Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


ID no. of MS BITECA manid 1562
City and Library Montserrat Monestir
Collection: Call number 1149
Title of volume Constitutio | Cathaloniae ( al teixell)
Copied 1451 - 1550

External description
Writing surface Paper
Format Foli
Leaf Analysis ff.: 61 (= 1-8 + 13-22 + 196-198 + 202-235 + 272-291)
Collation 18 210 320 416 57; quaderns solts, només el primer i el darrer van enganxats a la relligadura; el segon i el quart es troben protegits per fulls de cartolina
Page Layout 40 línies (I quadern)
41 línies (III quadern)
46 línies (IV quadern)
Size pàgina 295 × 210 mm (I quadern)
caixa 248 × 148 mm (I quadern)
pàgina 295 × 215 mm (III quadern)
caixa 235 × 145 mm (III quadern)
pàgina 293 × 214 mm (IV quadern)
caixa 255 × 136 mm (IV quadern)
Hand diverses mans gòtiques cursives del s. XV i cursives del s. XVI
Pictorial elements Altres: sense cap mena de decoració
Condition cada pragmàtica té foliació independent; no hi ha una numeració correlativa al volum. Els ff. 21v, 281-285v i els quatre darrers folis del volum són en blanc. El quart quadern està molt deteriorat per l'acció de la tinta corrosiva; volum amb taques d'humitat i amb molts fulls trencats
Binding antiga, en pergamí, amb restes de lligams de cuir
Previous owners (oldest first) Carme Carreras Candi (Floruit 1966) 1966-04
Associated Texts Als ff. 2-8v, 13-18, 22v, 196r, 197-198r, 200-235v i 286-288v es copien texid 1550 Ferran II, Rei de Corona d'Aragó… Pragmàtiques i privilegis dels reis i butlles dels papes, promulgat 1201 - 1600 llatí
References (most recent first) Sabaté (1999), Inspecció personal
Olivar (1977), Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Montserrat 377
Note aquest manuscrit formava part d'un titulat Constitutio Cathaloniae, que tenia uns 295 folis; avui aplega pragmàtiques, privilegis, butlles i d'altres disposiciones en llatí i català

Internal Description
Number of texts in volume: 6
Specific witness ID no. 1 BITECA cnum 774
Location in volume f. 1r-v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1041
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Pragmàtica
Language català
Date promulgat 1496-03-18
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 1] pragmatica regis fferdinandus in qua est super rerum…
text: N3os don Ferrando etc Considerants que a la dignitat real se pertany asos faels subdits dotar de honors e gracias e moltes vegades … [ 1v] … se obtinguessen entestimoni deles quals coses les presents havem manades fer ab lo nostre segell comu enpendent segellades Dats en la ciutat de Tortosa celebrants corts generals al dit principat en aquella a xviij dias del mes de març enlany dela natiuitat de nostre señor M ccccLxxxx sis dels regnes nostres es assaber de Sicilia any .xxviiijo de castella eleo .xxiij. arago e altres .xviij. e Granada (…) yo el Rey
auten.: Dominus Rex mandauit mihi philipo clementi … et A. boneti per conseruatore generali
Note Als folis següents es transcriuen privilegis i pragmàtiques en llatí
Specific witness ID no. 2 BITECA cnum 3531
Location in volume ff. 18v-22
Uniform Title IDno, Author and Title texid 3992
Desconegut. Sobre salaris de sentències arbitrals
Language català
Date promulgat 1400 [?] - 1500 [?]
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 18v] De sentencies arbitrals
text: Practiques que de sentencies arbitrals los salaris son pagats als notaris trahent les enforma juxta la tatxa dels censals morts e violaris … [ 22] … del quart qui es tot lo preu lo dotze que seria .xx. diners per lliura
Specific witness ID no. 3 BITECA cnum 3532
Location in volume ff. 196v-197
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1038
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Pragmàtica
Language català
Date promulgat 1505-06-30
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 196v] Pragmatica regis fferdinandi in quo statuitur … sub certis penis
intitulatio: N2os don ferrando per la gratia de deu Rey de Arago … regina dona Joana molt cara emolt amada filla
dispositio: Per quant enlos nostres regnes eterre dela corona e señoria de Arago per consuetut antiquissima dela qual noes memoria de homens … [ 197] … peraque ab si mateixos la tenguen eguarden Entestimoni dela qual manera per la present ab nostre segell secret enlo dors segellades Dats en la Ciutat de Segovia a .xxx .dies del mes dejuny enlany dela natiuitat de nostre señor Mil cinch cents e cinch. Yo el rey
auten.: Dominus Rex mandauit mihi Michaeli velazquez … petrus gonçalez thesaurarii
Specific witness ID no. 4 BITECA cnum 3533
Location in volume ff. 198v-200
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1039
Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó. Capítols sobre el comerç de mercaderies estrangeres
Language català
Date promulgat 1477-10-09
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 198v] Capitols fets per lo señor Rey don alfonso dels iiii diners per lliura que los alamanys y sauoyenchs paguen de totes mercaderias que metran ne trauran dela señoria del dit señor rey
intitulatio: Alfonso per la gratia de deu Rey de Arago de Sicilia de Valencia de Mallorques de Sardenya e de Corsega comte de barchinona y de Cerdanya
dispositio: Considerants esser justa e digna cosa eatota bona equitat concordant Que axi com los alamanys e sauoyns e altres districtuals del emperador de alamanya … [ 199v] … no sia pagat dret algu de entrada o exida
Condition incomplet
Note manca la confirmació final
Specific witness ID no. 5 BITECA cnum 3534
Location in volume ff. 234v-235v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1040
Pere d'Aragó IV, Rei de Corona d'Aragó. Privilegi sobre la prohibició de la moneda
Language català
Date promulgat 1369-08-02
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 234v] Translat de hun priuilegi atorgat per lo rey enpere acerca dela prohibicio dela moneda dor y dargent ques trau desos regnes
intitulatio: En pere per la gratia de deu Rey de arago de valencia de Mallorques de Sardenya y de Corsega … y de Cerdanya
salutatio: Al fael nostre armengau marti … salut y gratia
dispositio: Sapiats com nos per ço com hauem entes que de nostres regnes y terres enlos temps passats es stat tret or argent coure y altres metalls … [ 235] … lo dan que anos y a nostres regnes sen seguira jmputariem avos y a vostres bens. Dats en Valencia a dos de agost enlany dela natiuitat de nostre Señor Mccclxviiij. Vernat de palou
escat.: La present crida fonch feta publicament ab trompes enperpinya per arman grillo cridador public a dos de octubre … [ 235v] … deles dites coses es stada feta relacio per en bernat amigo obrer
Specific witness ID no. 6 BITECA cnum 3535
Location in volume ff. 272-280v + 289-291v
Uniform Title IDno, Author and Title texid 1549
Ferran II, Rei de Corona d'Aragó. Interpretació de la sentència sobre les remenses
Language llatí
Date promulgat 1493-11-03
Incipits & explicits in MS rubr.: [ 272] La interpretatio feta per la magestat del S. Rey sobre alguns Caps. dela sentencia per sa magestat donada
auten.: Hoc est translatum fideliter … teneris huiu sinodi
intitulatio: Nos ferdinandus dei gracia Rex … de redimentia capitula […]
rubr.: Lo primer capitol ab la qual humilment recorren a vostra real magestat los sindichs deles ramenses
text: Molt alt e molt excellent Rey esenyor … [ 275v] … en lo compromes esentencia contengudes. Dada en Saragossa a viiij. del mes de Janer delany M.cccclxxxviij. Yo el Rey
índex: [ 289] Pragmatica regis fferdinandi … [ 291v] … per aquell preu per lo qual son stades alienades
Note El text final és pràcticament il·legible
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2014-01-04