Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1538
Authors Ferran I, Rei de Corona d'Aragó
Titles Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona)
Date / Place celebració Barcelona 1412 - 1413
Language català
Text Type: Prosa, Col. lleis o est. real
Associated Texts texid 9970 Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Taxació dels salaris, promulgat 1412 [?] - 1413 [?]
texid 1904 Narcís de Sant Dionís, Compendi de les Constitucions de Catalunya, escrit 1413
References (most recent first) Tractat en: Conde y Delgado de Molina et al. (1991), “Fonts per a l'estudi de les Corts i els Parlaments de Catalunya. Catàleg dels processos de Corts i Parlaments”, Les Corts a Catalunya. Actes del Congrés d'Història Institucional (28, 29 i 30 d'abril de 1988) 37
Tractat en: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia XI:1-304
Tractat en: Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia XV:332-402
Note Cort convocada a Tortosa el 19 de novembre de 1412 per al 15 de desembre a Barcelona. La primera sessió es celebrà el dia 4 de gener de 1413 al Palau Reial de Barcelona i la darrera el 31 d'agost, duent-se a terme les sessions al Convent de Santa Caterina (Casa del Consell de Cent) de Barcelona
Subject Corona d'Aragó (regne)
CORTS
DRET
Number of Witnesses 8
ID no. of Witness 1 cnum 4074
City, library, collection & call number La Seu d'Urgell: Biblioteca Capitular, 2045 (BITECA manid 2544)
Copied 1301 - 1400 (primera part ff. 2-17)
1401 a quo (segona part ff. 19-158 [?])
1481 a quo (tercera part ff. 159-224)
Location in witness ff. 173vb-183vb
Title(s) Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1412 - 1413
Incipit & Explicits rubr.: [ 173vb] Capitols ffeyts e ffermats per lo jnlustre Rey en fferando enles corts per el celebrades enla Ciutat de barçalona. De no jurar
text: En vers la honor e Reuerencia de nostre senyor deus e de nostra dona sancta maria … sens tota Remjssio pena de priuacio de lurs officjs. De no juguar
text: La constitucio del Rey en Pere enla primera cort de barchinona feyta … [ 183vb] … aliqua Actum est hoc in domo seu reffetorio monaster Racione et Ad mayorm etc. ii predicatorum Barchinone ultima die menssis agusti anno a nativitate Domini .mo.cccco.xiiio
References Real Academia de la Historia (Espanya) (1896-1922), Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña publicadas por la Real Academia de Historia 11:219-295
ID no. of Witness 2 cnum 6114
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness f. 198 f. cxxxxviii
Title(s) Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1412 - 1413 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 198] Addicio feta ala Taffureria
text: [p]3Er obuiar a tota manera de sostenir Taffureria declaram la constitucio ia en la present cort … [ 198] … sie exillat per tres Anys deles dites Ciutats vila o loch o Castell o pac per pena ales nostres Coffres aplicadora. L. lliures. barchinone
execució: [q]3Vasquidem Constituciones volumus per nos … Actum est hoc in domo seu Reffetorio Monasterij predicatorum Barchinone vltima die mensis Augusti Anno a nativitate dominj M.o CCCC xiij
ID no. of Witness 3 cnum 3061
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 197v-198 ff. cxxxxviiv-cxxxxviii
Title(s) Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1412 - 1413 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 197v] De les monedes stranyes
text: [S]2periencia nos ha mostrat clarament que per algunes monedes stranyes … [ 198] … continuament seguents del jorn auant que solempnament sera poblicada [sic]
ID no. of Witness 4 cnum 759
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 179v-187 ff. cxxviiijv-cxxxvij
Title(s) Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1412 - 1413
Incipit & Explicits rubr.: [ 179v] [C]2onstituciones Regis Fferdinandj jn curijs Barchinone
tit.: De no jurar
intr.: [E]2Nuers la honor e Reuerencia de nostre senyor deus e de nostra dona sancta Maria gloriosa verge mare sua humjlment e deuota entenents e ab sobiran voler e studi squjvants e del tot foragitants los illicits e detestables juraments … [ 180] … negligents seran atrobats encorreguen sens tota remissio pena de priuacio de lurs officis
tit.: De no Jugar
text: [L]2A constitucio del Rey en pere en la primera cort de barchinona feyta per la qual Taffureria en lo principat de Cathalunya es destrouida e tolta … [ 187] … en lo present capitol jur lo dit prothonotarj aytant com toque son offici plau al senyor Rey
execució: [V]2Olumus preinserta capitula et omnia et singula … mandamus de certa sciencia et expresse jnclito jnfants Alfonso etc. Datum et Actum jn domo seu reffetorjo Monasterij fratum predicatorum Barchinone xxj. Junij Anno dominj M.CCCC.xiij
Note als ff. 187-190v es transcriuen capítols del mateix rei, a les corts de Barcelona, en llatí, però amb les rúbriques en català: f. 187: “Dels abusos dela pau e dela Treua”; f. 190 “Deles causes dels miserables pobills e vidues”, mentre que la darrera de les rúbriques és en llatí f. 190v: “De libelo dando vel euitando contra crimjnosum delatum”; als ff. 191-193v segueixen capítols en llatí, també referents a les mateixes corts, amb la rúbrica general: “[C]apitula Sacramentalis” i amb els títols en català a partir del f. 193: “Dela forma dela eleccio dels Capitans” i f. 193v: “Executoria deles predites ordinacions”. Segueixen, de la mateixa cort, altres disposicions en llatí ff. 193v-195 amb les rúbriques en català: f. 193v “Dels anants a comparer dauant la audiencia com a citats per pau e Treua com son guiats e assegurats sots fe dela Magestat”; f. 194v: “De seruar en los clams de pau e treua en citar e en moderar los vsatges e Constitucions generals” i “Dela confirmacio dela concordia del Cardenal de Comenge”
ID no. of Witness 5 cnum 760
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 195-196 ff. cxxxxv-cxxxxvi
Title(s) Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1412 - 1413
Incipit & Explicits rubr.: [ 195] De arromançar les Leys dela terra
text: [p]2Er tal que les leys del principat de Cathalunya per nostres Jllustres predecessos promulgades sien pus manifestes … [ 196] … e manam que aquell sie obseruat segons la sua sentencia e tenor
Condition fragment
Associated Texts ordre de traduir texid 1323 Alfons d'Aragó V, Rei de Corona d'Aragó, Usatges de Barcelona, constitucions de Catalunya i capítols de Cort (tr. Jaume Callís, Cavaller…), traduït 1420 ca.
Note sembla que aquest mateix text es troba en el f. 186v
ID no. of Witness 6 cnum 3082
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness f. 196r-v f. cxxxxvir-v
Title(s) Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1412 - 1413 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 196] De les ffembres auols dels hostals
text: [P]3Ensams que de algun temps ença en lo principat de Cathalunya … [ 196v] … a la obra dels dits murs segons dessus enla present Constitucio es declarat
ID no. of Witness 7 cnum 2514
City, library, collection & call number San Lorenzo de El Escorial: Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, d.II.12 (BITECA manid 1039)
Copied 1481 a quo - 1500
Location in witness ff. 196v-197v ff. cxxxxviv-cxxxxviiv
Title(s) Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1412 - 1413 cap. xviij
Incipit & Explicits rubr.: [ 196v] Dels matrimonjs amagats
text: [c]3Om fer o contraure sponsalles o matrimonjs amagats e seduhir e enganar les donzelles filles de algu … [ 197v] … en les Ciutats viles Castells lochs o territoris o jurisdiccions de aquells en alguna manera
Note text esmentat al Compendi de les constitucions de Catalunya de Narcís de Sant Dionís (veg. Esc. z.II.11, f. 28) com a part de la Cort de Barcelona del rei Ferran
ID no. of Witness 8 cnum 10224
City, library, collection & call number Ciutat de Mallorca: Arxiu General del Regne de Mallorca, Còdexs 180 (BITECA manid 2861)
Copied Mallorca (illa / illes): 1601 - 1699
Location in witness ff. 179-183v
Title(s) Ferran I, Rei de Corona d'Aragó, Constitucions, capítols i actes de cort (Barcelona), celebració 1412 - 1413
Incipit & Explicits rubr.: [ 179] Sententia arbitralis latta inter Sindicum vniuersitatis Maiorica et sindicos clauarios partis forensis
intr.: Nouerint vniuersi Quod Anno anatiuitate domini [millessi]mo Quingentesimo Duodecimo Die vero Jouis vigesimo secundo Mensis Aprilis Jntr.
pream.: Jn dei nomine. Pateat Vniuersia Quod cum littes et controuersie (…) Burgorum die septimo mensis januarij proxime … Jn hung qui setuitur modum
invoc.: Los noms de nostre senyor Deu Jhesu christ y dela gloriosa verge Maria mare sua molt humilment jnuocats
intitulatio: Nos don fferrando perla gratia de deu Rey de Arago … e de Gociano
dispositio: arbitre arbitrador amigable e loable composador comunament e concorde elet entre los sindichs (…) [f. 182v] e penes enlo altre compromes per dites parts en uostra Magestat fet y fermat. Augustinus vicecancellarius […] R. de gualgis R vidit mercado. Lata fuit … [ 183v] … pro testibus Nobili Joanne de recasens sicculo et Alfonso de soria regio scriba
auten.: Sig ✠ num ferdinandi Dei gratia regis Aragonum … et Gociani Qui ha[…] apponendum. Yo el Rey
certificació: Sig ✠ num mei petri Joannis … de regio consilio Jn Maiorica xij. ff. lxxxiij
Note segueix en llatí fins al f. 184v
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2011-11-03