Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1551
Authors Ferran II, Rei de Corona d'Aragó
Titles Sentència reial per causa de les turbacions passades
Corts de Barcelona (1481)
Date / Place promulgat Barcelona [?] 1481-11-05
Language català
Text Type: Prosa, Llei o estatut (real)
Subject Corona d'Aragó (regne)
DRET
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 4077
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness ff. 207va-214va ff. ccviij-[ccxiiiij]
Title(s) Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
Incipit & Explicits acc.: [ 207va] Los Noms de nostre Senyor Ihesu Christ E dela Humil e gloriossa mare ssua Humilment jnuocats
text: N4os don fferrando etc. Vist lo poder anostre Magestat per la Cort general en la pressent Ciutat conuocada … [ 214va] … que aquells fossen proprio motu o A suplicacio deles parts
ID no. of Witness 2 cnum 775
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 239-245v
Title(s) Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
Incipit & Explicits acc.: [ 239] Los noms de nostre senyor Jhesuchrist e dela humil gloriosa mare sua humilmen Jnuocats
intr.: NOS don fferrando etc. vist lo poder a nostra Magestat per la cort general en la present Ciutat conuocada que de present en aquella se celebra atribuint en e sobre los Jnteressos e differencies que eren e son de part a part prouenjnts per causa deles passades turbacions del principat de Cathalunya lo qual poder a nos per la dita Cort atribujt es del tenor seguent
pream.: La cort general del principat de Cathalunya conuocada e la qual apresent se celebra per la Magestat del Senyor .Rey. en la Ciuatt de barchelona ha feta delliberacio que attes nos poden concordar los jnteressos particulars e differencies que son de part apart dins lo dit principat … [ 239v] … statuhim e ordenam en e per la forma seguent
dispositio: PRimerament ateses les differencies que son peruengudes per causa deles dites turbacions sobre les alienacions jnpigneracions e ocupacions fetes … [ 245v] … e atorgar aquells encara que aquells fossen propio motu o a suplicacio deles parts
execució: Lata fuit hoc … alijs jn multitudine copiosa
Note segueixen uns folis en blanc (246-248) i entre els ff. 249-253v es transcriu un text que comença: “[a]3ccessit Mascaron ad omnipotens dei presentiam et ayt Creator (…) [f. 253v] benedictum fructum ventris tuj Expulso diabolo nobis hostende.. Amen”; el f. 254 també és en blanc i segueix una edició de les Constitucions de Catalunya, corts de 1493 (Barcelona, Rosenbach 1494)
ID no. of Witness 3 cnum 3762
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Incunable, 39 (BITECA manid 1553)
Imprint Barcelona: Pere Posa, 1481-10-08
Location in witness ff. 38-51 ff. 60-[73]
Title(s) Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 37] La sentencia donada per lo senyor Rey don Ferrando segon enla primera cort de Barcelona / passant en acte de cort en virtut del poder donat a sa magestat per la dita cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades
acc.: Los noms de nostre senyor Jesuchrist e dela humil e gloriosa mare sua humilment inuocats
salutatio: Nos don Ferrando etcaetera. Uist lo poder a nostra magestat per la cort general enla present ciutat conuocada … [ 37v] … Promulgam diem declaram pronunciam sentenciam statuim e ordenam en e per la forma seguent
tit.: C. i. Dela restitueio [sic] dels bens del patrimoni real
dispositio: Primerament atesses les diferrencies que son peruengudes per causa deles turbacions … [ 49v] … Encara que aquells fossen propio motu o a supplicacio deles parts
auten.: Lata fuit hec sentencia declaratio siue determinatio per dictum serenissimum dominum Regem … [ 51] … ego dictus Philippus clementis dicti domini Regis prothonotarius et notarius publicus meum solitum artis notarie hic apposui signum
Note als ff. 50v-51v es transcriuen privilegis del rei Pere III (1354) i del rei Martí (1402) en llatí; el f. 52 és en blanc i probablement fou afegit pel relligador
ID no. of Witness 4 cnum 778
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca de Catalunya, Esp. 19 Fol (2) (BITECA manid 1563)
Imprint Barcelona: Jaume de Vingles [?], 1520 ca. (García Craviotto i Martín Abad)
Barcelona [?]: Diego de Gumiel [?], 1496 ca. - [?]
Location in witness ff. [A i]-[B iiij]
Title(s) Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
Incipit & Explicits rubr.: [ [A i]] La sentencia reyal donada per lo senyor Rey don | Ferrando segon enla primera cort de Barçelona:pas|sant en acte de cort en virtut del poder donat a sa | magestat per la dita cort sobre les differencies de | part a part deuallants per causa deles turbacions | passades
rubr.: [ A ij] La sentencia donada per lo senyor Rey don Fer-|nando segon enla primera cort de Barçelona:pas|sant per la dita cort sobre les differencies de | part a part deuallants per causa deles turgacions | passades.
pream.: L4Os nons de nostre senyor Jesuchrist e dela humil e glo|riosa mare sua humilment inuocats. Nos don Ferran|do &c. Uis lo poder a nostra magestat per la cort gene-|ral enla present ciutat conuocada: … [ A ijv] … la qual volem que haja força:e sia haguda per acte de cort. com | aquella que ab voluntat e consentiment de ladita cort se fa. Promulgam diem | declaram pronunciam sentenciam statuim e ordenam en e per la forma seguent
tit.: C.i. Dela restitucio dels bens del patri-|moni real
text: Primerament atteses les differencies que son peruengudes per causa deles tur|bacions sobre les alienacions impigneracions e occupacions fetes de viles ca-|stells iuris diccions rendes e altres drets de nostre reyal patrimoni … [ Biiijr] … dels quals | quant a effecte de poder empatxar la dita exequucio [sic] nos addicam poder de fer o | atorgara quells. [sic] Encara que aquells fossen proprio motu o a supplicacio deles part
escat.: Lata fuit hec sentencia declaratio siue determinatio redictum serenissimum dominum | Regem sedentem more solito in eius regali solio […] die videlicet lunae intitulato quinto mensis nouembris circa vn-|decimam horam ante meridiem eiusdem diei anno a natiuitate domini millesimo quadringen-|tesimo octuagesimo primo. Regnorumque suorum videlicet Sicilie […] … et aliorum tertio. Presentibus ad haec | protestibus egregijs Enrico auunculo et majordomo majore: … Et in presenti mei signatura força fetes:secunda:Et vt eidem fides plenaria vbique | adhiebatur:ego dictus Philippus clementis dicti domini Regis prothonota|rius & notarius publicus meum solitum artis notarie hic apposui signum.
ID no. of Witness 5 cnum 777
City, library, collection & call number Barcelona: Arxiu de la Corona d'Aragó, Incunable, 20 (1) (BITECA manid 2212)
Imprint Barcelona: Desconegut, 1530 ca. (García Craviotto)
Barcelona: Johannes Luschner, 1500 d. (Goff)
Location in witness ff. 1-10
Title(s) Ferran II, Rei de Corona d'Aragó, Sentència reial per causa de les turbacions passades, promulgat 1481-11-05
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] La sentencia reyal donada per lo senyor Rey don Ferrando segon enla primera cort de Barçelona:passant en acte de cort en virtut del poder donat asa magestat per la dita cort sobre les differencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades
tit.: [ 2] La sentencia donada per lo senyor Rey don Ferrando segon enla primera cort de Barçelona:passant en acte de cort en virtut del poder donat asa magestat per la dita cort sobre les diferencies de part a part deuallants per causa deles turbacions passades
exordi: L7Os noms de nostre senyor Jesuchrist e dela humil e gloriosa mare sua humilment inuocats
intitulatio: Nos don Ferrando et caetera
intr.: Uist lo poder a nostra magestat per la cort general … [ 2v] … Promulgam diem declaram pronunciam sentenciam statuim e ordenam en e perla forma seguent
tit.: C.i. Dela restitucio dels bens del patrimoni real
text: P4Rimerament atteses les diferencies que son peruengudes [amb signe d'abreviació damunt la primera “e”] per causa deles turbacions … [ 10] … Encara que aquells fossen propio motu o a suplicacio deles parts
auten.: Lata fuit hec sentencia declaracio siue determinacio predictum serenissimum dominum Regem … ego dictis Philippus clementis dicti domini Regis prothonotarius et notarius publicus meum solitum artis notarie hic apposui signum
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2008-01-16