Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1565
City and Library Madrid Biblioteca Nacional de España
Collection: Call number MSS/7811 | Antic 7811 | Antic V-205
Copied València: 1476 - 1500 (la part principal del mss.)
1501 - 1550 (la part final)

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 547 (= 4 + 7 + 4 + 1-532)
Collation 122 240 325/26 4-544 622/24 746 826 98 102
Page Layout 1 columnes
34 línies (f. 2 prel. primera unitat)
34 línies (f. 2 segona unitat)
32 línies (f. 7 tercera unitat)
36 línies (f. 166 cinquena unitat)
60 línies (f. 402 sisena unitat)
31 línies (f. 445 setena unitat)
36 línies (f. 474 vuitena unitat)
37 línies (f. 485 novena unitat)
37 línies (f. 497 onzena unitat)
33 línies (f. 503 dotzena unitat)
Size pàgina 285 × 207 mm (f. 2)
caixa 214 × 155 mm (f. 2 prel. primera unitat)
caixa 217 × 150 mm (f. 2 segona unitat)
caixa 220 × 150 mm (f. 7 tercera unitat)
caixa 222 × 154 mm (f. 166 cinquena unitat)
caixa 214 × 155 mm (f. 402 sisena unitat)
caixa 205 × 140 mm (f. 445 setena unitat)
caixa 203 × 175 mm (f. 475 vuitena unitat)
caixa 243 × 153 mm (f. 485 novena unitat)
caixa 231 × 105 mm (f. 491 deuena unitat)
caixa 225 × 145 mm (f. 497 onzena unitat)
caixa 227 × 132 mm (f. 503 dotzena unitat)
Hand semigòtica diverses mans, algunes de la fi s. XV; la majoria s. XVI
cursiva gòtico-humanística (a la primera unitat)
cursiva posterior a l'anterior i més desacurada, però de característiques semblants (a la segona unitat)
cursiva més ampla i desacurada i més influïda per la bastarda (a la tercera unitat)
cursiva de la segona meitat del s. XV (a la quarta unitat)
gòtico-humanística de mòdul menut (a la cinquena unitat)
de tipus semblant i mòdul més apretat (a la sisena unitat)
més influïda per la cortesana (a la setena unitat)
gòtica cursiva castellana (a la vuitena unitat)
humanística influïda per la gòtica (a la novena unitat)
lletra personal i maldestra de finals s. XV (a la decena unitat)
lletres de finals s. XV i inicis XVI (a la resta del volum)
Watermark mà amb estel amb les lletres “M J” al palmell i al canyell una “M” dins d'un cercle (al f. 10,) (semblant a Briquet 10758, Barcelona: 1519;)
estel dins d'un cercle (al f. 18,) (del tipus Briquet 6077, Palermo: 1459, Roma: 1459, Venezia: 1460-71, Ratisbona: 1464-72, Fabriano: 1457)
Pictorial elements Rúbriques en vermell
Tocs de color vermell en algunes lletres
Other features Reclams: alguns amb reclams verticals arrenglerats amb el marge interior de la segona columna del verso, llevat d'un al f. clxxxii, que és horitzontal i centrat; a les unitats segona i tercera reclam vertical, a la cinquena reclam horitzontal centrat, però a partir del f. 328 horitzontal a la part dreta, al f. 348 reclam vertical altre cop, la resta sense reclams
Signatures: són visibles les signatures de quadern alfabètiques, una vocal a l'inici de cada quadern seguida per la paraula “fecho”/“hecho'
Condition molts folis sembla que han estat tallats; abans i després de la taula hi ha quatre folis en blanc; malgrat algunes taques d'humitat, exemplar en bon estat de conservació. Són en blanc els ff. 8-12v preliminars
Binding renaixentista, del s. XVI, tafilet negre sobre fusta, talls tintats de vermell, feta per un relligador francès, bé a la Catalunya Nord, bé a l'Aragó
Previous owners (oldest first) Diego Vique, Comte de Cervelló V.205 (ex-libris al f. 1: “este libro es de don Diego Vi[..]que” i també a l'interior del pla anterior: “del conde de Cervellón V.205”)
Associated MSS, editions, and specific copies of editions manid 2173 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/7809. 1591 ca. - 1600. Desconegut, Lletres i actes de batalla, escrit 1400 - 1500.
manid 2173 MS: Madrid: Nacional (BNE), MSS/7809. 1591 ca. - 1600. Desconegut, Lletres i actes de batalla, escrit 1400 - 1500.
References (most recent first) Tractat a: Benavent (2007), Biblioteca dispersa. Manuscrits i incunables valencians dels segles XIV al XVII 69-72
Facsímil: Microfilms del ms. 7811 de la BNM. Lletres (2000)
Descrit per: Avenoza (2004), Inspecció personal
Descrit per: Gonzalo Sánchez-Molero (2004), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2002), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2001), Inspecció personal
Descrit per: Sabaté (2000), Inspecció personal
Descrit per: Faulhaber (1991), Inspecció personal
Descrit per: Avenoza (1991-93), Inspecció personal
Tractat a: Alturo i Perucho (1988), “Els estudis sobre fragments i membra disiecta de còdexs a Catalunya. Breu estat de la qüestió”, Revista Catalana de Teologia 438
Tractat a: Riquer (1963-68), Lletres de batalla. Cartells de deseiximents i capítols de passos d'armes 1:127 , n. Ms. B
Tractat a: Gili i Gaya (1947-48), “Flor de cavalleria”, Estudis Romànics 136-9
Catalogat a: Domínguez Bordona (1931), Catálogo de los manuscritos catalanes de la Biblioteca Nacional 62-5
Note es tracta d'una miscel·lània de lletres de batalla que té una còpia en el Ms. 7809 de la mateixa biblioteca; es distingeixen al menys 14 unitats codicològiques diferents. Esmentem només les peces que semblen més interessants de la col·lecció, més endavant s'enumeraran totes i cadascuna d'elles (conté almenys 131 desafiaments).

Primera unitat: taula, pautat maldestre a punta de carbó, amb la primera línia trepitjada, no es veuen perforacions; segona unitat ff. 1-5 punta seca, primera línia escrita i sense perforacions visibles; tercera unitat: ff. 5v-77, a punta seca amb la primera línia escrita, a partir del f. 78 i fins al 156v la pauta delicada va substituïda per una altra de maldestra a punta de plom, amb la primera línia escrita i també sense perforacions visibles; quarta unitat ff. 167-163: sense caixes assenyalades; cinquena unitat ff. 164-398 a punta seca, amb la primera línia escrita i no es veuen perforacions; sisena unitat: ff. 399-441 a punta de carbó, primera línia escrita i sense perforacions; setena unitat ff. 442-473, no es distingeix el tipus de pautat, que podria ser a punta seca i considerarem, per tant, la primera línia escrita, tampoc es veuen perforacions; vuitena unitat: ff. 474-481, no es veu la pauta, primera línia escrita; novena unitat ff. 481-490 pauta tabeliònica que marca el marge esquerre, primera línia escrita, sense perforacions ni marge a la dreta; dècima unitat: ff. 491-494 pauta tabeliònica, primera línia escrita, sense perforacions; onzena unitat ff. 494v-500 no es respecta l'estreta pauta; dotzena unitat ff. 502-528 pauta a punta de carbó, primera línia escrita; tretzena unitat ff. 529-531 sense pautar; catorzena unitat f. 532 sense pauta marcada

Internal Description
Number of texts in volume: 103
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 2193
Location in volume ff. 1v-8v prel. + 1-532
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2552
Desconegut. Lletres i actes de batalla
Language català
Date escrit 1400 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1v prel.] Rubrica de les lletres e achtes de batalla del present llibre
índex: Primo huna Requesta de batalla del alt princep Loys daualoys … [ 8v prel.] … Item lo compromes e sentencia donada en la causa dels desus dits en ccccxxviij
rubr.: [ I] Letra de requesta de batalla tramesa per Lo alt princep Lois Daualoys duch dorliens Al molt alt poderos princep Lo Rey enrich Danglaterra
text: [M]2Olt Alt e poderos princep enrich Rey Danglaterra yo lois per la gracia de deu fill e frare del Rey de ffrança Duch dorliens vos prenim enuiam a dir e fem asaber que yo abla aiuda dela beneyta trinitat … [ 532v] … viure perpetualment per gloria
Note segueix a la taula una entrada ratllada amb tinta amb tanta força que s'ha foradat el paper
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 8814
Location in volume ff. i-iiv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9995
Louis de Valois, Duc d'Orléans. Lletra de requesta de batalla i la seva resposta
Language català
Date escrit 1402
Incipits & explicits in MS rubr.: [ i] Letra de requesta de batalla tramesa per Lo alt princep Lois Daualoys duch dorliens AL molt alt poderos princep Lo Rey Anrich Danglaterra
intitulatio: [M]2Olt Alt epoderos princep enrich Rey Danglaterra yo Lois per la gracia de deu fill e frare del Rey de ffrança Duch dorliens vos prenim enuiam adir e fem asaber que yo abla aiuda dela beneyta trinitat … duch dorliens
text: vos escreuim auiam adar e fem asaber … [ iiv] … si deu plaura. Nos hauem sagellat dejos del sagell de nostres armes aquestes presents letres. Dada en la nostra torre de Londres lo quint Jorn de dehembre lany de gracia Mil ccccij e de nostre Regne Lo quart
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 8815
Location in volume ff. iiv-xiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9996
Berenguer Arnau de Cervelló. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1402
Incipits & explicits in MS rubr.: [ iiv] Requesta de batalla tramesa per Lo molt noble mosen berenguer arnau de Ceruello al noble en pere de montagut
text: M2OLt Noble en pere de montagut be creu que us recordo com dimecres proppassat … [ xiiij] … vos tramet la present partida per A B C e sots scrita de ma propria ma e sagellada ablo sagell de mes armes scrita en la Alcudia a .iiij de Març del any dela natiuitat de nostre Senyor Mil cccc iij
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 8816
Location in volume ff. xiiij-xxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9997
Pere de Cervelló. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1400
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xiiij] Letra de requesta de batalla a vltranca tramesa per lo molt magnifich Guillem del castell e son compayo al molt noble en pere de ceruello e altre
text: Honorable mossen vullau saber que yo Guillem del [f. xiiijv] Castell uenres adir com uos sou vengut en aquest realme per guanyar preu e honor darmes … [ xxiiijv] … E per fermetat deles coses desus dites yo Pere de Ceruello vos tramet la present per Arago Heraut e sagellada demes armes La qual fonch feta En Barcelona a xxix de Maig lany Mil CCCCj.
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 8817
Location in volume ff. xxiiijv-xxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9998
Joan de Vilaragut. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1407 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxiiijv] Letra de requesta de batalla tramesa per lo noble Johan de Vilaragut bastart al molt Honorable mossen pero pardo dela Casta Caualler
text: EN PERE PARDO segons apar vos no gosau acceptar los meus dése/ximents donant hi collor per algunes folles paraules per vos dites … [ xxvv] … sens la present resposta requerint deles dites coses Carta publica Pero Pardo
References (most recent first) Martínez Romero (1993), “Lletres de batalla dels Vilaragut”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 90
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 8818
Location in volume ff. xxvv-xxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9999
Berenguer de Vilaregut. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1407
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxvv] Letra de requesta de batalla tramesa per lo molt honorable mossen pero pardo dela Casta al molt nobble mossen berenguer de Vilaragut
text: MOLT NOBLE mossen Berenguer de Vilaragut yo pero pardo dela Casta vos certefich que disapte a xviiij del present mes de febrer hora dela horacio poch mes o meys me fon donada huna letra laqual paria … [ xxxviijv] … al liurament dela desus dita resposta feta per lo honorable mossen pero pardo enlo depresdinar nesteue punyer e Johan lobet del Loch de Cilla
References (most recent first) Martínez Romero (1993), “Lletres de batalla dels Vilaragut”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 91
Specific witness ID no. 7 BITECA cnum 8819
Location in volume ff. xxxviijv-xxxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 9999
Berenguer de Vilaregut. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1407
Incipits & explicits in MS rubr.: [ xxxvijv] Acte de la presentacio de huna letra atras continuada en cartes xxxvj tramesa per mossen berenguer de Vilaragut a mossen pero pardo e altres diuersos actes que largament aparen conse cutius
text: J4N Dei nomjne et eius Diuina gracia Amen Nouerint vniuersi Quod anno anatiuitate domini Millesimo quadringentesimo Septimo Videlicet Die veneris jntitulata Sextadecima mensis Septembris Constituhit personalment lo honorable mossen pero pardo dela Casta Caualler habitant enla Ciutat de Valencia dins son propi alberch e habitacio lo qual te e poseix prop la sglesia de sent Andreu … [ xxxxvijv] … e Johan sanchez Capellan ealfonso de disnorrillo vezinos de Requena
Note segueixen textos en castellà, amb rúbriques en català, fins al foli lijv
Specific witness ID no. 8 BITECA cnum 8820
Location in volume ff. lijv-lxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10001
Berenguer de Vilaregut. Lletres de batalla i respostes (3)
Language català
Date escrit 1407
Incipits & explicits in MS tit.: [ lijv] Primera letra tramesa per lo molt Honorable mossen pero pardo dela Casta al molt noble mossen Berenguer de vilaragut apres tornats dela Vega de fortunes hon se hauia a fer la batalla
text: Mossen berenguer de vilaragut yo pens que auos recorda com en lany … [ lxviij] … per lo dit en pere Company trompeta Requirint a nos notarj que la dita carta o Cartes publiques no clogats sens la present resposta Requerint ne Carta publiqua
Specific witness ID no. 9 BITECA cnum 8821
Location in volume ff. lxviij-lxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10002
Berenguer de Vilaregut. Suplicacions al rei en Martí
Language català
Date escrit 1407
Incipits & explicits in MS tit.: [ lxviij] Supplicacio ala maiestat del Senyor Rey feta per part de mossen Berenguer de vilaragut
salutatio: Molt excellent Senyor
text: Segons vostra gran senyoria es aple jmformada debats son stats entre mj e berenguer de vilaragut de huna part … [ lxxv] … e sobre les coses desus dites jncidents dependents e connexes de aquelles apellam segons dit e o lo dit mossen pero pardo vullats per justicia e aquelles per deguda fi determenar
Note són dues suplicacions, molt semblants, segons diu la rúbrica
Specific witness ID no. 10 BITECA cnum 8822
Location in volume ff. lxxv-lxxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10003
Pero Pardo de la Casta, Cavaller. Carta al rei en Martí
Language català
Date escrit 1407
Incipits & explicits in MS tit.: [ lxxv] Letra a la maiestat del S. R. tramesa per mossen pero pardo dela casta
salutatio: Molt excellent princep e molt reductable Senyor
text: A la vostra molt alta Senyoria pens que sia notorj los debats e per sol fastig e ergull me son stats moguts en aquest Regne … [ lxxjv] … axi com vostre alt cor desiga
datatio: Scrita en vjlareal a xviij de Juliol Molt excellent Senyor Vostre Humil sotsmes factura e serujdor que besant vostres mans epeus humilment se comana en vostra gracia e merce. Pero pardo
Note al f. 72r-v segueixen les respostes dels reis als dos dispuntants
Specific witness ID no. 11 BITECA cnum 8823
Location in volume ff. lxxijv-lxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10004
Francí Desvalls, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1428
Incipits & explicits in MS tit.: [ lxxijv] Primera letra de requesta de batalla tramesa per lo molt magnifich mossen ffranci dezualls al molt magnifich mossen Johan de boxadors cauallers
text: MOLT Honorable mossen Johan de boxadors com sia acostumat entre Cauallers fer armes e combatres … [ lxxv] … la present letra sots scrita dema mja enlo Regne de Portogal a xvij de febrer Laqual vos tramet per stramos araut del Senyor Jnfant de portogal e sagellada ab lo sagell de mes armes Ffranci dezualls
Specific witness ID no. 12 BITECA cnum 2194
Location in volume ff. lxxv-lxxvijv + lxxviij-lxxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1836
Francesco Petrarca. Lletra de reials costums a Nicolau Adzerol
Language català
Date escrit 1366 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxv] Letra feta per Petrarcha
text: Egregio baro Javerg que ala fi lafe venç jnfealtat … [ lxxxij] … Deu coman Honor del Regne e vostra feta en Auinyo a xx de febrer
References (most recent first) Petrarca et al. (2004), “Lletra feta per Petrarca. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811. Edició, transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Note entre mig de la carta hi ha uns folis desplaçats del seu lloc
Specific witness ID no. 13 BITECA cnum 8825
Location in volume ff. lxxxijv-lxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10006
Pere Scorna. Albarans de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1443
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxijv] Albara trames per lo molt magnifich relegios ffrare pere scorna caualler del orde de muntesa e de sent Jordi al molt noble mossen galceran de vilanoua
text: MOSSen vilanoua ades ans de dinar present centelles e vostre cosingerma mostras voler questio ab mj … [ lxxxv] … adobar ho mostrant voler venjr afi e no haiau mes por que dupte de desonor scrita dema mja dela qual me atur trellat partit per A B C a dos de Mag Mil CCCC xxxxiij. Galçeran de Vilanoua
References (most recent first) Martínez Romero (1993), “Lletres de batalla dels Vilaragut”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 100-1
Specific witness ID no. 14 BITECA cnum 8826
Location in volume ff. lxxxv-lxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10007
Pere Scorna. Lletra de batalla
Language català
Date escrit 1443
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxv] Letra de requesta de batalla tramesa per lo dit ffrare scorna a mossen Galceran de Vilanoua sobre la mateixa questio
text: Mossen Galçeran de vilanoua vostra letra he rebuda per hun vostre famillo que dien Gaspar lo qual se diu esser vostre procurador … [ lxxxvj] … que si lo contrarj feu aujs vos que no pendre vostres letres e do fi ama letra sots scrita dela mja ma e sagellada del sagell de les mjes armes partida per A B C scrita a iij de mag del any Mil CCCC xxxxviij. Ffrare scorna
Specific witness ID no. 15 BITECA cnum 8827
Location in volume ff. lxxxvj-lxxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10008
Guerau de Cervelló. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1455
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxvj] Letra de batalla tramesa per lo molt noble mossen Guerau alamany de ceruello al molt noble mossen dalmau de rocabertj
text: No Jgnorau en dies passats vos scriuj del cars den Ragadell … [ lxxxviij] … que sua fortuna no smena vostra honor jrreparable trop vostra vida tramet vos la present per Marti Vidal trompeta partida per A B C sagellada demes armes e sosts scrita de ma mja a .xxviij de Juliol any Mil CCCC Lv. Dalmau de Rocabertj
Specific witness ID no. 16 BITECA cnum 8828
Location in volume ff. lxxxviij-lxxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10009
Guerau de Cervelló. Lletres de batalla a ultrança i respostes
Language català
Date escrit 1455
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxviiij] Letra requerint batalla a vltrança mossen Guerau alamany de ceruello a mossen dalmau de rocaberti sobre altre nou cas
text: Si les \mjes/ paraules e letres fins aci no han aportat de uos aquelles respostes quis speren dels Cauallers … [ lxxxviiijv] … E per que sia recort vos tramet la present partida per A B C per Lorenç querol trompeta a la relacio del qual stare sa rebuda laureu feta en lo pujol dela Lacima a viiij de Juliol sotscrita de ma mja e sagellada demes armes any Mil cccc LV. Guerau alamany de Ceruello
Specific witness ID no. 17 BITECA cnum 8824
Location in volume f. lxxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10005
Turc, Emperador de Grècia. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1470
Incipits & explicits in MS tit.: [ lxxxx] LETRA del Turch Emperador de Grecia al Serenissim Senyor Don Ferrando Rey de Scicilia de Jherusalem etc
text: Mafomet per la gracia de deu Emperador de turquia e de Grecia etc. al Serenjsim e jllustrisim Senyor don Ferrando Rey de Scicilia etc. Amjch e com a ffill molt car salut. La consuetut nostra es fer a saber la nostra victoria als amjchs nostres … vostra serenjtat ab nosaltres se alegre dela victoria de negrepont la qual a nosaltres es stada cosa molt trista. Dada en lo castell de ciutat a iiij de setembre any Mil cccclxx Rex Ferdinandus
Note segueixen desafiaments de Joan Cerdan a Joan Dansa, donzells, en castellà (ff. 90v-91v, continuades després dels ff. lxxviij i lxxxij-lxxxviiij, ff. 92v)
Specific witness ID no. 18 BITECA cnum 8829
Location in volume ff. lxxxxiijv-lxxxxiiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10010
Berenguer de Vilaregut. Libell de batalla de fe i respostes
Language català
Date escrit 1495 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxiijv] Libell de batalla de fe de presentat per lo molt noble mossen berenguer de vilaragut ala maiestat del S. R. contra Lo molt noble mossen eximen perez Darenos
text: MOLt alt princep e Senyor dauant vostra gran senyoria dich yo berenguer de vilaragut que mossen Eximen perez Darenos stant ab mj en pau e en treua es vengut ab moltes companyes de armes … [ lxxxxiiij] … que les dites coses vullats notifficar als dits mossen eximen perez e a Ramon de Riussech lo dit reptament benigement acceptar
References (most recent first) Martínez Romero (1993), “Lletres de batalla dels Vilaragut”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 88-9
Specific witness ID no. 19 BITECA cnum 8830
Location in volume ff. lxxxxiiij-cxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10011
Mendoza, Senyor d'Almazán. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1424
Incipits & explicits in MS rubr.: [ lxxxxiiij] Requesta de batalla per lo \Molt honorable S. de la vila dalmaçan mossen/ mendoça tramesa al molt noble baro don pero maça deliçana Senyor de nouelda ede moxen
text: D5On Pero maça yo mendoça Guarda mayor demj muy redotable emj Senyor ell Rey de Castilla vos digo que ja sabedes como por mj vos fue enujado rogar erequerj que vos fuesedes … [ cxvijv] … la mja honor E aia tot compliment eno sia defallent enres E per tal que mils siau cert detotes les dites coses e aquelles no puixau jgnorar vos tramet la present partida per A B C sots signada de la mja ma e sagellada ablo sagell demes armes
Note les cartes de Mendoça són en castellà i les de Pero Maça en català; segueix una carta de qui assegura el camp, el comte de Vilareal, governador de Ceuta (en castellà) i una acta sobre la resposta de Pero Maça en català (f. cxvv) en poder del notari Anthoni Domingo
Specific witness ID no. 20 BITECA cnum 8832
Location in volume ff. cxxiiijv-cxxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10012
Antoni de Montaperto, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1431
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxiiijv] L5Etra primera per Lo molt magnifich mossen anthoni de mont aperto tramesa al molt magnifich mossen Bernat costo Cauallers ab la qual li fa offerta de deliurarlo de certa empresa
text: M3Ossen bernat costo disapte \pus/ prop passat vos portaueu huna flecha o passador fincat en la hun braç … [ cxxviiij] … vos embio ste cartell responsiuo a vuestros Capitoles subsignado de mj mano e sellado con ell sello demjs armas delo qual me aturo copia partida por A B C feyto en Caragoça daragon a nou dias de febrero anyo Mil CCCC xxxj. Bernat de costo
Note les lletres de Antoni de Montaperto són en català i les de Bernat de Costo en castellà amb aparents aragonesismes; segueixen altres desafiaments en castellà, amb les mateixes peculiaritats lingüístiques, que arriben fins al foli cxxxx
Specific witness ID no. 21 BITECA cnum 8833
Location in volume ff. cxxxx-cxxxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10013
Joan Ramon Folc Cardona I, 2n. Comte de Cardona. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1433
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxxxx] Letra de batalla tramesa per Lo Egregi Comte de Cardona al molt egregi Comte dedenja
acc.: En nom de deu e de nostra dona e de mossen sent Jordi
text: [ cxxxxv] M3osen Lo comte de denia en veritat esta que dimecres festa de sent andreu e derer dia de del mes de nouembre … [ cxxxxviiijv] … E per testimonj de les coses desus respostes e hescrites vos tramet la present partida per A B C sotscrita dela mja ma e sagellada ablo sagell demes armes scrita en valencia a xxviij delmes de octubre lany dela natiujtat de nostre Senyor Mil CCCC viij Lo Comte de Denia
Specific witness ID no. 22 BITECA cnum 8961
Location in volume ff. cxlviiij-clvjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10066
Pere Daviu. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1434-04-23
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cxlviiij] L3etra fent so de batalla tramesa per lo molt magnifich mossen pere dauiu Caualler al molt magnifich mossen Ausias rodlan Caualler
text: M2osen ausias Rodlan becrech vos records com huc matj enla esglesja desenta clara … [ clvjv] … E per testimonj de veritat faç vos la present letra final sots scrita dela mja ma hi ab sagell demes armes sagellada feta lo jorn del benauenturat Caualler mossen Sent Jordi a xxiij del mes de abril any dela natiujtat de nostre Senyor Mil CCCC xxxiiij Ausias Rotlan
Note fins al foli 160v hi ha un intercanvi de lletres de batalla en castellà i italià, amb les rúbriques en català; no l'incluïm
Specific witness ID no. 23 BITECA cnum 781
Location in volume ff. clxv-clxii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1554
Francesc Ferrer. Lletra a Joan Rois de Corella
Language català
Date escrit 1450 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxv] Letra feta per lo magnjfich ffrancesch fferrer tramessa al Spectable don Johan roiz de corella quant fonch ellet Gouernador del present regne per absencia del egregi compte de centayna pare seu
text: [ clxj] Molt noble baro si en la jmagjnacio vostra … [ clxij] … tal renom que reste per exemple a tots los sdeuenjdors
envoi: Endreca. Gouernador sil cars de ignocent … nom vexen pus baste quem an desfet
Specific witness ID no. 24 BITECA cnum 3795
Location in volume f. clxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 4286
Francesc Ferrer. Governador, si·l cars de l'ignocent
Language català
Date escrit 1425 - 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxij] Endreça
text: Gouernador sil cars de Jgnocent … nom vexen pus baste quem an desfet
Poetic Stanza 1 x 6
Specific witness ID no. 25 BITECA cnum 1104
Location in volume ff. clxiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1734
Ausiàs March, Cavaller. Lletra de batalla de part del seu fill a Francesc de Vilanova
Language català
Date escrit 1400 - 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiij] Letra fent so de batalla hordenada per mossen hausias march la qual era feta de part de son fill lo bastart e hauia esser tramessa an ffrancesch de villanoua bastart
text: En ffrancesch de villanoua … [ clxiijv] … car bens auenrem de loch
References (most recent first) Martorell et al. (2004), “Correspondència. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811. Edició, transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Specific witness ID no. 26 BITECA cnum 1127
Location in volume ff. clxiiij-clxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1753
Joanot Martorell, Cavaller. Història de Guillem de Vàroich
Language català
Date escrit 1440 - 1460
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxiiij] Aquest es vn tractat de horde de caualeria, tret de vn libre qui fon del Rey danglaterra e de ffranca
text: Departim aquest Libre de caualleria en .vij. parts a demostrar que los cauallers han honor e senyoria sobre lo poble … [ clxxj] … E voldria rebre lorde de caualleria lo jorn de sent Johan, hon mhan dit quel rey de…
Condition incomplet
References (most recent first) Pujol (2004), “Guillem de Vàroic. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811 ff. 164-171. Ed., transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Bohigas (1947), Tractats de cavalleria. Guillem de Vàroich. De batalla. Pere III: Tractat de cavalleria. Pere Joan Ferrer: Sumari de batalla a ultrança. Ponç de Menaguerra: Lo cavaller 36 i 43-77 (ed.)
Specific witness ID no. 27 BITECA cnum 8147
Location in volume ff. clxxj-clxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5631
Galceran Martorell. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1430 - 1437
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxj] Letra tramesa per lo magnjfich mossen galceran martorel al molt noblle [sic] en manuell [sic] de villanoua
text: Molt Noble en Manuel de Vilanoua amj es stat dit que vos haueu dit en alguns lochs present algunes persones quel .S. mon pare vos ha trencat sagrament e homenatge … [ clxxv] … E per testimoni de veritat. fas lo present albara scrit dela mja propria ma partit per A.b.c. segellat ab lo segell de mes Armes ffet en museros a xj. de Juny Any Mil cccc. xxx. Galceran martorell
References (most recent first) Martorell et al. (2004), “Correspondència. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811. Edició, transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Specific witness ID no. 28 BITECA cnum 8143
Location in volume ff. clxxv-clxxxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5628
Joanot Martorell, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1437-05-12 - 1437-07-12
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxv] Letra de requesta de batala [sic] a vltrança tramesa per lo magnjfich en Johanot martorel al magnjfich en Johan de monpalau
text: En Johan de monpalau crech no ignoreu lo gran deute de parentesch … [ clxxxxiij] … e sino venju per dit me trich que ell vos tendra per Recomanat Scrita en la Ciutat de Londres a xxij. de Marc Any Mil CCCC xxxviij. Johanot martorel
References (most recent first) Martorell et al. (2004), “Lletres de batalla. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811 ff. 175-193. Ed., transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Specific witness ID no. 29 BITECA cnum 8144
Location in volume ff. clxxxxiijv-clxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2553
Joanot Martorell, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1438-02-13
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxiijv] Letra de requesta de batala [sic] a vltranca tramesa per lo magnjfich mossen Johannot martorel [sic] al molt magnjfich mossen perot mercader essent aquells en englatera
text: Mossen perot mercader vos no podeu ignorar que no siau amich parent e procurador … [ clxxxxv] … E per testimonj de veritat vos tramet la present per ontidou eraut del molt jllustre Senyor Lo Senyor Comte dontidon partida per A.B.C. on en la Ciutat de [valencia ratllat] Londres a xiij. de ffebrer. Any Mjl cccc xxxviiijo. Johanot marthorell
References (most recent first) Martorell et al. (2004), “Lletres de batalla. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811 ff. 193v-195. Ed., transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Specific witness ID no. 30 BITECA cnum 8834
Location in volume ff. clxxxxv-ccxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10014
Joan Tolsa. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1432
Incipits & explicits in MS rubr.: [ clxxxxv] Letra fent so de batala tramesa per lo magnjfich mossen johan tolsa al magnjfich mossen Johan marrades
text: M2ossen Johan marrades certeffich vos com diluns a vij. del mes de jener pus propassat del present any … [ ccxiiijv] … Los quals foren testimonjs deles desus dites coses
Note segueixen lletres de desafiament en llatí
Specific witness ID no. 31 BITECA cnum 8838
Location in volume ff. ccxiiv-ccxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10014
Joan Tolsa. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1432
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxijv] Sentencia
text: M4OSSEn En Nicolau Marques de siencia e conexedor e Jutge deles diferencies que en temps passat foren nades … [ ccxiiijv] … Los quals foren testimonjs deles desus dites coses
Note segueixen lletres de desafiament en llatí
Specific witness ID no. 32 BITECA cnum 1281
Location in volume ff. ccxvjv-ccxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1865
Suero de Quin. Capítulos del Paso Honroso
ones. Capítulos del Paso Honroso
Language català
Date traduït 1434 a quo - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxvjv] Capitols de Fuero [sic] de quyiones del pas que hauja tenjr en castella
intr.: EN Lo nom de deu e dela benauenturada varge nostra senyora [f. ccxvij] e del Apostol senyor sent Jacme yo suero de qujyones caualler … los quals se mostren per orde enlos Capitols desus scrits los quals lo prjmer es lo que segueix
text: A tots Los Cauallers e gentils homens els quals sera notificat o present fet sia manifest … [ ccxviiijv] … en lo mon tant verdaderament los puxa fer
Specific witness ID no. 33 BITECA cnum 8839
Location in volume ff. ccxviiijv-ccxxjv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10018
Riambau de Corbera, Cavaller. Lletres de batalla i respostes sobre els capítols del “passo honroso”
Language català
Date escrit 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxviiijv] Letra tramessa per los nobles e magnifichs mossen riambau de corbera e mossen franci dezuals cauallers catalans al magnifich mossen Suero de quiyones caualler castella ab la qual li offerien rompre totes aquelles lances deuisades en sos dits capitols e sinou achcepta li fan so de batalla
text: M2ossen suero de qujyones com nosaltres dos Cauallers Catalans ffrares darmes siam creuts que vos tenju vn pas en lo pont de orrjgo camj romeu de sent Jacme … [ ccxxjv] … firmada de mj nombre sellada del sello de mjs armas partida por A B. C. dada en ell passo dela puente de orrjgo ell dia del bien aventurado apostol sant yago Anno \M/il cccc xxxiiij. A vos suero de qujnyones
Specific witness ID no. 34 BITECA cnum 8840
Location in volume ff. ccxxij-ccxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10019
Joan de Benavent, Cavaller. Lletres de batalla i respostes sobre els capítols desafiament del “passo honroso”
Language català
Date escrit 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxij] Letra tramessa per lo molt noblle don Johan de benauent als noblles mossen rianbau de corbera e mossen ffranci dezuals requerjnt los corer puntes [“a ell´´ ratllat] e \ab/ altre companyo ab ell
text: M2ossen franci desuallys e mossen Rianbau de corbera vista vna letra por vos enujada a mossen suero de qujyones Cauallero … [ ccxxiijv] … cerqua la puenta de orrjgo a xxvj. de Jolio Anyo de Mil cccc xxxiiij annos. Johan de benauent
Specific witness ID no. 35 BITECA cnum 8841
Location in volume ff. ccxxiijv-ccxxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10018
Riambau de Corbera, Cavaller. Lletres de batalla i respostes sobre els capítols del “passo honroso”
Language català
Date escrit 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxiijv] Letra fent so de batala tramesa per Suero de qujyones a mossen rianbau de corbera e a mossen ffranci dezuals
text: M2ossen ffranci desualls e mossen Rianbau de corbera acordar vos deue que en stos dies passados … [ ccxxiiijv] … requesta deuem fer nedir en manera que sera satisfet a vostre voller e honor nostra E per testimonj dela present etc. Rjanbau de Corbera e ffranci dezuals
Specific witness ID no. 36 BITECA cnum 8842
Location in volume ff. ccxxv-ccxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10020
Ramon de Soler, Cavaller. Lletres de batalla i respostes sobre els capítols desafiament del “passo honroso”
Language català
Date escrit 1434
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxv] Letra […] ramon de soler conselant a mossen rianbau e mossen franci dezuals ala letra de suero de qujyones la qual no fou tramessa
text: M2ossen Suero de qujnyones hauem rebuda per tal haraut etc. a tant del mes etc. … [ ccxxvij] … No playerem trebal nj duptarem perill de nostres persones e per que no ignorets nostra jntencio e voler vos trametem la present etc.
Specific witness ID no. 37 BITECA cnum 8843
Location in volume ff. ccxxvij-ccxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10021
Joan Fabra, Cavaller. Lletres de batalla i respostes sobre els capítols desafiament del “passo honroso”
Language català
Date escrit 1434 - 1435
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvij] Letra de requesta de batalla atota vltranca tramessa per los molt magnjfichs mossen Johan e mossen pere ffabra cauallers Jermans del Reigne de Valencia als molt magnifichs Suero de qujyones e lope de stuyegua castellans
text: Suero de qujnyones e Lope de stuyega Cauallers Nosaltres Johan fabra e pere fabra Cauallers germans per desig gran que tenim de exercitar en fet darmes nostres persones … [ ccxxviiijv] … firmela demj nom e seellada conell sello de mj propias armas e partida por A. B. C. ffecha a xxiiij. de octubre Any Mil cccc xxxiiij Lope destunyega
Note al f. ccxxxx segueix, en castellà, un memorial de Suero de Quiñones adreçat als germans Fabra
Specific witness ID no. 38 BITECA cnum 8844
Location in volume ff. ccxxxv-ccxxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10021
Joan Fabra, Cavaller. Lletres de batalla i respostes sobre els capítols desafiament del “passo honroso”
Language català
Date escrit 1434 - 1435
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxv] Segona [letra de] mosen pere fabra a mossen suero de qujyones
text: Suero de qujnyones caualler per portogal Rey darmes prjmer dia de deembre proppassat fo presentada a nosaltres … [ ccxxxvv] … vos trametem la present per nostres mans partida per A. B. C. sots scrita de nostres mans sagellada ab lo sagell de nostres armes feyta en valence dimarts a xviij de jener any Mil cccc xxxv Johan fabra Pere fabra
Specific witness ID no. 39 BITECA cnum 8845
Location in volume ff. ccxxxvv-ccxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10022
Rei de Tunis. Lletra de batalla i resposta
Language català
Date escrit 1435 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxvv] Letra tramessa per Lo Rey de tunjç al molt alt princep e victurios senyor \lo S. R./ don alfonso Rey Daraguo aquell esent en la ylla del gerbe
text: O Rey darago tues lo pus gran … [ ccxxxvj] … e cargo de aquell quj no satisfara asu honor scrita demj mano enell moyll del gerbes a xx de agost Rex Alfonsus
Specific witness ID no. 40 BITECA cnum 8148
Location in volume f. ccxxxvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5631
Galceran Martorell. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1430 - 1437
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxvijv] Desexjments tramesos per Lo magnifich mossen gualceran martorell caualler al molt magnifich mossen hausias march caualler
text: P2er mal grat que he de vos mossen Auzias march yo galceran martorell … per en fferrando cljment trompeta sots scrits dela mja ma en Valence a xv. dies del mes de jener Any Mil cccc xxxviij. sagellats ab sagell de mes armes delles quals men atur trellat partit per A. B. C. galceran martorel
References (most recent first) Martorell et al. (2004), “Correspondència. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811. Edició, transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Specific witness ID no. 41 BITECA cnum 8846
Location in volume ff. ccxxxvijv-ccxxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10023
Genovesos. Lletra tramesa quan es revoltaren contra el duc de Milà
Language català
Date escrit 1436
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxvijv] Letra tramessa per los jenoueses quant se reballaren al Jllustre Senyor duch de mjlla
text: [ ccxxxviiij] Sabem molt jllustre prjncep que dels nostres moujments no hauras admjracio … [ ccxxxviijv] … se vol hauer ab nosaltres dada en jenoua a xxviij de deembre Any Mil cccc xxxvj. Nicholau
Specific witness ID no. 42 BITECA cnum 8847
Location in volume ff. ccxxxviiijv-ccxlv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10024
Montagut de Montagut. Deseiximents i respostes
Language català
Date escrit 1438
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxxxviiijv] Desexjments tramessos per lo molt magnjfich en muntagut de muntagut donzell al molt magnjfich nexjmen perez de Romanj escrjua \donzell/ major de dies
text: N2exjmen perez scriua a tothom es notorj que vos nou podets ignorar … [ ccxlv] … no puscats allegar vos tramet la present partida per A. B. C. per mjquel artus trompeta ffeta en valence a deu deembre any Mil ccccxxxviij e sots scrita dela mja ma sagellada ab lo sagell de mes armes. Johan de castelluj
Specific witness ID no. 43 BITECA cnum 8848
Location in volume ff. ccxlv-ccxlii
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10025
Pere Boïl de Ladró. Suplicació al rei, deseiximents i respostes
Language català
Date escrit 1427
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlv] Soplicaçio feta per part del noblle en pere boyl ladro ala majestat del S. Rey don alfonso afy que li aseguras certs procuradors seus … per als desexjments que volia donar al molt noblle baro don pero maça de liçana ho al gouernador del regne en loch de aquell
text: M2olt excellent senyor per ffurs del Regne de Valencia es ordenat … [ ccxlii] … tramet vos los presents desexjments sots scrits dela mja ma e sagellats ab lo sagell de mes armes partits per A. B. C. scrits en valencia a vj. de abrjl Any Mjl CCCC xxvij Pero boyll Ladro
Specific witness ID no. 44 BITECA cnum 8849
Location in volume ff. ccxlij-cclvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10026
Joan Boyl. Requesta de batalla a ultrança, lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1439
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccxlij] Requesta de batala a vltrança tramesa per Lo noblle en Johan boyl als molt noblles mossen Jofre de Thous en pere e mossen anthonj de thous jermans […]ls del desus dit mossen jofre
text: EN Pere de thous e Nanthonj de thous be sabeu com en lo dia … [ cclvij] … E en testimonj de veritat vos tramet la present sots scrita dela mja ma e sagellada ab lo sagell delles mjes armes dada en Valencia a xv del mes de abril Any Mil CCCCxxxviiijo Pere de thous
Specific witness ID no. 45 BITECA cnum 8850
Location in volume ff. cclvij-ccljx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10027
Joan de Vilaragut. Requesta de batalla a ultrança, lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1418
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclvij] Requesta de batalla a tota vltranca tramessa per lo molt noblle e magnjfich mossen Johan de vilaragut al molt noble baro don pero maça de licana
text: Don pero maça creu que vos haiats per notorj com no solament entre los gentils homens hon ha causa alguna mas encara entre molts altres … [ cclix] … necessaris per conseruacio de mon dret. Johan de Vilaragut
References (most recent first) Martínez Romero (1993), “Lletres de batalla dels Vilaragut”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura 95-9
Specific witness ID no. 46 BITECA cnum 8851
Location in volume ff. cclixv-cclxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10028
Pierre de Bauffremont, Cavaller. Capítols del pas de les hermites
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1440 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclixv] Capitols fets e fermats per lo molt noblle e magnjfich mosen de xarnj pere de befaymont caualler [dela cort ratllat] del jllustre Seyor duch de borguya ab certs altres en nombre de dotze per aguardar e defenre cert pas apellat de les hermjtes en certa forma en los seguents capitols mencionada
intr.: A3La honor e lahor de nostre senyor ihesuchrist e dela gloriosa mare sua e de madona santa Anna e de mossenyer sent Jordi
text: yo pere de befaymont senyor de xarnj … [ cclxv] … demon dit sobiran senyor hi en absencia sua de mon Senyor lo manjxal
Specific witness ID no. 47 BITECA cnum 8151
Location in volume ff. cclxijv-cclxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5634
Jacomach, Soldà de Babilònia. Carta al rei de Xipre
Language català
Date escrit 839
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxijv] Letra tramessa per Lo solda de babilonja al excellent S. don Johan Rey de Chipre
text: J5acomach perla permesio o voluntat de deu omnjpotent gran solda de babilonja senyor de dos temples ço es asaber … [ cclxiij] … nj fer dapnatge E deu sia enla garda scrita en nostre castell dalcayce a xij. dela Luna de ffebrer dela Natiuitat de nostre sanct glorios profeta mahomet viije xxxjx
References (most recent first) Cingolani (2004), “Lletra de Jacomach, soldà de Babilònia, a Joan, rei de Xipre. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811. Edició, transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Specific witness ID no. 48 BITECA cnum 8852
Location in volume ff. cclxiijv-cclxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10029
Joan de Bonifaci. Capítols per guardar e defendre un pas d'armes a Catania
Language català
Date escrit 1410 [?] - 1440 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxiijv] [Capitols del molt noblle e] magnjfich mossen Johan de bonifaci del regne de cecilia sobre cert \pas/ que volia tenjr e corer certes lances seguons que per tenor de aquells se mostra
intr.: E2N nom de deu e dela vergemaria e de mossenyer sent jordi yo johan de bonjfaci Sicilia fill de mossen ffrancesch de bonjfaci caualler stant en la ciutat de cathanja fas a saber a tots los Cauallers e gentils homens … trobaria qujm deliuras deles armes en ests Capitols contenguts
text: Primerament atots aquells quj ab mj hauran afer armes ab arnesos dobles … [ cclxv] … de ma volentat propia e signa de ma mja los presents capitols e sagellats ab sagell de mes armes. Johan \de/ bonjffaci
Specific witness ID no. 49 BITECA cnum 8853
Location in volume ff. cclxv-cclxxvi
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10030
Joan de Híjar, Senyor d'Senyoriu d'Híxar. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1433
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxv] Letra tramessa per don Johan dixer senyor dixer a don Johan de lluna senyor de vilaferig ab laqual com adefenedor achcepta batalla en virtut de certes paraules dites per lo dit don Johan de luna dauant lo S. R.
text: D2on Johan de Luna senyor de vilafarig yo johan senyor dixer vos dich que amj es stat reportat que en lo mes de agost … [ cclxxvi] … partit per A.B.C. sots signat dema mja e sagellat ab sagell de mes armes fet en saragossa a xxvj. de ffebrer Any Mil CCCC xxxiiij. Johan de dixer [sic]
Specific witness ID no. 50 BITECA cnum 8854
Location in volume ff. cclxxvjv-cclxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10031
Joan de Pau, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1441
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxvjv] Mossen Johan de pau caualler al molt noblle mossen anthonj de cruyles. fentse request per certes paraules dites per aquell
text: N2anthonj de cruylles molt Noble dit me fonch diuendres propessat que lo dia de corpus … [ cclxxxiijv] … trametent vos la present per johan nogueres trompeta sots scrita de ma mja e sagellada ab sagell de mes armes dela qual men atur trellat partit per abc Dada en lo castell de calonge a xxvij de març Any Mil CCCC xxxxij Anthonj de cruylles
Specific witness ID no. 51 BITECA cnum 8855
Location in volume f. cclxxxiiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10032
Joan de Foxà, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1443
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxxiiij] letra […] los magnifichs Johan de ffoxa e gabrjel de sent marti al molt noblle nanthonj de cruyles
text: N2anthony de cruylles molt noble yo Johan de Foxa e gabriel de sent marti vos sertificam … [ cclxxxiiijv] … trametent vos la present per johan negucs Trompeta sots escrita dema mja e sagellada ab sagell de mes armes dela qual men atur trellat partit per a.b.c. Dada al castell de calonge lo derrer dia de abril Any Mjl CCCC xxxxij. Anthonj de cruylles
Specific witness ID no. 52 BITECA cnum 8150
Location in volume ff. cclxxxiiij bis-cclxxxxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5633
Guillem Ramon de Moncada. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxxiiij bis] […] ab la qual li hofir con a defenedor batalla
text: Mossen Galceran de senta pau per vna letra que auets tramesa … [ cclxxxxiiijv] … vos tramet la present partida per a.b.c. sots scrita dela mja ma e sagellada ab lo sagell de mes armes scrita en Trapena a iij de gener Any Mil CCCC xxv. Gujllem ramon de moncada del Regne de sicilia gran senescal
Specific witness ID no. 53 BITECA cnum 8145
Location in volume ff. cclxxxxv-cclxxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5629
Jaume Ripoll. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1442-08-22 - 1442-09-13
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxxxv] Requesta de batalla del molt magnifich caualler mossen Jaume de ripol al magnjfich mossen Johanot martorel
text: Mossen Johanot martorell yo Jacme deripoll vos fas a saber com yo haia hoit dir que vos hauets gran desig … [ cclxxxxvj] … E coneguen tots que procehir de ma voluntat ab sagell de mes armes la he sagellada e sots scrita de ma mja partida per a.b.c. laqual vos tramet per lanuts por sauant del molt excellent et virtuos senyor lo senyor Rey de Nauarra srita en Valencia a xiij de setembre Any Mil CCCC xxxxij. Johanot martorell
References (most recent first) Ripoll et al. (2004), “Lletres de batalla. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811 ff. 295-296. Ed., transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Specific witness ID no. 54 BITECA cnum 8962
Location in volume ff. cclxxxxvj-ccc
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10067
Salvador Sureda. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1442
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cclxxxxvj] Letra del magnjfich en franci de Valsequa al molt magnjfich mossen saluador sureda caualler ab la qual li hofir correr puntes
text: Mossen saluat sureda bem recorda que stant jo en exa Ciutat de malorques … [ ccc] … fas testimonj e plenaria certificacio deles dites coses e mane .v. gran .s. So que plasent li sia en malorques a xxx de octubre Any Mil CCCC xxxxiij
auten.: Senyor Vostre humil vassall e sots mes quj besant vostres mans e peus se recomana on vostra gracia e merce lo Gouernador de Regne de malorqua
Specific witness ID no. 55 BITECA cnum 8967
Location in volume ff. cccv-cccj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10067
Salvador Sureda. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1442
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccv] certa part dells ffurs de geregar
text: Tot rich hom o Noble o Caualler o hom de paratge o Ciutada honrat hom … [ cccj] … volem que muyra sens alguna gracia o merçe
Specific witness ID no. 56 BITECA cnum 8146
Location in volume ff. cccj-ccciijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5630
Joanot Martorell, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1446-04-27 - 1450-04-01
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccj] Desexjments del magnjfich mossen Johanot martorell al molt noble don goncalbo djxer comanador de montalba
text: Don go‡albo dixer Comanador de Montalba a tot es notorj e uos non podeu ignorar … [ ccciijv] … e per descarrech de ma honor e conservacio de mon dret ho he partit per A. B. C. sagellat e signat de ma propia ma en la ciutat de barcelona lo primer dia de abrill de lany Mil .ccccl. Johanot Martorell
References (most recent first) Martorell et al. (2004), “Lletres de batalla. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811 ff. 301-303v. Ed., transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Specific witness ID no. 57 BITECA cnum 8968
Location in volume ff. ccciiij-cccxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10073
Pere Joan Alberti. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccciiij] […] caualler al magnjfich en pere Johan alberty ab la quall com arequest lo hofir combatrell e ap\r/es se ffa requeridor e combatrel ab certa condicio
text: E3N pere Johan alberti a viiijo del present mes de ffebrer trobant me yo en lo carrer de mossen pau soreda … [ cccxv] … que la present mja letra sia hautentjcament regjstrada a perpetual memoria e a conseruacio dela veritat sots escrita dela mja propia ma en alcala la real del realme de castella a […] de […] any Mil cccclviij
escat.: Senyor A vostra molt alta e molt poderossa Senyoria quj molt homjlment se recomana P. Johan alberty
Specific witness ID no. 58 BITECA cnum 8969
Location in volume ff. cccxv-cccxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10073
Pere Joan Alberti. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1458
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxv] Memorial hordenat per en ffrancesch de mescua deles cosses que mossen alberty per causa dela sua batalla a de fer en Granada
intr.: En nom de Deu e del glorios sent Jordj memoria sia al magnjfich mossen pere Johan alberty … que a hagut en valencia
text: Primerament que faça presta via a alcala la reyal … [ cccxij] … tots los actes per mossen alberty o part sua requets e fets rebre sien per el haguts en publjca e hautentica forma aquells tjnga e conserue
Specific witness ID no. 59 BITECA cnum 8970
Location in volume ff. cccxijv-cccxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10074
Miquel de Avinyó. Lletres de batalla i respostes
Francesc Cobera. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1454
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxijv] Requesta de baralla a tota vltrança del magnjfich en mjquell dauiyo al magnjfich en francesch corbera
text: En francesch de corbera aribat yo mjquell de aujnyo de mon viage … [ cccxiij] … E en testjmoni deles damunt dites cosses uos tramet la present per en marti vjdal trompeta ala relacio delqual stare partida per A. B. C. esots escrita dela mja ma esagellada de mes armes feta en barcelona a xxvij de Juny any Mil ccccliiij ffrancesch de corbera
Specific witness ID no. 60 BITECA cnum 8971
Location in volume ff. cccxiij-cccvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10075
Joan d' Altarriba. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxiij] Requesta de batalla a tota vltrança del magnjfich mosen johan Daltariba caualler al molt Reuerent religios ffrare thomas Ram caualer. comanador de monço
text: Mossen thomas ram comanador de monço a uos crech dega be recordar com lo derer dia de nohembre any dejus … [ cccxvj] … E porque njngunas palabras variar se puedan vos en bio la present partida por A. B. C. signada de mj mano e sellada de l sello de mjs armas dada etc ffrare thomas Ram comendador de moncon
Specific witness ID no. 61 BITECA cnum 8972
Location in volume ff. cccxvjv-cccxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10076
Navarrò, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1445
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxvjv] […] magnjfich mossen francesch nauarro caualler al honorable en Johan alegre Ciutada
text: En Johan alegre yo so cert que vos e cabas en aconsellar al traydor de mossen Johan dexarch que el me jxques a dapnjficar … [ cccxviij] … E per ques mostre les cosses damunt dites procejr de ma voluntat e de mon ferm proposit vos en vju per lo dit Valencia Rey darmes la present letra sots escrita dela mja propia ma sagellada ab sagell deles mjes armes e partida per A. B. C. a xx dies de dehembre any desus dit Mil ccccxxxxv ffrancesch nauarro
Specific witness ID no. 62 BITECA cnum 8973
Location in volume ff. cccxviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10077
Guerau de Castellvert. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1450
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxviij] la letra desus escrita es resposta a vna letra que lo magnjfich mossen Guerau de casteluert feu al molt noble mossen exjmenz perez darenos responent a altra letra per aquell a ell tramessa
text: En gerau de castelvert a xxx del mes de gener e any desus escrit rebi vna vostra letra sots escrita de vostra ma feta en la vostra valdorba … [ cccxviijv] … e per testjmonj deles dites cosses vos tramet la present sots escrita dela mja ma feta en pedralua a xxiiij de febrer any Mil ccccL Exijmen perez darenos
Specific witness ID no. 63 BITECA cnum 8974
Location in volume f. cccxviiij-cccxxivv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10078
Gómez de Figueroa. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1447
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxviiij] albara del magnjfich mossen bernat de vilarig al magnjfich mossen gomez de figueroa caualler Castella lo quall no fon trames
text: ffigueroa per algunes rahons que haueu djtes a mosen reboledo e Johan de vilalpando … [ cccxxiiijv] … que res de aco no voleu segujr
Specific witness ID no. 64 BITECA cnum 8975
Location in volume f. cccxxvr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10079
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Correspondència entre el dos reis
Language català
Date escrit 1447
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxv] letra […] senyor rey de frança ala Majestat del Senyor Rey don alfonso Rei daraguo e deles dos cecilies
text: Carles per la gracia de deu Rey de ffrança al molt alt e molt poderos princep e nostre molt car e molt amat cosi alfonso … [ cccxxvv] … per que nos serra [sic] car axi com a vos del nostre dada en la Ciutat de tibolj enlo territori de Roma a xviiij dies del mes ffebrer any Mil cccc xxxxvij
Specific witness ID no. 65 BITECA cnum 8976
Location in volume ff. cccxxvj-cccxxxviiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10080
Lluís Cornell, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1447
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxvj] […] molt nobble Baro don lois cornell al molt noblle mossen njcolau de proxida ab certa condicio
text: Molt noblle en njcolau de proxida be crech uos deu recordar … [ cccxxxviiijv] … faça al mon pus manjfesta la mja jgnocencia de vostres falsos crjms malament per vos a mj jnposats. E perque ales damunt dites cosses sia mes atribujda ffe etc
Specific witness ID no. 66 BITECA cnum 8977
Location in volume ff. cccxxxviiijv-cccxxxxij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10081
Joan de Pròxida, Comte d'Almenara. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1447
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxxviiijv] letra del molt noble mossen Johan de proxjda al Senyor Rey de nauarra. lochtjnent jenerall. responent a certa \letra/ que part de sa senyoria li era stada feta sobre la batalla de son fjll mossen njcollau. e don lois cornell
text: Senyor molt excellent. per lo noblle mossen lope de mendoça … [ cccxxxxij] … no puxa esser allegada
Specific witness ID no. 67 BITECA cnum 8978
Location in volume ff. cccxxxxijv-cccxxxxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10082
Pere de Castellví. Escriptura de part del síndic de l'estament militar per causa de la crida posada davant el consell reial
Language català
Date escrit 1447
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxxxijv] Scriptura per part del sindich del stament militar per lo greuge fet per la Crida possada dauant lo consell real
intr.: Anno a nativitate dominj Mo cccc xlvijo die Jntitulata … possa la escriptura jnffra seguent
rubr.: Venja petita … et alij jnteruenjentibus
text: P4er exclamacio feta per part dels noblles don loys cornell e en Nicollau de proxida … [ cccxxxvij] … ha feta la dita offerta a ell dit gouernador o al noble en lope de mendoça
Specific witness ID no. 68 BITECA cnum 8979
Location in volume ff. cccxxxxvij-cccxxxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10083
Joan II, Rei de Corona d'Aragó. Lletres de batalles i respostes
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxxxvij] Suplicacio dels molt nobles mossen johan e njcolau de proxida al Senyor Rey de nauarra
text: Senyor molt excellent. A audiencia dels noblles mossen \johan/ de proxida e en njcolau … [ cccxxxxviijv] … lo dit suplicam vos o haura a gracia e merçe Altisimus etc
Specific witness ID no. 69 BITECA cnum 8980
Location in volume ff. cccxxxxviijv-cccxxxxix
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10084
Desconegut. Model de requesta de batalla amb certes condicions
Language català
Date escrit 1450 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxxxviijv] Requesta de batalla ab certes condicions la qual no fou presentada a aquell per aquj deuja esser drecada e per tant non son nomenats
text: Mossen tal. dit man [sic] que vos haurieu dit … [ cccxxxxix] … seguons dret darmes o de gentjlea me competira
Specific witness ID no. 70 BITECA cnum 8149
Location in volume ff. cccxxxxixv-ccclxxixv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 5632
Bernat de Vilarig. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1452 - 1453
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccxxxxixv] Letra posada per part del molt magnifich Mossen Bernat de vilarig en alguns lochs publichs dela ciutat de Valencia fent offerta de batalla si es request per causa de certes paraules dites per lo magnifich en Johanot galçeran de la Serra
text: Perque paraules falses ab sobreposades colors deuers semblants erros … [ ccclxxixv] … perque de uos en res pus nom entendria faç ffi En Cirat a .xvij. de Juny any Mil ccccliij Signada de ma mja. Bernat de Vilarig
References (most recent first) Vilarig et al. (2004), “Correspondència. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811. Edició, transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Specific witness ID no. 71 BITECA cnum 8981
Location in volume ff. ccclxxxv-ccclxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10085
Francesc de Verntallat. Deseiximents i lletres de batalla
Language català
Date escrit 1462
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxxjvcccxxxxviiijv] Deseximents del magnifich ffrancesch vern tallat a certs Cauallers e Jentils homens de catalunya
text: Yo ffrancesch de vern tallat donzel domjciliat entre la paroquja de sent esteue saluy del vez comdat de vos me desixch e deseximents do segons vs e pratica de jentilessa en catalunya … [ ccclxxxj] … que lo senyor Rey Darago no entre com a rey e senyor en lo principat de cataluya dada en lo loch de sant esteue saluya vij dabrill any mjll cccclxij
Specific witness ID no. 72 BITECA cnum 8982
Location in volume ff. ccclxxxj-ccclxxxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10086
Joan de Vilanova. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1461
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxxj] Letra de batalla del noble mosen johan de vilanoua requerint sobre cert cas al molt noble mosen Johan Jeronjm de Vilaragut
text: Per quels leigs actes sens pena ho vergonya pasar no deuen. Yo Johan de Vilanoua dich a vos mossen johan Jeronjm de vilaragut … [ ccclxxxiijv] … la present per mj feta a xiij de Juny any .Mil cccc lxj. sots signada de ma mja sagellada de mes armes partjda per A.B.C. en lo castel de Nulles. Johan de vjllanoua
Specific witness ID no. 73 BITECA cnum 8983
Location in volume f. ccclxxxiiijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10087
Guillem Ramon Pujades. Lletra de batalla
Language català
Date escrit 1455
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxxiiij] Letra de batalla a vltrança del magnifich mosen Gujllem Ramon pujades al molt magnifich mosen llois de muntagut
text: Quant he a marauella que fora de vostra patria ab falsos reports de Rahons … [ ccclxxxiiijv] … quj cascu per si te poder de acceptar en nom meu vostres Respostes Guillem Ramon pujades
Note segueix una lletra en castellà
Specific witness ID no. 74 BITECA cnum 8985
Location in volume ff. ccclxxxxj-ccclxxxxvv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10089
Pere Pallàs de Lladró. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1467
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxxxj] Letra que fon possada per alguns llochs publichs de la ciutat per part del noble pere pallas de lladro en la qual repta de trencament de pau al molt magnifich exjmen perez de Romanj Scriua e de aço li fa offerta loy sostendra en cert loch e deujsales armes
text: Eximen perez scriua si la parenteria que vos fes en sent stheue acompanyat de tantes Jents en vergonya vostra … [ ccclxxxxvv] … sot scrita de ma mja sagellada de mes armes ffeta en la vila de Chelua a xiij de ochtubre any M cccc Lxvij Pere pallas de lladro
Specific witness ID no. 75 BITECA cnum 8986
Location in volume f. ccclxxxxvj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10090
Ramon de Vilanova. Deseiximents
Language català
Date escrit 1460 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxxxvj] Desexjments del molt noble Ramon de Vilanoua e altres. al noble e magnifichs ramon castella notari [?] de borga e bernat catalla
text: Ramon castella Notari de borga Bernat catala de vostre castell per alguns llochs de la ciutat de valencia … Johan de orquan ffrancesch Johan de pernes Ramon de Vilanoua
Specific witness ID no. 76 BITECA cnum 8987
Location in volume ff. ccclxxxxvjv-ccclxxxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10090
Ramon de Vilanova. Deseiximents
Language català
Date escrit 1460 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxxxvjv] Los quj foren presos ab la Majestat del Rey alfonso quant fo rot dels Jenouesos En lany Mil CCCCxxxv
text: Lo Rey alfonso Lo Rey de Nauarra Lo Infans don anrich … [ ccclxxxxviijv] … com encara altres foren mesos en la mala pagua de Jenoua
Note hi ha una nota de dues línees al final del text
Specific witness ID no. 77 BITECA cnum 8988
Location in volume ff. ccclxxxxix-ccccv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10091
Francesc Berenguer i de Blanes, Baró de Canet d'En Berenguer. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1462
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccclxxxxix] Primera lletra de batalla tramessa per ffrancesch berenger de blanes aluis crespi
text: M5agnifich en luis crespi fins aci aveu mostrat deliberadament voler debatre ab mi … [ ccccv] … e per mj tramet la present per calabria era ut partida per a.b.c. sots scrita dela mia ma e de mes armes sagelada feta en dit any de juliol any M cccc lxiij luys crespi valdaura
Specific witness ID no. 78 BITECA cnum 8989
Location in volume ff. ccccv-ccccj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10092
Joan de Almada, Comte d'Abranches. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1464
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccjv] Primera lletra batalla tramessa per don Johan dalmadaa ha Menaut de beamunt
text: M3enaut de beamunt confiando en la gran iusticia de nostre senyor io don Johan dalmadaa … [ ccccj] … avos embiada por Galceran trompeta dela magestat del rey nostro senyor de mi mano signada e con seyllo de mis armas sellado fetxa en villa francha de penades a xx. de Setembre anno [M] cccclxiiij Menaut de beamunt
Specific witness ID no. 79 BITECA cnum 8990
Location in volume ff. cccciij-ccccvijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10092
Joan de Almada, Comte d'Abranches. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1464
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccciij] Letra de mossen bernat de vjlarjg a mossen gomez de fjgeroa laqual letra ve apres deles altres atras escrites en lo present ljbre en cartes cccxxiiij abans que fos tramessa la letra cjtatorja que es en lo dit loch
text: Mosen Fjgeroa per valencia Rey darmes he rebuda vna letra vostra partida per a.b.c. … [ ccccvijv] … Aci fenixen les letres (…) en cartes cccxxiiij
Specific witness ID no. 80 BITECA cnum 8991
Location in volume ff. ccccviijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10093
Lluís Cornell, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1469
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccviij] Letra tramesa per lo molt noblle don loys maça al molt spectapble senyor don Johan Roiç de corella compte de cocentayna
text: Molt espechtapblle comte de cocentayna esent … [ ccccviijv] … del mes de Jener any Mil CCCC lxiiij
Specific witness ID no. 81 BITECA cnum 8992
Location in volume ff. ccccviijv-ccccx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10093
Lluís Cornell, Cavaller. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1469
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccviijv] Letra feta per don pero maça gouernador doriola al Senyor compte de concentayna
text: Molt spectable Senyor trobant me enla Ciutat … [ ccccx] … dela mja Vila de Elda a xxx de jener a M cccc lxviiij ale […] vostra prest Corella Compte de Cocentayna [sic]
Specific witness ID no. 82 BITECA cnum 8993
Location in volume ff. ccccxv-ccccxvij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10095
Salvador d' Alagó e d'Arbòrea. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1460 [?] - 1477 ad quem
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxv] Letra primera […] lo molt noble […] Saluador dalago e darborea al veguer de caller la qual fon causa de les letres de batalla subseguents
text: Molt magnifich e car compare fahent la present he hauda huna letra de Johan guerau ab la qual ens haujssa … [ ccccxvij] … mjrar tal mjedo par a vos e seed cierto si aell de fuys por honbres de nosotros hauereys el castiguo que mereceys ay por que no fableys tanto
Note les 5 línees que segueixen de text a l'expliquit han estat ratllades
Specific witness ID no. 83 BITECA cnum 8994
Location in volume ff. ccccxvij-ccccxxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10096
Miquel Francesc del Miracle. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1472
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxvij] Letra del magnjfich mossen mjquell ffrancesch del mjracle caualler tramessa al molt magnjfich loys agujllo de codjnats ab la qual com arequest li ofir sobre certes paraulles defenreles per batalla de vltrança
text: P2er quant les paraules falses enguan de no ben creure als hoydors … [ ccccxxviiij] … Testimonis foren presents a la promulgacio dela present sentencja los honorables frare iohan periz de nouals prior de temple habitador e mjcer andreu sart doctor en leys ciutada de valencia
Specific witness ID no. 84 BITECA cnum 8995
Location in volume ff. ccccxxviiij-ccccxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10097
Joan Roís de Corella. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1473
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxviiij] Letra de batalla a tota vltrança tramessa per don Johan de corella bastart al noblle don loys ladro
text: Don loys ladro hauent dolor de vostra vergonya mols contrachtes cautelosos apartats de tot stil de caualler … [ ccccxxxj] … posada a la porta de casa vostra e per lochs publichs dela ciutat de valencia per que dela mia intencio siau fet cert Lo bastart de Corella Johan roiz
nota: les altres letres que foren apres entre lo dit don iohan de corella e don Loys ladro son auant en lo present libre en cartes cccc xxxiij
Specific witness ID no. 85 BITECA cnum 8996
Location in volume ff. ccccxxxj-ccccxxxijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10098
Jean de Jouffroy, Cardenal de Arras. Lletres i respostes
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxxj] Letra del molt Reuerendisim Senyor cardenal de Ras e bjsbe dalbi tramessa al espechtablle Senyor comte de prades esent aquell en perpjnya ab la Majestat del Senyor \Rey/ don Johan e lo cardenal dauant perpjnya en lo camp [de]ls ffrancesos
text: Al Senyor compte de prades. Senyor compte de prades lo gran barho [sic] me vuy reporcat que [au ratllat] aurieu renegat deu que si porieu pendre mosse de bressa … [ ccccxxxijv] … si de aquj no fugiu vos mostrare per mes obres se altres cosses fer que metre gents en gueleras E pus no spereu resposta si mes continuar en vostre desuariat parlar volreu e fas fi de perpinya lo darer de maig Lo compte [de car]dona e de prades ca[pita] general
Specific witness ID no. 86 BITECA cnum 8997
Location in volume ff. ccccxxxiij-ccccxxxiiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10097
Joan Roís de Corella. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1473
Incipits & explicits in MS text: [ ccccxxxiij] Los quj abandonats per lur natura e vida vergonyosa aconortats stan sempre cerquen algun camj … [ ccccxxxiiijv] … signada de ma mja e sagellada de mes armes la qual segujnt vostre sol feia posada ala porta de vostra cassa e per los camins publichs dela ciutat de valencie feta en Catarroja a xxviij de ioliol any Mil CCCC lxx Tres Lo bastart de Corella Johan Roiz
Note al capdamunt del text una nota ens adverteix que: “Les letres principals que foren entre don iohan de corella e don lois ladro son atras en cartes cccc xxviiij e cccc xxx
Specific witness ID no. 87 BITECA cnum 8998
Location in volume ff. ccccxxxv-ccccxxxx
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10410
Galceran de Besora. Lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1473
Incipits & explicits in MS text: [ ccccxxxv] Don lois cornell per quant es degut als cauallers e Jentils homens en absencia de lurs parents e amjchs respondre e satisfer … [ ccccxxxx] … de nostres mans sotaescrit fet enla Ciutat de valencia a sis del mes de abril any Mil CCCC lxxx Jaume garcia de aguillar miquel geronim de aguilar francesch geronim de aguilar
nota: lo present Cartell es estat scrit dema demj Anthonj barreda Notari de voluntat dels magniffichs aguillars
Note al capdamunt del foli una anotació contemporània adverteix que: “les principals letres que son stades entre don lois cornell e galceran de besora son atras en cartes cccc fins ccccxlij”
Specific witness ID no. 88 BITECA cnum 8999
Location in volume ff. ccccxxxxij-cccclxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10099
Lluís Pallars de Vilanova. Lletres i respostes
Language català
Date escrit 1481 - 1483
Incipits & explicits in MS rubr.: [ ccccxxxxij] Aquesta es la prjmera letra que don lujs pallas de vilanoua trames al bescompte de biota per les causes que en ella conte
text: Ffora de tot estil de Cauallers lo qual ignorar no deurjen per molt que ajan volgut ab diuerses querelles bescomte de bjota mostrarnos desijos … [ cccclxj] … esagellada demes armes feta enlo castell de rjlaraja a vuit de octubre any Mil CCCC Lxxxiij ala relacio del qual estare Lujs pallas de vjlanoua
Specific witness ID no. 89 BITECA cnum 2195
Location in volume ff. cccclxjv-cccclxiijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 2554
Boyl. Letra consolatòria al comte de Prades
Language català
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxjv] Letra consolatorja tramesa al espectable compte de Prades per frare boyl ermjta de monsarat quj fon secretarj del archebisbe de saragoça per la mort del castella damposta
text: Si tote paranj … [ cccclxiijv] … jndigne preuere ermjta de monsarat
Specific witness ID no. 90 BITECA cnum 9000
Location in volume ff. cccclxxxxviijv-djv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10107
Gerònim d' Ixar. Lletres de batalla
Language català
Date escrit 1514
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxxxviijv] Primera lletra de batalla tramesa per lo noble don geronim dixar al molt magnifich mossen franci crespi de valldaura caualler
text: Mossen crespi de valldaura huna lletra vostra he recibida en que me dezis no teneis que responderme sino con una rialla … [ djv] … hon essent en la present ciutat de valencja acostuman posar dat en suma carce a xxiij de dehembre any mil. d e xiiij franci crespi de valldaura
Specific witness ID no. 91 BITECA cnum 9005
Location in volume ff. cccclxvv-cccclxviiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10100
Desconegut. Lletra de Dídimo, rei dels brahmans, a Alexandre Magne i respostes
Language català
Date escrit 1400 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxvv] Apparellantse alexandre de entrar ab ma armada enla terra dels bragmands didimo rey dels djts bragmands Scriuj vna tal letra a alexandre
text: Que Rey james no vencut [sic] hoydes hauem les bones formes que tots temps te han segujt … [ ccclxviiij] … mogut donchs alexandre per aquestes scriptures lejxa estar enpau los bragmands
References (most recent first) Ivars (1928), “Tèxt de la versió Valenciana de les lletres d'Alexandre el Gran al Rei D¡dimo i del de les d'éste a d'aquéll”, Anales del Centro de Cultura Valenciana 161-8
Specific witness ID no. 92 BITECA cnum 9006
Location in volume ff. cccclxviiij-cccclxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10101
Psedo-Climent, Papa. Lletra del Gran Turc al Papa Climent i resposta
Language català
Date escrit 1400 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxviiij] La terra que seguejx fonch tramesa a papa climent per lo gran Turch etc
text: Muralbasso del gran almjrant Mahomet fill esos germans erdebegibach … [ cccclxxj] … per redempcio de tota carn humana per ço que ell preconegut fos juntat [?] de tots los homens mortals etc
Specific witness ID no. 93 BITECA cnum 9007
Location in volume ff. cccclxxj-cccclxxxiij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10102
Ramon de Monsoriu. Lletra de Ramon de Monsoriu a Joan de Milà i resposta
Language català
Date escrit 1485
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxj] Letra tramesa per mossen P Ramon de morisorju a mossen johan del mjlla
text: Mossen johan del mjlla per lo meu alcayt de alczquer [?] meson estades reportades sertes nobes … [ cccclxxxiijv] … tots nostres Zones e diferencies complydes de agost Any Mil cccc Lxxxv Pere Ramon monsorju
Specific witness ID no. 94 BITECA cnum 9008
Location in volume ff. cccclxxxj-cccclxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10103
Joan Francesc de Pròxida, Comte d'Almenara. Lletres de batalla entre el comte d'Almenara i Pere Maça i respostes
Language català
Date escrit 1486 - 1487
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxxj] Letra tramessa per lo comte de uersa al .s. don pero maca
text: Molt noble Senyor e car cosi vista he uostra letra e hoit lo magnifich miçer Johan sanç … [ cccclxxxxv] … a […] de abril any Mil CCCC lxxxvj A on sperare per spay xl x [sic] dies vostra resposta hon trobareu amj o procuradors meus per rebre aquella Lo comte de almenara ede veria [sic]
Specific witness ID no. 95 BITECA cnum 9082
Location in volume f. cccclxxxxj
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10104
Andreu de Penarroja. Cartes de desafiament
Language català
Date escrit 1514
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxxxj] Cartell de desafiu trames per lo magnjfich en andreu penaroja donzel al molt magnjfich mosen bernat gujllem catala Caualler
text: Mossen bernat gujllem Catala quant vos e yo nos veiem responent ma asertes rahons mies … vos e yo junts donarem conclusio en nostra pendencia feta de ma mja priopia huy dimecres a xxviiijo de nohembra any 1514. Andreu penaroja
nota: Lo dit mossen bernat gujllem Catalla fo nafrat de dos colps la hu enla ma dreta e laltre enlo bras mateix en aquell dia mateix del desafiu morj aquella nit lodit mossen bernat gujllem Catala deuli perdo sos pecats
Specific witness ID no. 96 BITECA cnum 9083
Location in volume ff. cccclxxxxjv-cccclxxxxv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10105
Joanot Agullana. Cartell de deseiximents, lletres de batalla i respostes
Language català
Date escrit 1510
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxxxjv] Cartell de desexjments De mosen Johant agullana tramesos a nantich sariera Donzell
text: […] seguir aquell orde que … [ cccclxxxxv] … per recort del ver vos tramet lo present cartell partit per a.b.c. signat de ma mia e sagellat deles armes mies per Johan pujades trompeta fet en cartella lo darrer de febrer del any M.d.xj Johanot agullana
Specific witness ID no. 97 BITECA cnum 9084
Location in volume ff. cccclxxxxvv-cccclxxxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10106
Roger de Montcada i de Lloria, Baró de Llagostera. Cartell de deseiximents i carta de batalla
Language català
Date escrit 1510
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxxxvv] Cartells […] baro de llagostera e miquel carrjera batle teneral
text: Don franceesc de crulles hun trellat de vn cartell de aqueix … [ cccclxxxxviij] … e sagellat de mes armes per johan pujades trompeta fet en lo castell de cartella a iij de març Any M.d.xj. Francesch gilabert cruilles
Specific witness ID no. 98 BITECA cnum 9085
Location in volume ff. cccclxxxxviijv-djv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10107
Gerònim d' Ixar. Lletres de batalla
Language català
Date escrit 1514
Incipits & explicits in MS rubr.: [ cccclxxxxviijv] Primera letra de batalla tramesa per lo noble don geronim dixar all molt magnifich mossen franci crespi de valldaura caualler
text: Mossen crespi de valldaura huna lletra vostra he recebida … [ djv] … en la present Ciutat de valencja acostuman posar dat en suma carce a xxiij. de deembre any mil d.e xiiij. Franci Crespi de valldaura
Specific witness ID no. 99 BITECA cnum 9001
Location in volume f. dijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10108
Eiximèn Pérez d'Arenós. Part d'un desafiament de batalla
Language català
Date escrit 1515 ca.
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dij] Trellat dehun albara de dessafiu que fa nexymen pereç escrjua dela ciutat de excriua al molt magnjfich mossen perot crespi de valldaura caualler habitador dela ciutat de valencia
text: Mossen perot cresspi de valldaura per escusar prolixitat no Dire les grans causes … [ dijv] … e li vulla perdonar sos pecats el vulla collocar ab los seus sants en gloria
Specific witness ID no. 100 BITECA cnum 9002
Location in volume ff. diij-dxxviij
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10109
Gerònim d' Ixar. Lletres i resposta
Language català
Date escrit 1516 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ diij] Letra primera missiua de don Jeroni dixer a mossen franci crespi de Valldaura
text: Mossen franci crespi per moltes parts de valencia y de xatiua se diu vos ab altres cauallers hauer volgut trametre vna letra de desafiu … [ dxxviij] … que por los dichos carteles staua obligado y mande de todo esto recebir carta publica y que sea consinnada enlos auctos dela dicha batalla
Specific witness ID no. 101 BITECA cnum 9086
Location in volume f. dxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10110
Gaspar Sitie. Lletra de batalla
Language català
Date escrit 1515 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ dxxviijv] Per mostrar a vos mosen Johan scoma La maldad e llejea per vos feta axi en esguar de deu … sens perjll negu j poreu venjr enlo loch y ora ja dita. Gaspar çitie
Specific witness ID no. 102 BITECA cnum 9003
Location in volume f. dxxviijv
Uniform Title IDno, Author and Title texid 10110
Gaspar Sitie. Lletra de batalla
Language català
Date escrit 1515 ca.
Incipits & explicits in MS text: [ dxxviijv] Per mostrar a vos mosen Johan Scriua La maldad e llejea per vos feta axi en esguar de deu … promet ase de gentil hom que segnara mont sens perjll neng\u/ \j poreu/ venjr enlo loch y ora ja dita gaspar çitie [sic]
Specific witness ID no. 103 BITECA cnum 1126
Location in volume f. dxxxijr-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1752
Joanot Martorell, Cavaller. Flor de cavalleria
Language català
Date escrit 1475 - 1500
Incipits & explicits in MS rubr.: [ dxxxij] A honor llahor y gloria de nostre senyor deu e de la sua sacratisima mare comença lo prolech de aquest llibre lo qual es yntitulat flor de caualleria
text: Ans del decahiment de natura humana … [ dxxxijv] … viure perpetualment per gloria
Condition fragment
References (most recent first) Martorell et al. (2004), “Flor de cavalleria. Reproducció facsimilar del ms. BNM 7811 ff. 532r-v. Ed., transcripció i notes [text electrònic a internet]”, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives
Martorell et al. (1969-70), Tirant lo Blanc. Edició del V centenari de la mort de Joanot Martorell 94
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2021-09-16