tema proposat es paraula de nostre senyor deu ihesuchrist djent guardats vos no fašats la vostra justicia dauant Los homens nostre senyor appella la penjtencia justicia … [ xxxii] … La differencia que es de persones perfectes ales jmperfetes es axj com hun gran foch per vent no se apagua ans sencen e hun petit de foch o lum si no es amagada apaguas axj es deles persones perfetes ales imperfetes. Placia a deu etc.
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 9109
Location in volume ff. xxxiiv-xxxvi (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4280
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ascendit ad illos in navim, et cessavit ventus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-11
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxiiv] jn die sabbati
tema: A2scendjt ad illos jn Navem et cessaujt ventus habetur verbum illud origjnaliter Mathej co .vjo et recitatiue jn evangelio hodjerno
acc.: Jatsia que la mjssa que hauem djta sia dela verge Marja Empero lo nostre sermo sera deluangelj Segons lo temps de quaresma e hay grans secrets. Primo Aue Marja
text: La ystoria del sant Euangelj de huy segons lo temps de quaresma conte hun mjracle que feu ihesuchrist en la mar … [ xxxvi] … E llauors seran guarjts tots nostres deffalliments Absterget lacrimas Apochalipsi .xxj. co De aquj auant no haurem jamechs nj affanys tots estarem en aquella glorja. Deu nos faša gracia quen siam
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 9110
Location in volume ff. xxxvi-xlii (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3518
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce angeli accesserunt, et ministrabant ei”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvi] dominica prima jn quadragesima
tema: E3cce Angelj accesserunt et mjnjstrabant ei origjnaliter habetur verbum illud Mathej .4o. co et Recitatum est statim jn evangelio praesentis domjnjce
acc.: E en est dja present concorren ensems dos grans solemnjtats la prjmera lo digmenge prjmer de quaresma … [ xxxviv] … E axi sera lo preychar del digmenge e dema sera de sent Gregorj. Primo Aue Marja
text: El sant Euangelj de huy nos declara del sagrat dejunj de ihesuchrist quatre coses lo loch hon dejuna … [ xlii] … E per šo nosaltres Ara en la quaresma hajam vjctorja e los Angels acostaran a nosaltres e menjarem del cor precios de ihesuchrist a paschua per mans del preuere de aquella vjanda tan preciosa e tan ben apparellada. Ad quem nos perducat
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 9111
Location in volume ff. xliiv-xlviiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3498
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Beatus ille servus”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-13
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xliiv] Jn die beati gregorj
tema: B2eatus jlle seruus Mathej xxiiijo co orjgjnaliter et jn euangelio statim lecto habetur verbum illud
acc.: Axi com huy La missa e tot lo offici dela ecclesja es de mossenyer sent Gregorj axi semblantment sera la nostra predjcacio E porem ne pendre bon exemple e doctrjna. Primo Aue Marja etc.
text: Aquesta paraula ha breu sentencja parlant de sent Gregorj Dju benauenturat es aquell servidor sent Gregorj E axi he a declarar per quin servir la creatura consegueix la benauenturanša de paradjs … [ xlviiv] … Ja de edat de cinch anys se deuen comencar a confessar E axi seruiscam a nostre senyor deu en santedat en vjda actiua e en justicia en vjda contemplatiua
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 9112
Location in volume ff. xlviiv-lii (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3471
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Docebat eos de regno Dei”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-14
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xlviiv] Jn die martis
tema: D3ocebat eos de Regno dei. Uerbum illud habetur orjginaliter Mathej .co. xxjo et Recjtatiue jn euuangeljo hodierno
acc.: Lo nostre present sermo sera del sant euuangelj de huy e conte moltres doctrines morals. Primo Aue Marja
text: Aquesta paraula proposada del sant Euangelj de huy dju que nostre senyor deu ihesuchrist ensenyaua ales [f. xlviii] persones del Regne de deu … [ lii] … rentar e metre hj la vjanda šo es lo cor precios de ihesuchrist
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 9113
Location in volume ff. lii-lviiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4175
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Quicumque fecerit voluntatem Patris mei, qui in caelis est, ipse meus frater, et soror mea est”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-15
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lii] Jn die mercurij
tema: Q2uicumque fecerjt voluntatem patris mej quj jn celjs est ipse meus frater et soror mea est. Mathei xijo. co origjnaliter et jn euangelio hodjerno recitatiue scrjbjtur tema jllud
acc.: Lo nostre sermo sera del sant Euangeli de huy E conte moltes bones doctrjnes morals a jllumjnacio de nosaltres. Primo. Aue Marja etc.
text: [ liiv] En lo sant Euangelj del dia present hauem quatre doctrjnes profitoses les quals ihesuchrist dona als juheus e aquelles venen a doctrjna nostra … [ lviiv] … E per šo es mare de ihesuchrist com lo concep e puys lo pareix per la execucio dela bona obra Hec est generacio quarentium eum Daujdenlo Psalm Placia a nostre senyor deu quens faša gracia que siam parens de ihesuchrist en la glorja celestial. Amen
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 9114
Location in volume ff. lviii-lxii (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4517
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Dicebat Iesus ad eos, qui crediderunt ei
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lviii] Jn die jouis
tema: D3icebat ihesus ad eos quj crediderunt ei Jo. 8o co origjnaliter et jn euuangeljo hodierno Recitatiue scrjbitur verbum illud
acc.: He pensat que en aquest sagrat temps de quaresma nous puch preycar mellors materjes Sino los euangeljs E axj es lo tema del sant Euangelj. Primo Aue Marja
text: El sant evangelj de huy conte huna gran disputacio que fo entre ihesuchrist e los juheus. La raho fo per šo quelos juheus hauien gran superbja … [ lxii] … No penseu que res se djgua per mentida dela fi del mon que nom vull damnar mas per verjtat molt certa e cosa jnfallible es šo que yo us ne dich
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 9115
Location in volume ff. lxiiv-lxvii (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4276
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce sanus factus es; iam noli peccare”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-17
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxiiv] Jn die venerjs
tema: E3cce sanus factus es jam noli peccare Jo. vo co originaliter et Recitatiue in euuangelio hodjerno scrjbjtur verbum jllud
acc.: Per šo que en est sant sermo que yo vull fer del sant Euangelj de huy nostre senyor deu ihesuchrist ab la sua diujnal gracia jllumjne los nostres entenjments. Primo Aue Marja etc.
text: El sant Euangelj de huy conte hun gran mjracle de sanjtat que dona ihesuchrist a hun home malalt E son tres coses deles quals porem pendre bones doctrjnes … [ lxvii] … Donant a entenent que per peccat lj era venguda la malaltja E per šo loy dix que no vjngues en pijor E axj guardem nos de peccar Geremje libro co. Curaujmus babjlonem et non est sanata dereljnquemus ipsam etc.
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 9116
Location in volume ff. lxviiv-lxxiij (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5303
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Faciamus hic tria tabernacula”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxviiv] jn die sabbati
tema: F2aciamus hic trja tabernacula Mathei xviio co orjginaliter et jn euangelio hodjerno secundum ferjam Recitatiue scrjbitur verbum illud
acc.: Jatsie que per Reuerencia dela sacratissima verge Marja sia stada la missa sua lo sermo sera del euangeli de huy e sera de la transffiguracio E sera a consolacio de nostres anjmes. Primo Aue Marja etc
text: Per introduccio dela materja que yo vull preycar [f.lxviij] es a saber que en la santa scriptura la doctrjna santa es dita tabernacle … [ lxxiij] … Si hun Caualler te hun castell e hun hom lj ve e dju vetlats que certa gent deu venjr a furtar vos aquest castell E puys es certifficat que deu venjr lo lladre guardaras e stara vetlant Pa Petrj .co. vo.
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 9117
Location in volume ff. lxxiiiv-lxxvijv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3545
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce mulier Chananaea”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-19
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxiiiv] jn 2a domjnjca xla
tema: E4cce mulier Cananea habetur verbum illud origjnaliter Mathej .xvo. co Recitatiue statim jn euangeljo praesentis dominice
acc.: Lo nostre sermo de present sera del sant Euangeli de aquest digmenge Haurem moltes bones doctrjnes. Primo Aue Marja
text: En est sant digmenge de huy es jntencio de santa mare esglesia de prouocar tots los christians a fer deuota oracio … [ lxxvijv] … E axj aquells tals christians par que sien Renegats que hajen oy a aquells quj prenen la ley de chistianjtat Axi vullat los honrar aquells quj venen a christjanitat
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 9118
Location in volume ff. lxxviij-lxxxiiiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3800
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ego quae beneplacia sunt ei, facio sempre”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-20
Incipits & explicits in MS tema: [ lxxviij] E3go que beneplacita sunt et facio semper habetur origjnaljter Jo. viijo. co. et Recitatiue jn euangeljo hodierno
acc.: Lo nostre sermo present sera del sant Euangelj de huy e conte moltes speculacions per consolacio de nostres animes. Primo Aue Marja
text: En est sant Euangelj de huy se Recita hun bell Raonament que hac ihesuchrist ab los juehus E mostrals quatre coses de si mateix en questa la santa ecclesja … [ lxxxiiiv] … a deu ab penjtencja no matant quja hec erjt placens deo. Placia a deu.
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 9119
Location in volume ff. lxxxiiiv-lxxxixv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3275
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Lucerna fulgoris illuminabit te”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-21
Incipits & explicits in MS tema: L3ucerna fulgorjs jllumjnabjt te Luce co .xj. originaliter Recitatiue vero jn euangelio hodjerne solemnjtatjs scribitur verbum illud
acc.: Segons que huy es loffici del glorjos sent benet Axi sera nostre preych de tal confessor e pare de Religio no deu Romanjr la sua festa sens sermo veurem moltes bones doctrjnes. [f. lxxxiv] Primo Aue Marja etc.
text: Per alguna declaracio desta paraula es a saber que nosaltres en la sancta scriptura trobam queles persones jllumjnades dela santa fe catholica son djtes candeles luents … [ lxxxixv] … E feu obrjr la sepultura E en aquella hora feu se portar ala ecclesja E mete los genolls en terra e feu oracio a nostre senyor deu Et subito la anjma va ala glorja celestial. Ad quam nos perducat etc.
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 9120
Location in volume ff. xc-xcv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3597
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Quicumque voluerit inter vos maior fier, sit vester minister”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-22
Incipits & explicits in MS tema: Q3ujcumque voluerjt jnter vos major fierj sit vester mjnjster. Mathej xxo co orjgjnaliter et jn euuangelio hodjerno Recitatiue scrjbitur verbum illud
acc.: Nostre sermo de present sera del sant Euangelj de huy E conte molts secrets a jnformacio de nostra vjda. Primo Aue Marja
text: Per entrar en la materja del sant Euangelj queus vull declarar Sapiats que a saluacio de hom concorren tres coses … [ xcv] … Axi mateix los juheus Jtem los christians que stan en carcre de superbja e en los altres peccats mortals. Exju de aquest carcre meteuvos en la galera de penjtencia Et sic omnjbus dedjt se Sed pro multis efficaciter
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 9121
Location in volume ff. xcv-ci (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3780
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Habent Moysen et prophetas: audiant illos”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-23
Incipits & explicits in MS tema: H3abent Moysen et proffetas audjant illos Luce co .xvjo origjnaliter et jn euangelio hodjerno Recitatiue scribjtur verbum illud
acc.: Segons la costuma nostra lo sermo present sera del euangelj E haurem bones doctrjnes si plaura [f. xcvv] a deu. Primo Aue Marja
text: En lo sant Euangelj de huy nos son mostrades quatre coses necessarjes per nostra saluacio la prjmera mundanal conseruacio … [ ci] … ell se met entorn fjnalment ells no sabien res djr e aujals sens que nols volgue dar carjtat neguna djent los que tornassen a studjar
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 9122
Location in volume ff. ci-cvii (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10130
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Sicut prophetam eum habebant”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-24
Incipits & explicits in MS tema: S3icut proffetam eum habebant Uerbum illud habetur originaliter Mathej xxj co et Recitatiue jn euangelio hodjerno
acc.: Nostre sermo sera del sant Euangelj de huy e hay secrets speculatius e morals. Primo Aue Marja
text: [ civ] El sant Euangelj de huy nos mostra tres coses dels juehus contra los quals ihesuchrist parlaua primo justa Reprouacio … [ cvii] … Obrjts los vlls bona gent no djgats que yous diga mentida mas la pura verjtat que ja hj sots ala fi del mon e breument e ben tost sera
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 9123
Location in volume ff. cviiv-cxivv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10131
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ecce, ecce, ecce”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cviiv] de jncarnatione verbj sermo
tema: E3cce ecce ecce ex euangelio hodjerno quod orjginaliter habetur Luce co jo Colligit tema illud
acc.: Tota la solemnjtat de huy es de la sagrada jncarnacio de nostre senyor ihesuchrist en lo ventre vjrgjnal dela verge Marja E axi sera lo nostre sermo en mjllorament de nostra vida. Primo Aue Marja etc.
text: Yo creu que molts de vosaltres sou marauellats don he trets aquests tres ecce per que nos troben en tota la biblja estes tres paraules … [ cxivv] … James no fo nengu quj y hagues deuocio que vjnga a mala fi E axi digam tots agenollats deuotament monstra te esse matrem etc.
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 9124
Location in volume ff. cxv-cxxi (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10132
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Fortis armatus custodit atrium suum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-26
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxv] dominica 3a de xla
tema: F3ortis Armatus custodjt Atrjum suum habetur verbum istud orjginaliter Luce co xj. et recitatum est statim jn Euangelio hodjerno
acc.: Entench a preycar del sant Euangelj del digmenge mas no sino tant com toqua al tema proposat Per tal com los altres djes vos ne ja parlat Sera esta la materja dela batalla campal e general que en aquest temps de quaresma ha lo poble christia contra los djmonjs. Primo Aue Marja
text: Vosaltres deuets pensar que en temps de quaresma es axi com hun camp de batalla en la qual tot el poble christia fa batalla general contra los demonjs … [ cxxi] … Vosaltres curats de anjmes que sots atzembles [?] pexeu lo poble de deu no per diners ne foršadament mas volenterosament hoyts los de confessions. E axj etc.
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 9125
Location in volume ff. cxxi-cxxvii (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10133
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Transiens per medium illorum, ibat”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-27
Incipits & explicits in MS tema: T3ransiens per medjum illorum jbat Luce co 4o orjginaliter et Recitatiue jn euuangelio hodjerno scrjbjtur verbum jllud
acc.: Segons que per gracia diujnal havem acostumat lo sermo sera del Euangelj de huy. Primo Aue Marja
text: Lo sant Euangelj de huy nos declara vna vjrtuosa deffensio que nostre senyor feu a huna [f. cxxiv] maliciosa Reprensio que li feyen los juheus … [ cxxvii] … Prengam exemple de ihesuchrist deuallem de la cima o enpenyador Mathej xjo aprenets de mj que com Yo fuy alt Yo men deuallj
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 9126
Location in volume ff. cxxviiv-cxxxiiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10134
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Non dico tibi usque septies: sed usque septuagies septies”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-28
Incipits & explicits in MS tema: N3on dico tibi usque Sepcies sed usque septuagies sepcies Mathej xvijo co orjginaliter et Recitatiue jn euangelio statim lecto scribitur verbum illud
acc.: Lo nostre sermo sera del sant Euangelj de huy E conte moltes doctrjnes morals djtes de bocha de ihesuchrist. Primo Aue Marja
text: Lo sant Euangelj de huy conte .v. doctrjnes morals necessarjes e profitoses a nostra saluacio La prjmera fraternal correccio … [ cxxxiiv] … E dix lamech asa muller Audjte septuplum Septuagjes sepcies Axj tots temps es entes per Vnjversaljtat
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 9127
Location in volume ff. cxxxiii-cxxxviiiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10135
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Quare discipuli tui transgerdiuntur traditionem seniorum?”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-29
Incipits & explicits in MS tema: Q3uare discipulj tuj transgedjuntur tradiciones senjorum habetur verbum illud orjginaliter Mathej .xvo. co et recitatiue jn euangelio hodjerno
acc.: Volent preycar del sant Euangeli Recorrerem etc. Primo Aue Marja etc.
text: En est sant Euangelj de huy son disputades tres questions molt profjtoses a nosaltres Prima dels juheus contra ihesuchrist … [ cxxxviiiv] … O quants nj ha que elegexen jgnorants persones. Axi tots aquests tals van a jnfern. Placia a deu vos deig elegjr tals confessors que hajam la glorja de paradis
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 9128
Location in volume ff. cxxxviiiv-cxliv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10136
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Erat praedicans in synagogis Gaillaeae”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-30
Incipits & explicits in MS tema: E3rat predicans jn Sinagogis Galjlee Luce 4o. co orjginaliter et jn Euangelio statim lecto Recitatiue scrjbitur verbum illud
acc.: Per šo que lo nostre sermo haja virtut en honor de nostre senyor deu ihesuchrist e salvacio dela anjma. Primo Aue Marja.
text: El sant Euangelj de huy nos declara quatre excellencies de ihesuchrist deles quals porem pendre [f. cxxxix] bona hedifficacio Diuinal potencia … [ cxliv] … Quant plau a deu la preycacio. Axj treballar tro siam en Paradjs Item per Vnjversum mundum et praedicate euuangeljum omni creature Marchj ultimo
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 9129
Location in volume ff. cxlivv-cl (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10137
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Domine, video quia propheta es tu”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-03-31
Incipits & explicits in MS tema: D3omjne video quja proffeta es tu Jo co 4 o orjginaliter et Recitatiue jn euangeljo statim lecto scribitur verbum illud
acc.: Volent preycar del sant Euangelj de huy perque sia etc. Primo Aue Marja etc.
text: El sant euuangelj de huy que es be gran conte tres bones djsputacions primo fo de ihesuchrist ab huna dona samarjtana … [ cl] … vida que puyscam venjr a la glorja de paradjs
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 9130
Location in volume ff. cl-clvv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10138
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Vade, et amplius iam noli peccare”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-01
Incipits & explicits in MS tema: V3ade et ampljus jam nolj peccare Jo viijo co orjginaliter et jn Euangeljo hodierno secundum ferjam Recitatiue scrjbitur verbum illud
acc.: La mjssa es stada dela verge Marja mas la preycacio sera del sant Euangelj. Primo Aue Marja
text: Aquest sant Euangelj de huy Segons lo temps sant de quaresma conte huna determinacio de questio que fon proposada a ihesuchrist per los juheus maliciosament E es aquesta huna [f. clv] dona en iherusalem hauja pres marjt … [ clvv] … e la confussio portaua pacient ment e era sufficient que tots los peccats lj fossen perdonats E axi perdonats sos peccats lj dix Vade et ampljus nolj peccare. Luce 3o Ffacite fructus dignos poenjtentje
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 9131
Location in volume ff. clvi-clxiiiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10139
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Colligite quae superverunt fragmenta”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-02
Incipits & explicits in MS tema: C3olligite quae superauerunt fracmenta Jo vjo co orjginaliter et jn euangelio praesentis dominjce recitatiue scrjbitur verbum illud
acc.: Per šo que nostre senyor deu do virtut en les sues paraules les quals yo he pensat a preycar per que sien escoltades en Reuerencia diujnal e mellorament de nostra vjda. Primo Aue Marja
text: El sant Euangelj de huy conte hun gran conujt que ihesuchrist feu a moltes persones en lo desert … [ clxiiiv] … e sent jacme venc e conuertiren se mas no foren franchs de aquella seruitud E axi senyors no dubtets de fer los fer christjans e sju feu deu vos dara bens temporals e spirituals
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 9132
Location in volume ff. clxiiiv-clxixv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10140
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ipse Iesus non tradebat semetipsum eis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-03
Incipits & explicits in MS tema: I3pse ihesus non tradebat semetipsum eis Jo ijo. co. orjginaliter et jn euangelio statim lecto Recitatiue scribitur verbum illud
acc.: Del sant Euangelj de huy sera nostre sermo E hay moltes especulacions a jllumjnacio de nostres entenjments. Primo Aue Marja
text: El sant euangelj de huy nos declara tres coses deles quals podem pendre bona hedifficacio [f. clxiv] a nostra vida la prjmera de ihesuchrist entre los juheus dura jncrepacio … [ clxixv] … Axi purgats vos lo cor de tot Prouats vosaltres mateix e purifficats vos en la confessio E puys Rebeu e menjareu de aquell pa beney. Placia a nostre senyor ihesuchrist quens do bona vjda e quens faša gracia que dignament lo puxam Rebre
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 9133
Location in volume ff. clxx-clxxviv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10141
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Inextinguibile est lumen illius”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-04
Incipits & explicits in MS tema: I3nextingujbile est Lumen jllius habetur verbum jllud orjginaliter jn libro Sapience 7o. co. et Recitatum est estatim jn epistola hodjerne solemnjtatis
acc.: Segons quela missa e lo offici es de sent Ambros Axj sera lo nostre preych maxjme que dela sua vida podem bones doctrjnes pendre. Et primo Aue Marja
text: Per dar declaracio a esta paraula proposada E venjr ala materja que he de preycar Deuets saber que la gracia diujnal en aquest mon esta en alguna deuota persona o per esguard dela condicio humanal o dela diujnal … [ clxxviv] … fo deuallat foch del cel e entalj per la boqua E haujay un capella sant E vench veu del cel que dix leual e conbregal que ara sen deu partjr e lljura lj lo cors precios de ihesuchrist E spira de fet E foren mostrats grans mjracles
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 9134
Location in volume ff. clxxviv-clxxxiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10142
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Procidens adoravit eum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-05
Incipits & explicits in MS tema: P3rocidens adoraujt eum Jo xio. co orjginaliter et jn euangelio statim lecto Recitatiue scrjbitur verbum illud
acc.: El nostre sermo present sera del sant Euangelj de huy que es molt deuot e de gran efficacia. Primo Aue Marja
text: Lo sant Euangelj de huy conte un bell mjracle que feu ihesuchrist jllumjnant un hom orb … [ clxxxiv] … sera possehida iherusalem per los jnfels fins que sien complides totes les scriptures šo es tro ala mort de antechrist que tots se conuertiran Donch impleantur tempora nacionum Axj per confusio dells mateixs los perros[?] ho possehexen
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 9135
Location in volume ff. clxxxivv-cxc (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10143
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Deus visitavit plebem suam”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-06
Incipits & explicits in MS tema: D3eus visitaujt plebem suam Luc 7o co orjginaliter et jn Euuangelio hodjerno Recitatiue scrjbitur verbum illud
acc.: Per šo que nostre senyor deu do vjrtut e efficacia en les santes paraules del sant Euangelj etc. Et primo Aue Marja etc.
text: Sent Luch Recitant nos en lo euangelj un gran mjracle que feu ihesuchrist Ressuscitant hun hom mort per manament e poder diujnal … [ cxc] … que en Parahis noy van sino aquells que ab la creenša vera tenen bona vida Per šo dju fort que per grans Reis que sien ab lo coltell los attenyera els ferra. Axj siats crehents e obedjents tenjnts e fahents bona vida e vjrtuosa
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 9136
Location in volume ff. cxc-cxcvi (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10144
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Voce magna clamavit: Lazare, veni foras”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-07
Incipits & explicits in MS tema: V3oce magna clamaujt Latzare venj foras habetur verbum jllud orjginaliter Jo xjo co et recitatiue jn euangelio hodjerno
acc.: Huy es lo diuendres que dju hom de sent latzer Perque huy se llig en lo Euangelj que ihesuchrist Resuscita sent Latzer E axi perque nostre senyor deu nos do la sua gracia etc. Primo Aue Marja etc.
text: El glorios euangelista sent Johan en lo Euangelj de huy molt clar Recompta la Resurreccio de sent Latzer … [ cxcvi] … Puys diu lexats lo anar que es que si la muller vol anar a exercir obres de mjsericordja lo marjt deig lay anar E axi muller a marjt e pare a fill Per šo dix lexau lo anar Ve vobis quj clauditis Regnum celorum Mathej xxiijo Nengu no deu empatxar la penitencja que altre vol fer
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 9137
Location in volume ff. cxcvi-cciiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10145
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Nemo apprehendit eum, quia nondum venerat hora eius”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-08
Incipits & explicits in MS tema: N3emo aprehendjt eum quja non dum venerat hora eius Jo co viijo et jn euangelio hodjerno secundum ferjam recitatiue scrjbitur verbum jllud
acc.: Jatsie que la mjssa hajam dita dela verge Marja Lo sermo sera deluangelj dela ferja. [f. cxcviv] Primo Aue Marja
text: El sant euangelj de aquest dja present Segons lo temps de quaresma conte huna disputacio que fon entre ihesuchrist e los juehus E sent johan en lo Euangelj demostra que ihesuchrist posa la conclusio triptica … [ cciiv] … Los carnjces [?] aujsen se que almenys no dexen lo offici dela mjssa Si no pequen mortalment Memento djem sabbati sanctifficies Sis dies son operables jn Septimo die non facias omne opus Nostre senyor deu ha ordenat la njt per a dormjr ala alba sus lleuat
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 9138
Location in volume ff. cciii-ccxv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10146
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Quis ex vobis arguet me de peccato?”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-09
Incipits & explicits in MS rubr.: domjnjca in passione domini
tema: Q3uis ex vobis arguet me de peccato Johannis viijo cao8 originaliter et Recitatiue jn euangelio hodjerno scrjbjtur verbum istud
acc.: Lo nostre sermo sera del sant euangeli del digmenge e jatsia la materja sia tota especulatiua en les Rahons que foren entre ihesuchrist e los prjnceps dels juehus Pero entre les especulacions posarem Algunes moraljtats. Primo Aue Marja etc.
text: Aquest digmenge present es dit e jntitolat dominjca de passione dominj E santa mare esglesia comenše lo offici dela passio E hay dos Rahons la vna de part de ihesuchrist … [ ccxv] … Axj per la mort beneyta del nostre Redemptor ihesus no solament haurem salvacio crehents e obedjents mas encara jnstruccio a fer penitencia
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 9139
Location in volume ff. ccxv-ccxvii (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10147
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “De Spiritu Sancto accepturi erant credentes in eum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-10
Incipits & explicits in MS tema: D3e spiritu sancto accepturj erant credentes jn eum habetur verbum illud orjginaliter Jo 7o co et Recitatiue jn euangelio hodjerno
acc.: En est sagrat temps de quaresma singularment ara en est temps dela passio tots Los euangeljs son de materjes speculatiues mas mesclarjem algunes moraljtats Speculacio entra en la anima e moralitat ordena la bona vida. Primo Aue Marja
text: Lo sant Euangelj de huy conte tres especulacions La prjmera de la exaltacio de ihesu [f. ccxi] christ humanal … la jllumjnacio spiritual que deujen Rebre los crehents e obedjents
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 9140
Location in volume ff. ccxvii-ccxxivv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10148
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Nemo palam loquebatur de illo propter metum Iudaeorum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-11
Incipits & explicits in MS tema: [ ccxvii] N3emo palam loquebatur de jllo propter metum judeorum Jo 7o. Co. Et jn euangelio statim lecto Recitatiue scrjbitur uerbum jllud
acc.: Per šo que les sanctes paraules queus entenc a preycar del euangelj de huy sien dites a honor de deu. Primo Ave Marja etc.
text: De nostre senyor jhesu christ tres coses profitoses nos declara lo sant Euangelj primo estreta affljccio 2o discreta condicio 3o Secreta deffensio del derrer loqujtur tema Nemo palam loquebatur de jllo … [ ccxxivv] … Axj llauors cridar e deffendre Sino es damnacio e en esta manera peccauen los dexebles propter metum iudeorum. Placia a nostre senyor deu quens faša gracia de effensar [sic] la santa fe catholjca
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 9141
Location in volume ff. ccxxivv-ccxxxiiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10149
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Credatis quia Pater in me est, et ego in Patre”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-12
Incipits & explicits in MS tema: [ ccxxivv] C5redetis quia pater jn me est et ego jn patre Jo. 10o. co orjgjnaliter jn euuangelio statim lecto recitatiue scrjbjtur verbum jllud
acc.: Per šo quela gracia e benedjccio diujnal sia ab nosaltres Primo Aue Marja
text: Molts forts e grans batalles dels jueus contra ihesu christ son demostrades en lo sant euangelj de huy et singulariter tres batalles Prima decepcio fraudulenta … [ ccxxxiiv] … Si per un peccat se llunya del peccador vosaltres quen hauets fetes tantes vjltats Axj fets penjtencja que lo sant sperit sia en vosaltres e en mj Amen
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 9142
Location in volume ff. ccxxxiiv-ccxxxix (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10150
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-13
Incipits & explicits in MS tema: [ ccxxxiiv] R4emjttuntur ei peccata multa quoniam dilexit multum Lc 7 co. orjgjnaliter et jn euangeljo presentis ferje Recitatiue scrjbitur verbum jllud
acc.: A la font de gracia šo es ala verge Marja mare de deu coue de Recorrer Primo Aue Marja
text: [ ccxxxiii] Yo pens que molts de vosaltres se marauellen com hj ve huy lo euangelj de santa Marja magdalena E no si fa mencio dela passio … [ ccxxxix] … E ihesu christ no lj diu res e ella continua e dix ihesu christ muljer Remjttuntur tibj peccata. Axi veu la caritat que es causa formal e perfectiva a Remetre los pecats. Axi enamorem nos de ihesu christ etc.
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 9143
Location in volume ff. ccxxxix-ccxlvi (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10151
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Ibi morabatur cum discipulis suis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-14
Incipits & explicits in MS tema: [ ccxxxix] I4bi morabatur cum djscipulis suis scribitur verbum illud origjnaliter Jo co. xjo. et Recitatiue jn euangelio hodjerno
acc.: Per šo queles paraules santes que yo entench preycar sien en honor e gloria de nostre senyor deu. Primo Aue Marja
text: Lo sant Euangelj de huy conte hun consell general que feren los juheus dela passio de ihesu christ concloent que en totes maneres ihesu christ morjs … [ ccxlvi] … e al qui ha vera penjtencia habundara en merjts e lo que noy stava tot li sera tolt que no haura nengun merit Axi aujsar pecadors Recorrets a penitencja e partits vos de peccar e venjts a penitencja
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 9144
Location in volume ff. ccxlvi-ccliv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10152
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Sublevatis Iesus oculis in caelum, dixit”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-15
Incipits & explicits in MS tema: [ ccxlvi] S4ubleuatis ihesus occulis jn celum djxit habetur verbum jllud orjginaliter Jo. co. xvijo et Recitatiue jn euangelio hodjerno secundum ferjam
acc.: Segons los altres disabtes la mjssa hauem dita [f. ccxlviv] dela verge Marja Empero lo sermo del euangelj de huy haurem segons lo temps de quaresma Et primo Aue Marja
text: Tot lo sant euangeli de huy es huna deuota oracio que feu ihesu christ dauant los seus dexebles en la njt dela passio … [ ccliv] … E vendran les vostres peticions dauant nostre senyor deu
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 9146
Location in volume ff. ccliv-cclx (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10155
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Benedictus qui venit in nomine Domini”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-16
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccliv] dominjca in ramis palmarum
tema: B4enedictus quj venjt jn nomjne dominj habetur verbum illud orjgjnaliter Mathej xxj. et Recitatiue jn euangelio hodierno
acc.: [ cclivv] Per šo que en esa solemnitat deu hi do la sua gracia Recorregam a la verge Marja. Primo Aue Marja
text: Aquesta paraula proposada per tema de nostre sermo es huna petita e deuota canšo que huy fo cantada en Reuerencia de ihesu christ quant entra en iherusalem … [ cclx] … Jtem venc de iherusalem al temple Veus aši lo combregar jngredere domine Genesis xxiiijo. co. Cur forjs estas Ergo benedictus quj venjt jn nomjne dominj
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 9145
Location in volume ff. cclxv-ccl[x]vii (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10153
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Venit vox de caelo, dicens: et clarificavi, et iterum clarificabo”
Language catalÓ
Date adaptat 1413-04-16
Incipits & explicits in MS tema: [ cclxv] V2enit vox de celo dicens et clarificauj et iterum clarificabo Johannjs xijo. co. orjgjnaliter et jn euangelio hodierno Recitatiue scrjbjtur verbum istud
acc.: Per empetrar gracia e benedjccio en lo present sermo Recorrerem Ala verge Marja etc Et primo Aue Marja
text: Per apuntar aquest sant Euangeli de huy he trobat que en est sant Euangeli nos son demostrades quatre honors fetes a ihesu christ … [ ccl[x]vii] … E puys daran salt los saluats alt al cel los altres damnats a jnfern los bons saltaran dela saltadora fjns al cel Et Reuelabit condensa Tot sera reuelat llauors Et jn templo eius alt al cel omnes dicent glorjam. Placia a deu etc.
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 9148
Location in volume ff. ccl[x]vii-cclxxiiiiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10154
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Bonum erat ei, si natus non fuisset homo ille”
Language catalÓ
Date adaptat 1413-04-18
Incipits & explicits in MS tema: [ ccl[x]vii] B3onum erat ei si natus non fujsset homo jlle orjginaliter Marchj xiiijo co. et Recitatiue jn passione domjnj hodierna scrjbitur verbum illud
acc.: Ara hauem mudar la materja que tenjem. [f. ccl[x]viiv] Primo Aue Marja
text: Per dar declaracio a esta paraula proposada Sapiats que segons djuerses condjcions de pecadors Si deuen esser condicions de corregjdos … [ cclxxiiiiv] … hajau esta ymaginacio vull apparellar lo altar a ihesu christ e haueu ne gran merjt Mas guardats nou fa‡au per que siau mjrada Combregar lo dia de paschua Guardats nol Rebats jndignament que damnacio es
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 9147
Location in volume ff. cclxxiiiiv-cclxxxv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10156
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Domine, memento mei dum veneris in regnum tuum”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-19
Incipits & explicits in MS tema: [ cclxxiiiiv] D3omjne memento mei dum venerjs jn Regnum tuum habetur verbum illud orjginaliter Luce xxiijo co Et Recitatiue statim jn passione dominj hodjerna
acc.: Hyr vos preyqui dela causa jnstrumental dela passio de ihesu christ que fon Judes Ara dela causa final es lo Regne celestial per šo [f. cclxxv] que los homens poguessen muntar al cel. Et primo. Aue Marja
text: Esta paraula proposada per tema es vna oracio molt deuota e de gran valor e efficacia la qual feu lo ladre djent domine etc … [ cclxxxv] … Jtem oracio Almoyna Restitujr [tots ratllat] torts e satisfer jniurjes perdonar a enemjchs La onzena cosa Reparacio de fama La dotzena es comunjo del altar Aquestes basten ala prouisio
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 9149
Location in volume ff. cclxxxv-cclxxxviv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10157
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Hoc facite in meam commemorationem”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-20
Incipits & explicits in MS tema: [ cclxxxv] Hoc facite jn meam commemoracionem Prima Ad Corjntios .co. xjo. orjgjnaliter et Recitatiue jn epistola hodjerna scrjbitur verbum illud
acc.: En lo dia present se contenen tres solemnjtats La prjmera dela cena de ihesu christ … [ cclxxxi] … Empero huy es la materia propria per qujna Raho fon jnstituhit E de esta materja preycare ara si plaura a deu. Mas primerament Aue Marja etc
text: Hoc facite jn meam commemorationem etc. Yo volent declarar la manera per la qual lo sant sacrjffici del altar fo huy ordenat … [ cclxxxviv] … Djns larcha hj hauja la verga de Aron e vent quja non est dare vacuum jn natura Mas en la hostia noy ha sino deu encarnat Ergo tema hoc facite jn meam commemorationem etc. Aveus lo sermo acabat Placie a nostre senyor deu etc.
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 9150
Location in volume f. cclxxxvii (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10158
Vicent Ferrer. Sermˇ fet a ValŔncia, divendres sant
Language catalÓ [?]
Date pronunciat 1413-04-21
Incipits & explicits in MS acc.: [ cclxxxvii] Die venerjs sancta non valuj scrjbere sermonem propter fletum
Note no es conserva el text
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 9151
Location in volume ff. cclxxxvii-ccxciiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10159
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Vita vestra abscondita est cum Christo”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-22
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxxvii] die sabbatj
tema: V3ita vestra abscondita est cum christo habetur verbum illud orjginaliter Ad Colocenses 3o. co et Recitatiue in epistola hodjerna
acc.: Yo creu que molts se son marauellats perque la mjssa es dita baxa e no alta … les dones han de endrešar casa per raho deles festes E axi hauem mester lo temps. Et primo. Aue Marja
text: [ cclxxxvijv] Esta paraula vol dir La vostra vida esta ara amagada ab ihesu christ Ha mester declaracio Sapiats que doctrina es vera dela santa fe christiana … [ ccxciiv] … Nota omnes que en tots los jnferns Santa autoritat dju tot quant yo he dit damunt et jllumjnabo lumjne glorje šo es als de purgatorj e als sants pares
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 9152
Location in volume ff. ccxciii-ccxcviiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10160
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Surrexit, non est hic”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-23
Incipits & explicits in MS tema: [ ccxciii] S3urrexit non est hic habetur verbum jllud originaliter Marchj. co. xvjo. et Recitatiue jn euangelio hodjerno
acc.: En est sermo que jo entench preycar dela santa Resurreccio de ihesu christ Per šo que ell vulla dar en nostres coratges algun sentiment spiritual de esta gran festa. Primo Aue Marja
text: Esta paraula proposada es bones nouelles dela gloriosa Resurreccio de ihesu christ La qual denuncia angel del cel ales Marjes e dix lo tema proposat … [ ccxcviiv] … Per la multitud dela gent parja amj quelo curat de cascuna esglesia parroqujal deu fer combregar als capellans per tota la esglesia e per les capelles si noy basten dema o laltre mas huy es pus conuenjent
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 9153
Location in volume ff. ccxcviv-cccii (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10161
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Mane nobiscum Domine, quoniam advesperascit, et inclinata est iam dies”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-24
Incipits & explicits in MS tema: [ ccxcviv] M3ane nobiscum domjne quonjam aduesperascit et jncljnata est jam dies Luce xxiiijo. co. orjginaliter et jn euangelio hodjerno recitatiue scrjbjtur verbum jllud
acc.: La nostra preycacio sera de vna gloriosa aparicio ques Recita en lo Euangeli Com ihesu christ aparech a dos dexebles que anauen per lo camj. Et primo Aue Marja
text: Per dar declaracio a esta paraula Sapiats que estament de gracia es quant la creatura esta en [f. ccxcvii] la gracia e amor de nostre senyor deu … [ cccii] … E axi vullats trencar lo pa a trošos e de šo que deu vos ha dat vullats ne fer ajuda als pobres Si qujs diligit me sermonem meum seruabit Jo. xiiij. E poreu dir mane nobiscum domjne E segujr sen ha que vendreu ala glorja celestial
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 9154
Location in volume ff. cccii-cccviiiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10162
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Beatus qui inventus est sine macula”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-25
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccii] sant jordi
tema: B3eatus quj jnuentus est sine macula habetur verbum jllud orjgjnaliter jn libro ecclesiastici xxxj. co et Recitatum est statim jn epistola presentis solemnjtatjs
acc.: Esta solemnjtat Anual ques fa de mossenyer sent Jordi es per les grans ajudes que feu enla conquesta dela Cjutat e Regne de Valencia E per šo sera lo sermo de sent Jordi. Et primo Aue Marja
text: Per declaracio de aquest tema e jntroduccio dela materja Puig pendre dos leys de nostre senyor on mostra com se deu fer sacrjffici a deu … [ cccviiiv] … E lo martir glorjos mossenyer sent Jordi es collocat en glorja eterna e Aduocat special per los Cavalles vjrtuosos
Note r˙brica afegida al marge per mÓ del copista. Hom modernament afegÝ a llapis “25 Abril 1413”
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 9155
Location in volume ff. cccviiiv-cccxiiiiv (mod.)
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10163
Vicent Ferrer. Sermˇ sobre “Manifestatus est Iesus discipulis suis”
Language catalÓ
Date pronunciat 1413-04-26
Incipits & explicits in MS tema: [ cccviiiv] M3anifestatus est ihesus discipuljs sujs Jo. co. xxjo orjginaliter et recitatiue jn euangelio hodjerno scrjbitur verbum jllud
acc.: El nostre sermo sera del sant Euangeli de huy e conte vna aparjcio quant ihesu christ volch apparexer apres la sua Resurreccio als seus dexebles E conte molts secrets speculatius e morals E sera jllumjnacio de nostres entenjments e reformacio de nostra vida. Primo Aue Marja
text: [ ccciiij] En lo sant euangelj de huy se demostren quatre coses dela aparicjo que feu als dexebles. Primo ocasio necessitosa … [ cccxiiiiv] … que com vendreu dels treballs dest mon lo djnar celestial vos sera apparellat. E veus lo sermo complit. Placia a nostre senyor deu quens faša gracia que treballem en est mon per honor de deu per quens haja apparellada la vjanda en Parahis
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2012-04-19