Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1546
Authors Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó
Titles Furs d'Oriola
Furs del regne de València fets per lo rey don Ferrando en la cort general d'Oriola
Corts d'Oriola
Date / Place promulgat Oriola 1488-07-31
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
References (most recent first) Editat a: Baldaquí Escandell (1993), Furs nous fets per lo cristianissim e molt alt senyor Rey don Ferrando Rey de Castella e de Arago e de Valencia en les Corts Generals celebrades e finides en la ciutat de Oriola MCDLXXXVIII [edició facsímil]
Subject Catalunya-Aragó (regne)
DRET
FURS
Number of Witnesses 5
ID no. of Witness 1 cnum 9639
City, library, collection & call number València: Arxiu Històric Municipal, caja 9 núm. 28 (BITECA manid 2801)
Copied Oriola: Felip Climent, 1488-07-31
Location in witness ff. i-lxviiiv
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31
Fvrs del Rey Don Fernando 2 En les cortes de oriola a 31 de juliol de 1488
Incipit & Explicits intr.: [ i] [G]5ran deu esser la cura solicitut e diligentia que los Reys deuen tenir en amar sauiesa e Justicia … [ iiv] … e continuades estant les disposicions dels altres furs antichs e addicions de aquells en sa força efficacia e valor los quals furs e actes de cort volem haien loc en les questions sdeuenidores
tit.: De sarrahins
dispositio: [P]er quant per obseruança de nostra bona fe real la qual hauem donada als regnicoles de aquest nostre regne … [ lxviv] … de les cartes testaments e falses scriptures cossaris e ladres i trencadors de camins e de qualseuol pau e treua dela cauallerja vicecancellarius
concl.: Dictos igitur actus curie ordinaciones et prouisiones juxta decretaciones nostras in fine cuiuslibet capituli scriptas … [ lxvii] … Acta fuerunt hec jn ecclesia sancti saluatoris Ciuitate oriole
datatio: vbi dicta Curia celebrabatur die tricesimo primo julij anno anatiuitate dominj Millesimo Quadringentesimo octogesimo octauo. Regnorumque nostrorum videlice sicilie vicesimo primo Castelle et legionis quintodecimo Aragonum vero et aliorum decimo
auten.: Signum ✠ Ferdinandi dei gratia Regis Castelle Aragonum … bullam plumbeam nostram jn pendenti jussimus apponendam
certificació: [ lxviiv] sig ✠ num Alfonsi dela caualleria vicecancellarius … [ lxviii] … Qui predicta omnja approbamus laudamus et confirmamus eisque asentimus nostrumque consensum prestamus
testimonis: Testes sunt qui ad predicta presentes fuerunt Nicholaus Jofre … Anthonius salabert scribe dicti domine Regis
certificació: Sig ✠ num mei philippi clementis serenissimi domini Regis predicti prothonotarij … [ lxviiiv] … et in secunda pagina folei lxiiij in linea sexta vsos e bons costums del present
ID no. of Witness 2 cnum 1951
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, INC/1313 INC/1313 (BITECA manid 1556)
Imprint València: Pedro Hagenbach, Leonardo Hutz, 1493-09-06
Location in witness ff. ara - d viiirb ff. 268-298
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31
Incipit & Explicits rubr.: [ ara] Furs nous fets per lo cristianissim e molt alt senyor Rey don Ferrando Rey de castella e de arago e de valencia et caetera. en les corts generals celebrades e finides en la ciutat de Oriola als regnicoles dela ciutat e regne de valencia a .xxxj. de juliol. Any de la natiuitat de nostre senyor deu Jesuchrist. M.cccc.lxxxviii.
intr.: G15Ran deu esser la cura solicitut e diligencia que los Reys deuen tenir en amar sauiesa e iusticia … [ a iirb] … e perque del dit regiment e gouern a ell puxam en tots temps bon compte e raho tant com en nos sia donar
intitulatio: On nos don Ferrando per la gracia de deu Rey de Castella … e comte de Gociano
pream.: Uolent seguir nostre loable intent dessus declarat ab acort consentiment e bona delliberacio feyta ablos prelats persones ecclesiastiques: richs homens … [ a iivb] … los quals furs e actes de cort volem hajen loch en les questions esdeuenidores. Alfonso dela caualleria vicecanceller
tit.: De sarrahins. Rubrica .I.
dispositio: [ a iiira] [p]9Eer [sic] quant per obseruança de nostra bona fe real la qual hauem donada als regnicoles de aquest nostre regne en lo fur fet per lo alt rey en Marti … [ d vvb] … e falses scriptures: cossaris: e ladres: e trencadors de camins: e de qualseuol pau e treua. Dela caualleria.
concl.: [d]3Jctos igitur foros actus curie ordinaciones et prouisiones iuxta decretaciones nostras … [ d vira] … Regnorumquem nostrorum videlicet Sicilie vigesimo primo. Castelle et Legionis quindecimo. Aragonum vo et aliorum decimo
auten.: Signum Ferdinandi dei gratia Regis Castelle Aragonum Legionis Sicilie … et iuramus eisquem bullam plumbeam nostram impendenti iussimus apponendam. Yo el Rey
testimonis: [ d virb] Sig ✠ num Alfonsi dela caualleria vicecancellarij. Sig + num Ludouici de cabanyelles gerentis vices gubernatoris generalis valentie … [ d viva] … et Anthonius salabert scribe dicti domini regis
auten.: Signum mei Philippi clementis Serenissimi domini Regis predicti prothootarij … [ d virb] … Et vidit ea Alfonsus dela caualleria vicecancellarius
colofó: A honor laor e gloria dela sanctissima trinitat / e per vtil e comoditat del be publich Aci prenen fi les leys o furs modernament stablits e ordenats en les generals corts en la ciutat de oriola celebrades per (…) lo senyor Rey don Ferrando … Los quals son stats trets e copiats del propri original bullat qui es en lo archiu dela sala dela ciutat de valencia / comprobats e feelment corrigits ab los primers originals Per lo honorable e discret en Johan casa noua notari dela dita ciutat de valencia E apres en la famosissima sus dita ciutat de valencia a despeses del honorable en Jacobo de vila mercader e ciutada de aquella ab molta peritia e diligencia acabats de empremptar e effigiar per los sperts mestres Pere hagembach e Leonard hutz alamanys. Di jous sise jorn del mes de setembre Corrent lo any dela jocundissima natiuitat de nostre senyor deu Jesu christ. Mil quatre cents noranta tres. Deo gracias
tit.: [ d viira] Taula deles rubriques e capitols dels furs nous fets … en lo any Mil quatrecents huyt tantahuyt
índex: Primo lo prolech te hun capitol. comença en la primera columna. a la primera carta … [ d viiirb] … Remissio general e absolucio .capitol .xix. en la .iiij. col. a .xxviij. car. Deo gratias
ID no. of Witness 3 cnum 768
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], Inc. 19(2 (BITECA manid 1555)
Imprint València: Nicholas Spindeler [?] (Aguiló - Haebler), 1493-10-06
Location in witness ff. 2ra-28va
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31
Incipit & Explicits rubr.: [ 2ra] Furs fets publicats en la Ciutat de Oriola en la cort. general celebrada per lo molt alt Senyor Rey don Ferrando a xxxi. del mes de Joliol del any M.cccc.lxxxviii Laqual cort fonch mudada e prorrogada en la Ciutat de Valencia en la qual de primer se prorogaua
pream.: [G]10Ran deu esser la cura solicitut e diligencia que los Reys deuen tenir en amar sauiesa e justicia … [ 2vb] … hagen loch en les questions esdeuenidores Alfonsus dela caualleria vicecancellarius
tit.: [ 3ra] De Sarrahins
text: [P]10Er quant per obseruanca denostra bonafe Real la qual hauem donada als regnicoles … [ 27ra] … qualseuol pau e treua. Uidit vicecancellarius
nota: Dictos igitur fors actus curie ordinations … et irrefragabiliter. obseruari
datatio: [ 27ra-rb] Acta fuerunt hec in ecclesia sancti Saluatoris Ciuitatis Oriole vbi dicta cura celebrabatur die tricesimo primo iulii anno a natiuitate domini Millesimo quadrigentesimo octuagesimo octauo. Regnorumque nostrorum videlicet. Sicilie vigesimo primo. Castelle et legionis quindecimo. Aragonum. Vero et aliorum decimo
auten.: Sig ✠ num ferdinandi domini gracia Regis Castelle … eisque bullam plumbeam nostrum inpendenti iussimus apponendam. Yo el Rey
certificació: Sig ✠ num alfonsi de la caualleria … [ 27va] … assentimus nostrumque consensum prestamus
testimonis: Testes sunt qui ad predicta … [ 27vb] … et Anthonius salauert. Scribe dicti domini Regis
certificació: Sig ✠ num mei Philipi clementis … est computatta scribi feci et clause. Jn curie Valencia primo
nota: Dominus Rex ex actes jndicta curia generali … et vidit ea Alphonsus de la Caualleria vice cancellarius
colofó: A honor laor e Gloria dela sanctissima Trinitat / e per vtil / e comoditat del be publich. Açi prenen fi les Leys / o furs Los quals son stats trets / e copiats del propri original. bullat. que es en lo archiu de la sala de la Ciutat de Ualencia. comprobats / e feelment corregits ab los primers originals. Diious sisen Jorn. del mes de octobre. Corrent lo any de la iocundissima natiuitat de nostres Senyor deu Jhesu Crist Mil quatre Cents Noranta tres. Deo gracias
tit.: [ 28] Taula de les rubriques e capitols dels furs nous fets e ordenats en corts generals celebrades en la Ciutat de Oriola … en lo any. Mil. cccclxxxviii.
índex: [ 28ra] Primo lo prolech en la primera carta … [ 28va] … Remissio general / e absolutio: capitol Lxxxxii. full xxvi. Deo gracias
ID no. of Witness 4 cnum 7833
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], R-1/127 (2) (BITECA manid 2727)
Copied 1591 [?] - 1640 [?]
Location in witness ff. 3v-9
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31
Incipit & Explicits rubr.: [ 3v] Trellat dels furs fets en la Ciutat de oriola per lo molt alt e Catholich rej don ferrando de alta recordacio en lo any mil quatrecents vujtantayvuit
tit.: Delsofficis
text: Prouehim e ordena per arte [?] de la present Cort que la prachma-tica [f. 4] feta per lo alt senyor Rey Don Alfonso oncle nostre sobre la electio dels officis de la Ciutat de Valencia ço es Justicia Jurats e Cancellers de la dita Ciutat, dada en la Ciutat de Valencia a quatre del mes de Maig del any mil quatrecents e diuuit del tenor seguent … [ 9] … manam axi al dit portantveus de Gouernador am altres qualseuolofficials prouehesquen tostemps que requests ne sera que chalendari sia possat en dites scriptures sots grans poenes [sic] a nostre real arbitre impossadores
Note inclou els epígrafs: “Dels officis”, “Dels juhins”, “Dels jutges e de les comissions”, “De la Cort del consolat”, “Rubrica de juhins”, “Rubrica de les appellations”, “Rubrica de les relacions de porters e, misatges” i “Rubrica que los scriuans sian tinguts possar chalendari en les scriptures”
ID no. of Witness 5 cnum 2134
City, library, collection & call number València: Biblioteca Històrica [Universitària], 145(65 (BITECA manid 2156)
Copied 1701 - 1800
Location in witness ff. 1-5v
Title(s) Ferran II, Rei de Catalunya-Aragó, Furs d'Oriola, promulgat 1488-07-31
Incipit & Explicits rubr.: [ 1] Cortes de Origuela 1488. Fuero 4o. Que per lo bisbe, e capitol de la Seu de Valencia … dels delmes e primicies
text: Primerament, Senyor, es agreujat lo dit bras ecclesiastich … [ 5v] … ab execucio de penes. vidit vic.
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03