Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1551
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Sentència reial per causa de les turbacions passades
Corts de Barcelona (1481)
Date / Place promulgat Barcelona [?] 1481-11-05
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 4077
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness ff. 207va-214va ff. ccviij-[ccxiiiij]
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
Incipit & Explicits acc.: [ 207va] Los Noms de nostre Senyor Ihesu Christ E dela Humil e gloriossa mare ssua Humilment jnuocats
text: N4os don fferrando etc. Vist lo poder anostre Magestat per la Cort general en la pressent Ciutat conuocada … [ 214va] … que aquells fossen proprio motu o A suplicacio deles parts
ID no. of Witness 2 cnum 775
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 239-245v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
Incipit & Explicits acc.: [ 239] Los noms de nostre senyor Jhesuchrist e dela humil gloriosa mare sua humilmen Jnuocats
intr.: NOS don fferrando etc. vist lo poder a nostra Magestat per la cort general en la present Ciutat conuocada que de present en aquella se celebra atribuint en e sobre los Jnteressos e differencies que eren e son de part a part prouenjnts per causa deles passades turbacions del principat de Cathalunya lo qual poder a nos per la dita Cort atribujt es del tenor seguent
pream.: La cort general del principat de Cathalunya conuocada e la qual apresent se celebra per la Magestat del Senyor .Rey. en la Ciuatt de barchelona ha feta delliberacio que attes nos poden concordar los jnteressos particulars e differencies que son de part apart dins lo dit principat … [ 239v] … statuhim e ordenam en e per la forma seguent
dispositio: PRimerament ateses les differencies que son peruengudes per causa deles dites turbacions sobre les alienacions jnpigneracions e ocupacions fetes … [ 245v] … e atorgar aquells encara que aquells fossen propio motu o a suplicacio deles parts
execució: Lata fuit hoc … alijs jn multitudine copiosa
Note segueixen uns folis en blanc (246-248) i entre els ff. 249-253v es transcriu un text que comença: “[a]3ccessit Mascaron ad omnipotens dei presentiam et ayt Creator (…) [f. 253v] benedictum fructum ventris tuj Expulso diabolo nobis hostende.. Amen”; el f. 254 també és en blanc i segueix una edició de les Constitucions de Catalunya, corts de 1493 (Barcelona, Rosenbach 1494)
ID no. of Witness 3 cnum 3762
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Incunable, 39 (BITECA manid 1553)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08
Location in witness ff. 38-51 ff. 60-[73]
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 37] La sentencia donada per lo senyor Rey don Ferrando segon enla primera cort de Barcelona / passant en acte de cort en virtut del poder donat a sa magestat per la dita cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades
acc.: Los noms de nostre senyor Jesuchrist e dela humil e gloriosa mare sua humilment inuocats
salutatio: Nos don Ferrando etcaetera. Uist lo poder a nostra magestat per la cort general enla present ciutat conuocada … [ 37v] … Promulgam diem declaram pronunciam sentenciam statuim e ordenam en e per la forma seguent
tit.: C. i. Dela restitueio [sic] dels bens del patrimoni real
dispositio: Primerament atesses les diferrencies que son peruengudes per causa deles turbacions … [ 49v] … Encara que aquells fossen propio motu o a supplicacio deles parts
auten.: Lata fuit hec sentencia declaratio siue determinatio per dictum serenissimum dominum Regem … [ 51] … ego dictus Philippus clementis dicti domini Regis prothonotarius et notarius publicus meum solitum artis notarie hic apposui signum
Note als ff. 50v-51v es transcriuen privilegis del rei Pere III (1354) i del rei Martí (1402) en llatí; el f. 52 és en blanc i probablement fou afegit pel relligador
ID no. of Witness 4 cnum 778
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, Esp. 19 Fol (2) (BITECA manid 1563)
Imprint Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. (García Craviotto i Martín Abad)
Barcelona [?]: Diego de Gumiel [?], 1496 ca. - [?]
Location in witness ff. [A i]-[B iiij]
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
Incipit & Explicits rubr.: [ [A i]] La sentencia reyal donada per lo senyor Rey don | Ferrando segon enla primera cort de Barçelona:pas|sant en acte de cort en virtut del poder donat a sa | magestat per la dita cort sobre les differencies de | part a part deuallants per causa deles turbacions | passades
rubr.: [ A ij] La sentencia donada per lo senyor Rey don Fer-|nando segon enla primera cort de Barçelona:pas|sant per la dita cort sobre les differencies de | part a part deuallants per causa deles turgacions | passades.
pream.: L4Os nons de nostre senyor Jesuchrist e dela humil e glo|riosa mare sua humilment inuocats. Nos don Ferran|do &c. Uis lo poder a nostra magestat per la cort gene-|ral enla present ciutat conuocada: … [ A ijv] … la qual volem que haja força:e sia haguda per acte de cort. com | aquella que ab voluntat e consentiment de ladita cort se fa. Promulgam diem | declaram pronunciam sentenciam statuim e ordenam en e per la forma seguent
tit.: C.i. Dela restitucio dels bens del patri-|moni real
text: Primerament atteses les differencies que son peruengudes per causa deles tur|bacions sobre les alienacions impigneracions e occupacions fetes de viles ca-|stells iuris diccions rendes e altres drets de nostre reyal patrimoni … [ Biiijr] … dels quals | quant a effecte de poder empatxar la dita exequucio [sic] nos addicam poder de fer o | atorgara quells. [sic] Encara que aquells fossen proprio motu o a supplicacio deles part
escat.: Lata fuit hec sentencia declaratio siue determinatio redictum serenissimum dominum | Regem sedentem more solito in eius regali solio […] die videlicet lunae intitulato quinto mensis nouembris circa vn-|decimam horam ante meridiem eiusdem diei anno a natiuitate domini millesimo quadringen-|tesimo octuagesimo primo. Regnorumque suorum videlicet Sicilie […] … et aliorum tertio. Presentibus ad haec | protestibus egregijs Enrico auunculo et majordomo majore: … Et in presenti mei signatura força fetes:secunda:Et vt eidem fides plenaria vbique | adhiebatur:ego dictus Philippus clementis dicti domini Regis prothonota|rius & notarius publicus meum solitum artis notarie hic apposui signum.
ID no. of Witness 5 cnum 777
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Incunable, 20 (1) (BITECA manid 2212)
Imprint Barcelona: Desconegut, 1530 ca. (García Craviotto)
Barcelona: Johannes Luschner, 1500 d. (Goff)
Location in witness ff. 1-10
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] La sentencia reyal donada per lo senyor Rey don Ferrando segon enla primera cort de Barçelona:passant en acte de cort en virtut del poder donat asa magestat per la dita cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades
tit.: [ 2] La sentencia donada per lo senyor Rey don Ferrando segon enla primera cort de Barçelona:passant en acte de cort en virtut del poder donat asa magestat per la dita cort sobre les diferencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades
exordi: L7Os noms de nostre senyor Jesuchrist e dela humil e gloriosa mare sua humilment inuocats
intitulatio: Nos don Ferrando et caetera
intr.: Uist lo poder a nostra magestat per la cort general … [ 2v] … Promulgam diem declaram pronunciam sentenciam statuim e ordenam en e perla forma seguent
tit.: C.i. Dela restitucio dels bens del patrimoni real
text: P4Rimerament atteses les diferencies que son peruengudes [amb signe d'abreviació damunt la primera “e”] per causa deles turbacions … [ 10] … Encara que aquells fossen propio motu o a suplicacio deles parts
auten.: Lata fuit hec sentencia declaracio siue determinacio predictum serenissimum dominum Regem … ego dictis Philippus clementis dicti domini Regis prothonotarius et notarius publicus meum solitum artis notarie hic apposui signum
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16