Philobiblon (sm)(tm)

Back to Search     Back to Results


Work ID number BITECA texid 1529
Authors Matfre Ermengaud
Titles Breviari d'amor
Date / Place traduït 1385-06-07
escrit 1380 ca.
Language català
provençal (orig.)
Text Type: Prosa i vers
Metrics 88: aa
Associated Persons Traductor: Desconegut
Associated Texts cnum 8736 MS: Desconegut, Qualitats dels signes astrològics, escrit 1520 ad quem. Barcelona: Universitat de Barcelona (CRAI Biblioteca de Fons Antic), 148, 1551 - 1600
References (most recent first) Tractat en: Cabré et al. (2012-06-09), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (9 de juny de 2012) , n. 87.1.1
Tractat en: Cabré et al. (2011), Cens de traduccions al català medieval fins a 1500 (TCM) (13 de desembre de 2011) , n. 87.1.1
Tractat en: Grente et al. (1994), Dictionnaire des lettres françaises, I. Le Moyen Age. Édition entièrement revue et mise à jour sous la direction de G. H. et M. Z. 998-9
Editat a: Ermengaud et al. (1980), Breviari d'amor. Manuscrit valencià del segle XV (Biblioteca Nacional, Madrid). Introducció, transcripció i traducció per A. F.
Tractat en: Ricketts (1972), “The Hispanic Tradition of the Breviari d'Amor by Matfre Ermengaud de Béziers”, Hispanic Studies in Honour of Joseph Manson
Tractat en: Andrés (1972-73), “Historia de la biblioteca del Conde-Duque de Olivares y descripción de sus códices”, Cuadernos Bibliográficos 26-7
Editat a: Barnils et al. (1916), “De la traducció catalana del Breviari d'Amor”, Estudis Romànics 47-71
Ed. del original: Ermengaud et al. (1862-81), Le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud. Suivi de sa lettre á sa seur
Note només el pròleg de l'obra és en vers, noves rimades. Al catàleg dels llibres d'Olivares hi ha dues entrades que esmenten “Breviario de amor en poesía catalana” Cax. 23, n. 7 (aquest s'identifica amb un ms. francès de l'Escorial S.I.3) i Cax. 23 n. 14 identificat amb un ms. de Sant Petesburg (cf. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 6 (1876), p. 328)
Subject ENCICLOPÈDIA
Number of Witnesses 21
ID no. of Witness 1 cnum 2408
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 1486 (BITECA manid 2270)
Copied 1301 - 1310 (Wittlin)
1301 - 1400 (catàleg)
Location in witness f. xxiiijra-vb
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
Incipit & Explicits text: [ xxiiijra] virtuosa e pertra la sua virtut e la sua vigor … [ xxiiijvb] … que los bens terrenals no sien / gastatz & que
Condition fragment
References Vilaseca i Anguera (1925), “Foli d'un còdex català del segle XIV”, Revista del Centre de Lectura de Reus
Ferrando i Francès (1992), “Noves dades sobre el Breviari d'amor en llengua catalana”, Miscel·lània Sanchis Guarner 47-9 , n. Ms. Z
Wittlin (1984), “Fragment d'una enciclopèdia catalana medieval (BC, ms. 1486): Sobre ilauces i roses de vents”, Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 9 = Miscel·lània Antoni M. Badia i Margarit, 1
ID no. of Witness 2 cnum 3146
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 309 (BITECA manid 1579)
Copied 1301 - 1500 (volum factici)
Location in witness f. 120r-v
Title(s) Desconegut, Fragment astrològic (càncer), escrit 1400 - 1450 [?]
Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07 [?]
Incipit & Explicits rubr.: [ 120] Cancer
text: [a]2quest es lo signe de cançer e si roman en viij o en .x o x es del signe de cancer es de natura freda E vmjda e es de part de tremuntana … [ 120v] … E la primera li sera fort maluada mas ab laltra aura molt de be
Associated MSS/editions Continuació de manid 1259 MS: Barcelona: Catalunya (BNC), 1957. 1301 - 1400. Desconegut, Tractat d'astrologia.
ID no. of Witness 3 cnum 745
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 353 (BITECA manid 1139)
Copied 1376 - 1400 (J. Riera)
Girona (IRHT): 1371 [?] - 1400 [?] (Avril et alia)
1385 a quo (data tard. Breviari)
Location in witness ff. Cra-Fvb + ira-cxciira ff. 1-192
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
Incipit & Explicits tit.: [ Cra] En nom de nostre senyor jhesu christ e dela gloriosa vergen madona sancta .Maria. començen les Rubrjques del libre aquest quj es apelat breujarj damor
índex: Prjmerament lo maestre prega noste senyor … [ Fvb] … Sermon del auenjment del sant spirjt e per qual rahon fou trames en aytal gujsa en forma de lengues de foch. clxxxvii[…] [tallat]
acc.: [ ira] Lo maestre prega nostre senyor deus que li don gracia de ben adir e de la obra acomplir amen
prol.: P16Er ço cascun lo seny el enteniment … [ iira] … Doncs començem aquest tractat ennom dela beneyta e sancta trinitat
tit.: açi comença la materia del arbre damor en general
text: S2apien tots aquels qui son feels amadors … [ cxciirb] … E auras ab els ensems gloria e benuyrançasens fin ab aquel quj uju e regna sus al cel per jnfinita secula seculorum. Amen
colofó: Laus honor ujrtus gloria potestas et imperium atque graciarum actio deo patri et filio … et semper et jn secula seculorum amen
References Ferrando i Francès (1992), “Noves dades sobre el Breviari d'amor en llengua catalana”, Miscel·lània Sanchis Guarner 47-9
Ricketts (1972), “The Hispanic Tradition of the Breviari d'Amor by Matfre Ermengaud de Béziers”, Hispanic Studies in Honour of Joseph Manson , n. Ms. E
Barnils et al. (1916), “De la traducció catalana del Breviari d'Amor”, Estudis Romànics
Ermengaud et al. (1862-81), Le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud. Suivi de sa lettre á sa seur 1:xv
ID no. of Witness 4 cnum 8954
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 10r-v [fragment 8] f. 1r-v
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07 v. 25809 i ss.
Incipit & Explicits text I: [ 10] Ell no ha na[g]una transmutacio[…] s conta[…] per fer aquesta gracia a nosaltres … la sancta fe ne encara sol no
text II: [ 10v] de ihesuchrist. E hon mes tot aq[uest] eren … que us dire mes quels dons de jhesuchrist que sion dix[…]
Condition fragment
ID no. of Witness 5 cnum 8955
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 11r [fragment 9] f. 1r
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
Incipit & Explicits text: [ 11] gloria e bena[au]yrança sens fi ab aquell quj viu … per jnfinita seculorum secula amen
colofó: Acaba[…] demos deo gracias a .xxviij de ffabrer lany […]ta e sinch. Quj escripsit scribat semper cum domino vjuat a[me]n
Condition fragment
Note al peu del text, en lletra posterior, una anotació fa esment a l'any 1490, però no té a veure amb el colofó
ID no. of Witness 6 cnum 12263
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 14r-v [fragment 12] f. 1-2r-v
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07 índexs
Incipit & Explicits índex: [ 14] Per qual Raho los primers pares foren punjts ten fortament per ten leyg peccat .lxxxiij … Dela .v. obra de misericordia la qual es visi[tar los] malalts .xcviij
Condition fragment
Note el verso d'aquest foli acaba amb un reclam horitzontal, decorat en vermell i situat cap a la dreta del foli, gairebé fent caixa
ID no. of Witness 7 cnum 8953
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 9r-v [fragment 7] f. 1r-v
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07 v. 25531 i ss.
Incipit & Explicits text I: [ 9] [a]q[quel ha ver[tader]a carjtat. E que nol […] carjtat […] nostre senyor deus Car aquell … de tot son cor nostre senyor dus […] complex los seus manaments segons que demun[t] […]
text II: [ 9v] o contrarj aquel q[ui no] ama deu no serua nj compleix … [en]tendre en vna manera. Djram me alguns […]
Condition fragment
ID no. of Witness 8 cnum 8948
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness ff. 2r-v [fragment 2] ff. 1r-v
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07 vv. 23834 i ss. Ricketts
Incipit & Explicits text: [ 1] […]ment [l]ac coronat despjnes aytan poc … [ 1v] … En aytal manera doc[…] dic deu[…] sos menbres per ço que com[…]
Condition fragment
ID no. of Witness 9 cnum 8949
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 4r-v [fragment 3] f. 1
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07 v. 24350 i ss.
Incipit & Explicits text I: [ 4] Jhesuchrist car si lauos fes la djujnjtat ab la […] Car deus es verjtat e vida … per lo part[…] tots jutgats
text II: [ 4v] eus los hauja vedat que no men passen per ço planch … no deujares […] quel fill de deu
Condition fragment
Note entre el recto i el verso d'aquest fragment s'han perdut algunes línies; mantenim la separació en dos fragments (text I i text II) per facilitar la recerca
ID no. of Witness 10 cnum 8950
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 5r-v [fragment 4] f. ccxxxviir-v f. 1r-v
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07 v. 24710 i ss.
Incipit & Explicits text I: [ 5] E per son falljment E desquesta dolor pren contriccio … Axi matex dels altres pecats nos empara remissio de pena […] ssancta passio com dona poder ha […]
text II: [ 5v] tot penjdent peccador quj aells se confessas … E aq[uest]s estan aquj entro que adeu plau Segons que han deça mes perseuerat en mals e en peccats. E mentre en a[quest […]
Condition fragment
Note donada la breu llacuna entre recto i verso, transcrivim inc. i expl. de les dues cares del foli
ID no. of Witness 11 cnum 8952
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 8r-v [fragment 6] f. 1r-v f. ccxliiir-v
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07 v. 25392 i ss.
Incipit & Explicits text I: [ 8] E lauors aparegueren a aque a aquells llengues en semblança de foch ardent … E digueren com se pot fer que tots aquests son galileus
text II: E saben parlar e entenen tots altres lengatges … [ 8v] … [rúbr.] Sermo del hauenjment del sant sperit ne per qual Raho fon trames en aytal. [inc. text II] D3oncs con lo saluador[…]
Condition fragment
Note fragment de foli que conté al recto els vv. 25392 i ss. del Breviari d'amors, segons Ricketts, i al verso els ff. 25420 i ss.; al peu del recto es deixà un espai en blanc segurament destinat a una il·lustració
ID no. of Witness 12 cnum 8959
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 15r-v [fragment 13] f. 1r-v
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07 índexs
Incipit & Explicits índex: [ 15] Dela confes[i]o general la qual hom deu fer con hom vol entrar en oracio … [ 15v] … dela malea del [t]reball de la [mort] .cliiii. […]
Condition fragment
ID no. of Witness 13 cnum 8960
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness f. 16r-v [fragment 14] f. 1r-v f. cclxvii
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07 índexs
Incipit & Explicits índex: [ 16] Mjracles que feu jhesuchrist en la sua sancta passio .ccxxj. … [ 16v] … Del escrit de Nicodemus qui sobollj lo cors de jhesuchrist .ccxlviiij
Condition fragment
Note les dues darreres rúbriques de la taula són: “Sermo del euanjment del sant sperit ne per qual Raho ho tremes en aytal guisa .ccxliiij” i “Del escrit de Nicodemus qui sobolllj lo cors de Jhesuchrist .ccxlviiij”
ID no. of Witness 14 cnum 8958
City, library, collection & call number Gent: Universiteitsbibliotheek Gent. Boekentoren / Book Tower, BHSL.HS.3284 (BITECA manid 2640)
Copied Desconegut, 1381 [?] - 1400 [?] (lletra i filigranes)
Location in witness ff. 13r-v [fragment 11] ff. 1r-v [fragment 11]
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07 índexs
Incipit & Explicits índex: [ 13] Del decayment dels diables .xxxiiij [iiij. ratllat i substituït a l'interliniat per .v … [ 13v] … Dela natura dels .iiij. alements e primerament del foch e desa natura .lvj [el .j. final sembla ratllat
Condition fragment
ID no. of Witness 15 cnum 744
City, library, collection & call number Barcelona: Biblioteca Nacional de Catalunya, 266 (BITECA manid 1539)
Copied 1385 a quo - 1400
Location in witness ff. 1ra-152va
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
Incipit & Explicits rubr.: [ 1ra] Aci comense lo saguent libre appellat breuiari demor … de la obra aconplir. amen
text: L3eu sa quascun lo seny e l'enteniment … [ 152va] … e auras ab ells ensemps gloria e banauyransa sens fi. Amen
References Ferrando i Francès (1992), “Noves dades sobre el Breviari d'amor en llengua catalana”, Miscel·lània Sanchis Guarner 47-9
ID no. of Witness 16 cnum 2939
City, library, collection & call number London: The British Library, Add. 16433 (BITECA manid 2408)
Copied 1385 a quo - 1400 (Beltran)
1401 - 1500 (catàleg)
Location in witness ff. 4-105v
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
Incipit & Explicits rubr.: [ 4] de la nature del cel e del mon
text: D2eus qui de tot cant es es un pare e gouernador e creyador e en qui tot poder planerament es axi … [ 105v] … e gran afany aci mateix en poria uenjr an alcun peril Perque aquets qui en ay…
Condition acèfal i incomplet
Note La rúbrica del darrer capítol (f. 105) diu: “dela tersa de misericordia la qual es tenjr espitalitat [sic]. L2a tersa hobre de misericordia es aquesta es tenjr espatalitat [sic]”. Hi ha diverses rúbriques que anuncien dibuixos no realitzats, que corresponen amb els del Ms. Yates Thompson, 31 d'aquesta mateixa biblioteca
ID no. of Witness 17 cnum 746
City, library, collection & call number Barcelona: Olim Arxiu Palau Requesens, IV (BITECA manid 1540)
Copied 1385-06-07 (colofó)
Location in witness ff. 7 + I-CLXXXVIIIv
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
Incipit & Explicits text: … [ 188vb] … Eau | ras ab ells ensemps gloria e bene | uyrança sens fi ab aquel quj vju he | regna sus en lo lo [sic] cell Per jnfi | njta secua seculorum Amen
colofó: ffinito libro sit laus gloria christo amen | Quj scripsit scribat semper cum domino vjuat. | Quod fujt actum .vij.a die junij | anno dominj .Millessimo. ccco. lxxxo. vo
References Tractat a: Ferrando i Francès (1992), “Noves dades sobre el Breviari d'amor en llengua catalana”, Miscel·lània Sanchis Guarner 47-9 , n. Ms. Y
Note Havent-se perdut el manuscrit original, donem l'explicit i el colofó a partir de la fotografia de l'Arxiu fotogràfic Miquel i Planas.

Segons Casanovas, els set folis inicials contenien la taula de rúbriques.
ID no. of Witness 18 cnum 748
City, library, collection & call number Paris: Bibliothèque Nationale de Paris, esp. 205 (BITECA manid 1542)
Copied Miquel C[…]?, 1400-03-18
Location in witness ff. C-J + 1-199v
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
Incipit & Explicits rubr.: [ C] Rubriques del breuiari demor segons ques segueix
índex: Lo prohemi primer del Breuiari de mor … [ Jv] … Del scrit de Nicodemus qui sabolli lo cors de Jhesus christ
tit.: [ 1] lo proemi primer del Breuiari de mor
prol.: P8Er ço con Caschu lo seny E lentenjment … [ 6v] … la dona damunt dita qui esta en larbra
tit.: [ 8] Assi comença la esposicio del arbra demor en espacial comenca axi con se segueix Primer capitol
text: A7questa doctrina que he dita … [ 199v] … ab aquell qui uiu e regna sus en lo cel per in ffinjta seculorum secula. amen
References Tractat a: Ferrando i Francès (1992), “Noves dades sobre el Breviari d'amor en llengua catalana”, Miscel·lània Sanchis Guarner 47-50
Ed. parcial a: Barnils et al. (1916), “De la traducció catalana del Breviari d'Amor”, Estudis Romànics , n. (ed. parcial)
Note afegeix un capítol extra darrera del 79è de les edicions. La indicació dels folis dels capítols només apareix a la primera pàgina de la taula
ID no. of Witness 19 cnum 747
City, library, collection & call number Madrid: Biblioteca Nacional de España, RES/203 (BITECA manid 1541)
Copied 1401 - 1426 a quo (data de la primera venda coneguda del manuscrit)
Location in witness ff. iira-viva prel. + i-clxiiijva
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
Incipit & Explicits rubr.: [ iira prel.] comensa lo breujari damor matffres e ensenya als amadors e trobadors e els trobadors als als [sic.] aymadores
prol.: En nom de deu nostre senor … [ iiva prel.] … lo qual guardon ma li plusor
índex: [ iii prel.] Aso son les rubriques del breujarj damor. Comte de cartes… vii … [ viva prel.] … .clxii. En qual manera Jhesichrist ans del temps dela sua passio auia promes lo sant spirit a sos dexables
rubr.: [ ir] Lo maestre prega nostre senyor que lj do graia de lo adir e de la obra acomplir. Amen
text: Perço cascun lo seyn el entenjment el saber … [ clxiiiiva] … en aytal manera vendras per aytal camj ala gloria de paradis on estan e habiten los sants e hauras ab ells enssemps gloria e banauyrança sens fi ab aquell qui uiu e regna us en lo cel. per jnfinita secula seculorum Amen
colofó: Ffinito libro sit laus et gloria christo. Amen
References Ferrando i Francès (1992), “Noves dades sobre el Breviari d'amor en llengua catalana”, Miscel·lània Sanchis Guarner 60-71 (esp.)
Ermengaud et al. (1980), Breviari d'amor. Manuscrit valencià del segle XV (Biblioteca Nacional, Madrid). Introducció, transcripció i traducció per A. F.
ID no. of Witness 20 cnum 749
City, library, collection & call number Barcelona: CRAI. Biblioteca de Fons Antic, 72 (BITECA manid 1543)
Copied 1402-07-24 (colofó)
Location in witness ff. [Ira-VIIIrb prel.] + ira-cclvra ff. I-VIII + 1-253
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
Incipit & Explicits rubr.: [ Ira] Aci comensen les robrjques de aquest libra lo qual es appellat Breujarj d'amos … [ VIIIrb] … del auanjment del sant sperit
índex: Primerament en la primera carta es com lo mestre pregua nostro senyor
rubr.: [ ira] Con lo mestre pregua nostro senyor deus que lj don gracia de ben affer e de la obra ben aconplir
text: P10Er so cascu lo seny e lantanjment … [ cclvra] … beneuuyransa sens fi aquell quj uiu e regna sus al cel per infinjta secula seculorum amen
colofó: Aci fenex aquest libre appellat breujarj damor lo qual fo acabat a .xxiiij. de juliol del any M.cccc.ij.
References Ferrando i Francès (1992), “Noves dades sobre el Breviari d'amor en llengua catalana”, Miscel·lània Sanchis Guarner 47-9
Barnils et al. (1916), “De la traducció catalana del Breviari d'Amor”, Estudis Romànics
ID no. of Witness 21 cnum 750
City, library, collection & call number London: The British Library, Yates Thompson 31 (BITECA manid 1544)
Copied 1491 - 1500
Location in witness ff. 1ra-260ra
Title(s) Matfre Ermengaud, Breviari d'amor (tr. Desconegut), traduït 1385-06-07
Incipit & Explicits rubr.: [ 1 prel.] Gratiae dei | de la gracia de nostra gloriosa uergine madona santa maria | que porta la amor de deu e de bens temporals
rubr.: [ 2] Lo maestre prega nostre senyor que li do gracia de be a dir e de la obra acomplir amen
prol.: [ 1ra] P6ER so cascun lo seyn e lenteniment el saber e la sotilitat el engiyn ha e pren dela trinitat … [ 3rb] … Donques comensem aquest tractat en nom dela beneyta e sancta trinitat
rubr.: [ 3rb] Assi comensa la materia dela gracia dei en general
text: S2apien tots aquels qui son feels amadors que dues maneres hia damor la una anc no hac comensament … [ 260ra] … E en aytal manera uendras per aytal camj ala gloria de paradis on estan e abiten los sants. E hauras ab ells ensemps gloria e benauuyrança [sic] sens fi ab aquell qui uju e regna sus al cel. per infinita secula seculorum. AMEN.
References Ferrando i Francès (1992), “Noves dades sobre el Breviari d'amor en llengua catalana”, Miscel·lània Sanchis Guarner 49
Ricketts (1972), “The Hispanic Tradition of the Breviari d'Amor by Matfre Ermengaud de Béziers”, Hispanic Studies in Honour of Joseph Manson 233 , n. Ms. U
Gratiae Dei. De la gracia de nostra gloriosa virgine madona santa Maria, que porta la amor de Deu e de bes teporals. Étude critique, artistique, archéologique et linguistique d'un manuscrit appartenant aux Collections de M. Paul Arbaud (1899) , n. (ed. aquest Ms.)
Record Status Created 1990-09-15
Updated 2017-12-12